Linguistica sine finibus Estudis dedicats a Montserrat Batllori Dillet 9788499846712 https://www.documentauniversitaria.com/producte/linguistica-sine-finibus/ 580 cat,spa,eng Gibert Sotelo, Elisabeth::Gibert Sotelo, Elisabeth::Gibert Sotelo, Elisabeth::Pujol Payet, Isabel::Pujol Payet, Isabel::Pujol Payet, Isabel::Pujol Payet, Isabel::Rost Bagudanch, Assumpció::Rost Bagudanch, Assumpció::Rost Bagudanch, Assumpció::Tro Morató, Teresa de Jesús::Tro Morató, Teresa de Jesús::Hernanz, Maria Lluïsa::Hernanz, Maria Lluïsa::Llach Carles, Sílvia::Llach Carles, Sílvia::Acedo Matellán, Víctor::Ferrerós Pagès, Carla::Roca Urgell, Francesc::Hill, Virginia::Mare, María::Martins, Ana Maria::Sánchez Lancis, Carlos E.::Lee, Tristan::Sitaridou, Ioanna::Bartra i Kaufmann, Anna::Buenafuentes de la Mata, Cristina::Massanell i Messalles, Mar::Pérez Saldanya, Manuel::Rigau Oliver, Gemma::Wolfsgruber, Anne C.::Bargalló Escrivà, Maria::Iglésias Franch, Narcís::Gavarró Algueró, Anna::Jo Galí, Sergi::Mateu Fontanals, Jaume::Royo Bieto, Carles::Clavería Nadal, Gloria::García Rodríguez, Joseph::Prat Sabater, Marta::Julià Luna, Carolina::Lleal Galceran, Coloma::Torruella i Casañas, Joan B24::A16::A01::B24::A24::A16::A01::B24::A16::A01::A01::B24::A24::A01::A15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Aquest llibre és un homenatge que companys i col·legues oferim a Montserrat Batllori amb motiu de la seva jubilació, en agraïment a tot el que ens ha regalat al llarg de la seva trajectòria acadèmica. El títol de l’obra, «Linguistica sine finibus», és a dir, lingüística sense fronteres, vol posar en relleu la concepció oberta que ha caracteritzat tant la seva recerca com la seva docència en l’àmbit de la lingüística. El volum, que aplega vint-i-un treballs vinculats a les diferents àrees d’estudi a les quals Batllori ha dedicat la seva carrera, s’estructura al voltant dels eixos temàtics següents: (i) variació geolectal i variants romàniques, (ii) variació diacrònica, (iii) història de la llengua, (iv) estructura argumental: teoria i aplicacions, i (v) anàlisi de corpus. L’originalitat de les contribucions i la diversitat de marcs teòrics i metodològics emprats fan d’aquest volum una obra de gran rellevància científica per a l’estudi de la llengua des de tots els seus vessants, alhora que reflecteixen la transversalitat de l’homenatjada. Este libro es un homenaje que compañeros y colegas ofrecemos en Montserrat Batllori con motivo de su jubilación, en agradecimiento a todo lo que nos ha regalado a lo largo de su trayectoria académica. El título de la obra, «Linguistica sine finibus», es decir, lingüística sin fronteras, quiere poner de relieve la concepción abierta que ha caracterizado tanto su investigación como su docencia en el ámbito de la lingüística. El volumen, que reúne veintiún trabajos vinculados a las diferentes áreas de estudio a las que Batllori ha dedicado su carrera, se estructura en torno a los siguientes ejes temáticos: (i) variación geolectal y variantes románicas, (ii) variación diacrónica, (iii) historia de la lengua, (iv) estructura argumental: teoría y aplicaciones, y (v) análisis de corpus. La originalidad de las contribuciones y la diversidad de marcos teóricos y metodológicos empleados hacen de este volumen una obra de gran relevancia científica para el estudio de la lengua desde todas sus vertientes, al tiempo que reflejan la transversalidad de la homenajeada. This book is a tribute to Montserrat Batllori by colleagues and colleagues on the occasion of her retirement, in gratitude for all that she has given us throughout her academic career. The title of the work, «Linguistica sine finibus», i.e. linguistics without frontiers, is intended to highlight the open conception that has characterised both her research and her teaching in the field of linguistics. The volume, which brings together twenty-one works linked to the different areas of study to which Batllori has devoted his career, is structured around the following thematic axes: (i) geolectal variation and Romance variants, (ii) diachronic variation, (iii) language history, (iv) argument structure: theory and applications, and (v) corpus analysis. The originality of the contributions and the diversity of theoretical and methodological frameworks employed make this volume a work of great scientific relevance for the study of language from all its aspects, while at the same time reflecting the transversality of the honoree. linguistica,linguistica-historica-i-comparada,llengues 2024-06-14 09:14:29 Paper 9788499846712 Tot parlant de llengua i emocions per les Terres de Ponent 9788499846057 https://www.documentauniversitaria.com/producte/tot-parlant-de-llengua-i-emocions-per-les-terres-de-ponent/ 450 cat Gràcia Damas, Annabel::Feliu i Torrent, Francesc A01::A16 El present treball d’Annabel Gràcia, sense gaires precedents que l’hagin pogut orientar, respon a l’ambició d’incorporar aquests plantejaments en la recerca sobre el català, i constitueix una aplicació concreta d’un programa de recerca en un àmbit territorial ben delimitat. En aquest volum hi podreu trobar exposats els procediments ideats per a la tasca i els materials obtinguts en una investigació que haurà de ser replicada, adaptada i millorada, en altres espais i territoris de la llengua. L’interès d’aquest treball és teòric, metodològic i també, alhora, pràctic, en aportar testimonis precisos, directes i autèntics d’allò que senten, un conjunt representatiu de parlants de l’àrea nord-occidental, a propòsit de la «seva» llengua. El presente trabajo de Annabel Gràcia, sin demasiados precedentes que le hayan podido orientar, responde a la ambición de incorporar estos planteamientos en la investigación sobre el catalán, y constituye una aplicación concreta de un programa de investigación en un ámbito territorial bien delimitado. En este volumen podrá encontrar expuestos los procedimientos ideados para la tarea y los materiales obtenidos en una investigación que deberá ser replicada, adaptada y mejorada, en otros espacios y territorios de la lengua. El interés de este trabajo es teórico, metodológico y también, a la vez, práctico, en aportar testimonios precisos, directos y auténticos de lo que sienten, un conjunto representativo de hablantes del área noroccidental, a propósito de la «su» lengua. The present work by Annabel Gràcia, without many precedents to guide her, responds to the ambition of incorporating these approaches into research on Catalan, and constitutes a concrete application of a research programme in a well-defined territorial area. In this volume, you will find the procedures devised for the task and the materials obtained in research that will have to be replicated, adapted and improved in other areas and territories of the language. The interest of this work is theoretical, methodological and also, at the same time, practical, in providing precise, direct and authentic testimonies of what a representative group of speakers in the north-western area feel about «their» language. linguistica,llengues,psicolinguistica,sociolinguistica 2024-05-24 14:53:09 PDF 9788499846057 L’aprenentatge per projectes (APP) a la Universitat de Girona (UdG) 9788499846705 https://www.documentauniversitaria.com/producte/laprenentatge-per-projectes-app-a-la-universitat-de-girona-udg/ 50 cat Espinosa Mirabet, Sílvia::Ferrer Real, Inés::Giménez Real, Gerusa::Marquès Gou, Pilar::Puig i Bargués, Jaume A01::A01::A01::A01::A01 Aquest document conté una descripció i una anàlisi de la utilització d’una d’aquestes metodologies actives a la Universitat de Girona: l’Aprenentatge Per Projectes (APP). D’acord amb els resultats d’entrevistes realitzades a més de 200 docents de la Universitat, recollint dades de 141 assignatures, s’ha pogut copsar l’estat de la qüestió sobre la implantació d’aquesta metodologia, sobre l’equip docent que l’utilitza, la pràctica concreta que se’n fa, els tipus de projectes realitzats, el sistema d’avaluació i l’opinió dels estudiants. This document contains a description and analysis of the use of one of these active methodologies at the University of Girona: Project Based Learning (PBL). Based on the results of interviews with more than 200 teachers at the University, collecting data from 141 subjects, it has been possible to capture the state of the art on the implementation of this methodology, on the teaching team that uses it, the specific practice that is carried out, the types of projects carried out, the evaluation system and the opinion of the students. Este documento contiene una descripción y un análisis de la utilización de una de estas metodologías activas en la Universidad de Girona: el Aprendizaje Por Proyectos (APP). De acuerdo con los resultados de entrevistas realizadas a más de 200 docentes de la Universidad, recogiendo datos de 141 asignaturas, se ha podido captar el estado de la cuestión sobre la implantación de esta metodología, sobre el equipo docente que lo utiliza, la práctica concreta que se realiza, los tipos de proyectos realizados, el sistema de evaluación y la opinión de los estudiantes. 2024-05-09 09:56:25 PDF 9788499846705 Manual de la guía GAS-VI Un instrumento para el diseño y la evaluación de los apoyos para la vida independiente de personas con discapacidad 9788499846088 https://www.documentauniversitaria.com/producte/manual-de-la-guia-gas-vi/ 68 spa Rey Freire, Ana::Rey Freire, Ana::Beltrán Arreche, Maialen::Díaz Garolera, Gemma::Fullana Noell, Judit::Pallisera Díaz, Maria::Puyaltó Rovira, Carolina::Valls Gabernet, Maria Josep::Vidal López, Carme::Vilà Suñé, Montserrat A01::B15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 La Guia GAS-VI permet avaluar el suport que reben les persones amb discapacitat intel·lectual per viure de manera independent. La Guia es desenvolupa a partir de tres projectes de recerca sobre vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual (projecte EDU2014-55460-R, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, i projecte EDU2017-84989-R, finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i PDC2021-121510-100, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i la Unió Europea). Aquests projectes han estat desenvolupats pel Grup de Recerca en Diversitat de la Universitat de Girona i coordinats per les doctores Maria Pallisera Díaz i Judit Fullana Noell. La Guía GAS-VI permite evaluar el apoyo que reciben las personas con discapacidad intelectual para vivir de forma independiente. La Guía se desarrolla a partir de tres proyectos de investigación sobre vida independiente de personas con discapacidad intelectual (proyecto EDU2014-55460-R, financiado por el Ministerio de Economía, y Competitividad, y proyecto EDU2017-84989-R, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y PDC2021-121510-100, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Unión Europea). Estos proyectos han sido desarrollados por el Grupo de Investigación en Diversidad de la Universitat de Girona, y coordinados por las doctoras Maria Pallisera Díaz y Judit Fullana Noell. The GAS-VI Guide allows to assess the support received by people with intellectual disabilities to live independently. The Guide is developed from three research projects on independent living of people with intellectual disabilities (project EDU2014-55460-R, funded by the Ministry of Economy and Competitiveness, and project EDU2017-84989-R, funded by the Ministry of Economy, Industry and Competitiveness and PDC2021-121510-100, funded by the Ministry of Science, Innovation and Universities and the European Union). These projects have been developed by the Diversity Research Group of the University of Girona, and coordinated by PhDs Maria Pallisera Díaz and Judit Fullana Noell. benestar-social-i-serveis-socials,criminologia,psicologia,serveis-socials-i-benestar,societat-i-ciencies-socials 2024-05-06 06:30:36 Paper 9788499846088 Al otro lado de la mesa Relatos de personas expertas por la experiencia 9788499846064 https://www.documentauniversitaria.com/producte/al-otro-lado-de-la-mesa/ 236 spa Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Pallisera Díaz, Maria::Pallisera Díaz, Maria::Planas Lladó, Anna::Planas Lladó, Anna::Parés Bayerri, Alícia::Montserrat Boada, Carme::Trull-Oliva, Carme::Puyaltó Rovira, Carolina::Iglesias Vidal, Edgar::Carrera Fossas, Eduard::Fontalba Sánchez, Esteban::Almeda Martínez, Ismael::ReyMary Méndez Cast, Ericka::Padilla Carceles, Jordi::López Porto, Jose Antonio::González Martínez, Juan::Corbella Molina, Laura::Yaya Bah, Mamadou::Soler Masó, Pere::Meyerhofer-Parra, Rafel::Tormo Beltrol, Ramon::Blanca, Raquel::Carrión, Raquel::Larrouse, Said::Tumà::Brugué Torruella, Joaquim A01::A24::B15::B11::A01::B15::A01::B15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A16 Les veus, les raons, les experiències i els coneixements de molts i diversos ciutadans desfilen en aquest llibre, que és, sense cap mena de dubte, un autèntic aprenentatge. Una forma d’aprenentatge que queda magistralment recollida en les paraules de Benjamin Barber, un dels grans teòrics contemporanis de la democràcia: «L’autor del llenguatge, el pensament, la filosofia, la ciència i l’art, com també de la llei, els pactes, els drets individuals, l’autoritat i la llibertat no és l’home sinó els homes.» (Quim Brugué, «Pròleg») Las voces, las razones, las experiencias y los conocimientos de muchos y diversos ciudadanos desfilan en este libro, que es, sin lugar a duda, un auténtico aprendizaje. Una forma de aprendizaje que queda magistralmente recogida en las palabras de Benjamin Barber, uno de los grandes teóricos contemporáneos de la democracia: «El autor del lenguaje, el pensamiento, la filosofía, la ciencia y el arte, así como de la ley, los pactos, los derechos individuales, la autoridad y la libertad no es el hombre sino los hombres.» (Quim Brugué, «Prólogo») The voices, reasons, experiences, and knowledge of many different citizens are brought together in this book, which is undoubtedly a true apprenticeship. A form of learning that is masterfully captured in the words of Benjamin Barber, one of the great contemporary theorists of democracy: “The author of language, thought, philosophy, science and art, as well as of law, pacts, individual rights, authority, and freedom is not man but men.” (Quim Brugué, “Prologue”) assistencia-social,benestar-social-i-serveis-socials,criminologia,serveis-socials-i-benestar,sistemes-de-benestar-i-beneficis-socials,societat-i-ciencies-socials 2024-04-30 06:53:49 Paper 9788499846064 A l’altra banda de la taula Relats de persones expertes per l’experiència 9788499846071 https://www.documentauniversitaria.com/producte/a-laltra-banda-de-la-taula/ 232 cat Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Pallisera Díaz, Maria::Pallisera Díaz, Maria::Planas Lladó, Anna::Planas Lladó, Anna::Parés Bayerri, Alícia::Montserrat Boada, Carme::Trull-Oliva, Carme::Puyaltó Rovira, Carolina::Iglesias Vidal, Edgar::Carrera Fossas, Eduard::Fontalba Sánchez, Esteban::Almeda Martínez, Ismael::ReyMary Méndez Cast, Ericka::Padilla Carceles, Jordi::López Porto, Jose Antonio::González Martínez, Juan::Corbella Molina, Laura::Yaya Bah, Mamadou::Soler Masó, Pere::Meyerhofer-Parra, Rafel::Tormo Beltrol, Ramon::Blanca, Raquel::Carrión, Raquel::Larrouse, Said::Tumà::Brugué Torruella, Joaquim A01::A24::B15::B11::A01::B15::A01::B15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A16 Les veus, les raons, les experiències i els coneixements de molts i diversos ciutadans desfilen en aquest llibre, que és, sense cap mena de dubte, un autèntic aprenentatge. Una forma d’aprenentatge que queda magistralment recollida en les paraules de Benjamin Barber, un dels grans teòrics contemporanis de la democràcia: «L’autor del llenguatge, el pensament, la filosofia, la ciència i l’art, com també de la llei, els pactes, els drets individuals, l’autoritat i la llibertat no és l’home sinó els homes.» (Quim Brugué, «Pròleg») Las voces, las razones, las experiencias y los conocimientos de muchos y diversos ciudadanos desfilan en este libro, que es, sin lugar a duda, un auténtico aprendizaje. Una forma de aprendizaje que queda magistralmente recogida en las palabras de Benjamin Barber, uno de los grandes teóricos contemporáneos de la democracia: «El autor del lenguaje, el pensamiento, la filosofía, la ciencia y el arte, así como de la ley, los pactos, los derechos individuales, la autoridad y la libertad no es el hombre sino los hombres.» (Quim Brugué, «Prólogo») The voices, reasons, experiences, and knowledge of many different citizens are brought together in this book, which is undoubtedly a true apprenticeship. A form of learning that is masterfully captured in the words of Benjamin Barber, one of the great contemporary theorists of democracy: “The author of language, thought, philosophy, science and art, as well as of law, pacts, individual rights, authority, and freedom is not man but men.” (Quim Brugué, “Prologue”) assistencia-social,benestar-social-i-serveis-socials,criminologia,serveis-socials-i-benestar,sistemes-de-benestar-i-beneficis-socials,societat-i-ciencies-socials 2024-04-30 06:53:49 Paper 9788499846071 L'aplicació judicial del Codi Civil de Catalunya 9788499846729 https://www.documentauniversitaria.com/producte/laplicacio-judicial-del-codi-civil-de-catalunya/ 1032 cat,spa Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona::Delgado Echeverría, Jesús::Blasco Gascó, Francisco de P.::Pereda Gámez, Francisco Javier::Bayo Delgado, Joaquín::Lacaba Sánchez, Fernando::Ramos González, Sònia::Alegret Burgués, María Eugenia::Lamarca i Marquès, Albert::Farnós Amorós, Esther::Gómez Taboada, Jesús::Vázquez Moral, Pablo::Peruga Pérez, Enrique::Recio Córdova, Antonio::Sais Re, Esther::Milà Rafel, Rosa::Anderson, Miriam::Seguí Puntas, María Gracia::García Vicente, José Ramón::García‐Micó, Tomàs Gabriel::Izquierdo Grau, Guillem::Represa Polo, María Patricia::Garcia Teruel, Rosa Maria::Arnau Raventos, Lidia::Barat i Rubio, Roger B15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Materials de les XXII Jornades de Dret de Tossa de Mar, organitzades per l’Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona. Materiales de las XXII Jornadas de Derecho de Tossa de Mar, organizadas por el Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona. Materials of the 22nd Tossa de Mar Law Conferences, organised by the Institut de Dret privat europeu i comparat of the Universitat de Girona. dret,sistemes-juridics,teoria-general-del-dret 2024-02-26 10:12:47 PDF 9788499846729 Electrocardiografia al teu abast 9788499846446 https://www.documentauniversitaria.com/producte/electrocardiografia-al-teu-abast/ 240 cat Brugada Terradellas, Ramon::Singh, Manjot A01::A01 Manual d’electrocardiografia per a estudiants de ciències de la salut. Manual de electrocardiografía para estudiantes de ciencias de la salud. Manual of Electrocardiography for Health Science Students. diagnostic-medic,fisiologia,medicina,medicina-cardiovascular,medicina-clinica-i-interna,medicina-preclinica-ciencies-basiques 2024-02-09 10:12:47 PDF 9788499846446 Policy Brief. Principales resultados del proyecto TR@CK-IN: Public Employment Services Tracking Effectiveness in Supporting Rural NEETs 9788499846699 https://www.documentauniversitaria.com/producte/policy-brief-principales-resultados-del-proyecto-trck-in-public-employment-services-tracking-effectiveness-in-supporting-rural-neets/ 23 spa Prieto Flores, Òscar::Agahi, Omeed::Pell Dempere, Maria Isabel A01::A01::A01 L'objecte del projecte Track-IN és oferir un model d'avaluació de l'efectivitat dels Serveis Públics d'Ocupació en l'activació dels joves entre 25 i 29 anys que ni estudien ni treballen en entorns rurals. Aquest projecte estudia la situació de sis països de la Unió Europea (Portugal, Itàlia, Estònia, Lituània, Bulgària i Espanya) i compta amb la col·laboració de nou universitats europees i l'Organització Internacional del Treball (OIT) amb el suport econòmic dels EEA and Norway Grants. El objeto del proyecto Track-IN es ofrecer un modelo de evaluación de la efectividad de los Servicios Públicos de Empleo en la activación de los jóvenes entre 25 y 29 años que ni estudian ni trabajan en entornos rurales. Este proyecto estudia la situación de seis países de la Unión Europea (Portugal, Italia, Estonia, Lituania, Bulgaria y España) y cuenta con la colaboración de nueve universidades europeas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el apoyo económico de los EEA and Norway Grants The aim of the Track-IN project is to provide a model for evaluating the effectiveness of Public Employment Services in the activation of young people aged 25-29 who are neither studying nor working in rural areas. This project studies the situation in six European Union countries (Portugal, Italy, Estonia, Lithuania, Lithuania, Bulgaria and Spain) and has the collaboration of nine European universities and the International Labour Organisation (ILO) with the financial support of the EEA and Norway Grants. grupal-o-collectiva,infantil-i-juvenil-no-ficcio-general,infantils,juvenils-i-didactics,persones-i-llocs-infantil-juvenil,psicologia,psicologia-social,societat-i-ciencies-socials,sociologia,sociologia-del-treball-i-lesforc,sociologia-i-antropologia,treball-i-industria-el-mon-laboral-infantil-juvenil 2024-01-29 11:47:08 PDF 9788499846699 Som trossos de tros Redescobrir el món i la geografia 9788499846040 https://www.documentauniversitaria.com/producte/som-trossos-de-tros/ 46 cat Cerarols Ramírez, Rosa::Nogué i Font, Joan::Quintana Morraja, Ángel A01::A24::A16 La Rosa Cerarols és una humanista de cap a peus, no només perquè imparteix classes a futurs graduats i graduades en Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra, sinó per la seva visió transversal, holística, històrica i fins i tot literària de la geografia, trets ja presents a la tesi doctoral que acabo d’esmentar. La Rosa i el petit grup de geògrafs i geògrafes de la Universitat Pompeu Fabra (liderats inicialment per en Lluís Riudor i, més tard, per en Toni Luna) han estat els introductors a tot l’Estat de les anomenades «geohumanitats», una subdisciplina molt activa i dinàmica als països anglosaxons, però no gaire practicada a casa nostra. Rosa Cerarols es una humanista de pies a cabeza, no solo porque imparte clases a futuros graduados y graduadas en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra, sino por su visión transversal, holística, histórica e incluso literaria de la geografía, rasgos ya presentes en la tesis doctoral que acabo de mencionar. Rosa y el pequeño grupo de geógrafos y geógrafas de la Universidad Pompeu Fabra (liderados inicialmente por Lluís Riudor y, más tarde, por Toni Luna) han sido los introductores en todo el Estado de las llamadas «geohumanidades», una subdisciplina muy activa y dinámica en los países anglosajones, pero no muy practicada en nuestro país. Rosa Cerarols is a humanist through and through, not only because she teaches future Humanities graduates at Pompeu Fabra University, but also because of her transversal, holistic, historical and even literary vision of geography, traits already present in the doctoral thesis I have just mentioned. Rosa and the small group of geographers at Pompeu Fabra University (initially led by Lluís Riudor and, later, by Toni Luna) have introduced the so-called "geohumanities" throughout Spain, a very active and dynamic subdiscipline in Anglo-Saxon countries, but not widely practised in our country. arts,ciencies-de-la-terra,el-medi-ambient,geografia,geografia-humana,medi-ambient,pensament-i-ideologia-ecologista,planificacio,tractaments-i-materies-artistiques 2023-12-22 06:53:49 Paper 9788499846040 Armes, eines i ornaments / Armes, outils et ornements La Roses d'època moderna a través dels objectes / La ville de Roses à l'époquem moderne vue à travers les objets 9788499846736 https://www.documentauniversitaria.com/producte/armes-eines-i-ornaments-armes-outils-et-ornements/ 0 cat,fre Bouzas Sabater, Marc::Bouzas Sabater, Marc::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Llorens i Rams, Josep Maria::Hernández Cardona, Francesc Xavier::Molinas Daví, Maria::Neyrand, Veronique B24::A01::A01::B24::A01::A01::A01::B06 Aquesta guia té per objecte presentar alguns dels objectes recuperats a la Ciutadella de Roses i que corresponen, majoritàriament, a l’època moderna (segles XVI‑XIX), i veure com, a través d’ells, podem recrear la vida de la població de la vila i de les guarnicions militars que van ocupar la fortalesa.   Esta guía tiene por objeto presentar algunos de los objetos recuperados en la Ciudadela de Roses y que corresponden, mayoritariamente, a la época moderna (siglos XVI-XIX), y ver cómo, a través de ellos, podemos recrear la vida de la población de la villa y de las guarniciones militares que ocuparon la fortaleza. The purpose of this guide is to present some of the objects recovered from the Citadel of Roses, most of which correspond to the modern period (16th-19th centuries), and to show how, through them, we can recreate the life of the town's population and the military garrisons that occupied the fortress. arqueologia,historia,historia-deuropa,historia-regional-i-nacional,humanitats 2023-12-14 19:49:09 PDF 9788499846736 Armes, eines i ornaments La Roses d'època moderna a través dels objectes 9788499846651 https://www.documentauniversitaria.com/producte/armes-eines-i-ornaments/ 52 cat Bouzas Sabater, Marc::Bouzas Sabater, Marc::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Llorens i Rams, Josep Maria::Hernández Cardona, Francesc Xavier::Molinas Daví, Maria B24::A01::A01::B24::A01::A01::A01 Aquesta guia té per objecte presentar alguns dels objectes recuperats a la Ciutadella de Roses i que corresponen, majoritàriament, a l’època moderna (segles XVI‑XIX), i veure com, a través d’ells, podem recrear la vida de la població de la vila i de les guarnicions militars que van ocupar la fortalesa. Esta guía tiene por objeto presentar algunos de los objetos recuperados en la Ciudadela de Roses y que corresponden, mayoritariamente, a la época moderna (siglos XVI-XIX), y ver cómo, a través de ellos, podemos recrear la vida de la población de la villa y de las guarniciones militares que ocuparon la fortaleza. The purpose of this guide is to present some of the objects recovered from the Citadel of Roses, most of which correspond to the modern period (16th-19th centuries), and to show how, through them, we can recreate the life of the town's population and the military garrisons that occupied the fortress. arqueologia,historia,historia-deuropa,historia-regional-i-nacional,humanitats 2023-12-14 19:48:41 Paper 9788499846651 Apunts de mecànica, mecanismes i màquines 9788499846262 https://www.documentauniversitaria.com/producte/apunts-de-mecanica-mecanismes-i-maquines/ 346 cat Maimí Vert, Pere A01 Aquest llibre ofereix eines per analitzar el moviment i les condicions d'equilibri de mecanismes i màquines. Tot i que el text està escrit principalment per a estudiants d'enginyeria, hi ha molt material que pot ser de valor per als enginyers en exercici. A part de la base teòrica, el llibre ofereix molts exemples i exercicis resolts.   En Pere Maimí Vert és professor del departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial i és membre del grup de recerca AMADE, de la Universitat de Girona, amb més de vint anys d’experiència docent en els àmbits de la teoria de màquines i en la mecànica dels materials compòsits. Este libro ofrece herramientas para analizar el movimiento y condiciones de equilibrio de mecanismos y máquinas. Aunque el texto está escrito principalmente para estudiantes de ingeniería, hay mucho material que puede ser de valor para los ingenieros en ejercicio. Aparte de la base teórica, el libro ofrece muchos ejemplos y ejercicios resueltos. Pere Maimí Vert es profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de la Construcción Industrial y es miembro del grupo de investigación AMADE, de la Universitat de Girona, con más de veinte años de experiencia docente en los ámbitos de la teoría de máquinas y en la mecánica de los materiales composites. This book provides tools for analysing the motion and equilibrium conditions of mechanisms and machines. Although the text is written primarily for engineering students, there is much material that may be of value to practising engineers. Apart from the theoretical background, the book offers many examples and solved exercises. Pere Maimí Vert is a lecturer in the Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction and a member of the AMADE research group at the University of Girona, with more than twenty years of teaching experience in the fields of machine theory and the mechanics of composite materials. enginyeria-mecanica-i-de-materials,tecnologia-enginyeria-agricultura 2023-12-07 19:56:26 PDF 9788499846262 El sinhogarismo como patología dual Casos prácticos de intervención socioeducativa en drogodependencias 9788499846644 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-sinhogarismo-como-patologia-dual/ 338 cat Calvo García, Francisco::Calvo García, Francisco::Francisco Grau, Adriana::Ventura Gonzalez, Albert::Parés Bayerri, Alícia::Guindos Bretones, Andrés::Marco Mascarell, Anna::Llort Suárez, Antoni::Serra Moreno, Arnau::Flecha Romero, Maria Celeste::Rives Roura, Clara::Vázquez Villamor, David::Duarri Amills, Ester::Martinez Plaza, Esther::López García de la Plaza, Eva::Pardos Crespo, Eva::Carreté Fisas, Guillem::Tauste Garcia, Irene::Roura Gelis, Jordi::Codina Ludeña, Laura::Jiménez Barahona, Lidia::Farreny Terrado, Maria Teresa::García Tirado, Marta::Fullà Valls, Mercè::Salvans Sagué, Mercè::Imbernón Casas, Miriam::Roig Roig Patricia, Lourdes::Romero Quejigo, Paula::Castillo Alarcon, Maria de la Paz::Blanca Tubau, Raquel::Carrión Alfonso, Raquel::Moreno Cuadrado, Raquel::Jiménez Vinaja, Raúl::Alfranca Pardillos, Rebeca::Ferrando Esquerré, Sara::Sanchez Martin, Sonia::Ballabriga Córdoba, María Thais::Borràs i Cabacés, Teresita del Niño Jesús::Ayachi Zougarh, Zakaria::Gamero Aguilera, Jesús A01::B15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 El sensellarisme és una situació d’exclusió social extrema relacionada amb la carència o les dificultats d’accés a l’habitatge. Un dels principals factors de risc d’incrementar la vulnerabilitat de la salut de les persones en aquesta situació és el consum de drogues, especialment l’alcohol. Per altra banda, les persones que presenten problemes associats al consum de drogues que es troben en situacions d’exclusió social, presenten habitualment formes d’exclusió residencial que agreugen la seva simptomatologia. Donada la tradició exclusivament biomèdica de l’atenció a la salut, tot i la consideració de la salut com biopsicosocial, habitualment la literatura científica o de divulgació no es contemplen els aspectes més socials de la salut i els seus determinants a l’hora d’abordar casos de drogodependències des dels serveis especialitzats. Aquest llibre té l’objectiu de proporcionar una mirada social a una problemàtica en augment a la nostra societat i com els coautors i coautores, tots i totes professionals de l’atenció directa de diferents disciplines i àmbits, aborden el fenomen de la intersecció entre sensellarisme i drogodependències. El sinhogarismo es una situación de exclusión social extrema relacionada con la carencia o las dificultades de acceso a la vivienda. Uno de los principales factores de riesgo de incrementar la vulnerabilidad de la salud de las personas en esta situación es el consumo de drogas, especialmente el alcohol. Por otra parte, las personas que presentan problemas asociados al consumo de drogas que se encuentran en situaciones de exclusión social, presentan habitualmente formas de exclusión residencial que agravan su sintomatología. Dada la tradición exclusivamente biomédica de la atención a la salud, a pesar de la consideración de la salud como biopsicosocial, habitualmente la literatura científica o de divulgación, no se contemplan los aspectos más sociales de la salud y sus determinantes a la hora de abordar casos de drogodependencias desde los servicios especializados. Este libro tiene el objetivo de proporcionar una mirada social a una problemática en aumento en nuestra sociedad y cómo los coautores y coautoras, todos y todas profesionales de la atención directa de diferentes disciplinas y ámbitos, abordan el fenómeno de la intersección entre sinhogarismo y drogodependencias. Homelessness is a situation of extreme social exclusion related to lack of or difficulties in accessing housing. One of the main risk factors for increasing the vulnerability of the health of people in this situation is drug use, especially alcohol. On the other hand, people with problems associated with drug use who find themselves in situations of social exclusion usually present forms of residential exclusion that aggravate their symptomatology. Given the exclusively biomedical tradition of health care, despite the consideration of health as biopsychosocial, the more social aspects of health and its determinants are not usually considered in the scientific or popular literature when dealing with cases of drug dependence in specialised services. This book aims to provide a social perspective on a growing problem in our society and how the co-authors, all professionals in direct care from different disciplines and fields, approach the phenomenon of the intersection between homelessness and drug dependence. benestar-social-i-serveis-socials,criminologia,cura-de-malalts-mentals,discriminacio-social-i-desigualtat,habitatge-i-els-sense-sostre-sense-llar,malaltia-i-addiccio-aspectes-socials,questions-i-processos-socials,serveis-socials-i-benestar,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2023-11-29 09:40:57 Paper 9788499846644 El sensellarisme com a patologia dual Casos pràctics d’intervenció socioeducativa en drogodependències 9788499846637 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-sensellarisme-com-a-patologia-dual/ 338 cat Calvo García, Francisco::Calvo García, Francisco::Francisco Grau, Adriana::Ventura Gonzalez, Albert::Parés Bayerri, Alícia::Guindos Bretones, Andrés::Marco Mascarell, Anna::Llort Suárez, Antoni::Serra Moreno, Arnau::Flecha Romero, Maria Celeste::Rives Roura, Clara::Vázquez Villamor, David::Duarri Amills, Ester::Martinez Plaza, Esther::López García de la Plaza, Eva::Pardos Crespo, Eva::Carreté Fisas, Guillem::Tauste Garcia, Irene::Roura Gelis, Jordi::Codina Ludeña, Laura::Jiménez Barahona, Lidia::Farreny Terrado, Maria Teresa::García Tirado, Marta::Fullà Valls, Mercè::Salvans Sagué, Mercè::Imbernón Casas, Miriam::Roig Roig, Patricia Lourdes::Romero Quejigo, Paula::Castillo Alarcon, Maria de la Paz::Blanca Tubau, Raquel::Carrión Alfonso, Raquel::Moreno Cuadrado, Raquel::Jiménez Vinaja, Raúl::Alfranca Pardillos, Rebeca::Ferrando Esquerré, Sara::Sanchez Martin, Sonia::Ballabriga Córdoba, María Thais::Borràs i Cabacés, Teresita del Niño Jesús::Ayachi Zougarh, Zakaria::Gamero Aguilera, Jesús A01::B15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 El sensellarisme és una situació d’exclusió social extrema relacionada amb la carència o les dificultats d’accés a l’habitatge. Un dels principals factors de risc d’incrementar la vulnerabilitat de la salut de les persones en aquesta situació és el consum de drogues, especialment l’alcohol. Per altra banda, les persones que presenten problemes associats al consum de drogues que es troben en situacions d’exclusió social, presenten habitualment formes d’exclusió residencial que agreugen la seva simptomatologia. Donada la tradició exclusivament biomèdica de l’atenció a la salut, tot i la consideració de la salut com biopsicosocial, habitualment la literatura científica o de divulgació no es contemplen els aspectes més socials de la salut i els seus determinants a l’hora d’abordar casos de drogodependències des dels serveis especialitzats. Aquest llibre té l’objectiu de proporcionar una mirada social a una problemàtica en augment a la nostra societat i com els coautors i coautores, tots i totes professionals de l’atenció directa de diferents disciplines i àmbits, aborden el fenomen de la intersecció entre sensellarisme i drogodependències. El sinhogarismo es una situación de exclusión social extrema relacionada con la carencia o las dificultades de acceso a la vivienda. Uno de los principales factores de riesgo de incrementar la vulnerabilidad de la salud de las personas en esta situación es el consumo de drogas, especialmente el alcohol. Por otra parte, las personas que presentan problemas asociados al consumo de drogas que se encuentran en situaciones de exclusión social, presentan habitualmente formas de exclusión residencial que agravan su sintomatología. Dada la tradición exclusivamente biomédica de la atención a la salud, a pesar de la consideración de la salud como biopsicosocial, habitualmente la literatura científica o de divulgación, no se contemplan los aspectos más sociales de la salud y sus determinantes a la hora de abordar casos de drogodependencias desde los servicios especializados. Este libro tiene el objetivo de proporcionar una mirada social a una problemática en aumento en nuestra sociedad y cómo los coautores y coautoras, todos y todas profesionales de la atención directa de diferentes disciplinas y ámbitos, abordan el fenómeno de la intersección entre sinhogarismo y drogodependencias. Homelessness is a situation of extreme social exclusion related to lack of or difficulties in accessing housing. One of the main risk factors for increasing the vulnerability of the health of people in this situation is drug use, especially alcohol. On the other hand, people with problems associated with drug use who find themselves in situations of social exclusion usually present forms of residential exclusion that aggravate their symptomatology. Given the exclusively biomedical tradition of health care, despite the consideration of health as biopsychosocial, the more social aspects of health and its determinants are not usually considered in the scientific or popular literature when dealing with cases of drug dependence in specialised services. This book aims to provide a social perspective on a growing problem in our society and how the co-authors, all professionals in direct care from different disciplines and fields, approach the phenomenon of the intersection between homelessness and drug dependence. benestar-social-i-serveis-socials,criminologia,cura-de-malalts-mentals,discriminacio-social-i-desigualtat,habitatge-i-els-sense-sostre-sense-llar,malaltia-i-addiccio-aspectes-socials,questions-i-processos-socials,serveis-socials-i-benestar,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2023-11-29 09:40:57 Paper 9788499846637 Miscellany on the Rural World in the Roman Period 9788499846620 https://www.documentauniversitaria.com/producte/miscellany-on-the-rural-world-in-the-roman-period/ 0 cat,spa,fre,eng Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Forn Perramon, Clara::Frigola Torrent, Joan::Tremoleda i Trilla, Joaquim::Castanyer i Masoliver, Pere::Costa Solé, Ana::Vivó i Codina, David::Palahí Grimal, Lluís::Bouzas Sabater, Marc::Dumas‐Lattaque, Pierre::Scrinzi, Maxime::Flaux, Clément::Djerbi, Hatem::Vaschalde, Christophe::Tillier, Margaux::Caballero, Nathalie::Doyen, Élise::Malignas, Adrien A01::C04::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 El número 13 de la col·lecció monogràfica Studies on the Rural World in the Roman Period és una miscel·lània resultat de diverses jornades efectuades a la Université de Pau et des Pays de l’Adour, al Musée villa gallo-romaine de Loupian i al Museu Arqueològic de Banyoles entre els anys 2019 i 2022. És per aquest motiu que, a diferències dels números anteriors, no hi ha un tema monogràfic que aplegui el diferents treballs de recerca que s’hi varen exposar. En aquest cas, el punt d’unió, és el mateix que el de la col·lecció: el món rural d’època romana. El número 13 de la colección monográfica Studies on the Rural World in the Roman Period es una miscelánea resultado de varias jornadas efectuadas en la Universidad de Pau et des Pays de Adur, en el Musée villa gallo-romaine de Loupian y en el Museo Arqueológico de Banyoles entre los años 2019 y 2022. Es por este motivo que, a diferencias de los números anteriores, no existe un tema monográfico que recoja los diferentes trabajos de investigación que se expusieron. En este caso, el punto de unión es el mismo que el de la colección: el mundo rural de época romana. Issue 13 of the monographic collection Studies on the Rural World in the Roman Period is a miscellany resulting from several conferences held at the University of Pau et des Pays de Adour, at the Musée villa gallo-romaine de Loupian and at the Archaeological Museum of Banyoles between 2019 and 2022. It is for this reason that, unlike previous issues, there is no monographic theme that brings together the different research works that were exhibited. In this case, the point of union is the same as that of the collection: the rural world of Roman times. arqueologia,arqueologia-classica-grega-i-romana,arqueologia-per-periode-regio,humanitats 2023-11-13 09:40:57 PDF 9788499846620 Universitats 360 Ecosistemes educatius distribuïts i connectats d’aprenentatge 9788499846613 https://www.documentauniversitaria.com/producte/universitats-360/ 76 cat Esteban Guitart, Moisés::Esteban Guitart, Moisés::González-Ceballos, Irene::González-Ceballos, Irene::Baig Falgueras, Marc::Baig Falgueras, Marc::Vilà Suñé, Montserrat::Feu i Gelis, Jordi::Turon Pèlach, Narcís::Iglesias Vidal, Edgar::Quintana i Oliver, Albert::Gascons Cuatrecasas, Núria::Coris Roura, Laura::González Vargas, Juan Camilo::Fabregat Gesa, Ramon::Jové Lagunas, Teodor::Rostàn Sànchez, Carles::Viñolas Ramisa, Anna::Albertín Carbó, Pilar::Llach Carles, Sílvia::Juvinyà Canal, Dolors::Casals Alonso, Carla::Bertrán Noguer, Carme::González Viana, Angelina::Masgrau Juanola, Mariona::Malagón-Aguilera, Maria del Carmen::Reig-Garcia, Glòria::Roqueta-Vall·llosera, Marta::Pérez Jiménez, Belén::San Molina, Joan::Admetlla Fàbrega, Pep::Xifró Collsamata, Xavier::Terradellas i Piferrer, M. Rosa::Heras Colàs, Raquel::Teixidor Tuñá, Silvia::Waddington, Julie A01::B23::A01::B15::A01::B23::A16::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que entén la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu local, capaç de connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. El llibre Universitats 360 és, doncs, un pas més en aquesta dimensió de la implicació i compromís de la universitat per l’avenç cap aquesta mirada 360, un pas en la identificació, promoció i difusió de 12 experiències d’ensenyament-aprenentatge de la UdG que suposen una vinculació, extensió i col·laboració amb el territori, amb l’entorn més immediat, en concert amb escoles, instituts, serveis i equips interdisciplinaris de l’àmbit socioeducatiu, ajuntaments, activistes i artistes, professionals de l’administració educativa, del medi ambient, del patrimoni cultural, de la salut. Educación 360 es una iniciativa educativa, social y política que entiende a la comunidad y al municipio como un ecosistema educativo local, capaz de conectar los aprendizajes que se producen en todos los tiempos y espacios de la vida de las personas. El libro Universitats 360 es, pues, un paso más en esta dimensión de la implicación y compromiso de la universidad por el avance hacia esta mirada 360, un paso en la identificación, promoción y difusión de 12 experiencias de enseñanza-aprendizaje de la UdG que suponen una vinculación, extensión y colaboración con el territorio, con el entorno más inmediato, en concierto con escuelas, institutos, servicios y equipos interdisciplinares del ámbito socioeducativo, ayuntamientos, activistas y artistas, profesionales de la administración educativa, del medio ambiente, del patrimonio cultural, de la salud. Education 360 is an educational, social and political initiative that understands the community and the municipality as a local educational ecosystem, capable of connecting the learning that takes place in all the times and spaces of people's lives. The Universitats 360 book is, therefore, a further step in this dimension of the university's involvement and commitment to advancing towards this 360 vision, a step in the identification, promotion and dissemination of 12 teaching-learning experiences of the UdG that involve a link, extension and collaboration with the territory, with the immediate environment, in concert with schools, institutes, services and interdisciplinary teams in the socio-educational field, town councils, activists and artists, professionals from the educational administration, the environment, cultural heritage and health. educacio-pedagogia,educacio-superior-i-continua,educacio-terciaria,filosofia-i-teoria-de-leducacio,habilitats-i-tecniques-densenyament,societat-i-ciencies-socials 2023-11-08 09:40:57 Paper 9788499846613 Joan Roura-Parella: pensament i pedagogia 9788499846453 https://www.documentauniversitaria.com/producte/joan-roura-parella-pensament-i-pedagogia/ 230 cat Ponsatí-Murlà, Oriol::Ponsatí-Murlà, Oriol::Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Vilanou i Torrano, Conrad::Cuscó i Clarasó, Joan::García Farrero, Jordi::González-Agàpito, Josep::Marquès, Salomó::Rivas Guzmán, Karina::Serra i Sala, Rosa::Oya Márquez, Alberto::Roviró Alemany, Ignasi A01::B24::B24::A15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 La figura del garrotxí Joan Roura-Parella (Tortellà, 1897 - Middletown, 1983) resulta interessant per tota una sèrie de motius, dels quals en sobresurten dos. En primer lloc, i tal com sol passar en la història del pensament, perquè la seva trajectòria vital i intel·lectual reprodueix i expressa alguns dels trets més distintius del temps històric en què es desplegà. Quan observem les vicissituds i les facècies que li va tocar viure, quan parem atenció a les iniciatives que emprengué, es fa difícil no veure un personatge marcat per un conjunt de circumstàncies cabdals de la nostra història: la situació de la pedagogia en el primer terç del segle xx, la Segona República, la Guerra Civil Espanyola, l'exili americà, etcètera. D’altra banda, però, i tal com sol passar també en qualsevol història del pensament, Roura-Parella és interessant per la seva singularitat com a pensador, és a dir, per la dificultat a l’hora de reduir-lo definitivament a un conjunt ben delimitat de corrents de pensament o doctrines. Roura-Parella, en aquest sentit, és interessant per les coses que va escriure i va dir ell i no pas solament com a persona que s’ha vist afectada per les vicissituds del temps històric que li ha tocat viure. La figura de Joan Roura-Parella (Tortellà, 1897 - Middletown, 1983) resulta interesante por toda una serie de motivos, de los que sobresalen dos. En primer lugar, y tal y como suele ocurrir en la historia del pensamiento, porque su trayectoria vital e intelectual reproduce y expresa algunos de los rasgos más distintivos del tiempo histórico en el que se desarrolló. Cuando observamos las vicisitudes y las facecias que le tocó vivir, cuando prestamos atención a las iniciativas que emprendió, se hace difícil no ver a un personaje marcado por un conjunto de circunstancias primordiales de nuestra historia: la situación de la pedagogía en el primer tercio del siglo XX, la Segunda República, la Guerra Civil Española, el exilio americano, etcétera. Por otro lado, y como suele ocurrir también en cualquier historia del pensamiento, Roura-Parella es interesante por su singularidad como pensador, es decir, por la dificultad a la hora de reducirlo definitivamente a un conjunto bien delimitado de corrientes de pensamiento o doctrinas. Roura-Parella, en este sentido, es interesante por las cosas que escribió y dijo él y no sólo como persona que se ha visto afectada por las vicisitudes del tiempo histórico que le ha tocado vivir. The figure of Joan Roura-Parella (Tortellà, 1897 - Middletown, 1983) is interesting for a number of reasons, two of which stand out. Firstly, and as is usually the case in the history of thought, because his life and intellectual trajectory reproduces and expresses some of the most distinctive features of the historical period in which he developed. When we look at the vicissitudes and the facets he had to live through, when we pay attention to the initiatives he undertook, it becomes difficult not to see a character marked by a set of fundamental circumstances in our history: the situation of pedagogy in the first third of the 20th century, the Second Republic, the Spanish Civil War, the American exile, and so on. On the other hand, and as usually happens in any history of thought, Roura-Parella is interesting because of his singularity as a thinker, that is to say, because of the difficulty in reducing him definitively to a well-defined set of currents of thought or doctrines. Roura-Parella, in this sense, is interesting for the things he wrote and said and not only as a person who has been affected by the vicissitudes of the historical period in which he lived. biografia-i-histories-reals,biografia-general,educacio-pedagogia,filosofia-i-teoria-de-leducacio,societat-i-ciencies-socials 2023-11-07 09:40:57 Paper 9788499846453 «Visch de mon treball y seguint los amos». Francesos i treballadors a la Catalunya de mas (bisbat de Girona, ss. XVI-XVII) 9788499846606 https://www.documentauniversitaria.com/producte/visch-de-mon-treball-y-seguint-los-amos-francesos-i-treballadors-a-la-catalunya-de-mas-bisbat-de-girona-ss-xvi-xvii/ 268 cat Barquer i Cerdà, Arnau A01 La immigració occitana és un dels fenòmens característics de l’edat moderna catalana. La proliferació de francesos a multitud de registres i documents públics i privats dona a entendre la magnitud que va adquirir aquest corrent migratori durant els segles moderns. A través dels registres parroquials i notarials i els fins ara inèdits llibres de Dispenses de Proclames, aquest llibre examina l’impacte i les característiques de la immigració occitana al bisbat de Girona durant els segles XVI i XVII i interroga tant les causes subjacents que van generar l’atracció dels immigrants com també les seves conseqüències en la societat agrària de les comarques gironines, paradigmàtiques de la Catalunya de mas. La inmigración occitana es uno de los fenómenos característicos de la edad moderna catalana. La proliferación de franceses en multitud de registros y documentos públicos y privados da a entender la magnitud que adquirió esta corriente migratoria durante los siglos modernos. A través de los registros parroquiales y notariales y los hasta ahora inéditos libros de Dispensas de Proclamas, este libro examina el impacto y las características de la inmigración occitana en el obispado de Girona durante los siglos XVI y XVII e interroga tanto las causas subyacentes que generaron la atracción de los inmigrantes así como sus consecuencias en la sociedad agraria de las comarcas gerundenses, paradigmáticas de la Cataluña de «mas». Occitan immigration is one of the characteristic phenomena of the Catalan modern age. The proliferation of French in a multitude of public and private records and documents gives an idea of the magnitude that this migratory current acquired during the modern centuries. Through parish and notarial records and the hitherto unpublished books of Dispensations of Proclamations, this book examines the impact and characteristics of Occitan immigration in the bishopric of Girona during the sixteenth and seventeenth centuries and interrogates both the underlying causes that generated the attraction of immigrants as well as its consequences in the agrarian society of the Girona counties, paradigmatic of the Catalonia of «mas». historia,historia-deuropa,historia-regional-i-nacional,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats,investigacio-social-i-estadistica,migracio-immigracio-i-emigracio,questions-i-processos-socials,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general,sociologia,sociologia-i-antropologia 2023-10-12 16:13:04 Paper 9788499846606 Avisos de Parnaso 9788499846583 https://www.documentauniversitaria.com/producte/avisos-de-parnaso/ 242 spa Corachán, Juan Bautista::García López, Jorge::García López, Jorge A01::B31::A24 «Avisos de Parnaso» va ser una obra escrita el 1690 per Joan Baptista Corachán (1661-1741) que va quedar inacabada. S'hi mostra la passió per la ciència moderna del jove catedràtic de matemàtiques de la Universitat de València, desfilant per les seves pàgines, a banda de gran nombre de científics jesuïtes i nombrosos experiments físics, la màquina pneumàtica de Robert Boyle, la primera traducció parcial a l'espanyol del «Discurs del mètode» de René Descartes i fins i tot un viatge pels planetes del sistema solar a partir de l'obra d'Athanasius Kircher, potser la primera mostra de ciència-ficció en espanyol. Juntament amb «El hombre práctico» (1686) de Francisco Gutiérrez de los Ríos, III comte de Fernán Núñez, i la «Carta filosófica médico-química» (1687) de Juan de Cabriada, es pot dir que forma part del pòrtic de la Il·lustració espanyola. Anys després, el senyor Gregorio Mayans va recollir els seus papers i els va donar a conèixer el 1747 com a part de les publicacions de l'Acadèmia Valenciana. Aquesta edició crítica es basa en aquesta edició mayansiana així com en els manuscrits autògrafs de Corachán. «Avisos de Parnaso» fue una obra escrita en 1690 por don Juan Bautista Corachán (1661-1741) que quedó inacabada. En ella se nos muestra la pasión por la ciencia moderna del joven catedrático de matemáticas de la Universidad de Valencia, desfilando por sus páginas, aparte de gran número de científicos jesuitas y numerosos experimentos físicos, la máquina pneumática de Robert Boyle, la primera traducción parcial al español del «Discurso del método» de René Descartes e incluso un viaje por los planetas del sistema solar a partir de la obra de Athanasius Kircher, quizá la primera muestra de ciencia ficción en español. Junto con «El hombre práctico» (1686) de Francisco Gutiérrez de los Ríos, III conde de Fernán Núñez, y la «Carta filosófica médico-química» (1687) de Juan de Cabriada, puede decirse que forma parte del pórtico de la Ilustración española. Años después, don Gregorio Mayans recogió sus papeles y los dio a conocer en 1747 como parte de las publicaciones de la Academia Valenciana. La presente edición crítica se basa en esta edición mayansiana así como en los manuscritos autógrafos de Corachán. «Avisos de Parnaso» was a work written in 1690 by Juan Bautista Corachán (1661-1741) which remained unfinished. In it we are shown the passion for modern science of the young professor of mathematics at the University of Valencia, parading through its pages, apart from a large number of Jesuit scientists and numerous physical experiments, Robert Boyle's pneumatic machine, the first partial translation into Spanish of René Descartes' «Discourse of the Method» and even a journey through the planets of the solar system based on the work of Athanasius Kircher, perhaps the first example of science fiction in Spanish. Together with «El hombre práctico» (1686) by Francisco Gutiérrez de los Ríos, III Count of Fernán Núñez, and the «Carta filosófica médico-química» (1687) by Juan de Cabriada, it can be said to form part of the portico of the Spanish Enlightenment. Years later, Don Gregorio Mayans collected his papers and published them in 1747 as part of the publications of the Academia Valenciana. The present critical edition is based on this Mayansian edition as well as on Corachán's autograph manuscripts. ciencia-questions-generals,estudis-literaris-general,filosofia-de-la-ciencia,literatura-i-estudis-literaris,literatura-historia-i-critica,matematiques-i-ciencia 2023-06-26 07:16:45 Paper 9788499846583 El gran canvi La fundació de les primeres ciutats romanes al nord-est de la Hispània Citerior 9788499846514 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-gran-canvi/ 0 cat Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Nolla Brufau, Josep Maria::Nolla Brufau, Josep Maria::Tremoleda i Trilla, Joaquim::Tremoleda i Trilla, Joaquim::Santos Retolaza, Marta::Castanyer Masoliver, Pere::Hernández Pastor, Elisa::Bouzas Sabater, Marc::Costa Solé, Ana::Llinàs Pol, Joan::Garcia Roselló, Joaquim::Revilla Calvo, Víctor::Forn Perramon, Clara::Padrós Martí, Pepita::Díaz García, Moisés::Járrega Domínguez, Ramon::Ferré Anguix, Ramon::Pera Isern, Joaquim::Romaní Sala, Núria::Carreras Monfort, César::Rodrigo Requena, Esther::Payà Mercé, Xavier::Garcés i Estallo, Ignasi::Bermúdez López, Xavier::Belmonte Santisteban, Cristina::Reyes Bellmunt, Teresa::Mas Florit, Catalina::Cau Ontiveros, Miguel Angel A01::C04::A01::C04::A01::C04::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 La fundació de ciutats per part de la república romana va ser un fet d’una gran transcendència històrica. La prova és que bona part d’aquells assentaments continuen essent els centres des dels quals es vertebra el territori de l’actual Catalunya. És per aquest motiu que el Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries i el Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona van decidir organitzar unes jornades que apleguessin els grups d’investigació que tracten o han tractat recentment aquesta qüestió en els seus estudis. Aquesta trobada va tenir lloc a Empúries els dies 27 i 28 de juny de l’any 2019. La voluntat de l’equip organitzador era la de publicar-ho el mateix 2019; això no ha estat possible fins a l’any 2023. En tot cas, esperem que sigui una eina útil per a tothom que treballi en aquesta qüestió. Publicación en formato PDF. La fundación de ciudades por parte de la república romana fue un hecho de gran trascendencia histórica. La prueba es que buena parte de aquellos asentamientos siguen siendo los centros desde los que se vertebra el territorio de la actual Cataluña. Es por este motivo que el Museo de Arqueología de Cataluña - Empúries y el Laboratorio de Arqueología, Historia Antigua y Prehistoria del Instituto de Investigación Histórica de la Universidad de Girona decidieron organizar unas jornadas que reunieran a los grupos de investigación que tratan o han tratado recientemente esta cuestión en sus estudios. Este encuentro tuvo lugar en Empúries los días 27 y 28 de junio del año 2019. La voluntad del equipo organizador era la de publicarlo en el mismo 2019; esto no ha sido posible hasta el año 2023. En cualquier caso, esperamos que sea una herramienta útil para todo el mundo que trabaje en esta cuestión. Publication in PDF format. The foundation of cities by the Roman Republic was an event of great historical significance. The proof is that many of those settlements are still the centres from which the territory of present-day Catalonia is structured. It is for this reason that the Archaeology Museum of Catalonia - Empúries and the Laboratory of Archaeology, Ancient History and Prehistory of the Institute of Historical Research of the University of Girona decided to organise a conference to bring together the research groups that deal with or have recently dealt with this issue in their studies. This meeting took place in Empúries on 27 and 28 June 2019. The organising team's intention was to publish it in 2019; this has not been possible until 2023. In any case, we hope it will be a useful tool for everyone working on this issue. arqueologia,ciencies-de-la-terra,geografia,historia,historia-deuropa,historia-regional-i-nacional,humanitats,medi-ambient,planificacio,planificacio-regional-i-zonal,planificacio-urbana-i-municipal 2023-06-07 16:12:40 PDF 9788499846514 Llenguatge jurídic. Exemples de documents i exercicis Materials de preparació per a l’examen de llenguatge jurídic de les universitats catalanes 9788499846460 https://www.documentauniversitaria.com/producte/llenguatge-juridic-exemples-de-documents-i-exercicis/ 252 cat Serveis Lingüístics (UB)::Servei de Llengües (UAB)::Dept. de Trad. i C. del Llenguatge (UPF)::Servei de Llengües Modernes (UdG)::Institut de Llengües (UdL)::Servei Lingüístic (URV)::Centre d’Idiomes Moderns (UOC)::Serveis Lingüístics (UIC Barcelona)::Servei de Llengües (UAO)::Servei de Llengües Modernes (UdG)::Servei Lingüístic (URV) A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::B15::B15 Aquesta publicació electrònica aplega el material didàctic de llenguatge jurídic que han elaborat diversos serveis lingüístics universitaris, gràcies als ajuts Interlingua de la Generalitat de Catalunya dels anys 2019, 2020 i 2021. Els serveis lingüístics universitaris, en el marc de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya), organitzen convocatòries d’examen per a l’obtenció del certificat de llenguatge jurídic català de les universitats catalanes. Precisament per preparar per a aquest examen s’ha elaborat tot un seguit de material didàctic que s’ajusta a la tipologia de tasques i exercicis de la prova, que són una eina indispensable per als cursos de llenguatge jurídic que duen a terme els serveis lingüístics universitaris. Així, en un primer bloc del document es recullen vint-i-vuit exemples de documents jurídics i judicials, de catorze tipologies diferents, que poden aparèixer en les tasques d’expressió escrita i de revisió d’un document de la prova. En un segon bloc es presenten deu exercicis d’expressió escrita habituals en l’àrea 1 d’aquest certificat. I, finalment, en un tercer bloc es proposen un total de trenta-vuit activitats que segueixen el model d’exercicis d’errors gramaticals i estilístics, terminologia i fraseologia jurídiques, convencions gràfiques i puntuació específiques de l’àrea 2 de l’examen. Esperem que aquest material, també disponible en accés lliure a l’Aula Mestra de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, sigui útil per a les persones que volen millorar els coneixements de llenguatge jurídic i perquè, en definitiva, la llengua catalana tingui la presència que li correspon en l’àmbit de la justícia com a llengua pròpia del país. Esta publicación electrónica reúne el material didáctico de lenguaje jurídico que han elaborado diversos servicios lingüísticos universitarios, gracias a las ayudas Interlingua de la Generalidad de Cataluña de los años 2019, 2020 y 2021. Los servicios lingísticos universitarios, en el marco de la CIFALC (Comisión Interuniversitaria de Formación y Acreditación Lingüísticas de Cataluña), organizan convocatorias de examen para la obtención del certificado de lenguaje jurídico catalán de las universidades catalanas. Precisamente para preparar para este examen se ha elaborado una serie de material didáctico que se ajusta a la tipología de tareas y ejercicios de la prueba, que son una herramienta indispensable para los cursos de lenguaje jurídico que llevan a cabo los servicios lingüísticos universitarios. Así, en un primer bloque del documento se recogen veintiocho ejemplos de documentos jurídicos y judiciales, de catorce tipologías diferentes, que pueden aparecer en las tareas de expresión escrita y revisión de un documento de la prueba. En un segundo bloque se presentan diez ejercicios habituales de expresión escrita en el área 1 de este certificado. Y, por último, en un tercer bloque se proponen un total de treinta y ocho actividades que siguen el modelo de ejercicios de errores gramaticales y estilísticos, terminología y fraseología jurídicas, convenciones gráficas y puntuación específicas del área 2 del examen . Esperamos que este material, también disponible en libre acceso al Aula Maestra de la Secretaría de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña, sea útil para las personas que quieren mejorar los conocimientos de lenguaje jurídico y porque, en definitiva, la lengua catalana tenga la presencia que le corresponde en el ámbito de la justicia como lengua propia del país. This electronic publication brings together the legal language teaching material produced by various university language services, thanks to the Interlingua grants from the Government of Catalonia for 2019, 2020 and 2021. The university linguistic services, within the framework of CIFALC (Inter-University Commission for Language Training and Accreditation of Catalonia), organise exams for the Catalan legal language certificate of Catalan universities. Precisely in order to prepare for this exam, a series of teaching materials have been produced which are adapted to the type of tasks and exercises in the test, and which are an indispensable tool for the legal language courses run by the university language services. Thus, the first section of the document contains twenty-eight examples of legal and judicial documents, of fourteen different typologies, which may appear in the tasks of written expression and revision of a document in the test. A second section presents ten common writing exercises in area 1 of this certificate. And finally, in a third block, a total of thirty-eight activities are proposed which follow the model of exercises on grammatical and stylistic errors, legal terminology and phraseology, graphic conventions and punctuation specific to area 2 of the exam. We hope that this material, which is also freely available in the Aula Maestra of the Language Policy Secretariat of the Generalitat de Catalunya, will be useful for those who wish to improve their knowledge of legal language and, in short, that the Catalan language will have the presence it deserves in the field of justice as the language of the country. aprendizaje-de-idiomas-para-negocios-actividades-profesionales-y-formacion-profesional,dret,material-y-trabajos-de-clase-para-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-lenguas-2,metodologia-teoria-y-filosofia-del-derecho,teoria-general-del-derecho-2 2023-03-03 13:26:35 PDF 9788499846460 Havanera dels intrèpids 9790805463186 https://www.documentauniversitaria.com/producte/havanera-dels-intrepids/ 8 cat, eng Sarrà Moyano, Jordi A01 Dues veus soprano i piano. Gènere menor culte, profà, vocal-instrumental. Partitura de curta durada, que no tracta de religió, i que utilitza veu i instrument com a timbre musical. <hr /> Partitura també disponible per llogar. Més informació a comandes@documentauniversitaria.com <a class="link_spoti" href="https://open.spotify.com/artist/6YvotC9Y9QBUq3xoJmJnuc?si=to_GyWADQpKu19rcl0gPRA" target="_blank" rel="noopener">Spotify</a> | <a class="link_ytube" href="https://www.youtube.com/channel/UCKdNA1M9gQTrSkRZkGJa7EQ" target="_blank" rel="noopener">YouTube</a> | <a class="link_insta" href="https://www.instagram.com/p/CXWy0LLAYuD/" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a> Partitura disponible también para alquilar. Más información en comandes@documentauniversitaria.com Score also available for rent. More information at comandes@documentauniversitaria.com llibres-sonors,musica,musica-digital-professional,musicals-i-amb-sons 2023-02-16 12:37:44 PDF 9790805463186 Cançó del vell mariner 9790805463193 https://www.documentauniversitaria.com/producte/canco-del-vell-mariner/ 8 cat, eng Sarrà Moyano, Jordi A01 Dues veus soprano i piano. Gènere menor culte, profà, vocal-instrumental. Partitura de curta durada, que no tracta de religió, i que utilitza veu i instrument com a timbre musical. <hr /> Partitura també disponible per llogar. Més informació a comandes@documentauniversitaria.com <a class="link_spoti" href="https://open.spotify.com/artist/6YvotC9Y9QBUq3xoJmJnuc?si=to_GyWADQpKu19rcl0gPRA" target="_blank" rel="noopener">Spotify</a> | <a class="link_ytube" href="https://www.youtube.com/channel/UCKdNA1M9gQTrSkRZkGJa7EQ" target="_blank" rel="noopener">YouTube</a> | <a class="link_insta" href="https://www.instagram.com/p/CXWy0LLAYuD/" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a> Partitura disponible también para alquilar. Más información en comandes@documentauniversitaria.com Score also available for rent. More information at comandes@documentauniversitaria.com llibres-sonors,musica,musica-digital-professional 2023-02-16 12:35:38 PDF 9790805463193 R que R II Congrés de R i XIII Jornades d'usuaris d'R 9788499846002 https://www.documentauniversitaria.com/producte/r-que-r/ 0 cat,eng,spa A01 El Congrés ha estat impulsat des del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i coorganitzat amb el Grup d’Usuaris de R de Barcelona i el Barcelona Supercomputing Center, i està dirigit a tot el públic que faci servir o tingui interès en R, llenguatge de programació utilitzat especialment per estadístiques i científiques de dades de totes les branques del saber i de la tecnologia: tant ciències socials (com el periodisme de dades, la política, sociologia o economia), bioinformàtica, computacional, ciències de la terra, ciències de la salut, anàlisi de dades, ecologia, ciències marines i moltes altres. El Congreso ha sido impulsado desde el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y coorganizado con el Grupo de Usuarios de R de Barcelona y el Barcelona Supercomputing Center, y está dirigido a todo el público que utilice o tenga interés en R, lenguaje de programación utilizado especialmente por estadísticas y científicas de datos de todas las ramas del saber y de la tecnología: tanto ciencias sociales (como el periodismo de datos, la política, sociología o economía), bioinformática, computacional, ciencias de la tierra, ciencias de la salud, análisis de datos, ecología, ciencias marinas y otras muchas. The conference has been promoted by the Department of Communication of the Pompeu Fabra University and co-organised with the Barcelona R Users Group and the Barcelona Supercomputing Center, and is aimed at anyone who uses or has an interest in R, a programming language used especially by statistics and data scientists from all branches of knowledge and technology: social sciences (such as data journalism, politics, sociology or economics), bioinformatics, computational, earth sciences, health sciences, data analysis, ecology, marine sciences and many others. arts,musica 2023-01-19 06:53:50 PDF 9788499846002 Salut comunitària i atenció primària 9788499845920 https://www.documentauniversitaria.com/producte/salut-comunitaria-i-atencio-primaria/ 552 cat,spa Juvinyà Canal, Dolors::Juvinyà Canal, Dolors::Reig Garcia, Glòria::Reig Garcia, Glòria::Baltasar Bagué, Alícia::Baltasar Bagué, Alícia::Romero Collado, Ángel::Romero Collado, Ángel::Franch Viñas, Lluís::Garcia Codina, Oriol::Masachs Fatjó, Eulàlia::Roma Millan, Josep::Burjons Alés, Xavier::Casals Alonso, Carla::Segura Del Pozo, Javier::Vilanova Vilà, Marta::Bataller Ibáñez, Jaime::Vilà Vendrell, Àngela::Mas Marquès, Montserrat::Villar Lázaro, Quionia::Frigolé Peracaula, Joana::Bertrán Noguer, Carme::Eres Ribes, Marta::Maestre Funtané, Lluís::Figa Vaello, Josep::Caparròs Boixés, Gemma::Jiménez Quiñones, Raquel::Teba Caballero, Albert::Gonzalez Viana, Angelina::Torres Berrocal, Mercè::Daban Aguilar, Ferran::Calabia Martínez, Marta::Malagón Aguilera, María del Carmen::Roqueta Vall-llosera, Marta::Pérez Jiménez, Belén::Bosch i Farré, Cristina::Blancafort Alias, Sergi::Mantas Jiménez, Susana::Portet Vidal, Lídia::Forcada Parrilla, Iris::Bonmatí Tomàs, Anna::Olabarrieta Zaro, Elena::Serdà i Ferrer, Bernat-Carles::Vidal Calvo, Núria::Vidal Luna, Maria::Palahí Alcàcer, Albert::Gelabert Vilella, Sandra::Broncano Bolzoni, Miriam::Cunillera i Forns, Carme::Masià Plana, Afra::Homs Romero, Erica::Bosch Cana, Helena::Martí Riba, Montserrat::Sieira Ribot, Maria Àngels::Fuentes Pumarola, Concepció::Ballester Ferrando, David::Patiño Masó, Josefina::Pujiula Masó, Jordi::Masó Donadeu, Montserrat::Mora Muñoz, Pablo::Amil Bujan, Paloma::Amblàs Novellas, Jordi::Contel Segura, Joan Carles::Suñer Soler, Rosa::Cámara Liébana, David::Raset Pimàs, Marta::Zabaleta-del-Olmo, Edurne::Martí Lluch, Ruth::Blanch i Font, Jordi::Medina Perucha, Laura::Berenguera Ossó, Anna::Ramos Blanes, Rafel::Sanvisens Bergé, Arantza::Marcos Gragera, Rafael::Camós Llovet, Lourdes A01::B01::A01::B01::A01::B01::A01::B01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Els principis inspiradors d’aquesta publicació s’orienten des d’una visió positiva de la salut i els seus determinants, més enllà de la malaltia, i a partir d'una visió centrada en la persona, en el context de l’atenció primària i la salut comunitària. Vol ser una eina pel treball adreçada tant a estudiants com a professionals de la salut que vulguin actualitzar continguts en aquests àmbits. En aquest llibre hi han participat professionals de la salut, de l’àmbit assistencial, docent, investigador i de l’àmbit de la gestió, que han col·laborat a contextualitzar i abordar diferents aspectes de l’atenció primària i la salut comunitària. La publicació s’estructura en nou capítols i seixanta-tres apartats, que descriuen el model sanitari català, la salut i els seus determinants, la salut comunitària, l’atenció primària, la infermera d’atenció primària i la salut comunitària, l’atenció a les persones al llarg de la vida, l’atenció a les persones amb problemes de salut, l’atenció a la complexitat i al final de vida i la recerca en l’atenció primària i salut comunitària. Cada capítol incorpora el coneixement sobre el tema segons l’evidència i l’experiència professional dels seus autors. Los principios inspiradores de esta publicación se orientan desde una visión positiva de la salud y sus determinantes, más allá de la enfermedad, ya partir de una visión centrada en la persona, en el contexto de la atención primaria y la salud comunitaria. Quiere ser una herramienta para el trabajo dirigida tanto a estudiantes como a profesionales de la salud que quieran actualizar contenidos en estos ámbitos. En este libro han participado profesionales de la salud, del ámbito asistencial, docente, investigador y del ámbito de la gestión, que han colaborado en contextualizar y abordar diferentes aspectos de la atención primaria y la salud comunitaria. La publicación se estructura en nueve capítulos y sesenta y tres apartados, que describen el modelo sanitario catalán, la salud y sus determinantes, la salud comunitaria, la atención primaria, la enfermera de atención primaria y la salud comunitaria, la atención a las personas a lo largo de la vida, la atención a las personas con problemas de salud, la atención a la complejidad y al final de vida y la investigación en la atención primaria y salud comunitaria. Cada capítulo incorpora el conocimiento sobre el tema según la evidencia y experiencia profesional de sus autores. The inspiring principles of this publication are oriented from a positive vision of health and its determinants, beyond the disease, and from a person-centred vision, in the context of primary care and community health. It is intended as a working tool for both students and health professionals who want to update content in these areas. Health professionals from the fields of health care, teaching, research and management have collaborated in this book to contextualise and address different aspects of primary care and community health. The publication is structured in nine chapters and sixty-three sections, which describe the Catalan health model, health and its determinants, community health, primary care, the primary care nurse and community health, care for people throughout their lives, care for people with health problems, care for complexity and end of life, and research in primary care and community health. Each chapter incorporates the knowledge on the topic according to the evidence and professional experience of its authors. infermeria,infermeria-comunitaria,infermeria-i-serveis-auxiliars,investigacio-i-teoria-de-la-infermeria,medicina,medicina-questions-generals,salut-publica-i-medicina-preventiva,sistemes-i-serveis-de-salut 2023-01-06 09:37:21 Paper 9788499845920-PDF 9788499846507 La gestión de playas basada en la naturaleza 9788499846385 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-gestion-de-playas-basada-en-la-naturaleza/ 216 spa Pintó i Fusalba, Josep::Pintó i Fusalba, Josep::Sardá Llorens, Rafael::Sardá Llorens, Rafael A01::B24::A01::B24 ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,conservacio-del-medi-ambient,deltes-estuaris-regions-costaneres,el-medi-ambient,geografia,geografia-fisica-i-topografia 2022-12-22 16:13:04 Paper 9788499846385 El patrimoni subaquàtic a Roses 9788499846378 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-patrimoni-subaquatic-a-roses/ 54 cat Domènech i Casadevall, Gemma::Domènech i Casadevall, Gemma::Geli Mauri, Rut::Geli Mauri, Rut::Nieto Prieto, Xavier::Pujol i Hamelink, Marcel::Castellví, Josep Maria::Aguer, Caterina::Palahí Grimal, Lluís B01::A01::B01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 arqueologia,arqueologia-subaquatica,esport-i-oci,estil-de-vida,humanitats,transport,vaixells-i-embarcacions-interes-general 2022-12-16 11:26:46 Paper 9788499846378 No sé nedar, no entenc, no és la meva pàtria Discurs universitari i diferència sexual 9788499846392 https://www.documentauniversitaria.com/producte/no-se-nedar-no-entenc-no-es-la-meva-patria/ 48 cat Llevadot Pascual, Laura::Quintana Morraja, Ángel A01::A15 discursos,educacio-pedagogia,educacio-superior-i-continua-educacio-terciaria,feminisme-i-teoria-feminista,literatura-i-estudis-literaris,prosa-no-ficcio,questions-i-processos-socials,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2022-12-01 11:34:34 Paper 9788499846392 Persones, drogues i altres companyes de viatge / Personas, drogas y otras compañeras de viaje 9788499846187 https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge-personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/ 354 cat, spa Sedó Luzuriaga, Carles::Planas Lladó, Anna::Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Marco Mascarell, Anna::Capità i Flores, Ferran::Serra Moreno, Arnau::Fàbregas Ruano, Carles::Flecha Romero, Celeste::Rives Roura, Clara::Giralt Vázquez, Cristina::Martinez Plaza, Esther::Bacardí Garcia, Eva::Pardos Crespo, Eva::Maudes Rosselló, Gemma::Grabuleda Paredes, Joan::Morillo Vera, Jordi::Jiménez Barahona, Lidia::Badia Gorchs, Marc::Morales Cama, Marc::Ramírez Vilà, Marisa::García Tirado, Marta::Kadri Manssouri, Mustapha::Bota Mas, Núria::Jiménez Vinaja, Raúl::Fernández García, Samuel::Basas Vilaseca, Sílvia::Farreny Terrado, Maria Teresa::Ballabriga Córdoba, Thais A16::A23::A01::B15::A15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 En aquesta obra es fa recull d’un conjunt d’experiències basades en la pràctica de la intervenció socioeducativa en l’àmbit de les addiccions a les drogues. Inclou vint-i-tres relats de casos reals, redactats per trenta coautors i coautores: vint-i-una persones professionals de l’educació social i set especialistes d’altres disciplines com la infermeria, la medicina, la psicologia, el treball social, la psicopedagogia o l’ensenyament. S’incorporen, a més, les vivències de dues persones que no escriuen des del vessant professional sinó que aporten experiències personals. L’objectiu final de tot aquest conjunt d'esforços és el de contribuir a omplir un buit existent en l’àmbit de les publicacions de la disciplina de l’educació social, i aportar coneixement sobre una feina tant estesa com desconeguda: la intervenció en persones que pateixen addiccions a drogues. <span style="border: 1px solid #513F5E; border-radius: 5px; padding: 5px 10px; text-transform: uppercase; margin-top: 60px; margin-bottom: 30px; margin-right: 10px; float: left;">Versió paper en català, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge/">aquí</a>.</span><span style="border: 1px solid #513F5E; border-radius: 5px; padding: 5px 10px; text-transform: uppercase; margin-top: 60px; margin-bottom: 30px; float: left;">Versió paper en castellà, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/">aquí</a>.</span> En esta obra se recopila un conjunto de experiencias basadas en la práctica de la intervención socio-educativa en el ámbito de las adicciones a las drogas. Incluye veintitrés relatos de casos reales, redactados por treinta coautores y coautoras: veintiún profesionales de la educación social y siete especialistas de otras disciplinas como la enfermería, la medicina, la psicología, el trabajo social, la psicopedagogía o la enseñanza. Se incorporan, además, las vivencias de dos personas que no escriben desde la vertiente profesional, sino que aportan experiencias personales. El objetivo final de todo este conjunto de esfuerzos es el de contribuir a llenar un vacío existente en el ámbito de las publicaciones de la disciplina de la educación social, y aportar conocimiento sobre un trabajo tan extendido como desconocido: la intervención en personas que sufren adicción a las drogas. <span style="border:1px solid #513F5E; border-radius:5px; padding:5px 10px; text-transform:uppercase; margin-top:60px; margin-bottom:30px; margin-right:10px; float:left;">Versión papel en catalan, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge/">aquí</a>.</span><span style="border:1px solid #513F5E; border-radius:5px; padding:5px 10px; text-transform:uppercase; margin-top:60px; margin-bottom:30px; float:left;">Versión papel en castellano, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/">aquí</a>.</span> This work brings together a set of experiences based on the practice of socio-educational intervention in the field of drug addiction. It includes twenty-three real case reports, written by thirty co-authors: twenty-one social education professionals and seven specialists from other disciplines such as nursing, medicine, psychology, social work, psychopedagogy or teaching. It also incorporates the experiences of two people who do not write from a professional perspective, but who bring personal experiences. The objective of this whole set of efforts is to help fill an existing gap in the field of publications in the discipline of social education, and to provide knowledge about a work both widespread and unknown: the intervention in people suffering from drug addictions. <span style="border:1px solid #513F5E; border-radius:5px; padding:5px 10px; text-transform:uppercase; margin-top:60px; margin-bottom:30px; margin-right:10px; float:left;">Paper version in catalan, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge/">here</a>.</span><span style="border:1px solid #513F5E; border-radius:5px; padding:5px 10px; text-transform:uppercase; margin-top:60px; margin-bottom:30px; float:left;">Paper version in spanish, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/">here</a>.</span> addiccions-i-el-seu-tractament,altres-branques-de-la-medicina,familia-i-salut,fer-front-a-labus-de-les-drogues-i-lalcohol,fer-front-als-problemes-personals,medicina,salut-i-desenvolupament-personal,tractament-i-terapeutica 2022-11-10 12:30:49 9788499846187 El mas Llorens. Estudi d’una família pagesa i el seu mas al pla de Salt (segles XIII-XVII) 9788499846323 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-mas-llorens-estudi-duna-familia-pagesa-i-el-seu-mas-al-pla-de-salt-segles-xiii-xvii/ 306 cat Alberch i Fugueras, Xavier::Coromina Bujons, Neus::Prat Vila, Marc::Sagrera i Aradilla, Jordi::Burch i Rius, Josep A01::A01::A01::A01::A01 arqueologia,economia,economia-de-lagricultura,empresa-i-gestio,finances,historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats 2022-11-07 11:34:33 Paper 9788499846323-PDF 9788499846491 José María Valverde: pensament, poesia, llenguatge 9788499846330 https://www.documentauniversitaria.com/producte/jose-maria-valverde-pensament-poesia-llenguatge/ 276 cat,spa Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Bañeza Domínguez, Tirso::Bermudo Ávila, José Manuel::Castellet i Sala, Jordi::Cuscó i Clarasó, Joan::Fernández del Amor, Antonio::Moreno Pérez, Carlos María::Oliva Llinas, Salvador::Pueo Domínguez, Juan Carlos::Torralba Roselló, Francesc::Sánchez Moreno, Iván::Trabal Bendicho, Jaume A15::B13::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 biografia-i-histories-reals,biografia-general,filosofia-del-llenguatge,linguistica,literatura-i-estudis-literaris,literatura-historia-i-critica,llengues 2022-11-01 11:26:46 Paper 9788499846330 Les corts jurisdiccionals a la Corona d’Aragó (s. XI-XVIII) Fonts per al seu estudi 9788499846316 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-corts-jurisdiccionals-a-la-corona-darago-s-xi-xviii/ 316 cat Sales Favà, Lluís::Sales Favà, Lluís::Reixach Sala, Albert::Reixach Sala, Albert::Salrach Marès, Josep M.::Allingri, Matthieu::Viciano Navarro, Pau::Tomás Faci, Guillermo::Torra Prat, Ricard A01::B15::A01::B15::A01::A01::A01::A01::A01 Aquest volum recull una selecció d’estudis sobre el fenomen de la jurisdicció en èpoques medieval i moderna. Concretament, es focalitza en l’exercici efectiu de la justícia allà on solia tenir lloc: la cort o tribunal. El llibre vol contribuir a consolidar les recerques sobre les corts jurisdiccionals i, en conjunt, sobre l’exercici del poder i la justícia anterior a l’estat liberal. Els diferents autors, amb cronologies i marcs geogràfics particulars dins de la Corona d’Aragó, presenten fonts documentals que permeten entendre aquestes instàncies. Els especialistes presenten aquestes fonts tot combinant-ho amb les necessàries tasques prèvies d’identificació, descripció i estudi comparat dels tipus de registres i actes. Aquestes són tasques que d’altres escoles historiogràfiques europees ja han completat de fa temps, però que en bona part restaven per fer al nostre país. Tan sols després d’haver assumit l’abast i els límits de la documentació disponible, podran desenvolupar-se noves línies d’investigació (o reprendre’n de ja encetades) en relació a aspectes diversos de l’economia, la societat i la política dels territoris dels reis d’Aragó durant els períodes medieval i modern. Este volumen recoge una selección de estudios sobre el fenómeno de la jurisdicción en épocas medieval y moderna. Concretamente, se focaliza en el ejercicio efectivo de la justicia donde solía tener lugar: la corte o tribunal. El libro quiere contribuir a consolidar las investigaciones sobre las cortes jurisdiccionales y, en su conjunto, sobre el ejercicio del poder y la justicia anterior al estado liberal. Los distintos autores, con cronologías y marcos geográficos particulares dentro de la Corona de Aragón, presentan fuentes documentales que permiten entender estas instancias. Los especialistas presentan estas fuentes combinándolo con las necesarias tareas previas de identificación, descripción y estudio comparado de los tipos de registros y actas. Estas son tareas que otras escuelas historiográficas europeas ya han completado desde hace tiempo, pero que en buena parte quedaban por hacer en nuestro país. Tan solo después de haber asumido el alcance y los límites de la documentación disponible, podrán desarrollarse nuevas líneas de investigación (o reanudar ya iniciadas) en relación con aspectos diversos de la economía, la sociedad y la política de los territorios de los reyes de Aragón durante los períodos medieval y moderno. This volume brings together a selection of studies on the phenomenon of jurisdiction in medieval and modern times. Specifically, it focuses on the actual exercise of justice where it used to take place: the court or tribunal. The book aims to contribute to the consolidation of research on jurisdictional courts and, as a whole, on the exercise of power and justice prior to the liberal state. The different authors, with particular chronologies and geographical frameworks within the Crown of Aragon, present documentary sources that allow us to understand these instances. The specialists present these sources in combination with the necessary prior tasks of identification, description and comparative study of the types of registers and acts. These are tasks that other European historiographical schools have already completed for a long time, but which were still largely unfinished in our country. Only after having accepted the scope and limits of the available documentation will it be possible to develop new lines of research (or to resume those already begun) in relation to different aspects of the economy, society and politics of the territories of the kings of Aragon during the medieval and modern periods. dret,dret-constitucional-i-administratiu,literatura-i-estudis-literaris,lleis-de-jurisdiccio-especial,textos-classics 2022-10-28 12:36:31 Paper 9788499846316 Dimensión Sociocultural del turismo Manual docente 9788499845326 https://www.documentauniversitaria.com/producte/dimension-sociocultural-del-turismo/ 653 spa Vidal Casellas, Dolors::Vidal Casellas, Dolors::Crous Costa, Neus::Crous Costa, Neus A01::B29::A01::B29 El projecte que tenim entre les mans és un manual docent, primer intent d'ordenar els continguts d'una assignatura relativament jove com és la Dimensió Sociocultural del Turisme, nascuda dels nous estudis de grau universitari. El viatge, contemporàniament el turisme, és un fet social i transversal. Així, posa en relació una gran varietat d'àmbits de la vida pública i personal, com la cultura (en sentit ampli), l'urbanisme, el transport, l'economia, la psicologia, la sociologia, la política, la representació de llocs i la creació de destins, l'antropologia i un llarg etcètera. El proyecto que tenemos entre las manos es un manual docente, un primer intento de ordenar los contenidos de una asignatura relativamente joven como es la Dimensión Sociocultural del Turismo, nacida de los nuevos estudios de grado universitario. El viaje, contemporáneamente el turismo, es un hecho social y transversal. Así, pone en relación una gran variedad de ámbitos de la vida pública y personal, como la cultura (en un sentido amplio), el urbanismo, el transporte, la economía, la psicología, la sociología, la política, la representación de lugares y la creación de destinos, la antropología, y un largo etcétera. The project we have in our hands is a teaching manual, a first attempt to organise the contents of a relatively young subject such as the Sociocultural Dimension of Tourism, born out of the new university degree studies. Travel, and tourism at the same time, is a social and transversal fact. Thus, it brings together a wide variety of areas of public and personal life, such as culture (in a broad sense), urban planning, transport, economics, psychology, sociology, politics, the representation of places and the creation of destinations, anthropology, and a long etcetera. economia-finances-empresa-i-gestio,industria-del-turisme,industria-i-estudis-industrials,industries-de-serveis,societat-i-ciencies-socials,sociologia,sociologia-de-lesport-i-el-lleure,sociologia-i-antropologia 2022-07-27 06:37:11 PDF 9788499845326 La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico El caso de la reproducción asistida 9788499846231 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-terminologia-espejo-de-la-evolucion-del-conocimiento-cientifico/ 210 spa Estopà Bagot, Rosa::Estopà Bagot, Rosa::Lorente Casafont, Mercè::Lorente Casafont, Mercè::Cabré Castellví, M. Teresa::Montané March, M. Amor::Porras-Garzón, Jorge Mario::Xu, Yingfeng::Arnau García, Mariona::Vidal Sabanés, Laia::Terroba Reinares, Ana Rosa::França, Fabiana da Silva::Domènech Bagaria, Ona::Santamaría Pérez, Isabel::Vivaldi Palatresi, Jorge::Torres Moreno, Juan Manuel::Torres Rivera, Andrés::Reverté Roca, Mariona::López Fuentes, Alejandra A01::B13::A01::B13::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 creixement-i-desenvolupament-humans,linguistica,llengues,medicina,medicina-preclinica-ciencies-basiques,medicina-reproductiva,reproduccio 2022-05-04 15:57:22 Paper 9788499846231 Manual d’exercicis de Biologia Molecular i Tècniques de DNA Recombinant 9788499846200 https://www.documentauniversitaria.com/producte/manual-dexercicis-de-biologia-molecular-i-tecniques-de-dna-recombinant-2/ 0 cat Castro Gallegos, Jessica::Vilanova Brugués, Maria::Benito Mundet, Antoni A01::A01::A01 The manual you have in your hands is a compilation of the exercises that, as teachers, we have been creating for the Molecular Biology and Recombinant DNA Techniques subject taught at the Faculty of Sciences of the University of Girona. Representative exercises of the syllabus that are worked on in the theoretical part of this subject have been compiled. The main contents are the analysis of the flow of gene information (DNA and genome structure, transcription regulation, non-coding RNAs, processing of coding RNAs), and that set of techniques that allow manipulating nucleic acids (preparative techniques and nucleic acid analysis, cloning and recombinant gene expression, mutagenesis and protein engineering). The manual is structured in nine chapters. The first three pose problems related to basic issues such as the structure and stability of nucleic acids or the points of regulation of gene expression, and the remaining six are devoted to recombinant DNA technology and other nucleic acid analysis techniques. At the end of the manual the solutions of the different exercises are noted. El manual que tiene en sus manos es una recopilación de los ejercicios que, como docentes, hemos ido creando para la asignatura de Biología Molecular y Técnicas de DNA Recombinante que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Girona. Se han recopilado ejercicios representativos del temario que se trabaja en la parte teórica de esta asignatura. Los contenidos principales son el análisis del flujo de la información génica (estructura del DNA y del genoma, regulación de la transcripción, RNA no codificantes, procesamiento de los RNA codificantes), y ese conjunto de técnicas que permiten manipular los ácidos nucleicos (técnicas preparativas y de análisis de ácidos nucleicos, clonación y expresión recombinante de genes, mutagénesis e ingeniería de proteínas). El manual está estructurado en nueve capítulos. Los tres primeros plantean problemas relacionados con cuestiones básicas como la estructura y estabilidad de los ácidos nucleicos o como los puntos de regulación de la expresión génica, y los seis restantes están dedicados a la tecnología del DNA recombinante ya otras técnicas de análisis de ácidos nucleicos. Al final del manual están anotadas las soluciones de los distintos ejercicios. biologia,biologia-molecular,ciencies-de-la-vida,ciencies-de-la-vida-questions-generals,genetica-no-medica,matematiques-i-ciencia 2022-04-28 09:43:58 EPUB 9788499845227-PDF 9788499846200 Conjunts tancats dels segles XVI i XVII a la Mediterrània nord-occidental 26046679-04 https://www.documentauniversitaria.com/producte/conjunts-tancats-dels-segles-xvi-i-xvii-a-la-mediterrania-nord-occidental/ 252 cat,fre,eng,ita 2022-04-05 19:16:54 PDF 26046679-04 Identitat i comunicació local a Terres de l’Ebre La premsa de proximitat com a tret identitari de la societat local 9788499845951 https://www.documentauniversitaria.com/producte/identitat-i-comunicacio-local-a-terres-de-lebre/ 248 cat Guzmán Casals, Jaume A01 Aquest llibre interpreta la comunicació local a les Terres de l’Ebre. Així mateix, també compleix un recorregut lineal atenent els seus antecedents històrics per observar l’evolució de la premsa ebrenca al llarg de més de quaranta anys. Amb tot, d’una banda, es pretén posar al descobert els canvis que hi ha hagut a les capçaleres, en part per l’aplicació en el món digital de les tecnologies de la comunicació i, per l’altra, a causa de la crisi econòmica que ha comportat en els darrers anys la caiguda lliure i una reducció de la premsa tradicional. Aquesta obra contribueix a definir, a classificar i a mostrar la manera com aquests mitjans de comunicació d’àmbit local ajuden a consolidar i difondre la identitat ebrenca. Podem considerar, a més, que aquest és un estudi valuós des del punt vista de la comunicació local perquè situa les comarques de l’Ebre en la historiografia de la premsa a Catalunya. La història de la premsa local com a memòria del passat escrit, el present com a acte de transformació digital enmig de la crisi, i el futur incert de les dades enfront d’un nou model ebrenc de comunicació local. Este libro interpreta la comunicación local en las Terres de l'Ebre. Asimismo, también cumple un recorrido lineal atendiendo a sus antecedentes históricos para observar la evolución de la prensa local a lo largo de más de cuarenta años. Con todo, por un lado, se pretende poner al descubierto los cambios que ha habido en las cabeceras, en parte por la aplicación en el mundo digital de las tecnologías de la comunicación y, por otro, debido a la crisis económica que ha supuesto en los últimos años la caída libre y una reducción de la prensa tradicional. Esta obra contribuye a definir, clasificar y mostrar cómo estos medios de comunicación de ámbito local ayudan a consolidar y difundir la identidad de esta zona. Podemos considerar, además, que este es un valioso estudio desde el punto vista de la comunicación local porque sitúa las comarcas del Ebre en la historiografía de la prensa en Cataluña. La historia de la prensa local como memoria del pasado escrito, el presente como acto de transformación digital en medio de la crisis, y el futuro incierto de los datos frente a un nuevo modelo local de comunicación. This book interprets local communication in Terres de l'Ebre. Likewise, it also follows a linear route based on its historical background to observe the evolution of the local press over more than forty years. However, on the one hand, it is intended to expose the changes that have taken place in the headers, partly due to the application of communication technologies in the digital world and, on the other, due to the economic crisis that has recently the free fall and a reduction of the traditional press. This work contributes to define, classify and show how these local media help to consolidate and spread the identity of this area. We can also consider that this is a valuable study from the point of view of local communication because it places the Ebre counties in the historiography of the press in Catalonia. The history of the local press as a memory of the written past, the present as an act of digital transformation in the midst of the crisis, and the uncertain future of data in the face of a new local model of communication. economia,empresa-i-gestio,estudis-culturals,estudis-mediatics,finances,grups-socials,industria-i-estudis-industrials,industries-dels-mitjans,la-informacio-i-la-comunicacio,premsa-i-periodisme,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2022-03-23 06:49:04 Paper 9788499845951-PDF 9788499845999 La Bíblia en la literatura catalana 9788499845975 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-biblia-en-la-literatura-catalana/ 0 cat Feliu Torrent, Francesc::Puig i Tàrrech, Armand::Cingolani, Stefano Maria::Cabré Ollé, Miriam::Fidora, Alexander::Mensa i Valls, Jaume::Martínez Romero, Tomás::Renedo Puig, Xavier::Izquierdo Gil, Josep::Torró Torrent, Jaume::Curbet Soler, Joan::Kovács, Lenke::Zaragoza Gómez, Verónica::Miralles Jori, Eulàlia::Santanach Suñol, Joan::Roure Muntada, Damià::Malé Pegueroles, Jordi::Mesalles Naranjo, Helena::Bonet Espriu, Sebastià::Lluch Fernández, Carles::Campillo Guajardo, Maria A15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 biblies,cristianisme,estudis-literaris-general,humanitats,literatura-i-estudis-literaris,literatura-historia-i-critica,religio-i-creences 2022-03-23 06:49:04 Paper 9788499845975 La calidad en el consumo colaborativo Presente y futuro 9788499845968 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-calidad-en-el-consumo-colaborativo/ 92 spa Cots Serrano, Santi::Casadesús Fa, Martí::Akhmedova Usacheva, Anna::Amat Lefort, Natalia::Bikfalvi, Andrea::Escobar Rivera, Dalilis::Llach Pagès, Josep::Manresa Matas, Alba::Marimon Viadiu, Frederic::Mas Machuca, Marta::Vila Brunet, Neus B24::B24::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Internet experimenta un creixement exponencial en aquests darrers anys. Cada vegada més, els clients prefereixen comprar en línia. El consumidor cerca noves formes basades en la col·laboració i l'intercanvi amb altres consumidors. En aquest entorn, durant la segona dècada del segle xxi sorgeix l'economia col·laborativa com a fenomen ja consolidat que al món acadèmic amb prou feines li ha donat temps per analitzar en profunditat. Aquest llibre pretén contribuir a analitzar i mostrar el moment en què es troba l'economia col·laborativa, tant des del punt de vista del consumidor final com del propietari d'un actiu que, pel motiu que sigui, vol posar a disposició del mercat. Internet experimenta un crecimiento exponencial en estos últimos años. Cada vez más, los clientes prefieren comprar online. El consumidor busca nuevas formas basadas en la colaboración y el intercambio con otros consumidores. En este entorno, durante la segunda década del siglo xxi surge la economía colaborativa como fenómeno, ya consolidado, que al mundo académico apenas le ha dado tiempo para analizar en profundidad. Este libro pretende contribuir al análisis y mostrar el momento en el que se encuentra la economía colaborativa, tanto desde el punto de vista del consumidor final como del propietario de un activo que, por el motivo que sea, este desea poner a disposición del mercado. The Internet has experienced exponential growth in recent years. Increasingly, customers prefer to buy online. The consumer seeks new ways based on collaboration and exchange with other consumers. In this environment, during the second decade of the 21st century, the collaborative economy emerged as a phenomenon, already consolidated, that the academic world had barely had time to analyze in depth. This book aims to contribute to the analysis and show the moment in which the collaborative economy finds itself, both from the point of view of the final consumer and the owner of an asset that, for whatever reason, he wishes to make available to the market. comerc-electronic-aspectes-empresarials,dret,dret-social,economia-finances-empresa-i-gestio,empresa-i-gestio,lleis-de-jurisdiccio-especial,proteccio-de-consumidors-i-usuaris 2022-03-21 07:55:29 Paper 9788499845968 9788499845982 Francesc Eiximenis. Vida, obra i transmissió 9788499841014 https://www.documentauniversitaria.com/producte/francesc-eiximenis-vida-obra-i-transmissio/ 444 cat,spa Renedo Puig, Xavier::Renedo Puig, Xavier::Martí Castellà, Sadurní::Martí Castellà, Sadurní::Reixach Sala, Albert::Torró Torrent, Jaume::Riera i Sans, Jaume::Ferragud Domingo, Carmel::Avenoza Vera, Gemma::Puig Olivé, Jaume de::Cabré Ollé, Miriam::Iglesias Fonseca, José Antoni::Redondo Sánchez, Jordi::Santi, Francesco::Scavizzi, Barbara::Batllori Dillet, Montserrat::Fàbregas Alegret, Immaculada::Cortés Pacheco, Carmen::Pedretti, Marco::Tremps Mesa, Enric::Evangelisti, Paolo::Guixeras Olivet, David::Roca Fontané, Jordi::Soriano Robles, Lourdes::Piqué Angordans, Jordi::Badia Pàmies, Lola A01::B01::A01::B01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 estudis-literaris-classics-primitius-i-medievals,estudis-literaris-general,literatura-i-estudis-literaris,literatura-historia-i-critica,textos-classics 2021-12-27 09:16:12 Paper 9788499841014 La catedral romànica de Barcelona Protagonistes, context urbà i edificacions monumentals 9788499845906 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-catedral-romanica-de-barcelona/ 334 cat Boto Varela, Gerardo::Boto Varela, Gerardo::Boto Varela, Gerardo::Sureda Jubany, Marc::Sureda Jubany, Marc::Sureda Jubany, Marc::Banks, Philip::Español Bertran, Francesca::Valero Molina, Joan::Baró i Cabrera, Robert::Mària i Serrano, Magdalena::Minguell i Font, Joan Claudi::Aurell Cardona, Martí::Feliu Montfort, Gaspar A01::B23::A15::A01::B23::A15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 La catedral romànica de Barcelona, iniciada cap al 1037 i consagrada l’any 1058, fou sens dubte una de les fàbriques cardinals en l’arquitectura catalana de mitjan segle XI. Malauradament són molt limitats els coneixements certs de què disposem quant a la seva definició material. Amb l’ànim de progressar sobre les propostes de restitució avançades fins avui, aquest volum conjuga set estudis que, a través de l'examen crític de fonts documentals, materials i tecnològiques, ofereix noves i justificades interpretacions. Al mateix temps que es desvetlla el coneixement de l’església episcopal, es raona la vibrant vitalitat tant dels protagonistes històrics com del teixit urbà, monumental i social que, de manera simbiòtica, es va organitzar al voltant de la catedral. El puzle històric i artístic del període romànic rep ara una peça cabdal. La catedral románica de Barcelona, iniciada hacia 1037 y consagrada en 1058, fue sin duda una de las fábricas cardinales en la arquitectura catalana de mediados del siglo XI. Desgraciadamente, son muy limitados los conocimientos ciertos de los que disponemos en cuanto a su definición material. Con el ánimo de progresar sobre las propuestas de restitución avanzadas hasta la fecha, este volumen conjuga siete estudios que, a través del examen crítico de fuentes documentales, materiales y tecnológicas, ofrece nuevas y justificadas interpretaciones. Al tiempo que se desvela el conocimiento de la iglesia episcopal, se razona la vibrante vitalidad tanto de los protagonistas históricos como del tejido urbano, monumental y social que, de forma simbiótica, se organizó en torno a la catedral. El puzzle histórico y artístico del período románico recibe ahora una pieza primordial. The Romanesque cathedral of Barcelona, begun around 1037 and consecrated in 1058, was undoubtedly one of the cardinal works in Catalan architecture in the mid-11th century. Unfortunately, the certain knowledge we have regarding its material definition is very limited. With the aim of progressing on the restitution proposals advanced to date, this volume combines seven studies that, through the critical examination of documentary, material and technological sources, offer new and justified interpretations. At the same time, that the knowledge of the episcopal church is revealed, the vibrant vitality of both the historical protagonists and the urban, monumental and social fabric that, in a symbiotic way, was organized around the cathedral is reasoned. The historical and artistic puzzle of the Romanesque period now receives an essential piece. arquitectura,arts,historia-de-lart-estils-dart-i-disseny 2021-12-23 14:53:17 Paper 9788499845906-PDF 9788499846248 El derecho de propiedad en Domingo de Soto y Mancio 9788499845890 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-derecho-de-propiedad-en-domingo-de-soto-y-mancio/ 164 spa Copado Guardiola, María A01 A l'època actual, de grans ambigüitats en molts aspectes, sempre és convenient tornar a l'ètica clàssica. Especialment quan es tracta del dret de propietat. Domingo de Soto, qui va treballar per a l'emperador Carles V i va ser un dels primers mestres de l'Escola de Salamanca, va sistematitzar el pensament moral del segle XVI. Entre altres aspectes, es va preocupar per la manera de fer servir rectament els béns materials. Mancio, el seu deixeble, amb un gran paral·lelisme, va estudiar el domini. Tots dos postulen que el dret de propietat individual és un dret natural que ningú no pot abrogar i que s'estén a tota la creació. Als homes, i molt particularment als savis, cal estudiar-los al seu ambient. Això és el que fa l'autora d'aquest llibre, esmicolant-ne l'aportació a la dimensió moral d'aquest aspecte tan important per a l'economia i, en el fons, per a la societat actual i futura. En la época actual, de grandes ambigüedades en muchos aspectos, es siempre conveniente volver a la ética clásica. Especialmente cuando se trata del derecho de propiedad. Domingo de Soto, quien trabajó para el emperador Carlos V y fue uno de los primeros maestros de la Escuela de Salamanca, sistematizó el pensamiento moral del siglo xvi. Entre otros aspectos, se preocupó por el modo de usar rectamente los bienes materiales. Mancio, su discípulo, con un gran paralelismo, estudió el dominio. Ambos postulan que el derecho de propiedad individual es un derecho natural que nadie puede abrogar y que se extiende a toda la creación. A los hombres, y muy particularmente a los sabios, hay que estudiarlos en su ambiente. Esto es lo que hace la autora de este libro, desmenuzando la aportación de cada uno de ellos a la dimensión moral de este aspecto tan importante para la economía y, en el fondo, para la sociedad actual y futura. In the current era, of great ambiguities in many aspects, it is always convenient to return to classical ethics. Especially when it comes to property rights. Domingo de Soto, who worked for Emperor Carlos V and was one of the first teachers of the School of Salamanca, systematized the moral thought of the sixteenth century. Among other aspects, he was concerned with the correct use of material goods. Mancio, his disciple, with great parallelism, studied the domain. Both postulate that the individual property right is a natural right that no one can abrogate and that extends to all creation. Men, and very particularly wise men, must be studied in their environment. This is what the author of this book does, breaking down the contribution of each one of them to the moral dimension of this aspect that is so important for the economy and, ultimately, for current and future society. dret,dret-de-propietat,lleis-de-jurisdiccio-especial 2021-12-22 15:57:22 Paper 9788499845890-PDF 9788499846217 Història de la meva infància (1907-1918) 9788499845913 https://www.documentauniversitaria.com/producte/historia-de-la-meva-infancia-1907-1918/ 114 cat Joan, Pericot García::Pericot Colomer, Montserrat::Pérez Pericot, Marta::Nadal i Farreras, Joaquim::Nadal i Farreras, Joaquim::Clara i Resplandis, Josep::Clarà i Resplandis, Josep A01::A15::A15::B24::A24::B24::A24 De fet, aquestes memòries són un compendi, un destil·lat, de vida provinciana, per on desfila la quotidianitat més estricta i la rutina dels canvis estacionals només trencada per algun esdeveniment excepcional o per l’aïllament inevitable i els tractaments convencionals dels moments de malaltia amb alteració de les rutes escolars, les visites del metge, la dolça convalescència un cop superat el moment àlgid del subministrament dels preparats farmacèutics de l’època no sempre agradables d’ingerir. De hecho, estas memorias son un compendio, un destilado, de vida provinciana, por donde desfila la cotidianidad más estricta y la rutina de los cambios estacionales solo rota por algún evento excepcional o por el aislamiento inevitable y los tratamientos convencionales de los momentos de enfermedad con alteración de las rutas escolares, las visitas del médico, la dulce convalecencia superado el momento álgido del suministro de los preparados farmacéuticos de la época no siempre agradables de ingerir. In fact, these memories are a compendium, a distillate, of provincial life, through which the strictest daily life parades and the routine of seasonal changes is only broken by some exceptional event or by the inevitable isolation and conventional treatments of moments of illness. with alteration of the school routes, the doctor's visits, the sweet convalescence passed the peak of the supply of the pharmaceutical preparations of the time, not always pleasant to ingest. biografia-i-histories-reals,biografia-general,historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats 2021-12-21 12:30:55 Paper 9788499845913 Amb la facultat tancada Cartes des del Deganat 9788499845845 https://www.documentauniversitaria.com/producte/amb-la-facultat-tancada/ 74 cat Quintana Morraja, Ángel::Antich Valero, Xavier A01::A16 biografia-i-histories-reals,diaris-cartes-i-diaris-de-navegacio,educacio-pedagogia,educacio-superior-i-continua-educacio-terciaria,historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,histories-reals,humanitats,societat-i-ciencies-socials,universitats 2021-12-15 07:16:45 Paper 9788499845845 The Ciutadella as a military space. The defences 9788499845883 https://www.documentauniversitaria.com/producte/the-ciutadella-as-a-military-space-the-defences/ 0 eng Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Boyle, Francis A01::B19::B16::B09::B32::B06 arqueologia,arquitectura,arts,humanitats 2021-12-13 10:47:59 PDF 9788499845883 La Ciutadella com a espai militar. Les defenses 9788499845852 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-ciutadella-com-a-espai-militar-les-defenses/ 60 cat Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Vivern Lladó, Daniel A01::B19::B16::B09::B02 arqueologia,arquitectura,arts,humanitats 2021-12-13 07:55:29 Paper 9788499845852 La Ciutadella comme espace militaire. Les défenses 9788499845876 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-ciutadella-comme-espace-militaire-les-defenses/ 60 fre Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Jean, Florence A01::B19::B16::B09::B32::B06 arqueologia,arquitectura,arts,humanitats 2021-12-13 07:55:29 Paper 9788499845876 La Ciutadella como espacio militar. Las defensas 9788499845869 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-ciutadella-como-espacio-militar-las-defensas/ 60 spa Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Vivern Lladó, Daniel A01::B19::B06::B16::B09::B32::B02 arqueologia,arquitectura,arts,humanitats 2021-12-13 07:55:29 Paper 9788499845869 Pere Coromines. El gran polifacètic 9788499845821 https://www.documentauniversitaria.com/producte/pere-coromines-el-gran-polifacetic/ 248 cat Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Pérez Múñoz, Max::Pérez Múñoz, Max::Izquierdo Ballester, Santiago::Casassas i Ymbert, Jordi::Sales i Coderch, Jordi R.::Casacuberta Rocarols, Margarida::Riba Miralles, Jordi::Cuscó i Clarasó, Joan::Castellet i Sala, Jordi::Marín Silvestre, Dolors::Mora, Antoni::Munilla Cabrillana, Glòria::Ferrer i Costa, Josep::Pujadas i Marqués, Joan A01::B24::A01::B24::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Pere Coromines fou un personatge eminentment polièdric: participà activament en moviments socials, ocupà càrrecs polítics i institucionals molt destacats, escrigué literatura, feu d’economista, d’advocat, de gestor cultural, etcètera. L’èxit que obtingué en totes les empreses en les quals prengué part, la fortuna de les seves decisions i actuacions, la vàlua del seu pensament o de la seva escriptura; tot això pot ser objecte de discussió. El que és innegable, però, és que, per sobre de tot, fou una figura pública que exercí el poder sense abandonar mai les seves inquietuds culturals i, alhora, un intel·lectual polifacètic que no oblidà mai la importància que té la «res publica» per a la cultura. Un personatge, a més a més, difícil d’encasellar aquí o allà. En paraules de Jordi Casassas: «Podem incloure Coromines en el grup reduït de personalitats històriques catalanes que van gaudir d’un especial magnetisme, d’un carisma personal que sobrepassava les fronteres de classe, d’un grup, d’un corrent o d’un moviment concrets». Pere Coromines fue un personaje eminentemente poliédrico: participó activamente en movimientos sociales, ocupó cargos políticos e institucionales muy destacados, escribió literatura, feudo de economista, de abogado, de gestor cultural, etcétera. El éxito que obtuvo en todas las empresas en las que tomó parte, la fortuna de sus decisiones y actuaciones, la valía de su pensamiento o de su escritura; todo esto puede ser objeto de discusión. Pero lo que es innegable es que, por encima de todo, fue una figura pública que ejerció el poder sin abandonar nunca sus inquietudes culturales y, al mismo tiempo, un intelectual polifacético que no olvidó nunca la importancia que tiene la "res publica" para la cultura. Un personaje, además, difícil de encasillar aquí o allá. En palabras de Jordi Casassas: «Podemos incluir a Corominas en el grupo reducido de personalidades históricas catalanas que gozaron de un especial magnetismo, de un carisma personal que sobrepasaba las fronteras de clase, de un grupo, de una corriente o de un movimiento concretos». Pere Coromines was an eminently polyhedral character: he actively participated in social movements, held highly prominent political and institutional positions, wrote literature, was a fief economist, lawyer, cultural manager, etc. The success that he obtained in all the enterprises in which he took part, the fortune of his decisions and actions, the worth of his thinking or writing; all this can be discussed. But what is undeniable is that, above all, he was a public figure who exercised power without ever abandoning his cultural concerns and, at the same time, a versatile intellectual who never forgot the importance of the «res publica» for culture. A character, moreover, difficult to pigeonhole here or there. In the words of Jordi Casassas: «We can include Corominas in the small group of historical Catalan personalities who enjoyed a special magnetism, a personal charisma that went beyond the boundaries of class, a group, a current or a specific movement». biografia-i-histories-reals,biografia-general 2021-11-11 12:30:55 Paper 9788499845821 Persones, drogues i altres companyes de viatge Casos pràctics d’intervenció socioeducativa en drogodependències 9788499845807 https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge/ 354 cat Sedó Luzuriaga, Carles::Planas Lladó, Anna::Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Marco Mascarell, Anna::Capità i Flores, Ferran::Serra Moreno, Arnau::Fàbregas Ruano, Carles::Flecha Romero, Celeste::Rives Roura, Clara::Giralt Vázquez, Cristina::Martinez Plaza, Esther::Bacardí Garcia, Eva::Pardos Crespo, Eva::Maudes Rosselló, Gemma::Grabuleda Paredes, Joan::Morillo Vera, Jordi::Jiménez Barahona, Lidia::Badia Gorchs, Marc::Morales Cama, Marc::Ramírez Vilà, Marisa::García Tirado, Marta::Kadri Manssouri, Mustapha::Bota Mas, Núria::Jiménez Vinaja, Raúl::Fernández García, Samuel::Basas Vilaseca, Sílvia::Farreny Terrado, Maria Teresa::Ballabriga Córdoba, Thais A16::A23::A01::B15::A15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 En aquesta obra es fa recull d’un conjunt d’experiències basades en la pràctica de la intervenció socioeducativa en l’àmbit de les addiccions a les drogues. Inclou vint-i-tres relats de casos reals, redactats per trenta coautors i coautores: vint-i-una persones professionals de l’educació social i set especialistes d’altres disciplines com la infermeria, la medicina, la psicologia, el treball social, la psicopedagogia o l’ensenyament. S’incorporen, a més, les vivències de dues persones que no escriuen des del vessant professional sinó que aporten experiències personals. L’objectiu final de tot aquest conjunt d'esforços és el de contribuir a omplir un buit existent en l’àmbit de les publicacions de la disciplina de l’educació social, i aportar coneixement sobre una feina tant estesa com desconeguda: la intervenció en persones que pateixen addiccions a drogues. <span style="border: 1px solid #513F5E; border-radius: 5px; padding: 5px 10px; text-transform: uppercase; margin-top: 60px; margin-bottom: 30px; float: left;">Versió electrònica bilingüe, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge-personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/">aquí</a>.</span> En esta obra se recopila un conjunto de experiencias basadas en la práctica de la intervención socio-educativa en el ámbito de las adicciones a las drogas. Incluye veintitrés relatos de casos reales, redactados por treinta coautores y coautoras: veintiún profesionales de la educación social y siete especialistas de otras disciplinas como la enfermería, la medicina, la psicología, el trabajo social, la psicopedagogía o la enseñanza. Se incorporan, además, las vivencias de dos personas que no escriben desde la vertiente profesional, sino que aportan experiencias personales. El objetivo final de todo este conjunto de esfuerzos es el de contribuir a llenar un vacío existente en el ámbito de las publicaciones de la disciplina de la educación social, y aportar conocimiento sobre un trabajo tan extendido como desconocido: la intervención en personas que sufren adicción a las drogas. <span style="border:1px solid #513F5E; border-radius:5px; padding:5px 10px; text-transform:uppercase; margin-top:60px; margin-bottom:30px; float:left;">Versión electrónica billingüe, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge-personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/">aquí</a>.</span> This work brings together a set of experiences based on the practice of socio-educational intervention in the field of drug addiction. It includes twenty-three real case reports, written by thirty co-authors: twenty-one social education professionals and seven specialists from other disciplines such as nursing, medicine, psychology, social work, psychopedagogy or teaching. It also incorporates the experiences of two people who do not write from a professional perspective, but who bring personal experiences. The objective of this whole set of efforts is to help fill an existing gap in the field of publications in the discipline of social education, and to provide knowledge about a work both widespread and unknown: the intervention in people suffering from drug addictions. <span style="border:1px solid #513F5E; border-radius:5px; padding:5px 10px; text-transform:uppercase; margin-top:60px; margin-bottom:30px; float:left;">Electronic version in bilingual, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge-personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/">here</a>.</span> addiccions-i-el-seu-tractament,altres-branques-de-la-medicina,familia-i-salut,fer-front-a-labus-de-les-drogues-i-lalcohol,fer-front-als-problemes-personals,medicina,salut-i-desenvolupament-personal,tractament-i-terapeutica 2021-11-08 06:49:04 Paper 9788499845807 Personas, drogas y otras compañeras de viaje Casos prácticos de intervención socioeducativa en drogodependencias 9788499845791 https://www.documentauniversitaria.com/producte/personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/ 354 spa Sedó Luzuriaga, Carles::Planas Lladó, Anna::Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Calvo García, Fran::Marco Mascarell, Anna::Capità i Flores, Ferran::Serra Moreno, Arnau::Fàbregas Ruano, Carles::Flecha Romero, Celeste::Rives Roura, Clara::Giralt Vázquez, Cristina::Martinez Plaza, Esther::Bacardí Garcia, Eva::Pardos Crespo, Eva::Maudes Rosselló, Gemma::Grabuleda Paredes, Joan::Morillo Vera, Jordi::Jiménez Barahona, Lidia::Badia Gorchs, Marc::Morales Cama, Marc::Ramírez Vilà, Marisa::García Tirado, Marta::Kadri Manssouri, Mustapha::Bota Mas, Núria::Jiménez Vinaja, Raúl::Fernández García, Samuel::Basas Vilaseca, Sílvia::Farreny Terrado, Maria Teresa::Ballabriga Córdoba, Thais A16::A23::A01::B15::A15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 En aquesta obra es fa recull d’un conjunt d’experiències basades en la pràctica de la intervenció socioeducativa en l’àmbit de les addiccions a les drogues. Inclou vint-i-tres relats de casos reals, redactats per trenta coautors i coautores: vint-i-una persones professionals de l’educació social i set especialistes d’altres disciplines com la infermeria, la medicina, la psicologia, el treball social, la psicopedagogia o l’ensenyament. S’incorporen, a més, les vivències de dues persones que no escriuen des del vessant professional sinó que aporten experiències personals. L’objectiu final de tot aquest conjunt d'esforços és el de contribuir a omplir un buit existent en l’àmbit de les publicacions de la disciplina de l’educació social, i aportar coneixement sobre una feina tant estesa com desconeguda: la intervenció en persones que pateixen addiccions a drogues. <span style="border: 1px solid #513F5E; border-radius: 5px; padding: 5px 10px; text-transform: uppercase; margin-top: 60px; margin-bottom: 30px; float: left;">Versió electrònica bilingüe, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge-personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/">aquí</a>.</span> En esta obra se recopila un conjunto de experiencias basadas en la práctica de la intervención socio-educativa en el ámbito de las adicciones a las drogas. Incluye veintitrés relatos de casos reales, redactados por treinta coautores y coautoras: veintiún profesionales de la educación social y siete especialistas de otras disciplinas como la enfermería, la medicina, la psicología, el trabajo social, la psicopedagogía o la enseñanza. Se incorporan, además, las vivencias de dos personas que no escriben desde la vertiente profesional, sino que aportan experiencias personales. El objetivo final de todo este conjunto de esfuerzos es el de contribuir a llenar un vacío existente en el ámbito de las publicaciones de la disciplina de la educación social, y aportar conocimiento sobre un trabajo tan extendido como desconocido: la intervención en personas que sufren adicción a las drogas. <span style="border:1px solid #513F5E; border-radius:5px; padding:5px 10px; text-transform:uppercase; margin-top:60px; margin-bottom:30px; float:left;">Versión electrónica billingüe, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge-personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/">aquí</a>.</span> This work brings together a set of experiences based on the practice of socio-educational intervention in the field of drug addiction. It includes twenty-three real case reports, written by thirty co-authors: twenty-one social education professionals and seven specialists from other disciplines such as nursing, medicine, psychology, social work, psychopedagogy or teaching. It also incorporates the experiences of two people who do not write from a professional perspective, but who bring personal experiences. The objective of this whole set of efforts is to help fill an existing gap in the field of publications in the discipline of social education, and to provide knowledge about a work both widespread and unknown: the intervention in people suffering from drug addictions. <span style="border:1px solid #513F5E; border-radius:5px; padding:5px 10px; text-transform:uppercase; margin-top:60px; margin-bottom:30px; float:left;">Electronic version in bilingual, <a href="https://www.documentauniversitaria.com/producte/persones-drogues-i-altres-companyes-de-viatge-personas-drogas-y-otras-companeras-de-viaje/">here</a>.</span> addiccions-i-el-seu-tractament,altres-branques-de-la-medicina,familia-i-salut,fer-front-a-labus-de-les-drogues-i-lalcohol,fer-front-als-problemes-personals,medicina,salut-i-desenvolupament-personal,tractament-i-terapeutica 2021-11-08 06:49:04 Paper 9788499845791 Viure de renda La gestió del patrimoni Carles, 1770-1860 9788499845814 https://www.documentauniversitaria.com/producte/viure-de-renda/ 432 cat Bosch Portell, Mònica A01 La família Carles constitueix un dels exemples més destacats dels hisendats gironins pel poder econòmic, social i també polític que arribà a assolir. En la base de la seva gran influència es trobava un important patrimoni agrari, integrat per 855 hectàrees a mitjan segle XIX. A partir, fonamentalment, dels contractes agraris, la correspondència i la comptabilitat privada, i d’un enfocament que prioritza l’anàlisi de les relacions socials que s’establien entre els diferents agents implicats (propietari absentista, administrador, masovers, subemfiteutes, grans arrendataris, etc.), aquest llibre analitza de forma detallada l’explotació d’aquest extens patrimoni i aprofundeix en les bases econòmiques i socials del poder que varen exercir els hisendats gironins a la primera meitat del segle XIX. A través del cas analitzat, descobrim, en el trànsit de l’Antic Règim a la societat liberal capitalista, un propietari absentista que mai no es va desentendre de la gestió dels seus béns, que assajà diverses fórmules d’explotació fins a trobar la més convenient per als seus interessos, que va realitzar inversions per intentar mantenir el seu elevat nivell de vida i que mantenia una relació de superioritat paternalista amb els seus masovers, i de domini amb els seus subemfiteutes, però de total dependència respecte dels seus arrendataris-creditors. La familia Carles constituye uno de los ejemplos más destacados de los haciendados gerundenses por el poder económico, social y también político que llegó a alcanzar. En la base de su gran influencia se hallaba un importante patrimonio agrario, integrado por 855 hectáreas a mediados del siglo XIX. A partir, fundamentalmente, de los contratos agrarios, la correspondencia y la contabilidad privada, y de un enfoque que prioriza el análisis de las relaciones sociales que se establecían entre los diferentes agentes implicados (propietario absentista, administrador, masoveros, sub-enfiteutas, grandes arrendatarios, etc.), este libro analiza de forma detallada la explotación de este extenso patrimonio y profundiza en las bases económicas y sociales del poder que ejercieron los haciendas gerundenses en la primera mitad del siglo XIX. A través del caso analizado, descubrimos, en el tránsito del Antiguo Régimen a la sociedad liberal capitalista, un propietario absentista que nunca se desentendió de la gestión de sus bienes, que ensayó diversas fórmulas de explotación hasta encontrar la más conveniente para sus intereses, que realizó inversiones para intentar mantener su elevado nivel de vida y que mantenía una relación de superioridad paternalista con sus masoveros, y de dominio con sus sub-enfiteutas, pero de total dependencia respecto de sus arrendatarios-acreedores The Carles family is one of the most outstanding examples of Girona's haciendados due to the economic, social and political power that they achieved. At the base of its great influence was an important agrarian heritage, made up of 855 hectares in the mid-19th century. Basically, from agrarian contracts, correspondence and private accounting, and from an approach that prioritizes the analysis of the social relations that were established between the different agents involved (absentee owner, administrator, landowners, sub-emphyteuts, large tenants, etc.), this book analyzes in detail the exploitation of this extensive heritage and delves into the economic and social bases of the power exercised by the Girona estates in the first half of the 19th century. Through the case analyzed, we discovered, in the transition from the Old Regime to the liberal capitalist society, an absentee owner who never ignored the management of his assets, who tried various exploitation formulas until he found the most convenient for his interests, that made investments to try to maintain its high standard of living and that it maintained a relationship of paternalistic superiority with its landowners, and of dominance with its sub-emphyteutas, but of total dependence on its tenant-creditors. dret,dret-de-propietat,economia,economia-de-lagricultura,economia-finances-empresa-i-gestio,lleis-de-jurisdiccio-especial 2021-11-01 09:16:12 Paper 9788499845814 Nuevas tendencias en el desarrollo del talento deportivo 9788499845777 https://www.documentauniversitaria.com/producte/nuevas-tendencias-en-el-desarrollo-del-talento-deportivo/ 98 spa,por,eng López i Ros, Víctor::López i Ros, Víctor::Hidalgo Santos, Pere::Hidalgo Santos, Pere::Pons Oliver, Martí::Pons Oliver, Martí::Cumming, Sean P.::Patel, Tejal Sarika::Malina, Robert M.::Correia Leite, Nuno Miguel::Arede, Jorge A01::B24::A01::B24::A01::B24::A01::A01::A01::A01::A01 Aquest llibre recull les ponències del VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva organitzades per la Càtedra dEsport i Educació Física - Centre dEstudis Olímpics de la Universitat de Girona (antigues Jornades de la CEEF-CEO) dedicades a les noves tendències en el desenvolupament del talent esportiu. En aquest llibre, el lector trobarà idees i reflexions al voltant del talent esportiu i, molt especialment, sobre les qüestions relatives al seu desenvolupament. Aquestes idees i aportacions han estat elaborades per investigadors i tècnics de reconegut prestigi estatal i internacional. És el nostre desig que el lector pugui trobar en aquestes pàgines elements de reflexió teòrica i continguts d'estudis científics que permetin aprofundir en la comprensió del desenvolupament del talent esportiu, així com que l'ajudin en la tasca de l'entrenament diari i quotidià. Desitgem que els camins, no sempre coincidents i de vegades massa distants, de l'entrenament i de la investigació vagin trobant punts de connexió que permetin als dos dominis retroalimentar-se i millorar en les tasques respectives. Este libro recoge las ponencias del VI Seminario Internacional de Táctica y Técnica Deportiva organizadas por la Cátedra de Deporte y Educación Física - Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Girona (antiguas Jornadas de la CEEF-CEO) dedicadas a las nuevas tendencias en el desarrollo del talento deportivo. En este libro el lector encontrará ideas y reflexiones alrededor del talento deportivo y, muy especialmente, acerca de las cuestiones relativas a su desarrollo. Dichas ideas y aportaciones han sido elaboradas por investigadores y técnicos de reconocido prestigio estatal e internacional. Es nuestro deseo que el lector pueda encontrar en estas páginas elementos de reflexión teórica y contenidos de estudios científicos que le permitan profundizar en la comprensión del desarrollo del talento deportivo, así como que le ayuden en la tarea del entrenamiento diario y cotidiano. Deseamos que los caminos, no siempre coincidentes y a veces demasiado distantes, del entrenamiento y de la investigación vayan encontrando puntos de conexión que permitan a ambos dominios retroalimentarse y mejorar en sus respectivas tareas. This book includes the presentations of the VI International Seminar on Sports Tactics and Technique organized by the Department of Sports and Physical Education - Center for Olympic Studies of the University of Girona (former CEEF-CEO Conference) dedicated to new trends in development of sports talent. In this book the reader will find ideas and reflections on sports talent and, especially, on issues related to its development. Said ideas and contributions have been elaborated by researchers and technicians of recognized national and international prestige. It is our hope that the reader can find in these pages elements of theoretical reflection and contents of scientific studies that allow them to deepen their understanding of the development of sports talent, as well as help them in the task of daily training. We want the paths of training and research, not always coincident and sometimes too distant, to find points of connection that allow both domains to provide feedback and improve in their respective tasks. entrenament-i-direccio-tecnica-esportiva,esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2021-10-19 09:16:12 Paper 9788499845777 La vil·la romana de Can Ring o dels Pompeu Saturió (Besalú) Les dades anteriors a l'excavació programada 9788499845715 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-villa-romana-de-can-ring-o-dels-pompeu-saturio-besalu/ 0 cat Frigola Torrent, Joan::Castanyer Masoliver, Pere::Tremoleda Trilla, Joaquim::Bouzas Sabater, Marc::Guiral Pelegrín, Carmen::Mostalac Carrillo, Antonio::Ortiz-Quintana Escardívol, Helena::Sala Bartrolí, Roger::Cobos Fajardo, Antoni::López Carrera, Joan::Riu Roura, Josep A01::A01::A01::A32::A32::A01::A32::A32::A32::A32::A32 Quan l’any 1958 es van collir les primeres restes de ceràmica romana al camp on s’ubica la vil·la, no hi havia vigent cap topònim que permetés identificar l’indret de manera específica. La qüestió se solucionà de manera pragmàtica i com s’acostuma a fer en aquests casos encara a dia d’avui, tot batejant el jaciment amb el nom de la finca o les finques rurals més properes, dues en el nostre cas: la masia de Can Ring i la finca de Can Llandrich o Llandric. Des d’aleshores aquests noms foren emprats per la bibliografia, sovint conjuntament, per referir‐se al jaciment, fins que els darrers anys s’ha acabat imposant, sense un motiu aparent, potser per raó de la seva raresa i particularitat, el nom de Can Ring. Cuando en 1958 se recogieron los primeros restos de cerámica romana en el campo donde se ubica la villa, no había vigente ningún topónimo que permitiera identificar el lugar de manera específica. La cuestión se solucionó de manera pragmática y como se suele hacer en estos casos aún hoy en día, bautizando el yacimiento con el nombre de la finca o fincas rurales más cercanas, dos en nuestro caso: la masía de Can Ring y la finca de Can Llandrich o Llandric. Desde entonces estos nombres fueron empleados por la bibliografía, a menudo conjuntamente, para referirse al yacimiento, hasta que los últimos años se ha acabado imponiendo, sin un motivo aparente, quizá por razón de su rareza y particularidad, el nombre de Can Ring. When in 1958 the first remains of Roman ceramics were collected in the field where the town is located, there was no place name in force that would allow the place to be specifically identified. The issue was solved in a pragmatic way and, as is usually done in these cases even today, baptizing the site with the name of the closest farm or farms, two in our case: Can Ring and Can Llandrich or Llandric. Since then these names were used by the bibliography, often jointly, to refer to the site, until in recent years the name of Can Ring has been imposed, for no apparent reason, perhaps due to its rarity and particularity. arqueologia,arqueologia-classica-grega-i-romana,arqueologia-per-periode-regio,humanitats 2021-07-05 09:47:13 PDF 9788499845715 Ilustrados y franciscanos La iconografía de los indios amazónicos en el Perú del siglo XVIII 9788499845586 https://www.documentauniversitaria.com/producte/ilustrados-y-franciscanos/ 258 spa Sala i Vila, Núria A01 Com es va construir l'alteritat dels grups ètnics de l'Amazònia al Perú del segle XVIII? Aquest llibre cerca la resposta a la iconografia dels indígenes de les terres amazòniques. Per indagar la intencionalitat i el grau de realisme dels que van retratar la gent de la selva, es reconstrueix minuciosament el cos documental del qual formaven part, per proposar que les representacions dels indis van sorgir d'un projecte narratiu i analític concebut com una trilogia complementària —text, mapa i imatges—. Funcionaris i intel·lectuals Il·lustrats, des de l'exploració o el gabinet, i els franciscans amb objectius missionals van recórrer els rius Ucayali, Amazones i alguns dels seus afluents imbuïts de nous i vells pressupostos científics o escolàstics, fixant la seva atenció en la gent dels confins imperials per descriure'ls, classificar-los o convertir-los i reduir-los. La política borbònica per consolidar el control de les seves fronteres i assimilar grups no sotmesos, va permetre visualitzar i difondre al Perú, la Península i Europa entre lectors àvids de saber les singularitats de la selva i la seva gent. ¿Cómo se construyó la alteridad de los grupos étnicos de la Amazonía en el Perú del siglo XVIII? Este libro busca la respuesta en la iconografía de los indígenas de las tierras amazónicas. Para indagar la intencionalidad y el grado de realismo de quienes retrataron a las gentes de la selva, se reconstruye minuciosamente el cuerpo documental del que formaban parte, para proponer que las representaciones de los indios surgieron de un proyecto narrativo y analítico concebido como una trilogía complementaria —texto, mapa e imágenes—. Funcionarios e intelectuales Ilustrados, desde la exploración o el gabinete, y los franciscanos con objetivos misionales recorrieron los ríos Ucayali, Amazonas y algunos de sus afluentes imbuidos de nuevos y añejos presupuestos científicos o escolásticos, fijando su atención en las gentes de los confines imperiales para describirles, clasificarles o convertirlos y reducirlos. La política borbónica en pos de afianzar el control de sus fronteras y asimilar a grupos no sometidos, permitió visualizar y difundir en el Perú, la Península y Europa entre lectores ávidos de saber las singularidades de la selva y sus gentes. How was the alterity of the ethnic groups of the Amazon in eighteenth century Peru built? This book looks for the answer in the iconography of the indigenous people of the Amazonian lands. To investigate the intentionality and degree of realism of those who portrayed the people of the jungle, the documentary body of which they were part is meticulously reconstructed, to propose that the representations of the Indians arose from a narrative and analytical project conceived as a complementary trilogy. —Text, map, and images. Enlightened officials and intellectuals, from the exploration or the cabinet, and the Franciscans with missionary objectives traveled the rivers Ucayali, Amazonas and some of their tributaries imbued with new and old scientific or scholastic budgets, fixing their attention on the people of the imperial confines to describe them, classify them or convert and reduce them. The Bourbon policy in order to strengthen the control of its borders and assimilate non-subject groups, allowed to visualize and disseminate in Peru, the Peninsula and Europe among readers eager to know the singularities of the jungle and its people. arts,cristianisme,humanitats,institucions-i-organitzacions-cristianes,missio-i-evangelitzacio-cristianes,religio-i-creences,tractaments-i-materies-artistiques 2021-06-30 09:16:12 Paper 9788499845586 Les pintures murals de Sant Climent de Talltorta 9788499845753 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-pintures-murals-de-sant-climent-de-talltorta/ 122 cat Miralpeix i Vilamala, Francesc A01 L’interior de l’església de Sant Climent de Talltorta (Bolvir, la Cerdanya) preserva un extens programa pictòric d’època barroca. Les escenes representades i el vistós acompanyament decoratiu fan d’aquest conjunt declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) un dels millors aparadors de l’art i la cultura barrocs del Pirineu català. Les pintures són un exemple de la utilització de l’art com a instrument doctrinal, entès aquí i una vegada més com una poderosa i suggestiva Bíblia visual per a illetrats. La sofisticació del missatge que amaga l’elaborat programa iconogràfic orientat a la salvació de l’ànima humana contrasta, però, amb el to artesanal amb el qual ha estat resolt, tot atorgant-li una singularitat i un encant únics. El interior de la iglesia de Sant Climent de Talltorta (Bolvir, la Cerdanya) preserva un extenso programa pictórico de época barroca. Las escenas representadas y el vistoso acompañamiento decorativo hacen de este conjunto declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) uno de los mejores escaparates del arte y la cultura barrocos del Pirineo catalán. Las pinturas son un ejemplo de la utilización del arte como instrumento doctrinal, entendido aquí y una vez más como una poderosa y sugestiva Biblia visual para iletrados. La sofisticación del mensaje que esconde el elaborado programa iconográfico orientado a la salvación del alma humana contrasta, sin embargo, con el tono artesanal con el que ha sido resuelto, todo otorgándole una singularidad y un encanto únicos. The interior of the church of Sant Climent de Talltorta (Bolvir, la Cerdanya) preserves an extensive pictorial program from the Baroque period. The scenes represented and the colorful decorative accompaniment make this complex, declared a Cultural Asset of National Interest (BCIN), one of the best showcases of Baroque art and culture in the Catalan Pyrenees. The paintings are an example of the use of art as a doctrinal instrument, understood here and once again as a powerful and suggestive visual Bible for the illiterate. The sophistication of the message behind the elaborate iconographic program aimed at the salvation of the human soul contrasts, however, with the artisanal tone with which it has been resolved, all giving it a unique singularity and charm. arts,formes-dexpressio-artistica,historia-de-lart-estils-dart-i-disseny 2021-06-17 07:41:37 Paper 9788499845753 El ángel y el valido Angelología política en la monarquía hispánica (1580-1635) 9788499845692 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-angel-y-el-valido/ 152 spa Galdeano Carretero, Rodolfo A01 Aquest llibre descriu l'emergència d'una necessitat: la de restituir l'extraordinària riquesa dels àngels com a motiu d'història. Tan sols cal explorar la memòria de l'edat moderna per advertir l'enorme protagonisme dels missatgers de Déu en tots els àmbits i en qualsevol gènere literari. Si centrem la mirada en el cas concret de les implicacions polítiques dels esperits celestials en la Monarquia hispànica (1580-1635), advertim l'enorme transcendència de l'angeologia com a model organitzatiu i referencial de la societat confessional del seu temps. D'acord amb aquest interès, amb una mirada àmplia i atenent al paper de les imatges, aquest llibre reuneix quatre estudis. En el primer, a la llum de les jerarquies angèliques, s'interpreten les implicacions polítiques de la glòria que decora el cor de l'església del Monestir de l'Escorial. En el segon, s'exposa com els àngels van formar part instrumental de la identitat dels diferents regnes de la Corona d'Aragó. En el tercer, s'efectua una lectura nova del "valido", l'assumpte polític més polèmic de l'època, a partir de la figura de l'àngel de custodi. I, en el quart, s'analitza la matèria angèlica en sis obres de la literatura providencialista. Este libro describe la emergencia de una necesidad: la de restituir la extraordinaria riqueza de los ángeles como motivo de historia. Tan solo cabe explorar la memoria de la edad moderna para advertir el enorme protagonismo de los mensajeros de Dios en todos los ámbitos y en cualquier género literario. Si centramos la mirada en el caso concreto de las implicaciones políticas de los espíritus celestiales en la Monarquía hispánica (1580-1635), advertimos la enorme trascendencia de la angelología como modelo organizativo y referencial de la sociedad confesional de su tiempo. De acuerdo a este interés, con una mirada amplia y atendiendo al papel de las imágenes, este libro reúne cuatro estudios. En el primero, a la luz de las jerarquías angélicas, se interpretan las implicaciones políticas de la gloria que decora el coro de la iglesia del Monasterio de El Escorial. En el segundo, se expone cómo los ángeles formaron parte instrumental de la identidad de los diferentes reinos de la Corona de Aragón. En el tercero, se efectúa una lectura novedosa del valido, el asunto político más polémico de la época, a partir de la figura del ángel de custodio. Y, en el cuarto, se analiza la materia angélica en seis obras de la literatura providencialista. This book describes the emergence of a need: that of restoring the extraordinary wealth of angels as a motif in history. One only needs to explore the memory of the modern age to notice the enormous prominence of God’s messengers in all spheres and in any literary genre. If we focus our attention on the specific case of the political implications of heavenly spirits in the Spanish Monarchy (1580-1635), we notice the enormous importance of angelology as an organizational and referential model of the confessional society of its time. In keeping with this interest, with a broad look at the role of images, this book brings together four studies. In the first, in the light of the angelic hierarchies, the political implications of the glory that decorates the heart of the church of the Monastery of the Dump are interpreted. In the second, it is exposed how the angels comprised instrumental of the identity of the different kingdoms from Corona de Aragon. In the third, a new reading of the "valido", the most controversial political issue of the time, is made from the figure of the guardian angel. And, in the fourth, angelic matter is analysed in six works of providential literature. cristianisme,espiritualitat-i-experiencia-religiosa-cristianes,humanitats,politica-i-govern,religio-i-creences,societat-i-ciencies-socials 2021-06-07 11:41:12 Paper 9788499845692 El arbitraje en la ley panameña Con especial referencia a la jurisprudencia sobre el Decreto Ley nº 5 de julio de 1999 9788499845609 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-arbitraje-en-la-ley-panamena/ 0 spa Esbrí Montoliu, Miguel Ángel A01 És un fet relativament pacífic que avui en dia vivim en una societat intensament tenallada per conflictes de divers signe, de manera que el tema de la seva eficaç gestió i solució s'ha convertit en un dels eixos centrals de les preocupacions humanes. El camí cap a la concreció efectiva d'aquest paradigma que representa l'assoliment de l'ús idoni  i harmonització de la conflictivitat exigeix creativitat i una nova relectura dels mecanismes tradicionals empleats a l'efecte. [...] L'arbitratge, per tant, lluny de representar una amenaça o factor de rivalitat amb el sistema judicial de l'Estat, està ocupant amb creixent presencia un lloc positiu i coadjuvant en l'atenció de la complexa situació que marca la conflictivitat. Es un hecho relativamente pacífico que hoy en día vivimos en una sociedad intensamente atenazada por conflictos de diverso signo, por lo que el tema de su eficaz gestión y solución se ha convertido en uno de los ejes centrales de las preocupaciones humanas. El camino hacia la concreción efectiva de ese paradigma que representa el logro del idóneo manejo y armonización de la conflictividad exige creatividad y una nueva relectura de los mecanismos tradicionales empleados al efecto. [...] El arbitraje, por tanto, lejos de representar una amenaza o factor de rivalidad con el sistema judicial del Estado, está ocupan- do con creciente presencia un lugar positivo y coadyuvante en la atención de la compleja situación que marca la conflictividad. It is a relatively peaceful fact that today we live in a society intensely gripped by conflicts of various kinds, so the issue of their effective management and solution has become one of the central axes of human concerns. The path to the effective realization of that paradigm that represents the achievement of the ideal management and harmonization of conflict requires creativity and a new rereading of the traditional mechanisms used for this purpose. [...] Arbitration, therefore, far from representing a threat or factor of rivalry with the State judicial system, is increasingly occupying a positive and contributing place in the attention of the complex situation that marks the conflict. arbitratge,dret,lleis-de-jurisdiccio-especial,mediacio-i-altres-formes-de-resolucio-de-conflictes,proces-civil,regim-juridic-general 2021-05-17 06:43:31 PDF 9788499845609 El Model Acadèmic dels estudis de grau en Psicologia de la Universitat de Girona (MAP) 9788499845685 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-model-academic-dels-estudis-de-grau-en-psicologia-de-la-universitat-de-girona-map/ 0 cat Villar Hoz, Esperança::Villar Hoz, Esperança::Cunill Olivas, Mònica::Cunill Olivas, Mònica::Albertín Carbó, Pilar::Aymerich Andreu, María::Caparrós Caparrós, Beatriu::Dorado Caballero, Antonia::González Carrasco, Mònica::Malo Cerrato, Sara::Pérez Burriel, Marc::Pérez Guerra, Isabel::Rostàn Sànchez, Carles::Sadurní Brugué, Marta::Sidera Caballero, Francesc::Viñas Poch, Ferran A01::B15::A01::B15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Aquest document presenta el model acadèmic dels estudis de psicologia de la Universitat de Girona a l’inici del curs 2020-2021, defineix els objectius i l’estructura del MAP, les principals dimensions i les àrees de treball. Esperem que la visibilització i difusió del model tingui un triple efecte: (1) reconèixer i reforçar la feina que s’està duent a terme en el disseny i desplegament del MAP; (2) promoure la implicació i el debat de totes les parts interessades en el seu desenvolupament; i (3) fer més transparents les activitats d’ensenyament i aprenentatge universitàries i els compromisos de la UdG amb la formació dels seus estudiants, el benestar de les persones i el desenvolupament psicosocial del territori. Este documento presenta el modelo académico de los estudios de psicología de la Universidad de Girona al inicio del curso 2020-2021, define los objetivos y la estructura del MAP, las principales dimensiones y las áreas de trabajo. Esperamos que la visibilización y difusión del modelo tenga un triple efecto: (1) reconocer y reforzar el trabajo que se está llevando a cabo en el diseño y desarrollo del MAP; (2) promover la implicación y el debate de todas las partes interesadas en su desarrollo; y (3) hacer más transparentes las actividades de enseñanza y aprendizaje universitarias y los compromisos de la UdG con la formación de sus estudiantes, el bienestar de las personas y el desarrollo psicosocial del territorio. This document presents the academic model of psychology studies at the University of Girona at the beginning of the 2020-2021 academic year, defines the objectives and the structure of the MAP, the main dimensions and the areas of work. We hope that the visibility and dissemination of the model will have a triple effect: (1) recognize and reinforce the work that is being carried out in the design and development of the MAP; (2) promote the involvement and debate of all interested parties in its development; and (3) make university teaching and learning activities and the UdG's commitments to the training of its students, the well-being of people, and the psychosocial development of the territory more transparent. educacio-pedagogia,educacio-superior-i-continua,educacio-terciaria,estrategies-i-politiques-educatives,psicologia,societat-i-ciencies-socials,universitats 2021-05-04 09:41:46 PDF 9788499845685 El sueño de la mariposa Una meditación sobre la construcción de la identidad cultural en la sociedad del cansancio 9788499845678 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-sueno-de-la-mariposa/ 110 spa Esteban Pagès, Manuel::Pascual Esteve, Josep Maria::Novella Segura, Maria Teresa A01::A16::B02 Si la lectora, o lector, busca solucions o receptes per construir la identitat cultural, sigui personal o de grup, no trobarà resposta definitiva. En canvi, sí trobaran la crítica a no pocs plantejaments que no porten enlloc o a dogmatismes identitaris que ofegaran les seves possibilitats. És a dir, tanca camins, però obre vies que els permetran reconèixer les capacitats a la seva disposició, i també a trobar els principals recursos per intentar-ho. Si la lectora, o lector, busca soluciones o recetas para construir la identidad cultural, ya sea personal o de grupo, no encontrará respuesta definitiva. En cambio, sí encontrarán la crítica a no pocos planteamientos que no llevan a ninguna parte o a dogmatismos identitarios que ahogarán sus posibilidades. Es decir, cierra caminos, pero abre vías que les permitirán reconocer las capacidades a su disposición, y también a encontrar los principales recursos para intentarlo. If the reader, or reader, seeks solutions or recipes to build cultural identity, whether personal or group, will not find a definitive answer. On the other hand, they will find criticism of not a few approaches that lead nowhere or of identity dogmatisms that will stifle their possibilities. That is, she closes paths, but she opens paths that will allow them to recognize the capacities at her disposal, and also to find the main resources to try. cos-i-esperit,cos-i-esperit-meditacio-i-visualitzacio,grupal-o-collectiva,grups-socials,ment,psicologia,psicologia-social,salut-i-desenvolupament-personal,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2021-04-28 10:52:47 Paper 9788499845678 9788499845608 Curs mínim de sintaxi catalana 9788499845661 https://www.documentauniversitaria.com/producte/curs-minim-de-sintaxi-catalana/ 194 cat Bonet Espriu, Sebastià::Serra López, Josep::Ferrer i Costa, Josep A01::B24::B24 Aquest "Curs mínim de sintaxi catalana" és la transcripció, gairebé literal, dels apunts manuscrits que utilitzà el professor Sebastià Bonet a les seves classes de sintaxi de la UB durant les dues primeres dècades del segle XXI. És una obra extraordinària, ja que, d’una banda, gairebé no depèn de la bibliografia de referència de principis de segle XXI, de l’altra, està dirigida a un públic no necessàriament especialitzat en sintaxi, com poden ser els estudiants de qualsevol grau de filologia. És un manual essencial i intel·ligible, que exposa, de manera clara, les nocions bàsiques d’una disciplina sovint complicada. Este "Curso mínimo de sintaxis catalana" es la transcripción, casi literal, de los apuntes manuscritos que utilizó el profesor Sebastián Bonet en sus clases de sintaxis de la UB durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Es una obra extraordinaria, ya que, por un lado, casi no depende de la bibliografía de referencia de principios de siglo XXI, por otro, está dirigida a un público no necesariamente especializado en sintaxis, como pueden ser los estudiantes de cualquier grado de filología. Es un manual esencial e inteligible, que expone, de manera clara, las nociones básicas de una disciplina a menudo complicada. This "Minimum course in Catalan syntax" is the transcript, almost literal, of the manuscript notes used by Professor Sebastià Bonet in his UB syntax classes during the first two decades of the 21st century. It is an extraordinary work, as, on the one hand, it hardly depends on the reference bibliography of the beginning of the 21st century, on the other, it is aimed at an audience not necessarily specialized in syntax, such as students of any degree in philology. It is an essential and intelligible manual, which clearly sets out the basics of an often complicated discipline. didactica-llengues-diferents-de-langlesa,ensenyament-i-aprenentatge-de-llengues-diferents-de-langles,gramatica-sintaxi-i-morfologia,infantils-juvenils-i-didactics,linguistica,llengues,material-didactic,material-i-treballs-de-classe-per-a-lensenyament-i-laprenentatge-de-llengues 2021-04-19 10:52:47 Paper 9788499845661 Canvis i conflictes en el món rural català (segles XVIII-XIX) Onze estudis d'història econòmica i social 9788499845616 https://www.documentauniversitaria.com/producte/canvis-i-conflictes-en-el-mon-rural-catala-segles-xviii-xix/ 206 cat Torras Elias, Jaume A01 This book includes eleven texts, written and published at different times and circumstances, but all related to the rural world of the eighteenth century and the first half of the nineteenth. The vigorous opposition of the peasantry to the liberal reforms of the first third of the nineteenth century and their participation in the counter-revolutionary movements — which cannot be assimilated, however, to the defense of the projects of the clergy or absolutist political circles. evolution of feudal income in Catalonia at the end of the Old Regime, and the role of wine specialization in the growth of the Catalan economy in the seventeenth century are the three axes that articulate the articles in the book. Este libro recoge once textos, escritos y publicados en diferentes momentos y circunstancias, pero relacionados todos ellos con el mundo rural del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. La vigorosa oposición del campesinado a las reformas liberales del primer tercio del siglo XIX y su participación en los movimientos contrarrevolucionarios -que no puede asimilarse, pero, a la defensa de los proyectos del clero o de los círculos políticos absolutistes-, el evolución de la renta feudal en Cataluña a finales del Antiguo Régimen, y el papel de la especialización vitivinícola en el crecimiento de la economía catalana del setecientos son los tres ejes que articulan los artículos reunidos en el libro. classes-socials,economia,economia-de-lagricultura,empresa-i-gestio,finances,grups-socials,historia-de-leconomia,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2021-04-18 06:43:31 Paper 9788499845616-PDF 9788499845623 La casa urbana al nord-est de la Mediterrània en època medieval i moderna 26046679-03 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-casa-urbana-al-nord-est-de-la-mediterrania-en-epoca-medieval-i-moderna/ 224 cat,fre,eng,ita <p class="p1">El títol del tercer volum està dedicat a l’estudi de <i>La casa urbana al nord‑est de la Mediterrània en època medieval i moderna</i>. Aquesta és una branca dels estudis arqueològics dels períodes esmentats que gaudeix d’una notable tradició investigadora. Aquest fet ha permès reunir, en un volum, diversos treballs que reflecteixen la realitat arquitectònica d’aquest tipus d’edifici en un ampli ventall geogràfic, el qual inclou territoris francesos, italians i catalans. Concretament, s’han reunit set articles que abasten, a més de diversos llocs, diferents realitats urbanístiques, atès que en el dossier es publiquen estudis de cases pertanyents a ciutats ben diferents. Per tant, és en aquesta diversitat que els lectors i les lectores podran trobar les múltiples solucions donades en època medieval a unes necessitats potser comunes, com podien ser la d’aixoplugar‑se o aparentar davant la comunitat.</p> 2021-03-11 10:23:55 PDF 26046679-03 Una vil·la romana a la Selva: Casa dels Moros o Cavorca I a Sant Julià de Llor-Bonmatí 9788499845548 https://www.documentauniversitaria.com/producte/una-villa-romana-a-la-selva-casa-dels-moros-o-cavorca-i-a-sant-julia-de-llor-bonmati/ 0 cat Augé Santeugini, Anna::Nolla Brufau, Josep Maria::Casas Genover, Josep A01::A01::A01 Al costat mateix del curs del riu Ter es coneixen des de fa temps els vestigis d’unes restes romanes que, nogensmenys, han tingut poc predicament entre erudits i estudiosos. Certament, no ha estat fins fa pocs anys que han estat objecte d’interès i han entrat decididament en la bibliografia especialitzada. Es tracta d’unes ruïnes prou notables que no estan juntes sinó separades per un centenar i escaig de metres. Una, anomenada can Cavorca o Cavorca II, es localitza en una esplanada molt a la vora del curs fluvial. És una construcció només parcialment conservada, aparentment aïllada, ben obrada amb blocs menuts uniformes que va fer servir a bastament en la seva fabricació una quantitat notable de petits fragments de marbre blanc de qualitat i, molt probablement, de pedreres diverses que haurien de procedir, segons pensem, de material d’aprofitament. Al lado del curso del río Ter se conocen desde hace tiempo los vestigios de unos restos romanos que, sin embargo, han tenido poco predicamento entre eruditos y estudiosos. Ciertamente, no ha sido hasta hace pocos años que han sido objeto de interés y han entrado decididamente en la bibliografía especializada. Se trata de unas ruinas bastante notables que no están juntas sino separadas por un centenar y pico de metros. Una, llamada can Cavorca o Cavorca II, se localiza en una explanada muy cerca del curso fluvial. Es una construcción sólo parcialmente conservada, aparentemente aislada, bien obrada con bloques pequeños uniformes que usó ampliamente en su fabricación una cantidad notable de pequeños fragmentos de mármol blanco de calidad y, muy probablemente, de canteras diversas que deberían proceder, según pensamos, de material de aprovechamiento. Along the course of the river Ter, the remains of some Roman remains have long been known, which, however, have had little predicament among scholars and scholars. Certainly, it has not been until a few years ago that they have been the subject of interest and have definitely entered the specialized bibliography. These are quite remarkable ruins that are not together but separated by a hundred and a half meters. One, called Can Cavorca or Cavorca II, is located on an esplanade very close to the river. It is a construction only partially preserved, apparently isolated, well worked with small uniform blocks that used abundantly in its manufacture a remarkable amount of small fragments of quality white marble and, most likely, of various quarries that should proceed, as we think, of use material. arqueologia,humanitats 2020-12-24 12:06:24 PDF 9788499845548 Un abocador del segle III a la "statio" romana de Mas Gusó, en el "territorium" d'Empúries 9788499845531 https://www.documentauniversitaria.com/producte/un-abocador-del-segle-iii-a-la-statio-romana-de-mas-guso-en-el-territorium-dempuries/ 0 cat Soler Fusté, Victòria::Nolla Brufau, Josep Maria::Casas i Genover, Josep A01::A01::A01 Mas Gusó és un jaciment petit, però de primera categoria gràcies a la seva llarga ocupació, tot i que hi ha alguns períodes que no queden prou ben documentats a causa de la destrucció que les successives ocupacions van provocar en les restes precedents. No obstant això, en el decurs de les catorze campanyes d’excavació s’ha pogut mostrar que des de la fi del tercer mil·lenni abans de la nostra era fins a les darreries del segle iii pràcticament no hi ha un període històric en el qual no hi hagués algun tipus d’assentament, de vegades, certament, molt modest. Mas Gusó es un yacimiento pequeño, pero de primera categoría gracias a su larga ocupación, aunque hay algunos periodos que no quedan suficientemente bien documentados debido a la destrucción que las sucesivas ocupaciones provocaron en los restos precedentes. Sin embargo, en el transcurso de las catorce campañas de excavación se ha podido mostrar que desde el fin del tercer milenio antes de nuestra era hasta finales del siglo iii prácticamente no hay un período histórico en el que no hubiera algún tipo de asentamiento, a veces, ciertamente, muy modesto. Mas Gusó is a small site, but of first category thanks to its long occupation, although there are some periods that are not well enough documented due to the destruction that the successive occupations caused in the previous remains. However, in the course of the fourteen excavation campaigns it has been shown that from the end of the third millennium BC to the end of the third century there is practically no historical period in the which there was not some kind of settlement, sometimes certainly very modest. arqueologia,arqueologia-per-periode-regio,humanitats 2020-12-24 07:11:28 PDF 9788499845531 La Ciutadella as an urban space 9788499845487 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-ciutadella-as-an-urban-space/ 56 spa Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Martínez Martínez, Toni::Sagrera Aradilla, Jordi::Tremps, Michael A01::C04::B16::A01::C04::A01::A12::B06 Carles I va endegar a mitjan segle XVI un projecte de fortificació dels principals punts estratègics del seu imperi i hi va incloure la defensa de la vila de Roses, que era un port estratègicament vital per a la defensa del nord-est peninsular. El principal objectiu del sistema defensiu de la badia de Roses, que contemplava també la construcció del castell de la Trinitat o altres elements com la construcció d’un castell a les illes Medes, era la defensa del port, usat com a fondejador de la flota militar. Carlos I inició a mediados del siglo XVI un proyecto de fortificación de los principales puntos estratégicos de su imperio e incluyó la defensa de la localidad de Roses, que era un puerto estratégicamente vital para la defensa del nordeste peninsular. El principal objetivo del sistema defensivo de la bahía de Roses, que contemplaba también la construcción del castillo de la Trinitat u otros elementos, como la construcción de un castillo en las islas Medes, era la defensa del puerto, usado como fondeadero de la flota militar. In the middle of the sixteenth century, Charles I launched a project to fortify the main strategic points of his empire, and included the defence of the village of Roses, which was a strategically vital port for the defence of the north-east of the peninsula. The main objective of the defensive system of the bay of Roses, which also included the construction of the Trinitat castle or other elements such as the construction of a castle in the Medes islands, was the defence of the port, used as an anchorage for the military fleet. arqueologia,arquitectura,arts,humanitats 2020-12-21 12:06:24 Paper 9788499845487-PDF 9788499845500-2 La Ciutadella como espacio urbano 9788499845470 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-ciutadella-como-espacio-urbano/ 56 spa Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Martínez Martínez, Toni::Sagrera Aradilla, Jordi:: A01::C04::B16::A01::C04::A01::A12::B06 Carles I va endegar a mitjan segle XVI un projecte de fortificació dels principals punts estratègics del seu imperi i hi va incloure la defensa de la vila de Roses, que era un port estratègicament vital per a la defensa del nord-est peninsular. El principal objectiu del sistema defensiu de la badia de Roses, que contemplava també la construcció del castell de la Trinitat o altres elements com la construcció d’un castell a les illes Medes, era la defensa del port, usat com a fondejador de la flota militar. Carlos I inició a mediados del siglo XVI un proyecto de fortificación de los principales puntos estratégicos de su imperio e incluyó la defensa de la localidad de Roses, que era un puerto estratégicamente vital para la defensa del nordeste peninsular. El principal objetivo del sistema defensivo de la bahía de Roses, que contemplaba también la construcción del castillo de la Trinitat u otros elementos, como la construcción de un castillo en las islas Medes, era la defensa del puerto, usado como fondeadero de la flota militar. In the middle of the sixteenth century, Charles I launched a project to fortify the main strategic points of his empire, and included the defence of the village of Roses, which was a strategically vital port for the defence of the north-east of the peninsula. The main objective of the defensive system of the bay of Roses, which also included the construction of the Trinitat castle or other elements such as the construction of a castle in the Medes islands, was the defence of the port, used as an anchorage for the military fleet. arqueologia,arquitectura,arts,humanitats 2020-12-21 12:06:24 Paper 9788499845470-PDF 9788499845500-3 La Ciutadella com a espai urbà 9788499845463 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-ciutadella-com-a-espai-urba/ 56 cat Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Martínez Martínez, Toni::Sagrera Aradilla, Jordi A01::C04::B16::A01::C04::A01::A12 Carles I va endegar a mitjan segle XVI un projecte de fortificació dels principals punts estratègics del seu imperi i hi va incloure la defensa de la vila de Roses, que era un port estratègicament vital per a la defensa del nord-est peninsular. El principal objectiu del sistema defensiu de la badia de Roses, que contemplava també la construcció del castell de la Trinitat o altres elements com la construcció d’un castell a les illes Medes, era la defensa del port, usat com a fondejador de la flota militar. Carlos I inició a mediados del siglo XVI un proyecto de fortificación de los principales puntos estratégicos de su imperio e incluyó la defensa de la localidad de Roses, que era un puerto estratégicamente vital para la defensa del nordeste peninsular. El principal objetivo del sistema defensivo de la bahía de Roses, que contemplaba también la construcción del castillo de la Trinitat u otros elementos, como la construcción de un castillo en las islas Medes, era la defensa del puerto, usado como fondeadero de la flota militar. In the middle of the sixteenth century, Charles I launched a project to fortify the main strategic points of his empire, and included the defence of the village of Roses, which was a strategically vital port for the defence of the north-east of the peninsula. The main objective of the defensive system of the bay of Roses, which also included the construction of the Trinitat castle or other elements such as the construction of a castle in the Medes islands, was the defence of the port, used as an anchorage for the military fleet. arqueologia,arquitectura,arts,humanitats 2020-12-21 07:11:27 Paper 9788499845463-PDF 9788499845500 La Ciutadella en tant qu’espace urbain 9788499845494 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-ciutadella-en-tant-quespace-urbain/ 56 fre Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Martínez Martínez, Toni::Sagrera Aradilla, Jordi::Neyrand, Véronique A01::C04::B16::A01::C04::A01::A12::B06 Carles I va endegar a mitjan segle XVI un projecte de fortificació dels principals punts estratègics del seu imperi i hi va incloure la defensa de la vila de Roses, que era un port estratègicament vital per a la defensa del nord-est peninsular. El principal objectiu del sistema defensiu de la badia de Roses, que contemplava també la construcció del castell de la Trinitat o altres elements com la construcció d’un castell a les illes Medes, era la defensa del port, usat com a fondejador de la flota militar. Carlos I inició a mediados del siglo XVI un proyecto de fortificación de los principales puntos estratégicos de su imperio e incluyó la defensa de la localidad de Roses, que era un puerto estratégicamente vital para la defensa del nordeste peninsular. El principal objetivo del sistema defensivo de la bahía de Roses, que contemplaba también la construcción del castillo de la Trinitat u otros elementos, como la construcción de un castillo en las islas Medes, era la defensa del puerto, usado como fondeadero de la flota militar. In the middle of the sixteenth century, Charles I launched a project to fortify the main strategic points of his empire, and included the defence of the village of Roses, which was a strategically vital port for the defence of the north-east of the peninsula. The main objective of the defensive system of the bay of Roses, which also included the construction of the Trinitat castle or other elements such as the construction of a castle in the Medes islands, was the defence of the port, used as an anchorage for the military fleet. arqueologia,arquitectura,arts,humanitats 2020-12-21 07:11:27 Paper 9788499845494-PDF 9788499845500-1 Terra, protoindústria i població a Igualada, c. 1680-1829 Una via catalana de transició al capitalisme? 9788499845371 https://www.documentauniversitaria.com/producte/terra-protoindustria-i-poblacio-a-igualada-c-1680-1829/ 298 cat Marfany, Julie::Barquer Cerdà, Arnau A01::B06 Aquest llibre, traducció al català de la tesi doctoral de l’autora, publicada en anglès el 2012, fa una contribució al debat, de llarga tradició però no esgotat, sobre la transició al capitalisme a Europa. El treball investiga aspectes clau d’aquesta transformació: els canvis en la terra, els orígens de la industrialització, el creixement de la població i l’expansió dels mercats. L’estudi participa críticament en diversos debats en història econòmica i social, com la transició al capitalisme agrari, la discussió sobre si la parceria ha de ser considerada o no una forma retardatària de tinença de la terra, la teoria de la protoindustrialització o les que fan referència al canvi demogràfic. També qüestiona la tesi segons la qual la família nuclear de l’Europa nord-occidental fou un model superior per a la industrialització que les estructures familiars prevalents a l’Europa del sud. El llibre no només sosté que la família troncal pogué ser tan dinàmica com la família nuclear quan calgué, sinó també, i més important, que cal prestar atenció a altres institucions i factors que pogueren condicionar les formes familiars i els processos de presa de decisions dins les unitats domèstiques. El tipus d’enfocament que es presenta al llibre és un estudi micro d’una comunitat, Igualada, un dels principals centres protoindustrials de Catalunya (però situat, alhora, en una regió vitícola), amb una població que experimentà un ràpid creixement durant el segle XVIII. Només a una escala micro és possible, almenys per un estudi individual, de reconstruir xarxes de relacions i pautes de presa de decisions al nivell de les unitats domèstiques. Per això, en la base de la recerca hi ha la reconstrucció d’unes 8.700 famílies, complementada per un ampli conjunt de fonts, com contractes agraris, registres fiscals, comptabilitats privades, inventaris, capítols matrimonials i correspondència. Este libro, traducción al catalán de la tesis doctoral de la autora, publicada en inglés en 2012, hace una contribución al debate, de larga tradición pero no agotado, sobre la transición al capitalismo en Europa. El trabajo investiga aspectos clave de esta transformación: los cambios en la tierra, los orígenes de la industrialización, el crecimiento de la población y la expansión de los mercados. El estudio participa críticamente en varios debates en historia económica y social, como la transición al capitalismo agrario, la discusión sobre si la aparcería debe ser considerada o no una forma retardataria de tenencia de la tierra, la teoría de la protoindustrialización o las que hacen referencia al cambio demográfico. También cuestiona la tesis de que la familia nuclear de la Europa noroccidental fue un modelo superior para la industrialización que las estructuras familiares prevalentes en la Europa del sur. El libro no sólo sostiene que la familia troncal pudo ser tan dinámica como la familia nuclear cuando fue necesario, sino también, y más importante, que hay que prestar atención a otras instituciones y factores que pudieran condicionar las formas familiares y los procesos de toma de decisiones dentro las unidades domésticas. This book, a Catalan translation of the author’s doctoral thesis, published in English in 2012, makes a contribution to the long-standing but not exhausted debate on the transition to capitalism in Europe. The work investigates key aspects of this transformation: changes in land, the origins of industrialization, population growth, and the expansion of markets. The study critically participates in various debates in economic and social history, such as the transition to agrarian capitalism, the discussion of whether or not partnership should be considered a retarded form of land tenure, the theory of protoindustrialization, or those that they refer to demographic change. He also questions the thesis that the nuclear family in northwestern Europe was a superior model for industrialization than the prevailing family structures in southern Europe. The book not only argues that the core family could be as dynamic as the nuclear family when needed, but also, and more importantly, that attention must be paid to other institutions and factors that could condition family forms and decision-making processes within. the household units. agricultura-i-industries-afins,economia,economia-de-lagricultura,economia-finances-empresa-i-gestio,historia,historia-de-la-industria-i-la-industrialitzacio,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,historia-teoria-i-metodes,historiografia,humanitats,industria-i-estudis-industrials,industries-primaries,societat-i-ciencies-socials,sociologia,sociologia-de-la-familia-i-les-relacions-socials,sociologia-i-antropologia 2020-12-09 11:32:51 Paper 9788499845371 Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins i costaners 9788499845418 https://www.documentauniversitaria.com/producte/capacitat-de-carrega-i-gestio-adaptativa-per-a-la-preservacio-dels-ecosistemes-marins-i-costaners/ 122 cat,spa Martí Llambrich, Carolina::Martí Llambrich, Carolina::Sardà Borroy, Rafael::de Andrés García, Ana María::García Onetti, Javier::Roig Munar, Francesc Xavier::García Lozano, Carla::Pintó i Fusalba, Josep::Alturo Monné, Ramon Albert::Semestre Alted, Montserrat::Recasens Albaladejo, Laura::Company Claret, Joan B. A01::B26::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Investigadors i tècnics especialitzats presenten els conceptes de capacitat de càrrega de l’ecosistema, enfocament ecosistèmic, gestió adaptativa, cogovernança, i defineixen les directrius per a una protecció harmonitzada i efectiva, i uns usos sostenibles dels ecosistemes marins costaners. La Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà promou que en el seu entorn marítim i costaner de ric patrimoni natural, sòcio-econòmicament molt dinàmic, i també molt sensible a causa del canvi climàtic, s’apliquin estratègies de gestió adaptativa, consensuades per tots els agents implicats, tot ajustant les activitats i les pressions sobre els ecosistemes amb la finalitat de preservar el bon estat ecològic dels hàbitats i les espècies. Investigadores y técnicos especializados presentan los conceptos de capacidad de carga del ecosistema, enfoque ecosistémico, gestión adaptativa, cogovernança, y definen las directrices para una protección armonizada y efectiva, y unos usos sostenibles de los ecosistemas marinos costeros. La Mesa de Cogestión Marítima del Litoral del Baix Empordà promueve que en su entorno marítimo y costero de rico patrimonio natural, socio-económicamente muy dinámico, y también muy sensible debido al cambio climático, se apliquen estrategias de gestión adaptativa, consensuadas por todos los agentes implicados, ajustando las actividades y las presiones sobre los ecosistemas con el fin de preservar el buen estado ecológico de los hábitats y las especies. Researchers and technicians present the concepts of ecosystem carrying capacity, ecosystem approach, adaptive management, co-governance, and define guidelines for harmonized and effective protection, and sustainable uses of coastal marine ecosystems. The Baix Empordà Coastal Co-Management Board promotes that in its maritime and coastal environment of rich natural heritage, socio-economically very dynamic, and also very sensitive due to climate change, adaptive management strategies are applied, agreed by all the agents involved, adjusting activities and pressures on ecosystems in order to preserve the good ecological status of habitats and species. biodiversitat,ciencies-de-la-terra,ecologia-aplicada,el-medi-ambient,geografia,medi-ambient,planificacio,planificacio-regional-i-zonal 2020-12-07 12:06:24 Paper 9788499845418 Frederica Montseny. Més enllà del mite 9788499845432 https://www.documentauniversitaria.com/producte/frederica-montseny/ 254 cat Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Pérez Muñoz, Max::Pérez Muñoz, Max::Pérez Muñoz, Max::Aisa-Pàmpols, Ferran::Vilanou Torrano, Conrad::Alcoberro Pericay, Ramon::Tavera i Garcia, Susanna::Costa i Gramunt, Teresa::Vega Masana, Eulàlia::Bernat Mateu, Carme::Marín Silvestre, Dolors::Balcells Gonzàlez, Albert::Padrós González, Alba::Arañó Vega, Laia::Garcia i Raffi, Josep Vicent::Pessarrodona Artigues, Marta::Pons Mir, Agustí B24::A15::B16::A01::B24::A15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 La vida de Frederica Montseny (1905-1994) resumeix bé una part considerable de la història de l’anarcosindicalisme català, espanyol i europeu. Tanmateix, la seva escriptura, el seu pensament, la seva obra, no són tan coneguts. En el volum que el lector té a les mans, un conjunt d'historiadors, crítics culturals, crítics literaris i filòsofs repassen la trajectòria de qui fou la primera ministra de la història política espanyola, consideren les idees que traspuen els escrits que va publicar, analitzen les novel·les, els assajos i els llibres de testimoniatge que va escriure, destaquen la importància de Montseny en la història del feminisme, etcètera. El propòsit del llibre no és en absolut doctrinal, ni amaga cap intenció hagiogràfica. Però sí que persegueix fer una certa justícia a l’obra d’una dona excepcional en molts sentits. La vida de Frederica Montseny (1905-1994) resume bien una parte considerable de la historia del anarcosindicalismo catalán, español y europeo. Sin embargo, su escritura, su pensamiento, su obra, no son tan conocidos. En el volumen que el lector tiene en sus manos, un conjunto de historiadores, críticos culturales, críticos literarios y filósofos repasan la trayectoria de quien fue la primera ministra de la historia política española, consideran las ideas que rezuman los escritos que publicó, analizan las novelas, los ensayos y los libros de testimonio que escribió, destacan la importancia de Montseny en la historia del feminismo, etcétera. El propósito del libro no es en absoluto doctrinal, ni esconde ninguna intención hagiográfica. Pero sí que persigue hacer una cierta justicia a la obra de una mujer excepcional en muchos sentidos. The life of Frederica Montseny (1905-1994) sums up well a considerable part of the history of Catalan, Spanish and European anarcho-syndicalism. However, her writing, her thought, her work, are not so well known. In the volume that the reader has in his hands, a group of historians, cultural critics, literary critics and philosophers review the trajectory of the prime minister of Spanish political history, consider the ideas that exude the writings that he published, analyze the The novels, essays, and testimony books she wrote highlight the importance of Montseny in the history of feminism, and so on. The purpose of the book is not at all doctrinal, nor does it hide any hagiographic intent. But it does seek to do some justice to the work of an exceptional woman in many ways. anarquisme,economia,empresa-i-gestio,feminisme-i-teoria-feminista,finances,higiene-i-seguretat,ideologies-politiques,industria-i-estudis-industrials,literatura-i-estudis-literaris,politica-i-govern,prosa-no-ficcio,questions-i-processos-socials,relacions-industrials,sindicats,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2020-11-16 09:38:21 Paper 9788499845432-PDF 9788499845593 El delme com a font per a la història rural 9788499845401 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-delme-com-a-font-per-a-la-historia-rural/ 278 cat,spa Catalán Martínez, Elena::Jover Avellà, Gabriel::Llopis Agelán, Enrique A01::A01::A01 Les fonts decimals plantegen molts problemes, però de vegades, com es defensa en aquest llibre, constitueixen la millor base documental disponible per acostar-se al moviment del producte agrari en nombroses regions espanyoles i europees en els temps moderns. L’historiador ha de calibrar el marge d’error que comporten les seves estimacions i els avantatges i inconvenients relatius a l’ús dels delmes respecte d’altres alternatives d’aproximació a la trajectòria de les collites en l’edat moderna. L’abandonament gairebé complet de l’ús de les fonts decimals no ha estat un encert. En aquesta obra es plantegen algunes propostes per seleccionar i explotar aquesta documentació per tal de millorar el nostre coneixement sobre el creixement agrari a l’Espanya moderna. Els textos es corresponen amb les ponències presentades pels diferents autors a la Jornada d’estudi sobre "El Delme com a Font per a la Història Rural", celebrada el 26 d’octubre de 2018 a Girona. Las fuentes relativas al diezmo plantean muchos problemas, pero a veces, como se defiende en este libro, constituyen la mejor base documental disponible para acercarse al movimiento del producto agrario en numerosas regiones españolas y europeas en los tiempos modernos. El historiador debe calibrar el margen de error que conllevan sus estimaciones y las ventajas e inconvenientes relativos al uso de los diezmos respecto de otras alternativas de aproximación a la trayectoria de las cosechas en la edad moderna. El abandono casi completo del uso de las fuentes decimales no ha sido un acierto. En esta obra se plantean algunas propuestas para seleccionar y explotar esta documentación para mejorar nuestro conocimiento sobre el crecimiento agrario en la España moderna. Los textos se corresponden con las ponencias presentadas por los diferentes autores en la Jornada de estudio sobre "El Diezmo como Fuente para la Historia Rural", celebrada el 26 de octubre de 2018 en Girona. The sources relating to the tithe pose many problems, but sometimes, as argued in this book, they constitute the best documentary base available to approach the movement of agricultural products in many Spanish and European regions in modern times. The historian must calibrate the margin of error that his estimates entail and the advantages and disadvantages related to the use of tithes with respect to other alternative approaches to the trajectory of crops in the modern age. The almost complete abandonment of the use of decimal sources has not been a success. In this work, some proposals are made to select and exploit this documentation to improve our knowledge of agricultural growth in modern Spain. The texts correspond to the papers presented by the different authors at the Study Day on "The Tithe as a Source for Rural History", held on October 26, 2018 in Girona. dret,dret-tributari-i-aranzelari,historia,historia-teoria-i-metodes,historiografia,humanitats,lleis-de-jurisdiccio-especial,sistemes-juridics,teoria-general-del-dret 2020-11-12 10:48:38 Paper 9788499845401 Jesús i Maria, al cristianisme i a l’islam 9788499845388 https://www.documentauniversitaria.com/producte/jesus-i-maria-al-cristianisme-i-a-lislam/ 48 cat Bramon Planes, Dolors A01 Conferència pronunciada el dia 8 d’octubre de 2019 a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona en la que la Dra Bramon fa una anàlisi de les figures de Jesús i de la Verge Maria en l'àmbit de la cultura islàmica. Conferencia pronunciada el día 8 de octubre de 2019 en la Sala de Grados de la Facultad de Letras de la Universidad de Girona en la que la Dra Bramon hace un análisis de las figuras de Jesús y de la Virgen María en el ámbito de la cultura islámica. Conference delivered on October 8, 2019 in the Hall of the Faculty of Letters of the University of Girona in which Dr. Bramon makes an analysis of the figures of Jesus and the Virgin Mary in the field of Islamic culture. cristianisme,grups-religiosos-aspectes-socials-i-culturals,grups-socials,humanitats,islam,religio-comparada,religio-i-creences,religio-general,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2020-10-21 10:48:38 Paper 9788499845388-PDF 9788499845449 Martín Martínez y la Ilustración española Edición y estudio del «Juicio final de la Astrología» 9788499845142 https://www.documentauniversitaria.com/producte/martin-martinez-y-la-ilustracion-espanola/ 0 spa Martínez, Martín::García López, Jorge::García López, Jorge::Danuše, Franková::Danuše, Franková A01::B26::A24::B26::A24 estudis-literaris-c-1500-c-1800,estudis-literaris-general,literatura-i-estudis-literaris,literatura-historia-i-critica 2020-10-21 10:48:38 Paper 9788499845142 El vol i la corda Sobre la poesia de Joan Vinyoli 9788499845364 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-vol-i-la-corda/ 82 cat Sala Valldaura, Josep Maria:: A01::B01 "El vol i la corda. Sobre la poesia de Joan Vinyoli" explica l’obra d’un dels autors cabdals de la lírica catalana del segle XX. L’ha escrit un dels seus estudiosos, el poeta i assagista Josep M. Sala-Valldaura, que ja havia publicat Joan Vinyoli el 1985. En aquest nou treball, Sala-Valldaura aprofundeix tant en la poètica com en els versos vinyolians, tot assenyalant els fonaments de la seva concepció i el pes que hi té la tradició postsimbolista. Així, doncs, el llibre posa de manifest la importància del silenci i el somni en els poemes de Vinyoli, la influència del pensament de Bremond, Pfeiffer, Raïssa i Jacques Maritain o Paul Valéry i l’emprenta de Rainer Maria Rilke i Carles Riba. "El vol i la corda. Sobre la poesia de Joan Vinyoli" explica la obra de uno de los autores fundamentales de la lírica catalana del siglo XX. Esta obra ha sido redactada por uno de los estudiosos más importantes de la obra de Vinyoli, el poeta y ensayista Josep M. Sala-Valldaura, que ya había publicado a Joan Vinyoli en 1985. En este nuevo trabajo, Sala-Valldaura profundiza tanto en la poética como en los versos, señalando los fundamentos de su concepción y el peso que tiene la tradición postsimbolista. Así pues, el libro pone de manifiesto la importancia del silencio y del sueño en los poemas de Vinyoli, la influencia del pensamiento de Bremond, Pfeiffer, Raïssa y Jacques Maritain o Paul Valéry y la impronta de Rainer Maria Rilke y Carles Riba. explains the work of one of the fundamental authors of 20th century Catalan poetry. This work has been written by one of the most important scholars of Vinyoli's work, the poet and essayist Josep M. Sala-Valldaura, who had already published Joan Vinyoli in 1985. In this new work, Sala-Valldaura delves so deeply into the poetics as in the verses, pointing out the foundations of its conception and the weight of the post-symbolist tradition. Thus, the book highlights the importance of silence and sleep in Vinyoli's poems, the influence of the thought of Bremond, Pfeiffer, Raïssa and Jacques Maritain or Paul Valéry and the imprint of Rainer Maria Rilke and Carles Riba. estudis-literaris-poesia-i-poetes,literatura-i-estudis-literaris,literatura-historia-i-critica,poesia,poesia-de-poetes-individuals 2020-09-25 08:12:11 Paper 9788499845364 Memoria de la revolución 9788499845340 https://www.documentauniversitaria.com/producte/memoria-de-la-revolucion/ 192 spa Straehle Porras, Edgar A01 Aquest llibre és un estudi introductori, històric i filosòfic sobre la tradició revolucionària. El seu objectiu és explorar i repensar la complexa relació entre la tradició, la memòria i la revolució a partir d'examinar les aportacions dels principals pensadors que han reflexionat sobre la revolució i d'analitzar com s'han desenvolupat a la pràctica les revolucions de el passat. D'aquesta manera, el que també s'aborda en el llibre és de quina manera s'encasten passat, present i futur en els esdeveniments revolucionaris. Lluny de ser contradictòries o incompatibles, la revolució i la tradició s'han relacionat de múltiples maneres que fins al dia d'avui han estat insuficientment investigades. Este libro es un estudio introductorio, histórico y filosófico sobre la tradición revolucionaria. Su objetivo es explorar y repensar la compleja relación entre la tradición, la memoria y la revolución a partir de examinar las aportaciones de los principales pensadores que han reflexionado sobre la revolución y de analizar cómo se han desarrollado en la práctica las revoluciones del pasado. De este modo, lo que también se aborda en el libro es de qué modo se engarzan pasado, presente y futuro en los acontecimientos revolucionarios. Lejos de ser contradictorias o incompatibles, la revolución y la tradición se han relacionado de múltiples maneras que hasta el día de hoy han sido insuficientemente investigadas. This book is an introductory, historical, and philosophical study of the revolutionary tradition. Its objective is to explore and rethink the complex relationship between tradition, memory and revolution, by examining the contributions of the main thinkers who have reflected on the revolution and analyzing how the revolutions of the past have developed in practice. In this way, what is also addressed in the book is how the past, present and future are embedded in revolutionary events. Far from being contradictory or incompatible, the revolution and the tradition have been related in multiple ways that until today have been insufficiently investigated. activisme-politic,filosofia,filosofia-social-i-politica,grups-i-moviments-revolucionaris,humanitats,politica-i-govern,societat-i-ciencies-socials 2020-07-15 15:52:30 Paper 9788499845340 9788499845357 Fomentar connexions amb la natura 9788499845241 https://www.documentauniversitaria.com/producte/fomentar-connexions-amb-la-natura/ 0 cat Heras Colàs, Raquel::Heras Colàs, Raquel::Waite, Sue::Morgan, Alun::Bachero Pont, Xavier::Candeias Pimenta, Raúl::Corbino, Marie::Eskelinen, Matti::Guillaumes Vila, Maria Teresa::Haukka, Anna::Llover Colom, Maria::Pilke, Elina::Putrle, Dejan::Ruset Font, Carme::Salin, Maria::Vila Coma, Joan::Vilalta Cubí, Mireia A01::B24::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 El projecte NANOL, finançat amb fons de la UE, va ser creat amb l’objectiu de fomentar les activitats a l’aire lliure i el contacte amb la natura de les escoles de l’educació primària en espais naturals protegits i ha apropat educadores i educadors de diferents àmbits, bàsicament d’escoles de natura o centres d’educació ambiental, d’escoles d’educació primària i d’universitats que treballen en la formació inicial i permanent del professorat. El treball ha estat contextualitzat en la realitat de cada soci (Regne Unit, França, Eslovènia, Finlàndia i Catalunya) i s’han respectat les diferents necessitats. El que recollim en aquesta publicació són les experiències que cada soci ha dut a terme. Totes elles són diferents, però igual d’interessants i complementàries, ja que es recolzen en la tendència creixent de millorar l’educació a partir d’iniciatives que fomenten el contacte amb l’entorn escolar proper i un alumnat actiu i implicat en temes reals del món en què vivim. El proyecto NANOL, financiado con fondo de la UE, fue creado con el objetivo de fomentar las actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza de las escuelas de educación primaria en espacios naturales protegidos y ha contado con educadoras y educadores de diferentes ámbitos, básicamente de centros de educación ambiental, de escuelas de educación primaria y de universidades que trabajan en la formación inicial y permanente del profesorado. El trabajo ha sido contextualizado en la realidad de cada socio (Reino Unido, Francia, Eslovenia, Finlandia y Cataluña) y se han respetado sus diferentes necesidades. Lo que recogemos en esta publicación son las experiencias que cada socio ha llevado a cabo. Todas ellas son diferentes, pero igualmente interesantes y complementarias, puesto que se apoyan en la tendencia creciente de mejorar la educación a partir de iniciativas que fomentan el contacto con el entorno escolar cercano y un alumnado activo e implicado en temas reales del mundo en que vivimos. The EU-funded NANOL project was created with the aim of promoting outdoor activities and contact with the nature of primary schools in protected natural areas and has had educators from different fields, mainly environmental education centres, primary schools and universities working on the initial and permanent training of teachers. The work has been contextualized in the reality of each partner (UK, France, Slovenia, Finland and Catalonia) and their different needs have been respected. What we collect in this publication are the experiences that each partner has carried out. All of them are different, but equally interesting and complementary, since they rely on the growing trend of improving education from initiatives that encourage contact with the nearby school environment and an active and involved in real issues of the world in which we live. ciencies-de-la-terra,conservacio-del-medi-ambient,educacio-pedagogia,el-medi-ambient,ensenyament-duna-materia-especifica,esport-i-oci,estil-de-vida,geografia,habilitats-i-tecniques-densenyament,historia-natural,medi-ambient,planificacio,societat-i-ciencies-socials 2020-05-04 10:33:42 PDF 9788499845241 Resistencias indígenas Contribuciones del X Encuentro Multidisciplinar de Pueblos Indígenas 9788499845319 https://www.documentauniversitaria.com/producte/resistencias-indigenas/ 0 spa Aparicio Wilhelmi, Marco::Aparicio Wilhelmi, Marco::Aparicio Wilhelmi, Marco::Varo Barranco, Anaís::Varo Barranco, Anaís::Sánchez De Jaegher, Carolina::El Fakih Rodríguez, Fátima::García Ruales, Jenny::Mora Navarro, Fanny Verónica::Cassú Camps, Enric::Rufino Parente, Alexis::Duque, Santiago R.::Guagnelli Núñez, Aldo Armando A01::B24::A16::B24::A16::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 El 30 i 31 de maig de 2019 es va celebrar la X Edició de la Trobada de la Xarxa Multidisciplinària sobre Pobles Indígenes, amb la temàtica de ́Resistències Indígenes ́, coordinada per Salvador Martí Puig i Marco Aparicio, i organitzat per Daniel Rodríguez, Nila Chávez, María Inés Rivadeneira i Anaïs Varo. La X Trobada EMPI no només es va convocar com una trobada acadèmica, si no que de forma decidida es va pensar per a totes aquelles persones que treballen per aconseguir el ple compliment dels drets dels pobles indígenes, integren o acompanyen els processos de transformació i de lluita dels pobles i nacions indígenes i a els qui defensen el dret a la protesta i denuncien la seva criminalització. El 30 y 31 de mayo de 2019 se celebró la X Edición del Encuentro de la Red Multidisciplinar sobre Pueblos Indígenas, con la temática de ́Resistencias Indígenas ́, coordinada por Salvador Martí Puig y Marco Aparicio, y organizado por Daniel Rodríguez, Nila Chávez, María Inés Rivadeneira y Anaïs Varo. El X Encuentro EMPI no sólo se convocó como un encuentro académico, si no que de forma decidida se pensó para todas aquellas personas que trabajan por lograr el pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, integran o acompañan los procesos de transformación y de lucha de los pueblos y naciones indígenas y a quienes defienden el derecho a la protesta y denuncian su criminalización. On May 30 and 31, 2019 was held the 10th edition of the meeting of the Multidisciplinary Network on indigenous peoples, with the theme of the indigenous Resistance ́, coordinated by Salvador Martí Puig and Marco Aparicio, and organised by Daniel Rodríguez, Nila Chavez, María Inés Rivadeneira and Anaïs Varo. The 10th meeting EMPI not only convened as an academic meeting, but decisively thought for all those people who work to achieve full compliance with the rights of indigenous peoples, integrate or accompany the processes of transformation and struggle of indigenous peoples and nations and who defend the right to protest and denounces their criminalization. ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,conservacio-del-medi-ambient,el-medi-ambient,estudis-de-genere-grups-de-genere,estudis-etnics,grups-socials,pensament-i-ideologia-ecologista,pobles-indigenes,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2020-04-17 09:36:57 PDF 9788499845319 Teixint aliances per avançar en l'Educació Ambiental Conferència inspiradora, experiències i resultats del primer Congrés Nacional d'Educació Ambiental 9788499845302 https://www.documentauniversitaria.com/producte/teixint-aliances-per-avancar-en-leducacio-ambiental/ 219 cat,spa Calafell Subirà, Genina::Calafell Subirà, Genina::Junyent Pubill, Mercé::Junyent Pubill, Mercé::Geli de Ciurana, Anna María::Geli de Ciurana, Anna María::Gutiérrez Bastida, José Manuel::García Díaz, José Eduardo::Agúndez Rodríguez, Adolfo A01::B24::A01::B24::A01::B01::A01::A01::A01 Durant els dies 16 i 17 de novembre del 2018, es va celebrar a Girona el primer Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA). Aquest congrés neix de la inquietud de diferents professionals d’institucions diverses (universitats, administració pública i organitzacions no governamentals) per crear un espai de trobada transversal entre professionals de l’Educació Ambiental de l’àmbit català.  La publicació recull les reflexions dels ponents, les cinquanta-dues experiències presentades per professionals d’institucions diverses, els resultats dels seminaris de treball i les vivències compartides entre els dos-cents trenta-tres participants que van assistir al primer Congrés.  Durante los días 16 y 17 de noviembre del 2018, se celebró en Girona el primer Congreso Nacional de Educación Ambiental (CNEA). Este congreso nace de la inquietud de diferentes profesionales de instituciones diversas (universidades, administración pública y organizaciones no gubernamentales) que coincidimos en la necesidad de un espacio de encuentro transversal entre profesionales de la Educación Ambiental del ámbito catalán. El 22 de junio del 2017, nos constituimos como comisión organizadora del congreso y acordamos impulsar, desde la alianza entre instituciones, el primer Congreso Nacional de Educación Ambiental. La voluntad de la comisión es que sea un acontecimiento bianual, que reúna la pluralidad de miradas en Educación Ambiental y se nutra de las experiencias de educación, innovación e investigación de la Educación Ambiental del territorio catalán con una mirada y proyección también internacional. Con la colaboración de: Sussi Abel; Clara Aguilera; Pau Aguiló Bestard; David Alemany Gambau; Rosario Arcas Martí; Eduard Arnal Boada; Stephanie Ascencio Serrato; Xavier Bachero Pont; Ester Badal Segura; Neus Banqué Martínez; Maria Barrachina Jiménez; Marina Barroso Alasà; Pau Batet Gómez; Roser Batlle Suñer; Constantino Benavides; Mariona Bigas Montaner; Elena Boadas Mir; Denise Evelyn Canelas Santiesteban; Jesús Canelo Calle; Núria Capdevila Montsech; Alba Castelltort Valls; Anna Closes Nuñez; Àgata Colomer Cabarrocas; Marta Cuixart Tornos; Núria de Pedro González; Elena Díez Villagrasa; Anna Estella Viñeta; Elena Forcada ; Pau Forcadell ; Mo Franch Pons; Alba Galofré; Marta Garcia París; Oriol Garcia; Laura Garcia Chapa; Júlia García Pastor; Aida Girona Girona; Vanessa González García; Elisabet Maria Guasp Bosch; Maria Teresa Guillaumes Vila; Anna Gutiérrez López; Raquel Heras Colàs; Patrici Hernández Claret; Francesc Hernández Torres; Susanna Izquierdo Fernandez; Antònia Llabrés Bernat; Andreu Llop Palliso; Maria Llover Colom; Teresa López Galbe; Núria Machuca. ; Joan Manel Riera Vidal; Adrià Martínez Prieto; Lidón Martrat Sanfeliu; Natxo Mercader; Jordi Mir Garcia; Mercè Mompel Comadran; Marta Moratonas Hernández; Marta Morera Esquerrà; Ester Oliveras Sobrevias; Úrsula Olmos Casado; Richard Orellana; Cristina Palés Bartels; Anna Peig; Iago Pérez Novo; Maria Pery Ventosa; Jordi Pietx Colom; Roger Porta; Mireia Pou Ametller; Miquel Rafa Fornieles; Núria Ramos Estudillo; Elisenda Realp Campalans; Eugeni Rojas Aparicio; Laia Rosell Sancho; Patricia Rovira Bastús; Gemma Ruiz; Xavier Sabaté Rotés; Estefania Sáez Sellés; David Sàez Aragay; Lluís Sala Garcia; Joan Sarsanedas Palau; Jordi Serra Calvo; Cèlia Serra Comaposada; Philippe Serre; Maria Soler Parés; Annabel Subías Mur; Maria Rosa Terradellas Piferrer; Lluís Velasco Batlle; Narcís Vicens Perpinyà; Salvador Viciana Caballero; Teresa Vidal Sanz; Maria Teresa Vila Merino; Joan Vila Coma; Mireia Vilalta Cubí; Marta Vilar. On the 16th and 17th of November of the 2018, the First National Congress of Environmental Education (CNEA) was held in Girona. This Congress is born from the concern of different professionals from various institutions (universities, public administration and NGOs) that coincide in the need for a cross-disciplinary meeting between professionals of the environmental education of the Catalan field. On June 22 of 2017, we constituted ourselves as organizing committee of the Congress and agreed to promote, from the alliance between institutions, the first National Congress of Environmental Education. The will of the Commission is that it is a biannual event that brings together the plurality of perspectives in environmental education and feeds on the experiences of education, innovation and research of the environmental education of the Catalan territory with an international look and projection. With de collaboration of: Sussi Abel; Clara Aguilera; Pau Aguiló Bestard; David Alemany Gambau; Rosario Arcas Martí; Eduard Arnal Boada; Stephanie Ascencio Serrato; Xavier Bachero Pont; Ester Badal Segura; Neus Banqué Martínez; Maria Barrachina Jiménez; Marina Barroso Alasà; Pau Batet Gómez; Roser Batlle Suñer; Constantino Benavides; Mariona Bigas Montaner; Elena Boadas Mir; Denise Evelyn Canelas Santiesteban; Jesús Canelo Calle; Núria Capdevila Montsech; Alba Castelltort Valls; Anna Closes Nuñez; Àgata Colomer Cabarrocas; Marta Cuixart Tornos; Núria de Pedro González; Elena Díez Villagrasa; Anna Estella Viñeta; Elena Forcada ; Pau Forcadell ; Mo Franch Pons; Alba Galofré; Marta Garcia París; Oriol Garcia; Laura Garcia Chapa; Júlia García Pastor; Aida Girona Girona; Vanessa González García; Elisabet Maria Guasp Bosch; Maria Teresa Guillaumes Vila; Anna Gutiérrez López; Raquel Heras Colàs; Patrici Hernández Claret; Francesc Hernández Torres; Susanna Izquierdo Fernandez; Antònia Llabrés Bernat; Andreu Llop Palliso; Maria Llover Colom; Teresa López Galbe; Núria Machuca. ; Joan Manel Riera Vidal; Adrià Martínez Prieto; Lidón Martrat Sanfeliu; Natxo Mercader; Jordi Mir Garcia; Mercè Mompel Comadran; Marta Moratonas Hernández; Marta Morera Esquerrà; Ester Oliveras Sobrevias; Úrsula Olmos Casado; Richard Orellana; Cristina Palés Bartels; Anna Peig; Iago Pérez Novo; Maria Pery Ventosa; Jordi Pietx Colom; Roger Porta; Mireia Pou Ametller; Miquel Rafa Fornieles; Núria Ramos Estudillo; Elisenda Realp Campalans; Eugeni Rojas Aparicio; Laia Rosell Sancho; Patricia Rovira Bastús; Gemma Ruiz; Xavier Sabaté Rotés; Estefania Sáez Sellés; David Sàez Aragay; Lluís Sala Garcia; Joan Sarsanedas Palau; Jordi Serra Calvo; Cèlia Serra Comaposada; Philippe Serre; Maria Soler Parés; Annabel Subías Mur; Maria Rosa Terradellas Piferrer; Lluís Velasco Batlle; Narcís Vicens Perpinyà; Salvador Viciana Caballero; Teresa Vidal Sanz; Maria Teresa Vila Merino; Joan Vila Coma; Mireia Vilalta Cubí; Marta Vilar. ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,conservacio-del-medi-ambient,educacio-pedagogia,el-medi-ambient,ensenyament-duna-materia-especifica,societat-i-ciencies-socials 2020-04-16 07:58:16 PDF 9788499845302 Discapacitat intel·lectual i el dret a la vida independent Reptes actuals i propostes 9788499845289 https://www.documentauniversitaria.com/producte/discapacitat-intellectual-i-el-dret-a-la-vida-independent/ 116 cat Puyaltó Rovira, Carolina::Puyaltó Rovira, Carolina::Pallisera Díaz, Maria::Fullana Noell, Judit::Vilà Suñé, Montserrat::Bjarnasson, Dóra S.::Díaz Garolera, Gemma A01::B15::A01::A01::A01::A01::A01 benestar-social-i-serveis-socials,criminologia,discapacitat-aspectes-socials,grupal-o-collectiva,psicologia,psicologia-social,questions-i-processos-socials,serveis-socials-i-benestar,sistemes-de-benestar-i-beneficis-socials,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2020-03-27 15:44:57 Paper 9788499845289 Actes del XII Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaica ‐ Cantàbrica 9788499845272 https://www.documentauniversitaria.com/producte/actes-del-xii-colloqui-internacional-de-botanica-pirenaica-%e2%80%90-cantabrica/ 0 mul Bou Manobens, Jordi::Bou Manobens, Jordi::Vilar i Sais, Lluís::Vilar i Sais, Lluís:: A01::B24::A01::B24::A01 Aquest llibre conté els articles i resums derivats de les comunicacions i pòsters presentats al XII Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaica‐Cantàbrica celebrat a Girona del 3 al 5 de juliol de 2019. L’ordre seguit en els articles, és el de presentació durant el congres. També s’han afegit la conferencia inaugural del Dr. Pèlachs, titulada “El papel de la geografía histórica ambiental en la conservación del paisaje de alta montaña” i el guió de la sortida que es va realitzar als Pirineus orientals. Este libro contiene los artículos y resúmenes derivados de las comunicaciones y pósteres presentados al XII Coloquio Internacional de Botánica Pirenaica‐Cantábrica celebrado en Girona del 3 al 5 de julio de 2019. La orden seguido en los artículos, es el de presentación durante el congres. También se han añadido la conferencia inaugural del Dr. Pèlachs, titulada “El papel de la geografía histórica ambiental en la conservación del paisaje de alta montaña” y el guion de la salida que se realizó en los Pirineo orientales. This book contains the articles and abstracts derived from the papers and posters presented at the XII International Botany Symposium of the Pyrenees-Cantabrian, held in Girona from 3 to 5 July, 2019. The order followed in the articles is the presentation during the Congress. Dr. Pèlachs ' Inaugural lecture has also been added, entitled "The Papel of the historical environmental geography in the Conservación del Paisaje de alta Montaña" and the script of the exit that took place in the eastern Pyrenees. biologia,botanica-i-ciencies-de-les-plantes,ciencies-de-la-terra,ciencies-de-la-vida,conservacio-del-medi-ambient,el-medi-ambient,geografia,matematiques-i-ciencia,medi-ambient,planificacio 2020-03-23 10:33:42 PDF 9788499845272 Infraestructures portuàries d’època medieval i moderna a la mediterrània occidental 26046679-02 https://www.documentauniversitaria.com/producte/infraestructures-portuaries-depoca-medieval-i-moderna-a-la-mediterrania-occidental/ 148 cat,fre,eng El 2018 la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic va organitzar un seminari que portà per títol <em>Infrastructures porturàries d’època medieval i moderna a la Mediterrània occidental</em>. Aquella trobada científica va aplegar investigadors i investigadores procedents de Catalunya, França i Itàlia que varen compartir les seves recerques durant una jornada. D’aquell seminari deriva el dossier que s’inclou en el número 2 de la revista <em>Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology</em>. 2020-03-23 10:09:28 PDF 26046679-02 Nurturing affinity to nature 9788499845265 https://www.documentauniversitaria.com/producte/nurturing-affiity-to-nature/ 0 eng Heras Colàs, Raquel::Heras Colàs, Raquel::Waite, Sue::Morgan, Alun::Bachero Pont, Xavier::Candeias Pimenta, Raúl::Corbino, Marie::Eskelinen, Matti::Guillaumes Vila, Maria Teresa::Haukka, Anna::Llover Colom, Maria::Pilke, Elina::Putrle, Dejan::Ruset Font, Carme::Salin, Maria::Vila Coma, Joan::Vilalta Cubí, Mireia A01::B24::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 El projecte NANOL, finançat amb fons de la UE, va ser creat amb l’objectiu de fomentar les activitats a l’aire lliure i el contacte amb la natura de les escoles de l’educació primària en espais naturals protegits i ha apropat educadores i educadors de diferents àmbits, bàsicament d’escoles de natura o centres d’educació ambiental, d’escoles d’educació primària i d’universitats que treballen en la formació inicial i permanent del professorat. El treball ha estat contextualitzat en la realitat de cada soci (Regne Unit, França, Eslovènia, Finlàndia i Catalunya) i s’han respectat les diferents necessitats. El que recollim en aquesta publicació són les experiències que cada soci ha dut a terme. Totes elles són diferents, però igual d’interessants i complementàries, ja que es recolzen en la tendència creixent de millorar l’educació a partir d’iniciatives que fomenten el contacte amb l’entorn escolar proper i un alumnat actiu i implicat en temes reals del món en què vivim. El proyecto NANOL, financiado con fondo de la UE, fue creado con el objetivo de fomentar las actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza de las escuelas de educación primaria en espacios naturales protegidos y ha contado con educadoras y educadores de diferentes ámbitos, básicamente de centros de educación ambiental, de escuelas de educación primaria y de universidades que trabajan en la formación inicial y permanente del profesorado. El trabajo ha sido contextualizado en la realidad de cada socio (Reino Unido, Francia, Eslovenia, Finlandia y Cataluña) y se han respetado sus diferentes necesidades. Lo que recogemos en esta publicación son las experiencias que cada socio ha llevado a cabo. Todas ellas son diferentes, pero igualmente interesantes y complementarias, puesto que se apoyan en la tendencia creciente de mejorar la educación a partir de iniciativas que fomentan el contacto con el entorno escolar cercano y un alumnado activo e implicado en temas reales del mundo en que vivimos. The EU-funded NANOL project was created with the aim of promoting outdoor activities and contact with the nature of primary schools in protected natural areas and has had educators from different fields, mainly environmental education centres, primary schools and universities working on the initial and permanent training of teachers. The work has been contextualized in the reality of each partner (UK, France, Slovenia, Finland and Catalonia) and their different needs have been respected. What we collect in this publication are the experiences that each partner has carried out. All of them are different, but equally interesting and complementary, since they rely on the growing trend of improving education from initiatives that encourage contact with the nearby school environment and an active and involved in real issues of the world in which we live. ciencies-de-la-terra,conservacio-del-medi-ambient,educacio-pedagogia,el-medi-ambient,ensenyament-duna-materia-especifica,esport-i-oci,estil-de-vida,geografia,habilitats-i-tecniques-densenyament,historia-natural,medi-ambient,planificacio,societat-i-ciencies-socials 2020-03-11 10:33:42 PDF 9788499845265 Nutrir la afinidad por la naturaleza 9788499845258 https://www.documentauniversitaria.com/producte/nutrir-la-afinidad-por-la-naturaleza/ 0 spa Heras Colàs, Raquel::Heras Colàs, Raquel::Waite, Sue::Morgan, Alun::Bachero Pont, Xavier::Candeias Pimenta, Raúl::Corbino, Marie::Eskelinen, Matti::Guillaumes Vila, Maria Teresa::Haukka, Anna::Llover Colom, Maria::Pilke, Elina::Putrle, Dejan::Ruset Font, Carme::Salin, Maria::Vila Coma, Joan::Vilalta Cubí, Mireia A01::B24::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 El projecte NANOL, finançat amb fons de la UE, va ser creat amb l’objectiu de fomentar les activitats a l’aire lliure i el contacte amb la natura de les escoles de l’educació primària en espais naturals protegits i ha apropat educadores i educadors de diferents àmbits, bàsicament d’escoles de natura o centres d’educació ambiental, d’escoles d’educació primària i d’universitats que treballen en la formació inicial i permanent del professorat. El treball ha estat contextualitzat en la realitat de cada soci (Regne Unit, França, Eslovènia, Finlàndia i Catalunya) i s’han respectat les diferents necessitats. El que recollim en aquesta publicació són les experiències que cada soci ha dut a terme. Totes elles són diferents, però igual d’interessants i complementàries, ja que es recolzen en la tendència creixent de millorar l’educació a partir d’iniciatives que fomenten el contacte amb l’entorn escolar proper i un alumnat actiu i implicat en temes reals del món en què vivim. El proyecto NANOL, financiado con fondo de la UE, fue creado con el objetivo de fomentar las actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza de las escuelas de educación primaria en espacios naturales protegidos y ha contado con educadoras y educadores de diferentes ámbitos, básicamente de centros de educación ambiental, de escuelas de educación primaria y de universidades que trabajan en la formación inicial y permanente del profesorado. El trabajo ha sido contextualizado en la realidad de cada socio (Reino Unido, Francia, Eslovenia, Finlandia y Cataluña) y se han respetado sus diferentes necesidades. Lo que recogemos en esta publicación son las experiencias que cada socio ha llevado a cabo. Todas ellas son diferentes, pero igualmente interesantes y complementarias, puesto que se apoyan en la tendencia creciente de mejorar la educación a partir de iniciativas que fomentan el contacto con el entorno escolar cercano y un alumnado activo e implicado en temas reales del mundo en que vivimos. The EU-funded NANOL project was created with the aim of promoting outdoor activities and contact with the nature of primary schools in protected natural areas and has had educators from different fields, mainly environmental education centres, primary schools and universities working on the initial and permanent training of teachers. The work has been contextualized in the reality of each partner (UK, France, Slovenia, Finland and Catalonia) and their different needs have been respected. What we collect in this publication are the experiences that each partner has carried out. All of them are different, but equally interesting and complementary, since they rely on the growing trend of improving education from initiatives that encourage contact with the nearby school environment and an active and involved in real issues of the world in which we live. ciencies-de-la-terra,conservacio-del-medi-ambient,educacio-pedagogia,el-medi-ambient,ensenyament-duna-materia-especifica,esport-i-oci,estil-de-vida,geografia,habilitats-i-tecniques-densenyament,historia-natural,medi-ambient,planificacio,societat-i-ciencies-socials 2020-03-11 10:33:42 PDF 9788499845258 Els atuells ceràmics de cuina fabricats a la bòbila romana d’Ermedàs 9788499845005-008 https://www.documentauniversitaria.com/producte/els-atuells-ceramics-de-cuina-fabricats-a-la-bobila-romana-dermedas/ spa Simon, Fina A01 El jaciment arqueològic d’Ermedàs és una terrisseria romana (segle i-ii d. C.), situada a l’actual municipi de Cornellà del Terri (Pla de l’Estany). En època romana formava part de la província de la <em>Hispania Tarraconensis</em>. La producció ceràmica de la bòbila cobreix un ampli espectre de funcions i formes: la vaixella de taula i cuina (terra sigil·lada hispànica, imitacions de parets fines, imitacions d’africana de cuina, comuna romana i cuina); elements d’emmagatzematge i transport (<em>dolia</em> i àmfores); material constructiu i altres elements com objectes de teler i llànties. També fabricava els elements ceràmics necessaris per l’enfornament de les peces. L’objectiu de l’article és posar de rellevància els atuells relacionats amb el món de la cuina romana, l’anomenat <em>instrumentum coquorum</em>. Aquests objectes s’utilitzaven per processar els aliments, coure’ls i/o emmagatzemar-los. 2020-03-02 09:59:30 PDF 9788499845005-008 La place de la uilla dans l’organisation des territoires d’Aquitaine méridionale et d’Hispanie septentrionale dans l’Antiquité tardive (IIIe-VIIe s.) : Approche transfrontalière 9788499845005-010 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-place-de-la-uilla-dans-lorganisation-des-territoires-daquitaine-meridionale-et-dhispanie-septentrionale-dans-lantiquite-tardive-iiie-viie-s-approche-transfr/ spa Cabes, Sébastien::Tobalina Pulido, Leticia A01::A01 Dans le cadre de ce colloque qui portait sur les nouveautés en archéologie, notre étude a consisté à mettre en commun des données sur les <em>uillae </em>d’Aquitaine méridionale et d’Espagne septentrionale durant l’Antiquité tardive. Seule la chaîne des Pyrénées sépare ces deux provinces de la <em>Pars Occidentalis </em>et il était légitime de se poser la question des récurrences et/ou des différences sur l’organisation de ces territoires franco-hispaniques. En premier lieu, nous préciserons notre définition de la <em>uilla </em>ainsi que sa répartition dans le temps et dans l’espace. Nous proposerons ensuite une étude générale des réseaux dont la <em>uilla </em>est partie prenante. Nous nous poserons enfin la question des évolutions morphologiques et fonctionnelles de ces domaines aristocratiques ruraux au-delà du V siècle. 2020-02-28 14:03:55 PDF 9788499845005-010 La circulació monetària en els jaciments rurals baix imperials de l’extrem nord‑est de la península Ibèrica 9788499845005-009 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-circulacio-monetaria-en-els-jaciments-rurals-baix-imperials-de-lextrem-nord%e2%80%91est-de-la-peninsula-iberica/ spa Bouzas Sabater, Marc A01 En aquest article s’expliquen les conclusions extretes de l’estudi de dues‑centes vint‑i‑nou monedes baix imperials procedents de tots els jaciments d’àmbit rural del nord‑est de la península Ibèrica. Es pretén principalment determinar quines eren les característiques de la moneda circulant predominant: quin tipus, de quin metall, la seva procedència, el seu emissor i el seu tipus de revers. S’apunten de manera breu algunes hipòtesis sobre el tipus d’economia existent a la zona, així com també es creuen dades amb altres estudis de circulació a nivell peninsular i europeu. 2020-02-28 14:02:14 PDF 9788499845005-009 Cuina i alimentació a la terrisseria romana del Collet Est (Calonge-Sant Antoni, Catalunya) 9788499845005-007 https://www.documentauniversitaria.com/producte/cuina-i-alimentacio-a-la-terrisseria-romana-del-collet-est-calonge-sant-antoni-catalunya/ spa Burch Rius, Josep::Prat, Marc::Tremoleda Trilla, Joaquim::Nolla Brufau, Josep Maria A01::A01::A01::A01 A pocs centenars de metres de la vil·la romana del Collet es va construir una terrisseria a finals del segle ia.C. que fou destinada a produir, principalment, àmfores per contenir el vi que es produïa en el <em>fundus </em>de l’esmentada vil·la. En aquest centre terrisser, durant el segle ia.C., es varen habilitar dos espais, que per les seves característiques estructurals i pels objectes que s’hi varen localitzar durant la seva excavació es van poder identificar com una cuina i un rebost destinats a cobrir les necessitats culinàries de les persones que treballaven en aquell indret. 2020-02-28 13:59:19 PDF 9788499845005-007 Cuina, rebost i alimentació a la vil·la romana de Vilauba vers la fi del segle III d.C. 9788499845005-006 https://www.documentauniversitaria.com/producte/cuina-rebost-i-alimentacio-a-la-villa-romana-de-vilauba-vers-la-fi-del-segle-iii-d-c/ spa Castanyer, Pere::Tremoleda, Joaquim::Colominas, Lídia A01::A01::A01 En aquest treball s’estudien els espais relacionats amb la cuina i el rebost del nucli residencial de la vil·la romana de Vilauba. La identificació funcional de la major part de les estances de la casa permet conèixer les característiques de les instal·lacions vinculades amb l’alimentació dels seus habitants. La destrucció sobtada de l’edificació ha permès recuperar la major part dels objectes que conformaven el parament de la casa i estudiar els diversos objectes des d’una perspectiva funcional. A més de la cuina i dels estris culinaris, l’estudi de les restes de fauna recuperades en aquests espais contribueix a reconstruir els principals hàbits alimentaris en aquesta vil·la rural. 2020-02-28 13:55:32 PDF 9788499845005-006 Cuines i espais de cuina en el món rural d’època romana del nord-est hispànic 9788499845005-005 https://www.documentauniversitaria.com/producte/cuines-i-espais-de-cuina-en-el-mon-rural-depoca-romana-del-nord-est-hispanic/ spa Burch Rius, Josep::Nolla, Josep M.::Castanyer, Pere::Tremoleda, Joaquim A01::A01::A01::A01 Totes les cultures antigues i modernes han desenvolupat uns costums culinaris que els són característics. Més enllà dels gustos a la cuina, l’arqueologia documenta els elements materials on es realitzava aquest procediment de transformació alimentària. Amb aquesta intenció, a les comarques gironines fem un breu repàs, sense ànim de ser exhaustius, dels principals exemples de cuines i fogons on es cuinava en els establiments rurals. Comencem amb un exemple del món de l’ibèric final com és la ben coneguda granja indígena de Can Pons. Seguirem amb el gruix principal de l’estudi, que està format per les vil·les i altres establiments romans on s’han realitzat intervencions arqueològiques. Són vil·les del territori com ara La Font del Vilar, Mas Gusó, Tolegassos, Vilauba i Pla de l’Horta o clarament vinculades a la costa, com la del Collet de Sant Antoni, Pla de Palol, Els Ametllers i Mas Carbotí. Aquests exemples aporten una cronologia que va des d’època republicana fins a l’antiguitat tardana o l’època visigoda, amb l’exemple del <em>castellum </em>de Sant Julià de Ramis. Finalment, ens fixarem en les cuines de dues de les bòbiles excavades en extensió, la del Collet Est i la d’Ermedàs, i que proporcionen alguns dels exemples més ben coneguts. 2020-02-28 13:50:11 PDF 9788499845005-005 Pautes de consum animal a la vil·la suburbana del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter, Girona): una aproximació a la dieta basada en les restes faunístiques 9788499845005-004 https://www.documentauniversitaria.com/producte/pautes-de-consum-animal-a-la-villa-suburbana-del-pla-de-lhorta-sarria-de-ter-girona-una-aproximacio-a-la-dieta-basada-en-les-restes-faunistiques/ spa Rufí, Isaac::Coromina, Neus A01::A01 L’objectiu d’aquest treball és el d’aportar coneixement sobre les pautes de consum animal a la vil·la del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter, Gironès) a partir d’un nombrós conjunt de restes faunístiques extretes durant les campanyes dels anys 2014‑15. Malgrat que l’estudi ressalta un processament integral dels animals de la tríada domèstica (<em>Bos taurus‑Sus domesticus‑Ovis</em>/<em>Capra</em>), es denota una proporció molt més important del boví i el porcí entre finals del segle II d.C. i el segle III d.C., amb un sacrifici orientat als individus subadults i adults. La dieta càrnica es complementava amb el consum d’aus de corral i animals caçats. A més, durant aquesta etapa es fa patent la presència del salaó de tonyina. A les fases tardanes, tot i un pes notable del cavall, els pocs indicis de consum antròpic es centren, fonamentalment, sobre el boví. 2020-02-28 13:47:04 PDF 9788499845005-004 Amphore et consommation alimentaire dans les villae d’Aquitaine 9788499845005-003 https://www.documentauniversitaria.com/producte/amphore-et-consommation-alimentaire-dans-les-villae-daquitaine/ spa Düren, Audrey A01 Les amphores découvertes dans les <em>villae </em>en Aquitaine méridionale ont rarement fait l’objet d’études approfondies, axées sur les phénomènes de consommation. Pourtant, ces établissements montrent un répertoire varié de formes qui constitue une source de premier choix dans le domaine des mutations socio‑économiques et des usages alimentaires. Il apparait très nettement que les demeures aristocratiques sont des espaces marqués par des échanges dont le principal objet reste le vin. Les autres produits sont présents dans des proportions moindres, ce qui suggère l’existence dans ces établissements de formes de consommation locale ou d’autoproduction, comme par exemple pour les matières grasses ou les condiments. 2020-02-28 13:44:45 PDF 9788499845005-003 Aportacions de l’arqueozoologia a l’estudi de l’alimentació i la cuina romanes 9788499845005-002 https://www.documentauniversitaria.com/producte/aportacions-de-larqueozoologia-a-lestudi-de-lalimentacio-i-la-cuina-romanes/ spa Colominas, Lídia A01 La major part de restes de fauna que es recuperen en els jaciments arqueològics són deixalles del processament i del consum de productes carnis que van generar les persones que van viure a l’assentament en qüestió. Per tant, el seu estudi aporta informació primordial sobre l’alimentació del grup humà que va generar aquestes deixalles. Tenint en compte aquestes consideracions, amb aquest article volem mostrar les eines que té l’arqueozoologia per estudiar l’alimentació, a partir de la presentació de diversos casos d’estudi que ens permetran incidir en diferents aspectes vinculats amb la dieta càrnia en època romana. L’estudi de la representació taxonòmica i anatòmica, l’estimació dels perfils de mortalitat i l’anàlisi de les pautes de fracturació i de les termoalteracions ens han permès documentar les espècies animals que van ser consumides en vil·les i ciutats, les porcions de carn que van ser adquirides en un centre terrisser, la producció de productes en conserva que es va dur a terme en una ciutat i les diferents tècniques culinàries que van ser utilitzades en diversos assentaments per coure els aliments. 2020-02-28 13:41:58 PDF 9788499845005-002 Estudio de la cerámica de mesa y cocina del establecimiento rural tardorrepublicano de Can Canal, Cabrera de Mar: Propuesta metodológica y resultados 9788499845005-001 https://www.documentauniversitaria.com/producte/estudio-de-la-ceramica-de-mesa-y-cocina-del-establecimiento-rural-tardorrepublicano-de-can-canal-cabrera-de-mar-propuesta-metodologica-y-resultados/ spa Jiménez Arteaga, Carolina A01 En este artículo se presentan los resultados del estudio de un conjunto cerámico procedente del yacimiento de Can Canal, en el actual municipio de Cabrera de Mar (El Maresme). Se analiza la cerámica de mesa y cocina de lo que se ha interpretado como un establecimiento rural de época tardorrepublicana, concretamente el material procedente de dos unidades estratigráficas asociadas a un vertedero. En el análisis se incluyen las categorías y formas más abundantes así como la relación de su procedencia y contexto funcional. El interés del estudio es múltiple. En primer lugar, pone de manifiesto el protagonismo en las dinámicas históricas de la vida cotidiana y, especialmente, de los espacios domésticos. En segundo lugar, teniendo en cuenta que la explotación rural constituye el principal motor económico en el mundo antiguo, la aproximación a un establecimiento de estas características contribuye a una mejor comprensión no solo de la actividad de sus habitantes sino de la sociedad en que se enmarca. Finalmente, y desde una perspectiva metodológica, ofrece una propuesta de análisis que puede ser de utilidad para futuros estudios. En este artículo se presentan los resultados del estudio de un conjunto cerámico procedente del yacimiento de Can Canal, en el actual municipio de Cabrera de Mar (El Maresme). Se analiza la cerámica de mesa y cocina de lo que se ha interpretado como un establecimiento rural de época tardorrepublicana, concretamente el material procedente de dos unidades estratigráficas asociadas a un vertedero. En el análisis se incluyen las categorías y formas más abundantes así como la relación de su procedencia y contexto funcional. El interés del estudio es múltiple. En primer lugar, pone de manifiesto el protagonismo en las dinámicas históricas de la vida cotidiana y, especialmente, de los espacios domésticos. En segundo lugar, teniendo en cuenta que la explotación rural constituye el principal motor económico en el mundo antiguo, la aproximación a un establecimiento de estas características contribuye a una mejor comprensión no solo de la actividad de sus habitantes sino de la sociedad en que se enmarca. Finalmente, y desde una perspectiva metodológica, ofrece una propuesta de análisis que puede ser de utilidad para futuros estudios. This article presents the results of a study of ceramic artefacts carried out in the archaeological site of Can Canal, Cabrera de Mar (El Maresme, Catalonia). Table and cooking wares of this rural settlement from the Late Roman Republican period are analysed. In particular, we examine the ceramic material from two stratigraphic units associated with a garbage dump. More specifically, we focus on the most common categories and shapes as well as their origin and functional context. The importance of the study is, first of all, that it highlights important aspects of daily life and, especially, of household spaces. Additionally, it contributes to a better understanding of the kind of rural exploitation that was the main economic driving force in the ancient world. Finally, it provides a methodological approach that may be useful for future studies. 2020-02-27 13:57:19 PDF 9788499845005-001 Germinal Sobre l’obra de Fina Miralles 9788499845234 https://www.documentauniversitaria.com/producte/germinal/ 122 cat Faxedas Brujats, M. Lluïsa::Faxedas Brujats, M. Lluïsa::Miralles Nobell, Fina::Creus Castellana, Maia::Balsach Peig, Maria-Josep::Pol i Rigau, Marta::Vara, Celia::Bassas Vila, Assumpta A01::B24::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Aquest volum recull els textos de les ponències presentades en el marc dels «Encontres de la Càtedra» que vam celebrar a la Universitat de Girona el novembre de 2018 entorn de l’obra i la figura de l’artista Fina Miralles (Sabadell, 1950). Les seves autores hi han escrit sobre diversos aspectes del treball textual i visual de Miralles, amb una manifesta voluntat de no deixar-se cloure per les limitacions imposades des de la història de l’art que massa sovint tendeixen a reduir trajectòries vitals i artístiques complexes i canviants a etiquetes més o menys estereotipades. En el seu conjunt aquest llibre mostra que, més enllà de qualsevol categorització o discurs que puguem articular, l’obra de Fina Miralles ha esdevingut una lliçó de vida trenada amb tots els seus aprenentatges, experiències i vivències que ara ens és oferta com a llavor de futur. Este volumen recoge los textos de las ponencias presentadas en el marco de los « Encontres de la Càtedra » que celebramos en la Universitat de Girona en noviembre de 2018 en torno a la obra y la figura de la artista Fina Miralles (Sabadell, 1950) . Sus autoras han escrito sobre varios aspectos del trabajo textual y visual de Miralles, con una manifiesta voluntad de no dejarse cerrar por las limitaciones impuestas desde la historia del arte que a menudo tienden a reducir trayectorias vitales y artísticas complejas y cambiantes a etiquetas más o menos estereotipadas. En su conjunto este libro muestra que, más allá de cualquier categorización o discurso que podamos articular, la obra de Fina Miralles se ha convertido en una lección de vida, trenzada con todos sus aprendizajes, experiencias y vivencias que ahora se nos ofrece como semilla de futuro. This volume gathers the texts of the papers presented in the framework of the " Encontres de la Càtedra " that we held at the University of Girona in November 2018 on the work and figure of the artist Fina Miralles (Sabadell, 1950). Its authors have written on various aspects of Miralles' textual and visual work, with a manifest desire not to be closed by the limitations imposed from art history that often tend to reduce complex and changing life and artistic trajectories to more or less labels. stereotypical. As a whole, this book shows that, beyond any categorization or discourse that we can articulate, Fina Miralles's work has become a life lesson, plaited with all her learning, experiences and experiences that are now offered to us as the seed of future. arts,arts-aspectes-generals,formes-dexpressio-artistica,tractaments-i-materies-artistiques 2020-02-21 04:57:25 Paper 9788499845234 Más allá de la biopolítica biopotencia, bioarztquia, bioemergencia. 9788499845173 https://www.documentauniversitaria.com/producte/mas-alla-de-la-biopolitica/ 170 spa Soares de Moura Costa Matos, Andityas::García Collado, Francis::García Collado, Francis A01::B06::A01 Aquest llibre pretén oferir una contribució original als debats sobre biopolítica que vénen succeint-des de fa dècades en camps tan diversos com la bioètica, la filosofia política, la neurociència i l'ontologia. Per a això, els autors parteixen de l'complex concepte de biopolítica desenvolupat per Michel Foucault, Giorgio Agamben, Roberto Esposito i Michael Hardt &amp; Antonio Negri i, tenint en compte les seves múltiples articulacions i contradiccions, proposen no la seva substitució, sinó aprofundir-amb les mires posades en les condicions polítiques, jurídiques, econòmiques i culturals que a dia d'avui caracteritzen a les nostres societats, les quals ja no poden ser llegides simplement com societats disciplinàries, de control, de l'consum o de l'espectacle. De fet, el capitalisme neoliberal va acabar per fondre aquestes variants en una amalgama indiferenciada i mutant que nega qualsevol narrativa o vivència que no se sotmeti als seus dictàmens quantitatius, nootrópicos i autocontroladores. Aquests es tradueixen en una bioartzquía en la qual el poder mèdic-farmacèutic es conjuga amb tecnologies i dispositius de (des) subjectivació orientats a la creació d'un món "productiu" i emprenedor, estúpid i concentracionari. És en aquest sentit que únicament un pensament biopotente pot desactivar els mecanismes bio-, tanato- i necropolíticos usats pel capital per autoreproduir. Apostant per categories de pensament que no se sotmeten a les diades tradicionals de l'lèxic filosòfic-polític, aquest llibre presenta la dimensió radical, comuna, inoperativa, impersonal i fluïda d'una vida singular que emergeix de si mateixa en tant resistència inassimilable, és a dir, com bioemergencia. Per a això, es gestionen un seguit de dimensions crítiques (filosòfiques, literàries, científiques etc.) alhora que s'estableixen diàlegs amb pensadors fortament indisciplinares o independents -que se sumen als clàssics ia citats- com ara Gilles Deleuze, Simone Weil , Emanuele Coccia, Judith Butler i Nikolas Rose, entre molts altres. D'aquesta barreja sorgeix la potència de la vida en tot el seu excés (auto) (des) constitutiu, en constant lluita contra els (micro) (macro) poders que pretenen domesticar. Este libro pretende ofrecer una contribución original a los debates sobre biopolítica que vienen sucediéndose desde hace décadas en campos tan diversos como la bioética, la filosofía política, la neurociencia y la ontología. Para ello, los autores parten del complejo concepto de biopolítica desarrollado por Michel Foucault, Giorgio Agamben, Roberto Esposito y Michael Hardt & Antonio Negri y, teniendo en cuenta sus múltiples articulaciones y contradicciones, proponen no su substitución, sino profundizarlo con las miras puestas en las condiciones políticas, jurídicas, económicas y culturales que a día de hoy caracterizan a nuestras sociedades, las cuales ya no pueden ser leídas simplemente como sociedades disciplinares, de control, del consumo o del espectáculo. De hecho, el capitalismo neoliberal acabó por fundir esas variantes en una amalgama indiferenciada y mutante que niega cualquier narrativa o vivencia que no se someta a sus dictámenes cuantitativos, nootrópicos y autocontroladores. Estos se traducen en una bioartzquía en la que el poder médico-farmacéutico se conjuga con tecnologías y dispositivos de (des)subjetivación orientados a la creación de un mundo “productivo” y emprendedor, estúpido y concentracionario. Es en ese sentido que únicamente un pensamiento biopotente puede desactivar los mecanismos bio-, tanato- y necropolíticos usados por el capital para autorreproducirse. Apostando por categorías de pensamiento que no se someten a las díadas tradicionales del léxico filosófico-político, este libro presenta la dimensión radical, común, inoperativa, impersonal y fluida de una vida singular que emerge de sí misma en tanto resistencia inasimilable, es decir, como bioemergencia. Para ello, son manejadas una serie de dimensiones críticas (filosóficas, literarias, científicas etc.) a la vez que se establecen diálogos con pensadores fuertemente indisciplinares o independientes —que vienen a sumarse a los clásicos ya citados— tales como Gilles Deleuze, Simone Weil, Emanuele Coccia, Judith Butler y Nikolas Rose, entre muchos otros. De esa mezcla surge la potencia de la vida en todo su exceso (auto)(des)constitutivo, en constante lucha contra los (micro)(macro)poderes que pretenden domesticarla ciencies-politiques-i-teoria,estructura-i-processos-politics,filosofia,filosofia-social-i-politica,humanitats,politica-i-govern,societat-i-ciencies-socials 2020-02-03 08:59:01 Paper 9788499845173 9788499845180 Noucentismes El Noucentisme català en el context cultural europeu 9788499844893 https://www.documentauniversitaria.com/producte/noucentismes/ 168 cat Puigvert i Solà, Joaquim Maria::Puigvert i Solà, Joaquim Maria::Puigvert i Solà, Joaquim Maria::Falgàs Casanovas, Jordi::Falgàs Casanovas, Jordi::Falgàs Casanovas, Jordi::Rigobon, Patrizio::Vidal i Jansà, Mercè::Lacuesta, Raquel::Bou, Enric::Comadran Orpi, Marc::Farré Torras, Begoña::Barón i Borràs, Ester::Peralta Mas, Andreu::Compte Barceló, M. Mercè::López Pérez, Fàtima::Safont Plumed, Joan A01::B26::A16::A01::B26::A16::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Aquest volum recull ponències i comunicacions presentades en el 2n Simposi Internacional sobre el Noucentisme, celebrat a la Universitat de Girona el març de 2017, que es va centrar en el Noucentisme català en relació amb el context cultural europeu. El Noucentisme sovint s’ha estudiat com un fenomen aïllat, com si s’hagués desenvolupat al marge de la història cultural de l’Europa de l’època. Alguns estudiosos ja han fet treballs per corregir aquesta percepció i aquest Simposi va voler insistir-hi, presentant el treball d’una sèrie d’investigadors que ens ajudessin a veure el moviment noucentista des de perspectives diferents i en relació amb la cultura i la societat europea del primer terç del segle xx. Este volumen recoge ponencias y comunicaciones presentadas en el 2º Simposio Internacional sobre el Noucentisme, celebrado en la Universidad de Girona en marzo de 2017, que se centró en el Noucentisme catalán en relación con el contexto cultural europeo. El novecentismo a menudo se ha estudiado como un fenómeno aislado, como si se hubiera desarrollado al margen de la historia cultural de la Europa de la época. Algunos estudiosos ya han realizado trabajos para corregir esta percepción y este Simposio quiso insistir, presentando el trabajo de una serie de investigadores que nos ayudaran a ver el movimiento noucentista desde perspectivas diferentes y en relación con la cultura y la sociedad europea del primer tercio del siglo XX. This volume includes papers and papers presented at the 2nd International Symposium on Noucentisme, held at the University of Girona in March 2017, which focused on Catalan Noucentisme in relation to the European cultural context. Noucentisme has often been studied as an isolated phenomenon, as if it had developed outside the cultural history of Europe at the time. Some scholars have already done work to correct this perception and this Symposium wanted to insist on it, presenting the work of a series of researchers who would help us see the Noucentista movement from different perspectives and in relation to culture and society. European of the first third of the twentieth century. arquitectura,arts,estudis-culturals,historia-de-lart-estils-dart-i-disseny,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2020-01-14 09:43:58 Paper 9788499844893-PDF 9788499844893 Guia pràctica per implementar l'aprenentatge per projectes a la universitat / A practical guide for implementing project-based learning in universities / Guía práctica para implementar el aprendizaje por proyectos en la universidad 9788499845210 https://www.documentauniversitaria.com/producte/guia-practica-per-implementar-laprenentatge-per-projectes-a-la-universitat-a-practical-guide-for-implementing-project-based-learning-in-universities-guia-practica-para-implementar-el-aprendizaje/ 0 spa,eng,cat Espinosa Mirabet, Sílvia::Espinosa Mirabet, Sílvia::Ferrer Real, Inés::Ferrer Real, Inés::Giménez Real, Gerusa::Giménez Real, Gerusa::Puig i Barqués, Jaume::Puig i Barqués, Jaume::Soler i Ortega, Marianna::Soler i Ortega, Marianna::Ucar Garcia, Cansu A01::B06::A01::B06::A01::B06::A01::B06::A01::B06::B06 educacio-pedagogia,educacio-superior-i-continua-educacio-terciaria,habilitats-i-tecniques-densenyament,societat-i-ciencies-socials,universitats 2020-01-10 12:06:24 PDF 9788499845210 La campanya excepcional Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes del 2017 9788499845166 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-campanya-excepcional/ 242 cat Besalú Casademont, Reinald::Besalú Casademont, Reinald::Moragas-Fernández, Carlota::Moragas-Fernández, Carlota::Pallarés Porta, Francesc::Mauri-Rios, Marcel::Cortiñas-Rovira, Sergi::Mauri Baraza, Laia::Pérez Castro, Ruth::Perales-Garcia, Cristina::Xambó Olmos, Rafael Vicent::Xicoy Comas, Enric::Capdevila Gómez, Arantxa::Percastre-Mendizábal, Salvador::Pont-Sorribes, Carles::Guerrero-Solé, Frederic::Suau-Gomila, Guillem::Grau Masot, Josep Maria::Mas-Manchón, Lluís::Gómez-Domínguez, Pablo::Suau Gomila, Guillem::Brito-Fuentes, Carla::Corbella Cordomí, Joan Maria A01::B24::A01::B24::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Vint-i-dos anys després de les eleccions que van donar lloc al primer dels llibres d’aquesta sèrie històrica i ininterrompuda d’anàlisi de la comunicació política i del comportament electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya, ens trobem, sense cap mena de dubte, davant dels comicis més anòmals de tots els estudiats fins ara. Així, les eleccions celebrades el 21 de desembre de 2017 no van ser convocades pel President de la Generalitat, tal i com ho estableix l’Estatut, sinó pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, com a conseqüència de la suspensió de l’autonomia i de la destitució del Govern en aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. Veintidós años después de las elecciones que dieron lugar al primero de los libros de esta serie histórica e ininterrumpida de análisis de la comunicación política y del comportamiento electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña, nos encontramos, sin lugar a dudas, ante los comicios más anómalos de todos los estudiados hasta ahora. Así, las elecciones celebradas el 21 de diciembre de 2017 no fueron convocadas por el Presidente de la Generalitat, tal y como lo establece el Estatuto, sino por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como consecuencia de la suspensión de la autonomía y de la destitución del Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Twenty-two years after the election, which gave rise to the first of the books in this historical and uninterrupted series on the analysis of political communication and electoral behavior in the elections to the Parliament of Catalonia, we are without a doubt of the most anomalous elections of all studied so far. Thus, the elections held on December 21, 2017 were called not by the President of the Generalitat, as established by the Statute, but by the President of the Spanish Government, Mariano Rajoy, as a result of the suspension of autonomy. and the removal of the Government in accordance with Article 155 of the Spanish Constitution. ciencies-politiques-i-teoria,politica-i-govern,societat-i-ciencies-socials 2019-12-27 10:59:40 Paper 9788499845166 9788499845630 Contribution to Bioabsorbable Stent Manufacture with additive manufacturing technologies 9788499845036 https://www.documentauniversitaria.com/producte/contribution-to-bioabsorbable-stent-manufacture-with-additive-manufacturing-technologies/ 218 eng De Ciurana Gay, Joaquim::Guerra Sánchez, Antonio Jesús A01::A01 ciencia-de-materials,cirurgia,enginyeria-de-produccio,enginyeria-mecanica-i-de-materials,manufactura-assistida-per-ordinador-cam,medicina,tecniques-quirurgiques,tecnologia-enginyeria-agricultura 2019-12-26 11:21:37 Paper 9788499845036 Trinitat castle 9788499845111 https://www.documentauniversitaria.com/producte/trinitat-castle/ 56 eng Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Hernández Cardona, Francesc Xavier::Martínez Martínez, Antonio::Vieyra Bosch, Gema::Ucar, Cansu B16::B26::A01::A01::B26::A01::A01::A01::A01::B06 arqueologia,arquitectura,arts,historia,historia-teoria-i-metodes,humanitats 2019-12-16 09:36:57 Paper 9788499845111 El castell de la Trinitat 9788499845098 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-castell-de-la-trinitat/ 56 cat Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Hernández Cardona, Francesc Xavier::Martínez Martínez, Antonio::Vieyra Bosch, Gema B16::B26::A01::A01::B26::A01::A01::A01::A01 arqueologia,arquitectura,arts,historia,historia-teoria-i-metodes,humanitats 2019-12-16 09:36:57 Paper 9788499845098 El castillo de la Trinitat 9788499845104 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-castillo-de-la-trinitat/ 56 spa Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Hernández Cardona, Francesc Xavier::Martínez Martínez, Antonio::Vieyra Bosch, Gema B16::B06::B26::A01::A01::B06::B26::A01::A01::A01::A01 arqueologia,arquitectura,arts,historia,historia-teoria-i-metodes,humanitats 2019-12-16 09:36:57 Paper 9788499845104 Le fort de la Trinitat 9788499845128 https://www.documentauniversitaria.com/producte/le-fort-de-la-trinitat/ 56 fre Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Hernández Cardona, Francesc Xavier::Martínez Martínez, Antonio::Vieyra Bosch, Gema::Neyrand, Véronique B16::B26::A01::A01::B26::A01::A01::A01::A01::B06 arqueologia,arquitectura,arts,historia,historia-teoria-i-metodes,humanitats 2019-12-16 09:36:57 Paper 9788499845128 Maria Aur&#xE8;lia Capmany. Escriptora i pensadora 9788499844961 https://www.documentauniversitaria.com/producte/maria-aurlia-capmany-escriptora-i-pensadora/ 308 cat Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Ardolino, Francesco::Ardolino, Francesco::Nadal Brunès, Marta::Nadal Brunès, Marta B13::A16::B13::A16::B13::A16 feminisme-i-teoria-feminista,filosofia,humanitats,questions-i-processos-socials,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2019-11-15 12:49:57 Paper 9788499844961 Música tradicional, educación y patrimonio Investigaciones etnomusicol&#xF3;gicas y educaci&#xF3;n 9788499844992 https://www.documentauniversitaria.com/producte/msica-tradicional-educacin-y-patrimonio/ 380 spa Godoy Tomàs, Joan de la Creu::Godoy Tomàs, Joan de la Creu::Alsina Tarrés, Miquel::Alsina Tarrés, Miquel::Aguilar Acevedo, Cicerón::Alarcón Jiménez, Ana María::Arrivillaga Cortés, Alfonso::Ayats i Abeyà, Jaume::Brito, Carlos Renato de Lima::Burguete Sarmiento, José Alejandro::Calderón Garrido, Caterina::Casadevall Planas, Jordi::Casals Ibáñez, Albert::Cruset Galceran, Gerard::Cruz Sánchez, Joan::Dourado Pucci, Magda::Durán Serrano, Mauricio::Farrés Cullell, Ivet::Fierro Alonso, Ulises Julio::Fosas Colomer, Jordi::Garcia Miràngels, Josep::Gustems Carnicer, Josep::Hernández López, Geny::Mayans Plujà, Joan Josep::Mena Larraín, Rosario::Mora Goterris, Paloma::Peñalver Vilar, José María::Pujol i Subirà, M. Antònia::Revilla Gútiez, Sara::Riera Martínez, Joanna::Sanabria Acero, Juliana::Subirats Bayego, María Ángeles::Tojal Araújo, Iago::Valverde Ocáriz, Ximena A01::B26::A01::B26::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Investigacions etnomusicológicas i Educació es donen la mà en aquest llibre que porta per títol "Música tradicional, educació i patrimoni". Les aportacions que aquí es presenten tenen diferents llocs d'origen: Catalunya, Comunitat Valenciana, Mèxic, Guatemala, Brasil, Colòmbia i Xile i un sol punt de Trobada, el qual va tenir lloc a la Universitat de Girona de l'8 a el 10 d'octubre de 2018 quan es va celebrar el Cinquè Congrés Bianual de Etnomusicologia sota l'organització de l'àrea de Música de la Facultat d'Educació i Psicologia d'aquesta universitat. Tal com diu el prestigiós antropòleg mexicà Dr. Andreu Fabregas Puig, referent i impulsor d'aquestes trobades: "Si en alguna de les creacions culturals s'aconsegueix una comunicació efectiva entre cultures diferents, és en el camp de la música. El valor de la reflexió sobre aquest aspecte, en termes antropològics, reserva a l'etnomusicologia un valor pedagògic excel·lent ". Esperem que el lector trobi és aquest llibre aquest espai de reflexió i anàlisi sobre molt diferents temes, orígens i procedències que tenen com a objectiu principal la preservació de la música dels pobles i el seu estudi, documentació i intercanvi entre ells. Investigaciones etnomusicol&#xF3;gicas y Educaci&#xF3;n se dan la mano en este libro que lleva por titulo "M&#xFA;sica tradicional, educaci&#xF3;n y patrimonio". Las aportaciones que aqu&#xED; se presentan tienen diferentes puntos de origen: Catalunya, Comunitat Valenciana, M&#xE9;xico, Guatemala, Brasil, Colombia y Chile y un solo punto de Encuentro, el que tuvo lugar en la Universitat de Girona del 8 al 10 de octubre de 2018 cuando se celebro el Quinto Congreso Bianual de Etnomusicolog&#xED;a bajo la organizaci&#xF3;n de l&#x2019;&#xE1;rea de M&#xFA;sica de la Facultat d&#x2019;Educaci&#xF3; i Psicologia de esta universidad. Tal y como dice el prestigioso antrop&#xF3;logo mexicano Dr. Andr&#xE9;s Fabregas Puig, referente y impulsor de estos encuentros: "Si en alguna de las creaciones culturales se logra una comunicaci&#xF3;n efectiva entre culturas diferentes, es en el campo de la m&#xFA;sica. El valor de la reflexi&#xF3;n sobre este aspecto, en t&#xE9;rminos antropol&#xF3;gicos, reserva a la etnomusicolog&#xED;a un valor pedag&#xF3;gico sobresaliente". Esperamos que el lector encuentre es este libro este espacio de reflexi&#xF3;n y an&#xE1;lisis sobre muy diferentes temas, or&#xED;genes y procedencias que tienen como objetivo principal la preservaci&#xF3;n de la m&#xFA;sica de los pueblos y su estudio, documentaci&#xF3;n e intercambio entre ellos. Ethnomusicological research and education go hand in hand in this book entitled "Traditional music, education and heritage." The contributions presented here have different points of origin: Catalonia, Valencian Community, Mexico, Guatemala, Brazil, Colombia and Chile and a single meeting point, which took place at the University of Girona from October 8 to 10, 2018 when the Fifth Biannual Congress of Ethnomusicology was held under the organization of the Music Area of the Faculty of Education and Psychology of this university. As the prestigious Mexican anthropologist Dr. Andr&#xE9;s Fabregas Puig, a reference and promoter of these meetings, says: "If effective communication between different cultures is achieved in any of the cultural creations, it is in the field of music. The value of reflection on this aspect, in anthropological terms, reserves an outstanding pedagogical value to ethnomusicology. " We hope that the reader finds this book this space for reflection and analysis on very different topics, origins and origins whose main objective is the preservation of the music of the peoples and their study, documentation and exchange between them. antropologia,antropologia-social-i-cultural,arts,dansa-i-altres-arts-esceniques,etnografia,musica,societat-i-ciencies-socials,sociologia-i-antropologia 2019-11-15 10:35:00 Paper 9788499844992 9788499845074 Cooking, kitchen and food in rural areas during the Roman period 9788499845005 https://www.documentauniversitaria.com/producte/cooking-kitchen-and-food-in-rural-areas-during-the-roman-period/ 238 cat,fre,spa L’edició de l’onzè número de la revista <em>Studies on the Rural Word in the Roman Period</em> confirma la voluntat de les organitzacions que la impulsen i editen de projectar aquesta publicació com un lloc de trobada dels estudis dedicats al món rural d’època romana. Des del número 1 els articles que s’hi han editat vinculats a aquesta temàtica ja suposen un <em>corpus</em> elevat que esperem que sigui útil als investigadors i investigadores que centren el seu treball en aquest àmbit de la recerca. arqueologia,humanitats 2019-11-14 10:26:16 PDF 9788499845005 Comunicació, llenguatge i salut / Comunicación, lenguaje y salud Estrat&#xE8;gies ling&#xFC;&#xED;stiques per millorar la comunicaci&#xF3; amb el pacient / Estrategias ling&#xFC;&#xED;sticas para mejorar la comunicaci&#xF3;n con el paciente 9788499844985 https://www.documentauniversitaria.com/producte/comunicaci-llenguatge-i-salut-comunicacin-lenguaje-y-salud/ 184 cat,spa,fre Estopà Bagot, Rosa::Estopà Bagot, Rosa::Gutiérrez Rodilla, Bertha M.::Llopart‐Saumell, Elisabet::da Cunha, Iria::Lorente i Casafont, Mercè::Pozuelo Ollé, Òscar::Montané March, M. Amor::Porras-Garzón, Jorge M.::Vidal‐Sabanés, Laia::Xu, Yingfeng::Vivaldi, Jorge::Domènech, Ona::Moharra, Montserrat::Martínez López, Ana Belén::Suñer Soler, Rosa::Mayor Serrano, María Blanca::Cabré Castellví, M. Teresa::Montalt, Vicent::Raga Gimeno, Francisco::Pascual, Sergi::Fernández Aguilera, Mònica::Delavigne, Valérie A01::B15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 El diagnòstic o la sospita d’una malaltia genera un impacte emocional important en els persones i en els seus familiars. En moltes ocasions els pacients s’enfronten a barreres comunicatives en les interaccions amb els professionals de la salut que els atenen. Les raons són de diversa naturalesa: cognitives, lingüístiques, psicològiques, culturals. Intentar analitzar els problemes i cercar solucions és un pas endavant cap a la millora de la qualitat de vida de tot ciutadà. COMUNICACIÓ, LLENGUAJE I SALUT: Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient presenta les conferències i ponències de la Jornada HEALTHCOM-19, celebrada en el marc del projecte JUNTS (RecerCaixa 2015. Avancem amb la ciència. ACUP i Obra Social “La Caixa”) i organitzada pel grup IULATERM. El coneixement especialitzat es vehicula en els actes comunicatius, orals com ara una visita mèdica o escrita com ara un informe mèdic, a través del llenguatge i sobretot a través de la terminologia. La mirada de lingüistes, terminòlegs, traductors, mediadors, especialistes en comunicació és la que predomina en els treballs d’aquesta edició del HEALTHCOM. El diagn&#xF3;stico o la sospecha de una enfermedad genera un impacto emocional importante en los personas y en sus familiares. En muchas ocasiones los pacientes se enfrentan a barreras comunicativas en las interacciones con los profesionales de la salud que los atienden. Las razones son de diversa naturaleza: cognitivas, ling&#xFC;&#xED;sticas, psicol&#xF3;gicas, culturales. Intentar analizar los problemas y buscar soluciones es un paso adelante hacia la mejora de la calidad de vida de todo ciudadano. COMUNICACI&#xD3;N, Lenguaje Y SALUD: Estrategias ling&#xFC;&#xED;sticas para mejorar la comunicaci&#xF3;n con el paciente presenta las conferencias y ponencias de la Jornada HEALTHCOM-19, celebrada en el marco del proyecto JUNTOS (RecerCaixa 2015. Avanzamos con la ciencia. ACUP y Obra Social "La Caixa ") y organizada por el grupo IULATERM. El conocimiento especializado se vehicula en los actos comunicativos, orales tales como una visita m&#xE9;dica o escrita como un informe m&#xE9;dico, a trav&#xE9;s del lenguaje y sobre todo a trav&#xE9;s de la terminolog&#xED;a. La mirada de ling&#xFC;istas, termin&#xF3;logos, traductores, mediadores, especialistas en comunicaci&#xF3;n es la que predomina en los trabajos de esta edici&#xF3;n del HEALTHCOM. The diagnosis or suspicion of an illness generates an important emotional impact on people and their relatives. On many occasions patients face communicative barriers in the interactions with the health professionals they serve them. The reasons are of different nature: cognitive, linguistic, psychological, cultural. Trying to analyze the problems and look for solutions is a step towards the improvement of the quality of life of every citizen. COMMUNICATION, LANGUAGE AND HEALTH: Linguistic strategies to improve communication with the patient present the conferences and presentations of the HEALTHCOM-19 Day, held in the framework of the JUNTS project (RecerCaixa 2015. We move forward with science. ACUP and Obra Social "La Caixa ") And organized by the IULATERM group. Specialized knowledge is used in oral communication, such as a medical or written visit, such as a medical report, through language and especially through terminology. The look of linguists, terminologists, translators, mediators, communication specialists is the one that prevails in the work of this edition of HEALTHCOM. linguistica,llengues,medicina,medicina-questions-generals,professio-medica,relacio-metge-pacient 2019-10-24 12:49:57 Paper 9788499844985 9788499845012 Els cortals empordanesos, del segle XIII al XXI Sis estudis 9788499844978 https://www.documentauniversitaria.com/producte/els-cortals-empordanesos-del-segle-xiii-al-xxi/ 252 cat Saguer i Hom, Enric::Saguer i Hom, Enric::Roig Simon, Marisa::Gironella Granés, Josep Maria::Gifra Ribas, Pere::Congost i Colomer, Rosa::Fernández Domènech, Meritxell A01::B26::A01::A01::A01::A01::A01 Els cortals s&#xF3;n una variant del mas catal&#xE0; que trobem al llarg de la faixa litoral de la badia de Roses, concretament a les localitats de Castell&#xF3; d&#x2019;Emp&#xFA;ries i Sant Pere Pescador. Es caracteritzen per la seva grand&#xE0;ria, la pres&#xE8;ncia de terres humides i la dedicaci&#xF3; ramadera. Els seus or&#xED;gens es remunten a la baixa edat mitjana i van anar avan&#xE7;ant sobre un territori de llacunes i aiguamolls. En la seva evoluci&#xF3;, van donar lloc a un sistema de cultiu basat en la trilogia blat-blat de moro-userda, que els va caracteritzar i identificar a partir del segle XIX. Des de mitjan segle XX, per&#xF2;, l&#x2019;abandonament agrari i la colonitzaci&#xF3; urban&#xED;stica litoral els ha fet recular i una part ha desaparegut. En aquest llibre s&#x2019;apleguen sis estudis que analitzen per&#xED;odes i aspectes concrets dels cortals, per&#xF2; que posen l&#x2019;accent, sobretot, en el grup hum&#xE0; que els va habitar: els cortalers. dret,dret-de-propietat,economia,economia-de-lagricultura,economia-finances-empresa-i-gestio,historia,historia-regional-i-nacional,humanitats,lleis-de-jurisdiccio-especial,societat-i-ciencies-socials,sociologia,sociologia-del-treball-i-lesforc,sociologia-i-antropologia 2019-10-24 11:29:43 Paper 9788499844978 9788499845050 Estudis de llengua catalana 9788499844916 https://www.documentauniversitaria.com/producte/estudis-de-llengua-catalana/ 670 cat Jané i Riera, Albert::Feliu Torrent, Francesc::Ferrer Costa, Joan::Alegret i Teijeiro, Òscar A01::B01::A01::A01 En este volumen se recogen los art&#xED;culos sobre lengua que ha publicado Carmen Gil entre 1997 y 2017, de una manera constante, en las llanuras de la revista &#xAB;Llengua Nacional&#xBB;. Se hab&#xED;an recogido en libro series anteriores de sus art&#xED;culos de lengua -que son hoy una referencia inexcusable para cualquier profesional de la lengua catalana-, pero todos estos, si bien se puede acceder a una buena parte de ellos desde la web de la Secci&#xF3;n Filol&#xF3;gica del IEC, quedaban dispersos a&#xFA;n, y merec&#xED;an sin duda ser reunidos, ordenados y revisados &#x200B;&#x200B;para facilitar su consulta a los especialistas. La tarea de Albert Jan&#xE9; en el terreno de la reflexi&#xF3;n gramatical sobre el catal&#xE1;n y en el de la difusi&#xF3;n de los criterios normativos contempor&#xE1;neos ha sido incansable, y ingente. Pero se inscribe, de hecho, en una corriente que viene de m&#xE1;s lejos, y que ha tenido predecesores tan ilustres como el mismo Pompeu Fabra, que con las c&#xE9;lebres &#xAB;Converses filol&#xF2;giques&#xBB; marc&#xF3; un camino muy eficaz para la divulgaci&#xF3;n de las pautas de uso de la lengua catalana de nuestro tiempo. Las &#xAB;secciones de lengua&#xBB; que han sido, desde entonces, tan abundantes en todo tipo de peri&#xF3;dicos, revistas y publicaciones peri&#xF3;dicas en nuestro pa&#xED;s constituyen verdaderamente una especie de g&#xE9;nero literario que hay que estudiar en su conjunto y valorar de forma adecuada. This volume includes the articles on language that Carmen Gil has published between 1997 and 2017, in a constant way, in the plains of the magazine &#xAB;Llengua Nacional&#xBB;. Previous series of his language articles had been collected in the book -which are today an inexcusable reference for any professional of the Catalan language-, but all these, although a good part of them can be accessed from the website of the Philological Section of the IEC, they were still dispersed, and deserved to be gathered, ordered and reviewed to facilitate their consultation with specialists. Albert Jan&#xE9;'s task in the field of grammatical reflection on Catalan and in the dissemination of contemporary normative criteria has been tireless, and enormous. But it is, in fact, part of a current that comes from farther away, and that has had such illustrious predecessors as Pompeu Fabra himself, that with the famous &#xAB;Converses filol&#xF2;giques&#xBB; it marked a very effective path for the dissemination of usage patterns of the Catalan language of our time. The &#xAB;language sections&#xBB; that have been, since then, so abundant in all kinds of newspapers, magazines and periodicals in our country are truly a kind of literary genre that must be studied as a whole and properly valued. gramatica,guies-gramaticals-i-dus,linguistica,llenguatge-consulta-i-general,llenguatge-historia-i-obres-generals,llengues,sintaxi-i-morfologia 2019-09-04 12:49:57 Paper 9788499844916 Els Reglaments europeus i l’evolució del Dret català de contractes, família i successions 9788499844831 https://www.documentauniversitaria.com/producte/els-reglaments-europeus-i-levoluci-del-dret-catal-de-contractes-famlia-i-successions/ cat,spa Institut de Dret privat europeu i comparat Universitat de Girona B23 Aquest volum inclou els treballs desenvolupats amb ocasió de les Vintenes Jornades de Dret català a Tossa (2018). A la primera part s’hi tracta l’impacte del reglament europeu sobre llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I) en el nou Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Després es desenvolupa l’anàlisi d’elements essencials del nou Llibre sisè, com la conformitat de la prestació al contracte des de l’òptica del dret de consum. Amb la mateixa perspectiva internacional i europea, també es posa el focus en els reglaments sobre règims econòmics matrimonials i efectes patrimonials de les unions registrades, que van entrar en vigor el 29 de gener de 2019, i en el reglament europeu de successions. En matèria de dret de família i successions, l’obra proposa les línies de possible desenvolupament del dret català en diverses matèries, com els d’aliments als fills, les noves formes de parentalitat i algunes parts del dret de successions. <b>Paraules clau</b>: Competència en matèria civil; Llei aplicable a les obligacions contractuals; Reglament (UE) 2016/1103 en matèria de règims econòmic matrimonials; Reglament (UE) 2016/1104, en matèria d’efectes patrimonials de les unions enregistrades; Reglament (UE) 2012/650, en matèria de successions <i>mortis causa</i>; Contractació i protecció de consumidors; Aliments als fills; Filiació; Parentalitat; Successions per causa de mort. Publicaci&#xF3;n del Instituto de Derecho Privado europeo y comparado de la Universidad de Girona sobre el Derecho catal&#xE1;n en relaci&#xF3;n a los reglamentos europeos de contratos, familia y sucesiones Publication of the Institute of European and Comparative Private Law of the University of Girona on the Catalan Law in relation to the European regulations of contracts, family and successions dret,dret-civil,dret-de-familia,dret-de-successions,lleis-de-jurisdiccio-especial 2019-09-03 09:54:38 EPUB 9788499844831 9788499844855 12th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management 9788499844879 https://www.documentauniversitaria.com/producte/12th-international-conference-on-industrial-engineering-and-industrial-management/ 142 cat,spa,eng Castro Vila, Rodolfo de::Castro Vila, Rodolfo de::Giménez i Leal, Gerusa::Giménez i Leal, Gerusa:: A01::B01::A01::B01::A01 Aquesta conferència, promoguda per ADINGOR (Associació per al Desenvolupament de l'Enginyeria d'Organització), va tenir lloc a la Universitat de Girona del 12 al 13 de juliol de 2018. Esta conferencia, promovida por ADINGOR (Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización), tuvo lugar en la Universitat de Girona del 12 al 13 de julio de 2018. This conference is promoted by ADINGOR (Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización), and it will took place at Universitat de Girona from 12th to 13th July 2018. agricultura,economia,empresa-i-gestio,enginyeria,enginyeria-general,finances,gestio-i-tecniques-de-gestio,tecnologia,tecnologia-questions-generals 2019-07-26 07:39:15 Paper 9788499844879 Carol Bellesa subversiva del desig 9788499844800 https://www.documentauniversitaria.com/producte/carol/ 148 cat Merino Serrat, Imma::Merino Serrat, Imma::Antich Valero, Xavier::Losa García, José Luis::Kovacsics Grisolía, Violeta::Ribes Pericàs, Francina Maria::Iglesias Huix, Eulalia::Miró i Coromina, Josep Maria::Bayó Duran, Anna::Rabaseda i Matas, Joaquim::Balsach Peig, Maria-Josep::Losilla Alcalde, Carlos::Casas Moliner, Quim::Carnicé Mur, Marga::Rey Benito, Endika::Lorenzo Sunyer, Ariadna A01::B26::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::B24 "Carol" fa visible d’una manera radicalment subtil, com pocs cops un film ho ha fet amb aquesta intensitat, l’enamorament entre dues dones, a través de totes les fases d’una profunda transformació: des del descobriment, en el fulgor d’una mirada, fins a l’entrega final, ja només insinuada. I entremig, un diàleg de mirades i una gestualitat elaboradíssima de les mans que donen a veure, de manera increïblement refinada, l’aparició, l’emergència, el desplegament i l’efusió del desig amorós, així com una cartografia complexa de passions connectades, des de l’espera, el neguit, el calfred, la tremolor, la por o la desolació. La pel·lícula ha provocat uns efectes gens habituals: la irrupció d’una legió de carolistes. A la Universitat de Girona s’hi van aplegar d’eminents, en resposta a una convocatòria de la professora Imma Merino, el gener de 2017, en la primera edició del cicle “Pensar una pel·lícula”, organitzat pel Cinema Truffaut i i el projecte de recerca IMCOFOTO: va ser una jornada extraordinàriament rica i estimulant, pel rigor i la qualitat de les intervencions i per la vitalitat dels debats i diàlegs que s’hi van generar. Que aquelles paraules, afegint‐s’hi a més d’altres, esdevinguin ara paraules escrites i, de nou, compartides no és només testimoni d’aquell seminari memorable, sinó sobretot invitació a tornar‐hi, un cop més, a aquesta pel·lícula prodigiosa per provar de pensar‐la de nou, en múltiples direccions. "Carol" hace visible de una manera radicalmente sutil, como pocas veces un film lo ha hecho con esta intensidad, el enamoramiento entre dos mujeres, a trav&#xE9;s de todas las fases de una profunda transformaci&#xF3;n: desde el descubrimiento, en el fulgor de una mirada, hasta la entrega final, ya s&#xF3;lo insinuada. Y en medio, un di&#xE1;logo de miradas y una gestualidad elaborad&#xED;sima de las manos que dan a ver, de manera incre&#xED;blemente refinada, la aparici&#xF3;n, la emergencia, el desarrollo y la efusi&#xF3;n del deseo amoroso, as&#xED; como una cartograf&#xED;a compleja de pasiones conectadas, desde la espera, la desaz&#xF3;n, el escalofr&#xED;o, el temblor, el miedo o la desolaci&#xF3;n. La pel&#xED;cula ha provocado unos efectos nada habituales: la irrupci&#xF3;n de una legi&#xF3;n de carolistes. En la Universidad de Girona se reunieron de eminentes, en respuesta a una convocatoria de la profesora Imma Merino, en enero de 2017, en la primera edici&#xF3;n del ciclo "Pensar una pel&#xED;cula", organizado por el Cine Truffaut ii el proyecto de investigaci&#xF3;n IMCOFOTO: fue una jornada extraordinariamente rica y estimulante, por el rigor y la calidad de las intervenciones y por la vitalidad de los debates y di&#xE1;logos que se generaron. Que aquellas palabras, a&#xF1;adi&#xE9;ndose adem&#xE1;s de otros, se conviertan ahora palabras escritas y, de nuevo, compartidas no es s&#xF3;lo testigo de aquel seminario memorable, sino sobre todo invitaci&#xF3;n a volver, una vez m&#xE1;s, a esta por pel&#xED;cula prodigiosa para probar que pensar de nuevo, en m&#xFA;ltiples direcciones. "Carol" makes visible in a radically subtle way, as rarely a film has done with this intensity, the love between two women, through all the phases of a profound transformation: from the discovery, in the glare of a look , until the final delivery, and only insinuated. And in between, a dialogue of looks and a very elaborate gestures of the hands that give to see, in an incredibly refined way, the emergence, the emergence, the development and the outpouring of the desire for love, as well as a complex cartography of connected passions, from the wait, the uneasiness, the chill, the trembling, the fear or the desolation. The film has caused some unusual effects: the irruption of a legion of carolistes. At the University of Girona they met eminent, in response to a call by Professor Imma Merino, in January 2017, in the first edition of the cycle "Think a movie", organized by the Cinema Truffaut II IMCOFOTO research project: It was an extraordinarily rich and stimulating day, for the rigor and quality of the interventions and for the vitality of the debates and dialogues that were generated. That those words, adding in addition to others, now become written words and, again, shared is not only a witness of that memorable seminar, but above all an invitation to return, once again, to this wonderful film to prove that thinking of new, in multiple directions. arts,cinema,estudis-de-genere,estudis-de-genere-dones,estudis-homosexuals,estudis-sobre-lesbianes,grups-de-genere,grups-socials,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general,televisio-i-radio 2019-05-31 09:54:33 Paper 9788499844800 9788499844817 Marimurtra, la república dels biòlegs Biografia de Carl Faust 9788499844749 https://www.documentauniversitaria.com/producte/marimurtra-la-republica-dels-biolegs/ 642 cat Puigventós López, Eduard A01 Per bé que s’expliquen prou al llibre, vull destacar dos aspectes relatius al biografiat —rara avis del món científic de Catalunya, tan mancat de mecenes— que diria que els catalans hauríem de tenir ben presents. Un: Marimurtra és l’obra d’un alemany, d’una persona de cultura centreeuropea; no de cap compatriota nostre. I dos: Faust, un empresari que va aplegar una fortuna considerable, va morir sense un cèntim a la butxaca perquè ho havia deixat tot a la fundació que duu el seu nom per a la continuïtat del seu jardí. Seguia amb això el pensament de Johann W. von Goethe sobre l’obligació de cadascú de construir alguna cosa per, en anar-nos-en, deixar-la en benefici del proïsme. Malauradament aquesta bella història —com m’agrada anomenar-la— va tenir un moment molt dur. Faust, que va acabar els seus dies al costat de les plantes que tant estimava, es devia sentir molt sol i amb un dubte, raonable i molt trist per a ell, sobre la supervivència de la seva obra. Ara Faust reposa en una tomba al cementiri de Blanes i també assegut en un banc del passeig de mar, llegint "Wilhelm Meisters Lehrjahre" de Goethe. En una pausa de la lectura, aixeca la mirada en direcció a Marimurtra i somriu satisfet. Fragment del pròleg, de Josep Nubiola Si bien se explican suficientemente el libro, quiero destacar dos aspectos relativos al biografiado -raro abuelos del mundo científico de Cataluña, tan falto de mecenas- que, a mi modo de ver, los catalanes deberíamos tener bien presentes. El primero: Marimurtra es la obra de un alemán, de una persona de cultura centroeuropea; no de ningún compatriota nuestro. Y segundo: Faust, un empresario que reunió una fortuna considerable, murió sin un centavo en el bolsillo porque lo había dejado todo a la fundación que lleva su nombre a fin de garantizar la continuidad de su jardín. Seguía con ello el pensamiento de Johann W. von Goethe sobre la obligación de cada uno de construir algo para, en nuestra despedida, dejarla en beneficio del prójimo. Desgraciadamente esta hermosa historia -como me gusta llamarla- tuvo un momento muy duro. Faust, que terminó sus días junto a las plantas que tanto amaba, debió sentirse muy solo y con una duda, razonable y muy triste para él, sobre la supervivencia de su obra. Ahora Faust reposa en una tumba en el cementerio de Blanes pero sentado también en un banco del paseo marítimo, leyendo "Wilhelm Meisters Lehrjahrer" de Goethe. En una pausa de la lectura, levanta la mirada en dirección a Marimurtra y sonríe satisfecho. Fragmento del prólogo, de Josep Nubiola Although the book is sufficiently explained, I want to highlight two aspects related to biography - rare grandparents of the scientific world of Catalonia, so lacking in patrons - that, in my opinion, we Catalans should be well aware of. The first: Marimurtra is the work of a German, of a person of Central European culture; not from any of our compatriots. And second: Faust, a businessman who raised a considerable fortune, died penniless in his pocket because he had left everything to the foundation that bears his name in order to ensure the continuity of his garden. This followed the thought of Johann W. von Goethe about the obligation of each of us to build something in order to leave it for the benefit of our neighbor. Unfortunately this beautiful story - as I like to call it - had a very hard time. Faust, who ended his days with the plants he loved so much, must have felt very lonely and with a doubt, reasonable and very sad for him, about the survival of his work. Now Faust is resting on a grave in the Blanes cemetery but also sitting on a bench on the seafront, reading Goethe's "Wilhelm Meisters Lehrjahrer". In a pause from reading, he looks up at Marimurtra and smirks. Fragment of the prologue, by Josep Nubiola biografia-i-histories-reals,biografia-general,biologia-ciencies-de-la-vida,botanica-i-ciencies-de-les-plantes,matematiques-i-ciencia 2019-04-10 07:23:39 Paper 9788499844749 9788499845333 La moneda baiximperial romana de Roses 9788499844633 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-moneda-baiximperial-romana-de-roses/ 190 cat Bouzas Sabater, Marc A01 El present text pretén donar a conèixer la col·lecció de moneda baiximperial documentada al llarg de les excavacions realitzades a la Ciutadella de Roses. Es centra l’estudi en les monedes que s’han recuperat amb contextos d’excavació associats més o menys clars, però també s’inclouen peces comprades procedents, en teoria, del jaciment de la Ciutadella. Es centra el treball en un total de sis centes seixanta-tres monedes de cronologia baiximperial (294-476). El que es busca és publicar un numerari fins ara inèdit i desconegut en forma de catàleg, així com destacar-ne els seus aspectes principals, s’incidirà principalment sobre el tipus de moneda, l’autoritat emissora, la seca i el volum de les imitacions. A tal efecte es divideix aquesta monografia en un catàleg, on es poden consultar els detalls concrets de cada moneda, i en un text on s’expliquen amb més detall alguns aspectes destacats del còmput general de les peces. El presente texto pretende dar a conocer la colección de moneda bajo imperial documentada a lo largo de las excavaciones realizadas en la Ciutadella de Roses. Se centra el estudio en las monedas que se han recuperado con contextos de excavación asociados más o menos claros, pero también se incluyen piezas compradas procedentes, en teoría, del yacimiento de la Ciutadella. Se centra el trabajo en un total de seis cientas sesenta y tres monedas de cronología bajoimperial (294-476). Lo que se busca es publicar un numerario hasta ahora inédito y desconocido en forma de catálogo, así como destacar sus aspectos principales, se incidirá principalmente sobre el tipo de moneda, la autoridad emisora, la seca y el volumen de las imitaciones. A tal efecto se divide esta monografía en un catálogo, donde se pueden consultar los detalles concretos de cada moneda, y en un texto donde se explican con más detalle algunos aspectos destacados del cómputo general de las piezas. The main aim of this book is to publish the complete collection of Late roman coins recovered during the archaeological works in the Ciutadella de Roses. The focus of the study is placed on those coins that have an archaeological context associated, but we also include some coins that come, at least in theory, from the site but that were bought to local traders. In sum there is a total of six hundred sixty three Late roman coins that had never been published before. The main objective is to publish a catalogue of this coins with detailed information taking special care on some topics like the coin type, its mint, its emissary or the importance of the imitation coinage. In order to achieve that objective we first present the catalogue and after that a text where some aspects of the coins are discussed. arqueologia-classica-grega-i-romana 2019-04-03 10:12:35 PDF 9788499844633 La jurisdicci&#xF3; a Sabadell a la baixa edat mitjana Edici&#xF3; i estudi d&#x2019;un llibre de la cort del batlle (1401-1404) 9788499844756 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-jurisdicci-a-sabadell-a-la-baixa-edat-mitjana/ 192 cat Sales Favà, Lluís A01 Aquest estudi descriu i posa en context la cort jurisdiccional d&#x2019;abast local que operava durant la baixa edat mitjana a la vila de Sabadell. En el marc del domini exercit pel Consell de Cent de la ciutat de Barcelona, es consolid&#xE0; una estructura administrativa, formada per una n&#xF2;mina d&#x2019;oficials, que permetia resoldre els conflictes entre els particulars o entre aquests i les senyories. Les accions de la cort quedaven registrades en volums espec&#xED;fics, dels quals aqu&#xED; presentem l&#x2019;edici&#xF3; del corresponent al per&#xED;ode 1401-1404. Este estudio describe y pone en contexto la corte jurisdiccional de alcance local que operaba durante la baja edad media en la ciudad de Sabadell. En el marco del dominio ejercido por el Consejo de Ciento de la ciudad de Barcelona, se consolid&#xF3; una estructura administrativa, formada por una n&#xF3;mina de oficiales, que permit&#xED;a resolver los conflictos entre los particulares o entre &#xE9;stos y las se&#xF1;or&#xED;as. Las acciones de la corte quedaban registradas en vol&#xFA;menes espec&#xED;ficos, de los que aqu&#xED; presentamos la edici&#xF3;n del correspondiente al periodo 1401-1404. This study describes and places in context the jurisdictional court of local scope that operated during the low Middle Ages in the town of Sabadell. Within the framework of the domain exercised by the Council of Cent of the city of Barcelona, an administrative structure, formed by a list of officers, was consolidated, which allowed to resolve conflicts between individuals or between these and the honorable Members. The actions of the court were recorded in specific volumes, of which we present here the edition of the corresponding period 1401-1404. dret,dret-civil,lleis-de-jurisdiccio-especial 2019-03-29 09:54:42 Paper 9788499844756 9788499844794 Drets i discapacitat La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat: de la teoria a la pràctica 9788484585497 https://www.documentauniversitaria.com/producte/drets-i-discapacitat/ 112 cat Aparicio Wilhelmi, Marco::Porxas Roig, M. Àngels B23::B23 El Dret a una educació inclusiva per a tots els nens, joves i adults, també pels que no tenen discapacitat. Una obligació encara incomplerta i una oportunitat poderosa. Aquest document recull una part de les ponències presentades a la “Jornada de reflexió sobre la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat: de la teoria a la pràctica” celebrada a la Universitat de Girona els dies 13 i 27 de novembre de 2017. 2019-03-19 11:29:56 9788484585497 El piano de taula Zumpe & Buntebart del Museu de la Música de Barcelona - The Zumpe & Buntebart square piano of the Museu de la Música de Barcelona - El piano de mesa Zumpe & Buntebart del Museu de la Música de Barcelona 9788499844732 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-piano-de-taula-zumpe-sica-de-barcelona-the-zumpe-sica-de-barcelona-el-piano-de-mesa-zumpe-buntebart-del-m/ 278 cat,spa,eng Ayats i Abeyà, Jaume::Ruiz Magaldi, Marisa::Cole, Michael::Gómez Ábalos, Pablo::Schwarz, Kerstin::Gómez Ábalos, Pablo::Ruiz Magaldi, Milena::Cuscó Pallarès, Imma::Russell Wix, Peter D02::A01::A01::A01::A01::B10::B06::B06::B06 El «sofisticadament» senzill pianoforte dissenyat i construït el 1766 per Johannes Zumpe (1726-1790) va ser el veritable propulsor de la trajectòria social, comercial i creativa del piano. Ens referim, doncs, a un constructor i un instrument capitals en la història del piano. El Museu de la Música de Barcelona en conserva un exemplar datat el 1776, just 10 anys després de l’inici d’aquesta trajectòria. Gràcies al llarg procés de recerca, estudi i restauració impulsat pel Museu, i realitzat per l’organòloga Kerstin Schwarz, aquest instrument ha recuperat la seva bellesa i expressió originals, obrint una nova finestra sonora a una època que va establir els fonaments de la cultura i societat moderna. Aquest llibre situa l’instrument en el context social i en descriu el procés de restauració amb articles dels especialistes Michael Cole, Pablo Gómez Ábalos i Kerstin Schwarz. Aquesta nova publicació continua les edicions especialitzades del Museu de la Música, alhora en paper i en llibre electrònic, que van començar amb el claviorgue de Lorenz Hauslaib. Al final del llibre en paper, hi ha un codi per accedir gratuïtament al llibre electrònic. El &#x201C;sofisticadamente&#x201D; sencillo pianoforte dise&#xF1;ado y construido en 1766 por Johannes Zumpe (1726-1790) fue el verdadero impulsor de la trayectoria social, comercial y creativa del piano. Nos referimos, por tanto, a un constructor y un instrumento capitales en la historia del piano. El Museu de la M&#xFA;sica de Barcelona conserva un ejemplar fechado en 1776, justo 10 a&#xF1;os despu&#xE9;s del inicio de esta trayectoria. Gracias a un largo proceso de investigaci&#xF3;n, estudio y restauraci&#xF3;n impulsado por el Museu, y realizado por la organ&#xF3;loga Kerstin Schwarz, este instrumento ha recuperado su belleza y expresi&#xF3;n originales, abriendo una nueva ventana sonora a una &#xE9;poca que estableci&#xF3; los fundamentos de la cultura i sociedad moderna. Este libro sit&#xFA;a el instrumento en su contexto social y describe el proceso de restauraci&#xF3;n a trav&#xE9;s de los art&#xED;culos de especialistas como Michael Cole, Pablo G&#xF3;mez &#xC1;balos i Kerstin Schwarz. Esta nueva publicaci&#xF3;n continua las ediciones especializadas del Museu de la M&#xFA;sica, tanto en versi&#xF3;n impresa como en libro electr&#xF3;nico, que comenzaron con el claviorgano de Lorenz Hauslaib. Al final del libro impreso, hay un c&#xF3;digo para acceder gratuitamente al libro electr&#xF3;nico. The "sophisticatedly" simple pianoforte designed and constructed in 1766 by Johannes Zumpe (1726-1790) was the true driving force behind the piano's social, commercial, and creative route forward. So, here we spotlight a constructor and an instrument that are both of cardinal importance in piano history. The Barcelona Music Museum holds a key example of the Zumpe piano, one dating from 1776, just 10 years after the start of that pathway. Thanks to a lengthy process of research, study, and restoration backed by the Museum and carried out by organologist Kerstin Schwarz, this instrument has regained its original beauty and expression, opening a new window on an era that laid the foundations of modern culture and society. This book places the instrument in its social context and describes the restoration process through articles by specialists such as Michael Cole, Pablo G&#xF3;mez &#xC1;balos, and Kerstin Schwarz. This latest publication extends the collection of specialist editions by the Museu de la M&#xFA;sica de Barcelona &#x2014;in both print and e-book versions&#x2014;which began with its work on Lorenz Hauslaib's claviorgan. For a free download of the e-book, please find the code at the end of the print version. arts,arts-aspectes-generals,musica 2019-03-14 09:54:37 Paper 9788499844732 Urbanisme i espai públic en les ciutats baixmedievals del nord-oest de la Mediterrània 26046679 https://www.documentauniversitaria.com/producte/dossier-urbanisme-i-espai-public-en-les-ciutats-baixmedievals-del-nord-oest-de-la-mediterrania/ 94 cat,fre,eng El dossier del primer número de la revista s'ha dedicat a l’urbanisme i espai públic en les ciutats baixmedievals del nord‑oest de la Mediterrània. En aquest primer número es publiquen quatre articles. Un d’ells se centra en les ciutats de la baixa edat mitjana entre Valence i Pisa. Els altres tres focalitzen el seu estudi en l’urbanisme de la Catalunya vella: Girona, Besalú i Roses. Encara que sigui de manera incipient, la publicació de treballs de recerca que fan referència a realitats geogràfiques diferents és una mostra de la voluntat de la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de transferir internacionalment, a través de la revista Rodis, la recerca arqueològica centrada en les èpoques medieval i moderna realitzada en territoris diversos amb l’objectiu de posar en discussió problemàtiques que poden ser compartides. El dossier del primer número de la revista se ha dedicado al urbanismo y espacio público en las ciudades bajomedievales del noroeste del Mediterráneo. En este primer número se publican cuatro artículos. Uno de ellos se centra en las ciudades de la baja edad media entre Valence y Pisa. Los otros tres focalizan su estudio en el urbanismo de la Cataluña vieja: Girona, Besalú y Roses. Aunque sea de manera incipiente, la publicación de trabajos de investigación que hacen referencia a realidades geográficas diferentes es una muestra de la voluntad de la Cátedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de transferir internacionalmente, a través de la revista Rodis, la investigación arqueológica centrada en las épocas medieval y moderna realizada en territorios diversos con el objetivo de poner en discusión problemáticas que pueden ser compartidas. arqueologia,arqueologia-europea-medieval 2019-03-11 12:37:20 PDF 26046679 El claviorgue Hauslaib del Museu de la Música de Barcelona - The Hauslaib claviorgan in the Museu de la Música de Barcelona - El claviórgano Hauslaib del Museu de la Música de Barcelona 9788499844701 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-claviorgue-hauslaib-del-museu-de-la-msica-de-barcelona-the-hauslaib-claviorgan-in-the-museu-de-la-msica-de-barcelona-el-clavirgano-hauslaib-del-museu-de-la-msica-de-barc/ 188 cat,spa,eng Ayats i Abeyà, Jaume::Ayats i Abeyà, Jaume::Rossinyol i Panella, Oriol::Escalas i Llimona, Romà::Laguna de la Mata, Óscar::Martí i Llobet, Joan::Cuscó Pallarès, Imma B13::A01::A01::A01::A01::A01::A01 El claviorgue de Lorenz Hauslaib és un dels instruments més singulars i sorprenents de la rica col·lecció del Museu de la Música de Barcelona. És un objecte peculiar i enginyós que reuneix les mecàniques d’un petit orgue i les d’una petita espineta que poden sonar alhora, mesclant els dos timbres, i que s’encabeixen dins d’un moble luxós de dimensions petites.nÉs un dels poquíssims claviorgues del segle XVI que es conserven a tot el món, i molt probablement l’únic que, 400 anys després de la seva construcció, està en condicions de ser tocat obtenint, amb els materials de l’època, un resultat sonor magnífic i captivador. Això ha estat possible gràcies al llarg procés de recerca, d’estudi i de restauració impulsat pel Museu, i que ha tingut el privilegi de reunir la rigorosa tasca de recuperació realitzada pel constructor Joan Martí i pel taller d’orgueneria Gerhard Grenzing.nAquest llibre reuneix les informacions i els estudis dels equips que han dut a terme la recuperació sonora, i inaugura les publicacions especialitzades del Museu de la Música, alhora en paper i en llibre electrònic (que permet incorporar audiovisuals amb interpretacions de l’instrument). L’objectiu és la difusió del coneixement i de les recerques al voltant dels fons de les col·leccions. Al final del llibre en paper, hi ha un codi per accedir gratuïtament al llibre electrònic.nHeus aquí cinquanta anys de la trajectòria de la institució capdavantera en l’estudi i la recuperació del patrimoni català d’instruments musicals. nn El clavi&#xF3;rgano de Lorenz Hauslaib es uno de los instrumentos m&#xE1;s singulares y sorprendentes de la rica colecci&#xF3;n del Museu de la M&#xFA;sica de Barcelona. Es un objeto peculiar e ingenioso que re&#xFA;ne las mec&#xE1;nicas de un peque&#xF1;o &#xF3;rgano y las de una peque&#xF1;a espineta que pueden sonar al mismo tiempo, mezclando los dos timbres, y que caben dentro de un mueble lujoso de dimensiones peque&#xF1;as.nEs uno de los poqu&#xED;simos clavi&#xF3;rganos del siglo XVI que se conservan en todo el mundo, y muy probablemente el &#xFA;nico que, 400 a&#xF1;os despu&#xE9;s de su construcci&#xF3;n, est&#xE1; en condiciones de ser tocado consiguiendo, con los materiales de la &#xE9;poca, un resultado sonoro magn&#xED;fico y cautivador. Esto ha sido posible gracias al largo proceso de investigaci&#xF3;n, de estudio y de restauraci&#xF3;n impulsado por el Museu, y que ha tenido el privilegio de reunir la rigurosa tarea de recuperaci&#xF3;n realizada por el constructor Joan Mart&#xED; y por el taller de organer&#xED;a Gerhard Grenzing.nEste libro re&#xFA;ne las informaciones y los estudios de los equipos que han llevado a cabo la recuperaci&#xF3;n sonora, e inaugura las publicaciones especializadas del Museu de la M&#xFA;sica, al mismo tiempo en papel y en libro electr&#xF3;nico (que permite incorporar audiovisuales con interpretaciones del instrumento). El objetivo es la difusi&#xF3;n del conocimiento y de las investigaciones en torno a los fondos de las colecciones. Al final del libro en papel, se encuentra un c&#xF3;digo para acceder gratuitamente al libro electr&#xF3;nico.nHe aqu&#xED; cincuenta a&#xF1;os de la trayectoria de la instituci&#xF3;n de vanguardia en el estudio y la recuperaci&#xF3;n del patrimonio catal&#xE1;n de instrumentos musicales. nn The Lorenz Hauslaib claviorgan is one of the most unique and intriguing instruments in the rich collection of the Barcelona Museum of Music. This singular and ingenious object combines the mechanics of a small organ and a little spinet which can be played together, blending the two timbres, with both instruments housed within a tiny, luxurious cabinet.nThis is one of the very few sixteenth-century claviorgans left in the world and it is very probably the only one which, 400 years after it was first built, is still in a condition to be played, producing a wonderfully captivating sound from the same materials that were used in the period when it was built. This achievement has been made possible thanks to a long process of research, study and restoration instigated by the Museum and the meticulous restoration work by both the organ-maker Joan Mart&#xED; and the Gerhard Grenzing organ workshop.nThis book brings together all the information and research produced by the teams responsible for recovering the sound of the claviorgan and is the first in a series of specialist publications by the Museum of Music, available in both hard-copy and electronic formats (which allows for the inclusion of audio-visuals showing the instrument being played). The aim is to disseminate the knowledge and research associated with the collections held by the Museum. At the end of the hard-copy book there is a code giving free access to the electronic version.nThis book reflects the 50-year history of an institution that has spearheaded research into, and the restoration of, Catalan heritage in musical instruments. nn arts,arts-aspectes-generals,musica 2019-03-07 09:54:36 Paper 9788499844701 9788499841946 Lletres de Carles Hac Mor, imatges d'un iconoclasta 9788499844718 https://www.documentauniversitaria.com/producte/lletres-de-carles-hac-mor-imatges-dun-iconoclasta/ 192 cat Altaió Morral, Vicenç::Balsach Peig, Maria-Josep::Bonet Albero, Eugeni::Calvo Guardiola, Lluís::Carreras Aubets, Anna::Clapés Flaqué, Antoni::Escoffet Coca, Eduard::Gelonch Bosch, Francesc::Guerrero Brullet, Manuel::Marín Ribes, Miquel Àngel::Miquel Abellà, Dolors::Pons Jaume, Margalida::Pons Jaume, Margalida::Sala Sanahuja, Joaquim::Sala Valldaura, Josep Maria::Xargay Melero, Ester A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::B31::A01::A01::A01 Lletres de Carles Hac Mor, imatges d&#x2019;un iconoclasta recull algunes de les pon&#xE8;ncies i micropon&#xE8;ncies presentades en dos encontres celebrats a Girona i a Lleida entre el novembre de 2017 i el mar&#xE7; de 2018. El primer, titulat &#x201C;Lletres de Carles Hac Mor, imatges d&#x2019;un iconoclasta&#x201D; i coordinat per Maria Josep Balsach i Ester Xargay, l&#x2019;impuls&#xE0; la C&#xE0;tedra d&#x2019;Art i Cultura Contemporanis de la Universitat de Girona. El segon, promogut per l&#x2019;Institut d&#x2019;Estudis Ilerdencs, la Diputaci&#xF3; de Lleida i l&#x2019;Ajuntament de Lleida sota el nom &#x201C;Contrahomenatge lleiDad&#xE0; a Carles Hac Mor&#x201D;, el van organitzar Carles Sanuy i Ester Xargay. Al voltant d&#x2019;aquests dos encontres es va generar una bull&#xED;cia parahacmoriana: presentacions de llibres, projeccions audiovisuals, mostres bibliogr&#xE0;fiques, poesia visual culin&#xE0;ria i l&#x2019;exposici&#xF3; Fracassart: de la no mort de l&#x2019;art. Aquest &#xE9;s un llibre escrit a moltes mans per Vicen&#xE7; Altai&#xF3;, Maria Josep Balsach, Eugeni Bonet, Llu&#xED;s Calvo, Anna Carreras Aubets, Antoni Clap&#xE9;s, Eduard Escoffet, Francesc Gelonch, Manuel Guerrero Brullet, Carles Hac Mor, Miquel &#xC0;ngel Mar&#xED;n Ribes, Dolors Miquel, Margalida Pons, Joaquim Sala-Sanahuja, Josep M. Sala-Valldaura i Ester Xargay. Un llibre divers, inflamat i coral. Com diu Carles Hac Mor al Dietari del pic de l&#x2019;estiu, &#x201C;Si tu tens fred, jo puc tenir calor. / Tinc una llar de foc a l&#x2019;aixella esquerra / i a prop del cor un feix de nervis em fa nosa&#x201D;. Este es un libro escrito por muchas manos: Vicen&#xE7; Altai&#xF3;, Maria Josep Balsach, Eugeni Bonet, Llu&#xED;s Calvo, Anna Carreras Aubets, Antoni Clap&#xE9;s, Eduard Escoffet, Francesc Gelonch, Manuel Guerrero Brullet, Carles Hac Mor, Miguel &#xC1;ngel Mar&#xED;n Ribes, Dolors Miquel , Margalida Pons, Joaquim Sala-Sanahuja, Josep M. Sala-Valldaura y Ester Xargay. Un libro diverso, inflamado y coral. Como dice Carles Hac Mor en el "Dietari del pic de l&#x2019;estiu", &#x201C;Si tu tens fred, jo puc tenir calor. / Tinc una llar de foc a l&#x2019;aixella esquerra / i a prop del cor un feix de nervis em fa nosa&#x201D; ("Si t&#xFA; tienes fr&#xED;o, yo puedo tener calor. / Tengo una chimenea en la axila izquierda / y cerca del coraz&#xF3;n un haz de nervios me estorba "). This is a book written by many hands: Vicen&#xE7; Altai&#xF3;, Maria Josep Balsach, Eugeni Bonet, Llu&#xED;s Calvo, Anna Carreras Aubets, Antoni Clap&#xE9;s, Eduard Escoffet, Francesc Gelonch, Manuel Guerrero Brullet, Carles Hac Mor, Miguel &#xC1;ngel Mar&#xED;n Ribes, Dolors Miquel , Margalida Pons, Joaquim Sala-Sanahuja, Josep M. Sala-Valldaura and Ester Xargay. A diverse, inflamed and choral book. As Carles Hac Mor says in the " Dietari del pic de l&#x2019;estiu ", &#x201C;Si tu tens fred, jo puc tenir calor. / Tinc una llar de foc a l&#x2019;aixella esquerra / i a prop del cor un feix de nervis em fa nosa&#x201D; (" If you have cold, I can have heat. / I have a chimney in the left armpit / and near the heart one nervousness hurt me "). assaigs-literaris,biografia-i-histories-reals,biografia-general,literatura-i-estudis-literaris,poesia,prosa-no-ficcio 2019-03-04 09:54:44 Paper 9788499844718 9788499844725 Estadística i econometria amb RStudio 9788499844657 https://www.documentauniversitaria.com/producte/estadstica-i-econometria-amb-rstudio/ 704 cat Barceló Rado, María Antonia::Renart Vicens, Gemma::Coenders Gallart, Germà::Sáez Zafra, Marc::Vall·llosera Casanovas, Laura::Saurina Canals, Carme::Escaramís Babiano, Geòrgia::Coromina Soler, Lluís::Serra Saurina, Laura::Arroyo Borrell, Elena A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 computacio-i-informatica,econometria,economia,empresa-i-gestio,finances,matematiques,matematiques-i-ciencia,probabilitat-i-estadistica,programacio-informatica-desenvolupament-de-programari 2019-03-01 09:54:39 Paper 9788499844657 La acción técnica deportiva y su entrenamiento 9788484585305 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-accion-tecnica-deportiva-y-su-entrenamiento/ 138 es López-Ros, Víctor::Sargatal Prat, Jordi B26::B26 Este libro recoge las intervenciones de las VII Jornadas de la Cátedra de Deporte y Educación Física - Centro de Estudios Olímpicos de la Udg y V Seminario Internacional de Táctica y Técnica Deportiva, dedicadas a "La acción técnica deportiva y su entrenamiento". ciencia-de-lesport,educacio-fisica,esport-i-oci 2019-01-18 12:29:13 Paper 9788484585305-PDF 9788484585442 The monastery of Santa Maria de Roses 9788499844619 https://www.documentauniversitaria.com/producte/the-monastery-of-santa-maria-de-roses/ 52 spa Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Pujol Hamelink, Marcel::Sureda Jubany, Marc::Nolla Brufau, Josep Maria::Tremoleda Trilla, Joaquim::Cobos Fajardo, Antoni::Barris Ruset, Josep Maria::Meseguer Bell, Pol::Peris Grau, Manel::Gracia Cano, Esteve::Neyrand, Veroniqye B19::B11::A01::B19::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::B02::B02::B06 arquitectura,arts,historia,historia-teoria-i-metodes,humanitats 2018-12-27 09:54:47 Paper 9788499844619 9788499844770 Le monastère de Santa Maria de Roses 9788499844626 https://www.documentauniversitaria.com/producte/le-monastre-de-santa-maria-de-roses/ 52 spa Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Pujol Hamelink, Marcel::Sureda Jubany, Marc::Nolla Brufau, Josep Maria::Tremoleda Trilla, Joaquim::Cobos Fajardo, Antoni::Barris Ruset, Josep Maria::Meseguer Bell, Pol::Peris Grau, Manel::Gracia Cano, Esteve::Neyrand, Veroniqye B19::B11::A01::B19::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::B02::B02::B06 arquitectura,arts,historia,historia-teoria-i-metodes,humanitats 2018-12-27 09:54:43 Paper 9788499844626 9788499844770 El monestir de Santa Maria de Roses 9788499844596 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-monestir-de-santa-maria-de-roses/ 52 cat Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Pujol Hamelink, Marcel::Sureda Jubany, Marc::Nolla Brufau, Josep Maria::Tremoleda Trilla, Joaquim::Cobos Fajardo, Antoni::Barris Ruset, Josep Maria::Meseguer Bell, Pol B19::B11::A01::B19::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 arquitectura,arts,historia,historia-teoria-i-metodes,humanitats 2018-12-27 09:54:37 Paper 9788499844596 9788499844770 El monasterio de Santa Maria de Roses 9788499844602 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-monasterio-de-santa-maria-de-roses/ 52 spa Burch Rius, Josep::Burch Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Pujol Hamelink, Marcel::Sureda Jubany, Marc::Nolla Brufau, Josep Maria::Tremoleda Trilla, Joaquim::Cobos Fajardo, Antoni::Barris Ruset, Josep Maria::Meseguer Bell, Pol::Peris Grau, Manel B19::B11::A01::B19::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::B06 arquitectura,arts,historia,historia-teoria-i-metodes,humanitats 2018-12-27 09:54:36 Paper 9788499844602 9788499844770 De la magia al escepticismo Literatura, ciencia y pensamiento en los siglos XVI - XVIII 9788499844527 https://www.documentauniversitaria.com/producte/de-la-magia-al-escepticismo/ 228 spa Sánchez Ruiz, Mariona::Sánchez Ruiz, Mariona::Sánchez Ruiz, Mariona::Vázquez Melio, María::García-Bermejo Giner, Miguel M.::Gernert, Folke::Bischoff, Christina Johanna::Gómez Canseco, Luis María::Montaner Frutos, Alberto::Gambin, Felice::Palacios Larrosa, Miriam::Folger, Robert::Boadas, Sònia::García López, Jorge A01::A16::B26::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Els treballs que el lector trobar&#xE0; reunits en el present volum s&#xF3;n prolongaci&#xF3; de les l&#xED;nies de recerca abordades pr&#xE8;viament per la xarxa hispanogermana "Sabers human&#xED;stics i formes de vida". L'objecte d'estudi en aquesta ocasi&#xF3; &#xE9;s la relaci&#xF3; entre literatura, ci&#xE8;ncia i pensament en els segles XVI-XVIII, basant-se per la major part en textos i formes de divulgaci&#xF3; que tracten aspectes m&#xE0;gics i esc&#xE8;ptics. Com &#xE9;s sabut, l'estudi de la literatura, en moltes ocasions, no &#xE9;s &#xFA;nicament literari, ni tan sols human&#xED;stic, sin&#xF3; que es vincula tamb&#xE9; amb l'horitz&#xF3; cient&#xED;fic i l'episteme de cada &#xE8;poca. Als segles XVI-XVIII, literatura, ci&#xE8;ncia i pensament estaven imbricats en les obres de molts escriptors els interessos anaven m&#xE9;s enll&#xE0; del que &#xE9;s pr&#xF2;piament literari, interessant-se per la medicina, l'astrologia o l'astronomia, entre altres opcions cient&#xED;fiques. Autors que ara considerem cient&#xED;fics fossin tinguts per homes de lletres o humanistes en un moment en qu&#xE8; literatura i ci&#xE8;ncia anaven de la m&#xE0;. A l'estudi d'aquesta feli&#xE7; converg&#xE8;ncia va dedicat el volum. Los trabajos que el lector encontrar&#xE1; reunidos en el presente volumen son prolongaci&#xF3;n de las l&#xED;neas de investigaci&#xF3;n abordadas previamente por la red hispanogermana "Saberes human&#xED;sticos y formas de vida". El objeto de estudio en esta ocasi&#xF3;n es la relaci&#xF3;n entre literatura, ciencia y pensamiento en los siglos XVI-XVIII, bas&#xE1;ndose por la mayor parte en textos y formas de divulgaci&#xF3;n que tratan aspectos m&#xE1;gicos y esc&#xE9;pticos. Como es sabido, el estudio de la literatura, en muchas ocasiones, no es &#xFA;nicamente literario, ni siquiera human&#xED;stico, sino que se vincula tambi&#xE9;n con el horizonte cient&#xED;fico y la episteme de cada &#xE9;poca. En los siglos XVI-XVIII, literatura, ciencia y pensamiento estaban imbricados en las obras de muchos escritores cuyos intereses iban m&#xE1;s all&#xE1; de lo propiamente literario, interes&#xE1;ndose por la medicina, la astrolog&#xED;a o la astronom&#xED;a, entre otras opciones cient&#xED;ficas. Autores que ahora consideramos cient&#xED;ficos fueran tenidos por hombres de letras o humanistas en un momento en que literatura y ciencia iban de la mano. Al estudio de esa feliz convergencia va dedicado el volumen. The works that the reader will find in this volume are a continuation of the lines of research previously addressed by the Spanish-German network "Humanistic knowledge and ways of life". The object of study on this occasion is the relationship between literature, science and thought in the XVI-XVIII centuries, based for the most part on texts and forms of dissemination that deal with magical and skeptical aspects. As is well known, the study of literature, in many cases, is not only literary, not even humanistic, but is also linked to the scientific horizon and the episteme of each era. In the sixteenth-eighteenth centuries, literature, science and thought were imbricated in the works of many writers whose interests went beyond the strictly literary, interested in medicine, astrology or astronomy, among other scientific options. Authors that we now consider scientists were considered men of letters or humanists at a time when literature and science went hand in hand. The volume is dedicated to the study of that happy convergence. estudis-literaris-obres-de-teatre-i-dramaturgs,literatura-i-estudis-literaris,literatura-historia-i-critica,obres-de-teatre-textos-teatrals,teoria-literaria 2018-12-10 09:54:34 Paper 9788499844527 9788499844664 Jaume Balmes. Quin llegat, avui? Jaume Balmes. Quin llegat, avui? 9788499844589 https://www.documentauniversitaria.com/producte/jaume-balmes-quin-llegat-avui/ 434 cat,spa Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Roviró Alemany, Ignasi::Cuscó Clarasó, Joan::Miró i Comas, Abel::Alcoberro Pericay, Ramon::Vilanou Torrano, Conrad::Quintana Trias, Lluís::Fioraso, Nazzaren::Sánchez Moreno, Iván::Mora Lladó, Antoni::Chivite Cebolla, Carmen Maria::Codina i Esmet, Jaume::Boldú París, Joan::Gensollen Mendoza, Mario::Ramírez Miranda, Francisco Javier::Casanovas Romeu, Pompeu::Codina i Valls, Francesc::Pérez Muñoz, Max::Ordí i Fernández, Joan::Casasús Guri, Josep Maria B26::B16::A15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Quan un entra al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, si alça el cap, és molt probable que la primera figura que vegi pintada al sostre sigui la de Balmes. També hi són les de Torras i Bages (enfrontada a la de Balmes), Llorens i Barba, Menéndez Pelayo, etcètera. Però la de Balmes destaca pel lloc que ocupa. Com és ben sabut, els murals actuals van ser pintats en temps de la dictadura de Primo de Rivera per tal de substituir els frescos noucentistes de Torres García, poc reeixit a l’hora de mostrar la naturalesa essencialment espanyola de l’esperit català i de les contribucions que aquest havia fet a la Nación. Doncs bé, avui, quan un entra al Saló i contempla el retrat de Balmes, allà dalt, presidint la part central de la nau, l’assalten sobretot dues preguntes. Primera: si avui calgués tornar a decorar el sostre del Saló, l’artista o la institució hi pintaria pensadors? Segona: si el Saló s’hagués de remodelar i es prengués la decisió d’enretirar o d’arrencar els frescos actuals, què se’n faria del retrat de Balmes? L’observació a propòsit del Saló Sant Jordi i les inquietuds resultants ens ajuden a caracteritzar la situació delicada que avui dia manté la cultura catalana amb el llegat i la figura de Jaume Balmes. Però també ens ajuden a veure la relació que manté la cultura catalana actual amb el pensament filosòfic del segle XIX. Tot això, d’alguna manera, és el que es va voler abordar en el Simposi Trias que va tenir lloc el 23 i 24 de novembre de 2016 a Vic. El llibre que teniu a les mans n’és el testimoni. Cuando uno entra en el Sal&#xF3;n Sant Jordi del Palau de la Generalitat, si levanta la cabeza, es muy probable que la primera figura que vea pintada en el techo sea la de Balmes. Tambi&#xE9;n est&#xE1;n las de Torras y Bages (enfrentada a la de Balmes), Llorens y Barba, Men&#xE9;ndez Pelayo, etc&#xE9;tera. Pero la de Balmes destaca por el lugar que ocupa. Como es bien sabido, los murales actuales fueron pintados en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera para sustituir los frescos novecentistas de Torres Garc&#xED;a, poco exitoso a la hora de mostrar la naturaleza esencialmente espa&#xF1;ola del esp&#xED;ritu catal&#xE1;n y de las contribuciones que este hab&#xED;a hecho a la Naci&#xF3;n. Pues bien, hoy, cuando uno entra en el Sal&#xF3;n y contempla el retrato de Balmes, all&#xE1; arriba, presidiendo la parte central de la nave, lo asaltan sobre todo dos preguntas. Primera: si hoy fuera necesario volver a decorar el techo del Sal&#xF3;n, el artista o la instituci&#xF3;n pintar&#xED;a pensadores? Segunda: si el Sal&#xF3;n hubiera de remodelar y se tomara la decisi&#xF3;n de retirar o de arrancar los frescos actuales, qu&#xE9; ser&#xED;a del retrato de Balmes? La observaci&#xF3;n a prop&#xF3;sito del Sal&#xF3;n Sant Jordi y las inquietudes resultantes nos ayudan a caracterizar la situaci&#xF3;n delicada que hoy en d&#xED;a mantiene la cultura catalana con el legado y la figura de Jaume Balmes. Pero tambi&#xE9;n nos ayudan a ver la relaci&#xF3;n que mantiene la cultura catalana actual con el pensamiento filos&#xF3;fico del siglo XIX. Todo esto, de alguna manera, es lo que se quiso abordar en el Simposio Trias que tuvo lugar el 23 y 24 de noviembre de 2016 en Vic. El libro que tiene en sus manos es el testigo. When you enter the Sant Jordi Hall of the Palau de la Generalitat, if you raise your head, it is very likely that the first figure you see painted on the ceiling is that of Balmes. There are also those of Torras y Bages (opposite to the one of Balmes), Llorens and Beard, Men&#xE9;ndez Pelayo, et cetera. But the one of Balmes emphasizes by the place that occupies. As is well known, the current murals were painted during the dictatorship of Primo de Rivera to replace the frescoes of Torres Garc&#xED;a novecentistas, which was little successful in showing the essentially Spanish nature of the Catalan spirit and the contributions he had made to the Nation. Well, today, when one enters the Hall and contemplates the portrait of Balmes, up there, presiding over the central part of the ship, they assault him over two questions. First: if today it is necessary to re-decorate the ceiling of the Hall, the artist or institution would paint thinkers? Second: if the Hall were to be remodeled and the decision was taken to remove or start the current frescoes, what would be the picture of Balmes? The observation about the Sant Jordi Hall and the resulting concerns help us to characterize the delicate situation that today maintains Catalan culture with the legacy and the figure of Jaume Balmes. But they also help us to see the relationship that contemporary Catalan culture maintains with nineteenth-century philosophical thinking. All this, in some way, is what he wanted to address at the Trias Symposium that took place on November 23 and 24, 2016 in Vic. The book he has in his hands is the witness. filosofia,filosofia-social-i-politica,humanitats 2018-11-05 09:54:41 Paper 9788499844589 9788499844688 Josep Maria Capdevila. Personalitat, obra i llegat Josep Maria Capdevila. Personalitat, obra i llegat 9788499844572 https://www.documentauniversitaria.com/producte/josep-maria-capdevila-personalitat-obra-i-llegat/ 262 cat Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Raguer i Suñer, Ernesto::Cortada Hortalà, Joan::Carreras i Péra, Joan::Blanc i Canyelles, Francesc Blanc i Canyelles::Castellet i Sala, Jordi::Miró i Comas, Abel::Murgadas Barceló, Josep Maria::Cortada Hortalà, Josep::Cuscó Clarasó, Joan::Villagrasa Hernández, Fèlix::Jiménez Guirao, Jordi B21::B16::A15::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Josep Maria Capdevila (Olot, 1892-Banyoles, 1972), filòsof, crític literari, periodista, és una figura notable i molt significativa del panorama intel·lectual català anterior a l’anomenada «Transició democràtica». Destacà per un ferm compromís amb el país, per les seves conviccions cristianes, però també per una sensibilitat extraordinària pels problemes de justícia social. En un dels seus llibres, En el llindar de la filosofia, escrigué el següent: «No ens separem ni un moment de la vida. Partim de les coses vives i viscudes i no ens en movem. Al cap i a la fi, la vida no és pas perquè en fem filosofia, sinó que la filosofia és per a explicar la vida.» I és que, segons Capdevila, només podem començar a fer filosofia «carregats d’experiències metafísiques i lògiques. Amb l’estudi sistemàtic no provem d’explicar-nos més clarament un món que confusament coneixíem. No li demanem gaires coneixences noves, sinó que, més que tot, ens aclareixi i ordeni les que ja teníem». Josep Maria Capdevila (Olot, 1892-Banyoles, 1972), fil&#xF3;sofo, cr&#xED;tico literario, periodista, es una figura notable y muy significativa del panorama intelectual catal&#xE1;n anterior a la llamada &#xAB;Transici&#xF3;n democr&#xE1;tica&#xBB;. Destac&#xF3; por un firme compromiso con el pa&#xED;s, por sus convicciones cristianas, pero tambi&#xE9;n por una sensibilidad extraordinaria por los problemas de justicia social. En uno de sus libros, en el umbral de la filosof&#xED;a, escribi&#xF3; lo siguiente: &#xAB;No nos separamos ni un momento de la vida. Partimos de las cosas vivas y vividas y no nos movemos. Al fin y al cabo, la vida no es porque hacemos filosof&#xED;a, sino que la filosof&#xED;a es para explicar la vida. &#xBB;Y es que, seg&#xFA;n Capdevila, s&#xF3;lo podemos empezar a hacer filosof&#xED;a&#xAB; cargados de experiencias metaf&#xED;sicas y l&#xF3;gicas. Con el estudio sistem&#xE1;tico no intentamos explicarnos m&#xE1;s claramente un mundo que confusamente conoc&#xED;amos. No le pedimos muchas amistades nuevas, sino que, m&#xE1;s que todo, nos aclare y ordene las que ya ten&#xED;amos &#xBB;. Josep Maria Capdevila (Olot, 1892-Banyoles, 1972), philosopher, literary critic, journalist, is a notable and very significant figure in the Catalan intellectual landscape prior to the so-called "democratic transition." He emphasized by a firm commitment to the country, by his Christian convictions, but also by an extraordinary sensitivity to the problems of social justice. In one of his books, On the threshold of philosophy, he wrote the following: "We do not separate ourselves from a moment of life. We start from living things and live and do not move. After all, life is not because we make philosophy, but philosophy is to explain life. "According to Capdevila, we can only begin to make philosophy" laden with metaphysical and logical experiences. With the systematic study we did not try to explain more clearly to us a world that we knew confusedly. We do not ask for a lot of new knowledge, but, above all, clarify and order those that we already had." etica-i-filosofia-moral,filosofia,humanitats 2018-11-05 09:54:41 Paper 9788499844572 9788499844671 Els inventaris "post mortem" Els inventaris "post mortem" 9788499844534 https://www.documentauniversitaria.com/producte/els-inventaris-post-mortem/ 186 cat Moreno Claverías, Belén::Moreno Claverías, Belén::Almenar Fernández, Luis::Ramos Palencia, Fernando::Muñoz Navarro, Daniel::Congost Colomer, Rosa::Ros Massana, Rosa::Béaur, Gérard A01::B13::A01::A01::A01::A01::A01::A01 L&#x2019;inventari post-mortem pot ser definit com un llistat fet davant notari de tots els b&#xE9;ns &#x2013;mobles, immobles i rendes- que conformaven l&#x2019;her&#xE8;ncia d&#x2019;un difunt. Tot i que havien estat utilitzats com a font per a l&#x2019;an&#xE0;lisi d&#x2019;alguns aspectes relacionats amb la hist&#xF2;ria econ&#xF2;mica i social als anys 1970, van viure una empenta sense precedents als anys 1980 i 1990, quan mostraren els seus avantatges per analitzar les transformacions de les pautes de consum pr&#xE8;vies i paral&#xB7;leles a la industrialitzaci&#xF3;. Per tal d&#x2019;analitzar el pes que els canvis en la demanda &#x2013;les modes, els gustos, els comportaments dels consumidors- pogueren tenir en la transformaci&#xF3; &#x2013;modernitzaci&#xF3;, si es vol- dels ordres econ&#xF2;mic o social, els inventaris post-mortem tenen una import&#xE0;ncia fonamental. No hi ha cap altra font que permeti veure les llars, els establiments comercials o els tallers artesanals per dins, que enumeri i descrigui els objectes que hi havia al seu interior i els b&#xE9;ns immobles i rendes que configuraven els patrimonis familiars. Els textos d&#x2019;aquest volum analitzen cr&#xED;ticament aquesta font i presenten els resultats d&#x2019;algunes recerques portades a terme mitjan&#xE7;ant el seu &#xFA;s. Mostren l&#x2019;extraordin&#xE0;ria riquesa d&#x2019;informaci&#xF3; dels inventaris, alhora que alguns dels seus punts febles que varien en funci&#xF3; del lloc i l&#x2019;&#xE8;poca on foren redactats. Conviden, si m&#xE9;s no, a apropar-se a aquesta font a tots aquells que encara no la coneguin i a explorar les seves infinites possibilitats als investigadors que vulguin enriquir o completar els resultats de les seves recerques. El inventario post-mortem puede ser definido como un listado hecho ante notario de todos los bienes -muebles, inmuebles y rentas- que conformaban la herencia de un difunto. Aunque hab&#xED;an sido utilizados como fuente para el an&#xE1;lisis de algunos aspectos relacionados con la historia econ&#xF3;mica y social en los a&#xF1;os 1970, vivieron un empuje sin precedentes en los a&#xF1;os 1980 y 1990, cuando mostraron sus ventajas para analizar las transformaciones de las pautas de consumo previas y paralelas a la industrializaci&#xF3;n. Para analizar el peso que los cambios en la demanda -las modas, los gustos, los comportamientos de los consumidores- pudieran tener en la transformaci&#xF3;n -Modernizaci&#xF3;n, si se quiere- de los &#xF3;rdenes econ&#xF3;mico o social, los inventarios post-mortem tienen una importancia fundamental. No hay ninguna otra fuente que permita ver los hogares, los establecimientos comerciales o los talleres artesanales por dentro, que enumere y describa los objetos que hab&#xED;a en su interior y los bienes inmuebles y rentas que configuraban los patrimonios familiares. Los textos de este volumen analizan cr&#xED;ticamente esta fuente y presentan los resultados de algunas investigaciones llevadas a cabo mediante su uso. Muestran la extraordinaria riqueza de informaci&#xF3;n de los inventarios, al tiempo que algunos de sus puntos d&#xE9;biles que var&#xED;an en funci&#xF3;n del lugar y la &#xE9;poca donde fueron redactados. Conviene, por lo menos, a acercarse a esta fuente a todos aquellos que a&#xFA;n no la conozcan y explorar sus infinitas posibilidades a los investigadores que quieran enriquecer o completar los resultados de sus b&#xFA;squedas. The post-mortem inventory can be defined as a list made before a notary of all the assets -furniture, real estate and rents- that made up the inheritance of a deceased. Although they had been used as a source for the analysis of some aspects related to economic and social history in the 1970s, they experienced an unprecedented boost in the 1980s and 1990s, when they showed their advantages to analyze the transformations of previous consumption patterns. and parallel to industrialization. To analyze the weight that the changes in the demand - the fashions, the tastes, the behaviors of the consumers - could have in the transformation -Modernization, if you want- of the economic or social orders, the post-mortem inventories have an importance fundamental. There is no other source that allows to see the homes, the commercial establishments or the artisan shops inside, that enumerate and describe the objects that were in their interior and the real estate and income that configured the family patrimonies. The texts in this volume critically analyze this source and present the results of some research carried out through its use. They show the extraordinary richness of information from the inventories, as well as some of their weak points that vary according to the place and time they were written. It is convenient, at least, to approach this source to all those who still do not know it and explore its infinite possibilities to researchers who want to enrich or complete the results of their searches. dret,dret-de-successions,economia,economia-finances-empresa-i-gestio,historia,historia-de-leconomia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats,lleis-de-jurisdiccio-especial 2018-10-25 09:54:38 Paper 9788499844534 9788499844565 Sistema integrat del paisatge entre antropolització, geo-economia, medi ambient i desenvolupament econòmic / Sistema integrato del paesaggio tra antropizzazione, geo-economia, ambiente e sviluppo 9788499844459 https://www.documentauniversitaria.com/producte/sistema-integrat-del-paisatge-entre-antropolitzaci-geo-economia-medi-ambient-i-desenvolupament-econmic-sistema-integrato-del-paesaggio-tra-antropizzazione-geo-economia-ambiente-e-svi/ 646 ita,cat Sechi-Nuvole, Marina::Sechi-Nuvole, Marina::Sechi-Nuvole, Marina::Vidal Casellas, Dolors::Vidal Casellas, Dolors::Vidal Casellas, Dolors B13::A01::A24::B13::A01::A15 ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,economia-finances-empresa-i-gestio,estudis-culturals,industria-del-turisme,industria-i-estudis-industrials,industries-de-serveis,planificacio-regional-i-zonal,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2018-10-01 07:39:15 Paper 9788499844459 Rep&#xFA;blica i Guerra Civil a Girona Estudis i documents 9788499844442 https://www.documentauniversitaria.com/producte/repblica-i-guerra-civil-a-girona/ 420 cat Nadal i Farreras, Joaquim A01 Girona es va despertar el dia 4 de febrer de 1939 amb un silenci esp&#xE8;s. La ciutat era morta i buida. Ressonaven encara els darrers espetecs de les explosions de les voladures que les tropes republicanes havien fet per entorpir l&#x2019;avan&#xE7;ada de l&#x2019;ex&#xE8;rcit franquista. La f&#xE0;brica Grober al barri del Mercadal fumejava i el pont de l&#x2019;aigua entre el Pont Major i Sarri&#xE0; era un testimoni mut i esgabellat. [...] Ara fa vuitanta anys d&#x2019;aquella devastaci&#xF3; inexorable i l&#x2019;estudi i l&#x2019;an&#xE0;lisi de tota la complexitat i tota la intensitat d&#x2019;aquell drama ens &#xE9;s imprescindible per construir el futur. En aquests Estudis i Documents he volgut presentar alguns aspectes d&#x2019;aquell passat i proposar algunes interpretacions de les contradiccions d&#x2019;aquella &#xE8;poca i d&#x2019;aquella societat. I ho he fet conven&#xE7;ut del valor testimonial i de transformaci&#xF3; de la Hist&#xF2;ria com a eina de futur. Girona se despert&#xF3; el d&#xED;a 4 de febrero de 1939 con un silencio espeso. La ciudad estaba muerta y vac&#xED;a. Resonaban a&#xFA;n los &#xFA;ltimos chasquidos de las explosiones de las voladuras que las tropas republicanas hab&#xED;an hecho para entorpecer el avance del ej&#xE9;rcito franquista. La f&#xE1;brica Grober el barrio del Mercadal humeaba y el puente del agua entre el Puente Mayor y Sarri&#xE0; era un testigo mudo y esgabellat. [...] Hace ochenta a&#xF1;os de aquella devastaci&#xF3;n inexorable y el estudio y el an&#xE1;lisis de toda la complejidad y toda la intensidad de aquel drama nos es imprescindible para construir el futuro. En estos Estudios y Documentos he querido presentar algunos aspectos de aquel pasado y proponer algunas interpretaciones de las contradicciones de aquella &#xE9;poca y de aquella sociedad. Y lo he hecho convencido del valor testimonial y de transformaci&#xF3;n de la Historia como herramienta de futuro. altres-questions-de-guerra-i-defensa,arts,arts-aspectes-generals,guerra-i-defensa,historia,historia-del-segle-xx-c-1900-c-2000,historia-primitiva-fins-a-lactualitat,humanitats,societat-i-ciencies-socials 2018-09-21 09:54:46 Paper 9788499844442 9788499844541 Ensayo hist&#xF3;rico de la iglesia parroquial de Sta. Maria de los Turers de Ba&#xF1;olas Ensayo hist&#xF3;rico de la iglesia parroquial de Sta. Maria de los Turers de Ba&#xF1;olas 9788499844473 https://www.documentauniversitaria.com/producte/ensayo-histrico-de-la-iglesia-parroquial-de-sta-maria-de-los-turers-de-baolas/ 154 spa,cat Alsius i Torrent, Pere::Galofré, Jordi::Grabuleda, Josep A01::B13::B13 El "Ensayo hist&#xF3;rico de la iglesia parroquial de Sta. Mar&#xED;a de los Turers de Ba&#xF1;olas" es la primera monograf&#xED;a que se ha escrito sobre esta iglesia g&#xF3;tica. La obra responde a la voluntad de Pere Alsius de reunir y difundir las noticias conocidas del templo ba&#xF1;olense, reaccionando a la nula o poca atenci&#xF3;n que la iglesia de Santa Mar&#xED;a de los Turers hab&#xED;a recibido hasta entonces, lo que se ha prolongado a lo largo de los a&#xF1;os, hasta que Martiri&#xE0; Brugada public&#xF3; su obra sobre la parroquia de Santa Mar&#xED;a de los Turers (2012). Este estudio de Pere Alsius, aunque no haberse publicado hasta la fecha, ha sido conocido y consultado por los especialistas y se ha convertido en una referencia a la hora de escribir sobre la historia de la iglesia de Santa Mar&#xED;a de los Turers. Todos los autores que, posteriormente, han estudiado el tema han hecho uso, directa e indirecta. El templo Banyoles es un buen ejemplo de la presencia en Catalu&#xF1;a de la nueva tecnolog&#xED;a g&#xF3;tica. Es un edificio de promoci&#xF3;n municipal, construido con el &#xFA;nico concurso econ&#xF3;mico de la poblaci&#xF3;n, con un esp&#xED;ritu pragm&#xE1;tico bien definido, funcional y sobrio. Es precisamente cuando Santa Mar&#xED;a de los Turers estaba en pleno proceso constructivo, que Catalu&#xF1;a se incorpor&#xF3; plenamente en el movimiento cultural europeo que conocemos con el nombre de g&#xF3;tico arquitectura catalana vivi&#xF3; una de las etapas m&#xE1;s creativas y singulares, con un sello propio y espec&#xED;fico. Esperamos que la publicaci&#xF3;n ahora de la obra de Pere Alsius sirva de punto de partida para la realizaci&#xF3;n del estudio monogr&#xE1;fico que Santa Mar&#xED;a de los Turers merece y est&#xE1; esperando, dado que es una es de las muestras m&#xE1;s destacadas de nuestro patrimonio arquitect&#xF3;nico medieval de la &#xE9;poca del g&#xF3;tico. The "Ensayo hist&#xF3;rico de la iglesia parroquial de Sta. Mar&#xED;a de los Turers de Ba&#xF1;olas" is the first monograph that has been written about this Gothic church. The work responds to the will of Pere Alsius to gather and disseminate the known news of the Bathing temple, reacting to the null or little attention that the church of Santa Maria de los Turers had received until then, which has been prolonged throughout the years, until Martiri&#xE0; Brugada published his work on the parish of Santa Mar&#xED;a de los Turers (2012). This study by Pere Alsius, although not published to date, has been known and consulted by specialists and has become a reference when writing about the history of the church of Santa Mar&#xED;a de los Turers. All authors who have subsequently studied the subject have made use, direct and indirect. The Banyoles temple is a good example of the presence in Catalonia of the new Gothic technology. It is a building of municipal promotion, built with the only economic contest of the population, with a well defined, functional and sober pragmatic spirit. It is precisely when Santa Mar&#xED;a de los Turers was in the middle of a constructive process, that Catalonia was fully incorporated into the European cultural movement that we know as Gothic Catalan architecture, experiencing one of the most creative and singular stages, with its own specific stamp. We hope that the publication now of the work of Pere Alsius will serve as starting point for the realization of the monographic study that Santa Mar&#xED;a de los Turers deserves and is waiting for, given that it is one of the most outstanding examples of our medieval architectural heritage of the Gothic period. comunitats-i-monacatos-cristians,cristianisme,historia,historia-regional-i-nacional,humanitats,institucions-i-organitzacions-cristianes,religio-i-creences 2018-09-13 09:54:39 Paper 9788499844473 9788499844695 Un cor aventurer Un cor aventurer 9788499844466 https://www.documentauniversitaria.com/producte/un-cor-aventurer/ 50 cat Nadal i Farreras, Josep Maria A01 Discurs pronunciat pel doctor Josep Maria Nadal, ex-rector de la Universitat de Girona, en motiu de la jubilaci&#xF3; del Dr. Ramon Alcoberro Pericay, del Dr. Joan Llu&#xED;s Alegret Tejero, del Dr. Joan Manuel del Pozo &#xC0;lvarez, del Dr. &#xC0;ngel Duarte Montserrat, de la Dra. Montserrat Escart&#xED;n Gual, de la Dra. Anna Maria Garcia Rovira, del Dr. Joaquim Nadal Farreras, de la Dra. Maria Assumpci&#xF3; Roig Torrent&#xF3; i del Dr. Narc&#xED;s Soler Masferrer, professors tots de la Facultat de Lletres. L'acte va tenir lloc el dia 14 de juny de 2018 a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres. Speech delivered by Dr. Josep Maria Nadal, ex-rector of the University of Girona, on the occasion of the retirement of Dr. Ramon Alcoberro Pericay, of the Dr. Joan Llu&#xED;s Alegret Tejero, of Dr. Joan Manuel del Pozo &#xC1;lvarez, from Dr. &#xC1;ngel Duarte Montserrat, of the Dra. Montserrat Escart&#xED;n Gual, of the Dra. Anna Maria Garcia Rovira, from Dr. Joaquim Nadal Farreras, of the Dra. Mar&#xED;a Asunci&#xF3;n Roig Torrent&#xF3; from Dr. Narc&#xED;s Soler Masferrer, all teachers at the Faculty of Arts. The event took place on June 14, 2018 in the Sala de Graus of the Facultat de Lletres. discursos,educacio-pedagogia,educacio-superior-i-continua-educacio-terciaria,literatura-i-estudis-literaris,prosa-no-ficcio,societat-i-ciencies-socials,universitats 2018-08-01 09:54:48 Paper 9788499844466 9788499844558 Els Ateneus a Catalunya 9788499844435 https://www.documentauniversitaria.com/producte/els-ateneus-a-catalunya/ 271 cat Duch Plana, Montserrat::Duch Plana, Montserrat::Nadal i Farreras, Joaquim::Nadal i Farreras, Joaquim::Nadal i Farreras, Joaquim::Arnabat Mata, Ramon::Ferré Trill, Xavier::Solà i Gussinyer, Pere::Barrull Pelegrí, Jaume::Cao Costoya, David::Dalmau i Ribalta, Antoni::Gil Tort, Rosa Maria::Domènech Casadevall, Gemma::Alcázar Serrat, Ivan::Ramon Graells, Antoni A01::B24::A01::B24::A24::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 En tant que les associacions aspiraven a tenir un local social, casa pr&#xF2;pia i atorgar&#x2010;li la singularitat arquitect&#xF2;nica i funcional que els recursos col&#xB7;lectius permetessin, els centres disposaven sovint de biblioteca, caf&#xE8;, teatre, sales de reunions, espais d&#x2019;esbarjo, i tot aix&#xF2; en el seu conjunt determinava la formaci&#xF3; d&#x2019;un patrimoni f&#xED;sic i espiritual, material i immaterial, que vol&#xED;em copsar. S&#x2019;havien fet intents individuals i en grup a les terres del sud i tamb&#xE9; a les terres del nord; ens calia fer la s&#xED;ntesi i posar les bases per a la sistematitzaci&#xF3; posterior d&#x2019;aquesta informaci&#xF3; i vam decidir de fer&#x2010;ho a Girona, associant els grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili i els de la Universitat de Girona a trav&#xE9;s de l&#x2019;Institut Catal&#xE0; de Recerca en Patrimoni Cultural. Aix&#xED;, a Girona, el 27 d&#x2019;octubre del 2017 vam comen&#xE7;ar a analitzar de manera incipient els aspectes patrimonials dels espais de sociabilitat. Aquest volum, que &#xE9;s nom&#xE9;s una primera pedra, aspira a posar les bases d&#x2019;estudis posteriors que sistematitzin l&#x2019;an&#xE0;lisi patrimonial per a tot el territori de Catalunya. Ens complau donar a con&#xE8;ixer els treballs presentats en aquella sessi&#xF3; i aspirem a continuar explorant aquest cam&#xED; inici&#xE0;tic. En tanto que las asociaciones aspiraban a tener un local social, casa propia y otorgarle la singularidad arquitect&#xF3;nica y funcional que los recursos colectivos permitieran, los centros dispon&#xED;an a menudo de biblioteca, caf&#xE9;, teatro, salas de reuniones, espacios de recreo , y todo ello en su conjunto determinaba la formaci&#xF3;n de un patrimonio f&#xED;sico y espiritual, material e inmaterial, que quer&#xED;amos captar. Se hab&#xED;an hecho intentos individuales y en grupo en las tierras del sur y tambi&#xE9;n en las tierras del norte; nos hab&#xED;a que hacer la s&#xED;ntesis y poner las bases para la sistematizaci&#xF3;n posterior de esta informaci&#xF3;n y decidimos hacerlo en Girona, asociando los grupos de investigaci&#xF3;n de la Universidad Rovira i Virgili y los de la Universidad de Girona a trav&#xE9;s del Instituto Catal&#xE1;n de Investigaci&#xF3;n en Patrimonio Cultural. As&#xED;, en Girona, el 27 de octubre de 2017 comenzamos a analizar de manera incipiente los aspectos patrimoniales de los espacios de sociabilidad. Este volumen, que es s&#xF3;lo una primera piedra, aspira a poner las bases de estudios posteriores que sistematicen el an&#xE1;lisis patrimonial para todo el territorio de Catalu&#xF1;a. Nos complace dar a conocer los trabajos presentados en esa sesi&#xF3;n y aspiramos a continuar explorando este camino inici&#xE1;tico. While the associations sought to have a social place, their own home and give it the architectural and functional uniqueness that collective resources allowed, the centers often had library, coffee, theater, meeting rooms, recreation spaces , and all this as a whole determined the formation of a physical and spiritual, material and immaterial heritage that we wanted to capture. Individual and group attempts had been made in the lands of the south and also in the lands of the north; we had to do the synthesis and lay the foundations for the subsequent systematization of this information and we decided to do so in Girona, associating the research groups of the Rovira i Virgili University and those of the University of Girona through the 'Institut Catal&#xE0; de Recerca en Patrimoni Cultural. Thus, in Girona, on October 27, 2017 we began to analyze in an incipient way the patrimonial aspects of sociability spaces. This volume, which is only a first stone, aspires to lay the foundations for subsequent studies that systematise the heritage analysis for the entire territory of Catalonia. We are pleased to publicize the work presented during that session and aspire to continue exploring this initiatory path. activisme-politic,estudis-culturals,grups-socials,grups-socials-clubs-i-societats,politica-i-govern,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2018-07-11 09:54:38 Paper 9788499844435 9788499844503 Xangai 2016 als pa&#xEF;sos mediterranis / Xangai 2016 en los pa&#xED;ses mediterr&#xE1;neos / Sanghai 2016 in the mediterranean countries 9788499844428 https://www.documentauniversitaria.com/producte/xangai-2016-als-pasos-mediterranis-xangai-2016-en-los-pases-mediterrneos-sanghai-2016-in-the-mediterranean-countries/ cat,spa,eng Juvinyà Canal, Dolors::Juvinyà Canal, Dolors:: A01::B24::A01 El objetivo del III Simposio Mediterr&#xE1;neo de Promoci&#xF3;n de la Salud es reflexionar y debatir sobre los nuevos retos planteados en la Declaraci&#xF3;n de Shangh&#xE1;i de Promoci&#xF3;n de la Salud en la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible aprobada en 2016, en el contexto de los pa&#xED;ses mediterr&#xE1;neos. benestar-social-i-serveis-socials,educacio-pedagogia,estrategies-dalfabetitzacio,estrategies-i-politiques-educatives,serveis-socials-i-benestar-criminologia,societat-i-ciencies-socials 2018-07-04 09:54:48 PDF 9788499844428 Estudi General, 26 02116030-26 https://www.documentauniversitaria.com/producte/estudi-general-26/ 252 cat,spa Aquest número de la revista <em>Estudi General</em> inclou els articles següents: <strong>Presentació</strong> Joaquim Maria Puigvert Solà <strong>Estudi General</strong> <strong>Aplicaciones didácticas de las oraciones concesivas en la enseñanza del español: comparación interlingüística</strong> Andrea González Centelles <strong>La periferia izquierda de los adjuntos de gerundio (siglos XII-XVII)</strong> Núria Brunet Ros <strong>Ramon Vinyes i el Grup de Barranquilla</strong> Xavier Colomer-Ribot <strong>Humor i sàtira com a recreació de la vida gironinadurant la I Guerra Mundial</strong> Jaume Guzmán <strong>El còmic, una plataforma per a la representació de la història: Joe Sacco i el còmic periodístic</strong> Megan Descayre Brosel <strong>Individuo, figura y «cualsea»: fotogramas de tres estados del sujeto</strong> David Ferragut <strong>El mercat de la terra a l’Amer del segle XIV</strong> Alba Pérez Álvarez <strong>Emfiteusi, creixement agrari i canvi social a l’Alt Empordà (1775-1792)</strong> Brenda Nogué Moreno <strong>Viure (a) la nació en una zona fronterera: les «experiències de nació» en la premsa comarcal de la Cerdanya espanyola (1879-1895)</strong> Arnau Mayans Montés historia,historia-de-lart-estils-dart-i-disseny,historia-medieval,literatura-historia-i-critica,llengues,premsa-i-periodisme 2018-05-03 16:03:47 23853565-26-PDF 23853565-26 La comprensi&#xF3;, millora i transformaci&#xF3; de la pr&#xE0;ctica educativa / La comprensi&#xF3;n, mejora y transformaci&#xF3;n de la pr&#xE1;ctica educativa / Understanding, improving and transforming educational practice 9788499844343 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-comprensi-millora-i-transformaci-de-la-prctica-educativa-la-comprensin-mejora-y-transformacin-de-la-prctica-educativa-understanding-improving-and-transfor/ 298 cat,spa,eng Esteban Guitart, Moisès::Esteban Guitart, Moisès:::: A01::B15::A01::A01 Els veritables i rellevants projectes sempre es recolzen sobre esfor&#xE7;os col&#xB7;lectius i les institucions, en general, o les institucions de recerca, en particular, en s&#xF3;n un clar exponent i un bon exemple. No &#xE9;s possible reduir-les en un sol nom, una sola persona, una sola actuaci&#xF3;. Aquest, crec, &#xE9;s el principal objectiu del llibre, a saber: fer visible la riquesa de veus i grups de recerca que, aplegats i en el marc de l&#x2019;Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona, porten deu anys sumant esfor&#xE7;os en la comprensi&#xF3;, millora i transformaci&#xF3; de la pr&#xE0;ctica educativa. Los verdaderos y relevantes proyectos siempre se apoyan sobre esfuerzos colectivos y las instituciones, en general, o las instituciones de investigaci&#xF3;n, en particular, son un claro exponente y un buen ejemplo de ello. No es posible reducirlas en un solo nombre, una sola persona, una sola actuaci&#xF3;n. Este, creo, es el principal objetivo del libro, a saber: hacer visible la riqueza de voces y grupos de investigaci&#xF3;n que, reunidos y en el marco del Institut de Recerca Educativa de la Universidad de Girona, llevan diez a&#xF1;os sumando esfuerzos en la comprensi&#xF3;n, mejora y transformaci&#xF3;n de la pr&#xE1;ctica educativa. The real and relevant projects always rely on collective efforts and institutions, in general, or research institutions, in particular, are a clear example and a good example of this. It is not possible to reduce them in a single name, a single person, a single performance. This, I believe, is the main objective of the book, namely: to make visible the wealth of voices and research groups that, gathered together and within the framework of the Institut de Recerca Educativa of the University of Girona, have spent ten years joining efforts in understanding , improvement and transformation of educational practice. educacio-pedagogia,educacio-superior-i-continua-educacio-terciaria,formacio-docent,habilitats-i-tecniques-densenyament,societat-i-ciencies-socials 2018-04-06 09:54:41 Paper 9788499844343 9788499844329 Eleccions de to plebiscitari 9788499844336 https://www.documentauniversitaria.com/producte/eleccions-de-to-plebiscitari/ 210 cat Capdevila Gómez, Arantxa::Capdevila Gómez, Arantxa::Pont Sorribes, Carles::Pont Sorribes, Carles::Besalú Casademont, Reinald::Besalú Casademont, Reinald::Moragas Fernández, Carlota::Moragas Fernández, Carlota:: B24::A01::A01::B24::B24::A01::A01::B24::A01 El president de la Generalitat, Artur Mas, va convocar eleccions anticipades al Parlament de Catalunya el dia 27 de setembre de 2015. Es repetia un escenari semblant als comicis del 2012, aquesta vegada despr&#xE9;s de la negativa del Govern d&#x2019;Espanya d&#x2019;autoritzar un refer&#xE8;ndum pactat sobre la independ&#xE8;ncia de Catalunya. Aquest rebuig va ser l&#x2019;argument esgrimit per tal que es convoquessin eleccions i tamb&#xE9; va generar que aquestes esdevinguessin un plebiscit entre els partidaris i els detractors de la independ&#xE8;ncia. &#xA0; En aquest escenari, el treball que es presenta t&#xE9; diversos punts d&#x2019;inter&#xE8;s des del punt de vista de la comunicaci&#xF3; pol&#xED;tica. El primer fa refer&#xE8;ncia al marc conceptual que sobrevola el relat comunicatiu de les diferents forces pol&#xED;tiques i candidatures que concorren a les eleccions i que s&#x2019;articula entorn de les aspiracions pol&#xED;tiques de Catalunya. El segon, tracta de la formaci&#xF3; de coalicions, element que distorsiona no nom&#xE9;s el tradicional ecosistema catal&#xE0; de partits pol&#xED;tics, sin&#xF3; tamb&#xE9; el comunicatiu de les mateixes formacions. El tercer i &#xFA;ltim fa refer&#xE8;ncia a les estrat&#xE8;gies comunicatives, que passaven a tenir un paper determinant a les xarxes socials. &#xA0; El llibre que el lector t&#xE9; a les mans integra diverses metodologies i perspectives de la comunicaci&#xF3; pol&#xED;tica amb la finalitat de tenir aproximacions, des de diferents camps d&#x2019;estudi de les estrat&#xE8;gies electorals dels diferents partits. La principal conclusi&#xF3; a la que s&#x2019;arriba &#xE9;s que, en definitiva, la campanya electoral de 2015 suposa una ruptura respecte a les l&#xED;nies dibuixades per les eleccions anteriors, ja que totes les tend&#xE8;ncies hist&#xF2;riques desapareixen o es dilueixen a causa de la excepcionalitat del context pol&#xED;tic. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, convoc&#xF3; elecciones anticipadas en el Parlamento de Catalu&#xF1;a el d&#xED;a 27 de septiembre de 2015. Se repet&#xED;a un escenario similar a los comicios del 2012, esta vez tras la negativa del Gobierno de Espa&#xF1;a de autorizar un refer&#xE9;ndum pactado sobre la independencia de Catalu&#xF1;a. Este rechazo fue el argumento esgrimido para que se convocaran elecciones y tambi&#xE9;n gener&#xF3; que estas se convirtieran en un plebiscito entre los partidarios y los detractores de la independencia. En este escenario, el trabajo que se presenta tiene varios puntos de inter&#xE9;s desde el punto de vista de la comunicaci&#xF3;n pol&#xED;tica. El primero hace referencia al marco conceptual que sobrevuela el relato comunicativo de las diferentes fuerzas pol&#xED;ticas y candidaturas que concurren a las elecciones y que se articula en torno a las aspiraciones pol&#xED;ticas de Catalu&#xF1;a. El segundo, trata de la formaci&#xF3;n de coaliciones, elemento que distorsiona no s&#xF3;lo el tradicional ecosistema catal&#xE1;n de partidos pol&#xED;ticos, sino tambi&#xE9;n el comunicativo de las mismas formaciones. El tercer y &#xFA;ltimo hace referencia a las estrategias comunicativas, que pasaban a tener un papel determinante en las redes sociales. El libro que el lector tiene en sus manos integra diversas metodolog&#xED;as y perspectivas de la comunicaci&#xF3;n pol&#xED;tica con el fin de tener aproximaciones, desde diferentes campos de estudio de las estrategias electorales de los diferentes partidos. La principal conclusi&#xF3;n a la que llega es que, en definitiva, la campa&#xF1;a electoral de 2015 supone una ruptura respecto a las l&#xED;neas dibujadas por las elecciones anteriores, ya que todas las tendencias hist&#xF3;ricas desaparecen o se diluyen debido a la excepcionalidad del contexto pol&#xED;tico. The president of the Generalitat, Artur Mas, called for early elections to the Parliament of Catalonia on September 27, 2015. A scenario similar to the elections of 2012 was repeated, this time after the refusal of the Government of Spain to authorize a referendum agreed on the independence of Catalonia. This rejection was the argument put forward so that elections were convened and also generated that these would become a plebiscite between the supporters and the detractors of independence. eleccions-i-referendums,estructura-i-processos-politics,estudis-mediatics,liders-i-lideratge-politics,politica-i-govern,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2018-04-06 09:54:38 Paper 9788499844336 9788499844398 La torre Desvern de Celrà 9788499844282 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-torre-desvern-de-celr/ cat Codina Falgàs, Ferran::Palahí Grimal, Lluís::Prat Vilà, Marc::Sagrera Aradilla, Jordi A01::A01::A01::A01 Les excavacions efectuades a Torre Desvern (Celrà, Gironès) el 2003 i entre els anys 2011 i 2017 han documentat una llarga ocupació de l’indret. Durant segle VII, es construí, a l’espai on avui dia s’alça l’immoble, un establiment visigot. Malgrat aquests vestigis previs, l’origen de l’edifici actual s’emmarca en el segle XII, quan es bastí una edificació medieval dominada per una torre de planta rectangular. Entre els segles XV i XVI, l’edifici fou convertit en un palau gòtic. Finalment, ja en el transcurs del segle XVIII, la Torre Desvern va esdevenir un mas convencional. Las excavaciones efectuadas en Torre Desvern (Celr&#xE0;, Giron&#xE8;s) el 2003 y entre los a&#xF1;os 2011 y 2017 han documentado una larga ocupaci&#xF3;n de lugar. Durante el siglo VII, se construy&#xF3;, en el espacio d&#xF3;nde hoy se eleva el edifico, un asentamiento visigodo. A pesar de los vestigios previos, el origen del edifico actual se enmarca en el siglo XII, cuando se construy&#xF3; una edificaci&#xF3;n medieval dominada por una torre de planta rectangular.&#xA0; Entre los siglos XV y XVI, el edificio fue convertido en un palacio g&#xF3;tico. Finalmente, ya durante el transcurso del siglo XVIII, Torre Desvern se transform&#xF3; en un manso convencional. The excavations executed in Torre Desvern (Celr&#xE0;, Giron&#xE8;s) in 2003 and between 2011 and 2017 documented a wide occupation of the place. During the 7th century, it was built, in the place where today we find Torre Desvern, a Visigoth settlement. Despite the previous remains, the origin of the current building is found it in 12th century, when it was built a medieval construction dominated by a rectangular tower. Between 15 and 16th centuries, the building was transformed in a Gothic palace. Finally, during the 18th century, Torre Desvern became a conventional country house. arqueologia,historia,historia-primitiva-fins-a-lactualitat,humanitats 2018-02-07 09:54:43 PDF 9788499844282 La metaf&#xED;sica del conocimiento de Karl Rahner 9788499844176 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-metafsica-del-conocimiento-de-karl-rahner/ 1074 spa Mercant Simó, Jaume A01 El te&#xF2;leg jesu&#xEF;ta Karl Rahner, despr&#xE9;s del Concili Vatic&#xE0; II, es va convertir en el palad&#xED; de la "nouvelle th&#xE9;ologie" i en el "princeps novorum theologorum", mitjan&#xE7;ant la proclama del c&#xE8;lebre gir antropol&#xF2;gic transcendental. Per poder comprendre adequadament a aquest te&#xF2;leg de Freiburg, &#xE9;s menester analitzar-lo des dels seus fonaments filos&#xF2;fics. Amb el present llibre, Jaume Mercant Sim&#xF3;, fent una an&#xE0;lisi detallada de "Geist in Welt" ( "Esperit en el m&#xF3;n"), demostra com el doctor Rahner, mitjan&#xE7;ant la seva "Erkenntnismetaphysik" ( "metaf&#xED;sica del coneixement"), tergiversa els principis de la metaf&#xED;sica i la gnoseologia tomistes pr&#xE0;cticament en la seva totalitat, portant el "cogito" cartesi&#xE0; fins a les &#xFA;ltimes conseq&#xFC;&#xE8;ncies, identificant en l'home el "ser", el "con&#xE8;ixer" i el "ser conegut". En definitiva, l'autor demostra que Rahner, tot i que es presenti com a aut&#xE8;ntic int&#xE8;rpret de sant Tom&#xE0;s d'Aquino, es veu influenciat, m&#xE9;s aviat, pel racionalisme de Kant, l'idealisme de Hegel i l'existencialisme de Heidegger. El te&#xF3;logo jesuita Karl Rahner, despu&#xE9;s del Concilio Vaticano II, se convirti&#xF3; en el palad&#xED;n de la "nouvelle th&#xE9;ologie" y en el "princeps novorum theologorum", mediante la proclama del c&#xE9;lebre giro antropol&#xF3;gico trascendental. Para poder comprender adecuadamente a este te&#xF3;logo de Freiburg, es menester analizarlo desde sus fundamentos filos&#xF3;ficos. Con el presente libro, Jaime Mercant Sim&#xF3;, haciendo un an&#xE1;lisis pormenori&#xAD;zado de "Geist in Welt" ("Esp&#xED;ritu en el mundo"), demuestra c&#xF3;mo el doctor Rahner, mediante su "Erkenntnismetaphysik" ("metaf&#xED;sica del conocimiento"), tergiversa los principios de la metaf&#xED;sica y la gnoseolog&#xED;a tomistas pr&#xE1;cticamente en su totalidad, llevando el "cogito" cartesiano hasta sus &#xFA;ltimas consecuencias, identificando en el hombre el "ser", el "conocer" y el "ser conocido". En definitiva, el autor demuestra que Rahner, a pesar de que se presente como aut&#xE9;ntico int&#xE9;rprete de santo Tom&#xE1;s de Aquino, se ve influenciado, m&#xE1;s bien, por el racionalismo de Kant, el idealismo de Hegel y el exis&#xAD;tencialismo de Heidegger. The Jesuit theologian Karl Rahner, after the 2th Vatican Council, became the champion of the "nouvelle th&#xE9;ologie" and the "princeps novorum theologorum", through the proclamation of the famous transcendental anthropological turn. In order to properly understand this Freiburg theologian, it is necessary to analyze it from its philosophical foundations. With this book, Jaime Mercant Sim&#xF3;, making a detailed analysis of "Geist in Welt" ("Spirit in the world"), demonstrates how Dr. Rahner, through his "Erkenntnismetaphysik" ("metaphysics of knowledge"), misrepresents the principles of Thomistic metaphysics and gnoseology practically in its entirety, taking the Cartesian "cogito" to its ultimate consequences, identifying in man the "being", the "knowing" and the "known being". In short, the author shows that Rahner, although he presents himself as an authentic interpreter of Saint Thomas Aquinas, is influenced, rather, by Kant's rationalism, Hegel's idealism and Heidegger's existentialism. filosofia,filosofia-epistemologia-i-teoria-del-coneixement,filosofia-metafisica-i-ontologia,humanitats 2018-01-24 09:54:42 Paper 9788499844176 9788499844350 Les Modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català 9788499844183 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-modificacions-recents-del-codi-civil-de-catalunya-i-la-incidncia-de-la-llei-de-la-jurisdicci-voluntria-en-el-dret-catal-2/ spa,cat Institut de Dret privat europeu i comparat Universitat de Girona B23 El volum recull les aportacions a les Dinovenes Jornades de Dret català a Tossa (2016). Inclou l’estudi de les modificacions aprovades al Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya i que hi han incorporat les propietats temporal i compartida, i adaptat la regulació vigent de la propietat horitzontal a les necessitats de la pràctica. La segona part del volum dedica una atenció molt destacada a la incidència de la recent Llei 15/2015, de jurisdicció voluntària, sobre el règim de les institucions familiars i successòries catalanes. <b>Paraules clau: </b>Propietat temporal; Propietat compartida; Propietat horitzontal; Jurisdicció voluntària; Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals Materials of the nineteenth day of Catalan Law in Tossa de Mar dret,dret-de-familia,dret-de-propietat,lleis-de-jurisdiccio-especial,unions-no-matrimonials 2017-12-21 09:54:43 EPUB 9788499844183 9788499844268 L'obra de Francesc Mirabent 9788499844152 https://www.documentauniversitaria.com/producte/lobra-de-francesc-mirabent/ 132 cat Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan A01::B24 Francesc Mirabent Vilaplana (1888-1952) tal vegada no sigui un pensador ineludible de la història de la intel·lectualitat catalana. Però la seva figura i el seu treball són molt dignes de consideració. Ens ajuden a entendre tant el període immediatament anterior a la Guerra Civil, ple d'entusiasme i bones intencions, com la situació desoladora en què es va trobar la universitat catalana en el període de postguerra. Entre un moment i l'altre, l'obra de Mirabent s'alça amb una dignitat molt considerable. Representa, a més, una baula important de la cadena que traça una certa trajectòria al llarg de la història del pensament modern a casa nostra, especialment en els estudis sobre l'estètica. Francesc Mirabent Vilaplana (1888-1952) tal vez no sea un pensador ineludible de la historia de la intelectualidad catalana. Pero su figura y su trabajo son muy dignas de consideraci&#xF3;n. Nos ayudan a entender tanto el per&#xED;odo inmediatamente anterior a la Guerra Civil, lleno de entusiasmo y buenas intenciones, como la situaci&#xF3;n desoladora en la que se encontr&#xF3; la universidad catalana en el periodo de posguerra. Entre un momento y otro, la obra de Mirabent alza con una dignidad muy considerable. Representa, adem&#xE1;s, un eslab&#xF3;n importante de la cadena que traza una cierta trayectoria a lo largo de la historia del pensamiento moderno en nuestro pa&#xED;s, especialmente en los estudios sobre la est&#xE9;tica. Francesc Mirabent Vilaplana (1888-1952) may not be an inescapable thinker of the history of Catalan intelligentsia. But his figure and his work are very worthy of consideration. They help us to understand both the period immediately prior to the Civil War, full of enthusiasm and good intentions, and the devastating situation in which the Catalan university was found in the postwar period. Between one moment and the other, the work of Mirabent stands with a very considerable dignity. It also represents an important link in the chain that traces a certain trajectory throughout the history of modern thought in our house, especially in studies on aesthetics. filosofia,filosofia-estetica,humanitats 2017-11-20 09:54:44 Paper 9788499844152-PDF 9788499844220 Pensament i llegat de Francesc Xavier Llorens Barba 9788499844169 https://www.documentauniversitaria.com/producte/pensament-i-llegat-de-francesc-xavier-llorens-barba/ 176 cat Vergès Gifra, Joan::Vergès Gifra, Joan A01::B24 A la figura de Francesc Xavier Llorens i Barba l’embolcalla un halo especial. Un aire entre mític i misteriós. El poeta Joan Maragall, l’any 1901, va proclamar allò de “[A Llorens i Barba] Le veneramos tanto y le conocemos tan poco”. Més tard, Eugeni d’Ors diria que el filòsof de Vilafranca del Penedès era “per a les noves generacions de Catalunya, un torbador enigma”. I pocs anys després, Rovira i Virgili constataria que “hi ha una desproporció entre els mèrits de Llorenç i Barba i la coneixença que es té de la seva vida i de la seva obra”. Intuïm que Llorens i Barba és un nom especial de la història del pensament català, però encara avui ens costa saber dir exactament per què. Fa anys que ens trobem en aquesta situació. En resum, en sabem poc, però li atribuïm molt. En la figura de Francesc Xavier Llorens y Barba le envuelve un halo especial. Un aire entre m&#xED;tico y misterioso. El poeta Joan Maragall, en 1901, proclam&#xF3; aquello de "[A Llorens i Barba] Le veneramos Tanto y le conocemos tan poco". M&#xE1;s tarde, Eugeni d'Ors dir&#xED;a que el fil&#xF3;sofo de Vilafranca del Pened&#xE8;s era "para las nuevas generaciones de Catalu&#xF1;a, un turbador enigma". Y pocos a&#xF1;os despu&#xE9;s, Rovira y Virgili constatar&#xED;a que "existe una desproporci&#xF3;n entre los m&#xE9;ritos de Lorenzo y Barba y el conocimiento que se tiene de su vida y de su obra". Intuimos que Llorens i Barba es un nombre especial de la historia del pensamiento catal&#xE1;n, pero a&#xFA;n hoy nos cuesta saber decir exactamente por qu&#xE9;. Hace a&#xF1;os que nos encontramos en esta situaci&#xF3;n. En resumen, sabemos poco, pero le atribuimos mucho. In the figure of Francesc Xavier Llorens and Barba, a special halo surrounds him. An air between mythical and mysterious. The poet Joan Maragall, in 1901, proclaimed that of "[A Llorens i Barba] We venerate him So much and we know him so little". Later, Eugeni d'Ors would say that the philosopher of Vilafranca del Pened&#xE8;s was "for the new generations of Catalonia, a disturbing enigma". And a few years later, Rovira and Virgili would confirm that "there is a disproportion between the merits of Lorenzo and Barba and the knowledge they have of their life and their work". We believe that Llorens i Barba is a special name in the history of Catalan thought, but even today it is difficult for us to know exactly why. We have been in this situation for years. In summary, we know little, but we attribute a lot to it. filosofia,filosofia-epistemologia-i-teoria-del-coneixement,humanitats 2017-11-15 09:54:45 Paper 9788499844169 9788499844237 Raimon Panikkar. Intercultural and Interreligious Dialogue 9788499844053 https://www.documentauniversitaria.com/producte/raimon-panikkar-intercultural-and-interreligious-dialogue/ 260 eng Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan::Vergés Gifra, Joan A01::B26::B16 Hi ha tres aspectes de la intuïció fonamental en el nucli del pensament de Pannikar segons el qual la realitat és alhora el món, Déu i home. No es tracta simplement d'una idea o un concepte, sinó d'una comprensió que cal viure, una experiència simultània intel·lectual i mística. L'home percep de manera sensible la realitat i entén racionalment. Això és precisament d'on sorgeixen la pluralitat i diversitat de cultures i religions. Per tant, segons Panikkar, la realitat no es pot reduir a cap mena de monisme. No obstant això, la religiositat, més que religiós i religiós, uneix cos i ànima, vincula una persona a una altra, la gent cap a la terra, el món i l'home al misteri. Les contribucions que componen aquest volum provenen del Simposi Internacional sobre Raimon Panikkar organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona a finals de maig de 2015. Hay tres aspectos de la intuici&#xF3;n fundamental en el n&#xFA;cleo del pensamiento de Pannikar seg&#xFA;n la cual la realidad es al mismo tiempo el mundo, Dios y el hombre. No se trata simplemente de una idea o un concepto, sino de una comprensi&#xF3;n que debe ser vivida, una experiencia simult&#xE1;neamente intelectual y m&#xED;stica. El hombre percibe la realidad con sensibilidad y la entiende racionalmente. De ah&#xED; precisamente surge la pluralidad y diversidad de culturas y religiones. Por lo tanto, seg&#xFA;n Panikkar, la realidad no se puede reducir a ning&#xFA;n tipo de monismo. Sin embargo, la religiosidad, m&#xE1;s que la religiolog&#xED;a y el religiosismo, une el cuerpo y el alma, une a una persona con otra, la gente a la tierra, el mundo y el hombre al misterio. Las contribuciones que componen este volumen provienen del Simposio Internacional sobre Raimon Panikkar organizado por la C&#xE1;tedra Ferrater Mora de Pensamiento Contempor&#xE1;neo de la Universidad de Girona (Catalu&#xF1;a, Espa&#xF1;a) a finales de mayo de 2015. There are three aspects of fundamental intuition at the core of Panikkarian thinking &#x2013; or, in other words, cosmotheandric intuition&#x2013; according to which reality is at the same time the World, God and Man. It is not simply a question of an idea or a concept, but of an understanding that must be lived, a simultaneously intellectual and mystical experience. Man perceives reality sensitively and understands it rationally. This is precisely from where the plurality and diversity of cultures and religions emerge. Therefore, according to Panikkar, reality cannot be reduced to any kind of monism. However, religiosity &#x2013;rather than religiology and religionism&#x2013; unites body and soul, ties one person to another, people to the earth, the world and man to mystery. The contributions that comprise this volume come from the International Symposium on Raimon Panikkar organized by the Ferrater Mora Chair of Contemporary Thought at the University of Girona (Catalonia, Spain) at the end of May 2015. filosofia,humanitats,relacions-interreligioses,religio-i-creences,religio-general,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2017-11-10 09:54:46 Paper 9788499844053-PDF 9788499844213 Nuevos escenarios urbanos: nuevos conflictos y nuevas pol&#xED;ticas 9788499843858 https://www.documentauniversitaria.com/producte/nuevos-escenarios-urbanos-nuevos-conflictos-y-nuevas-polticas/ spa Castañer Vivas, Margarita::Castañer Vivas, Margarita::Vicente Rufí, Joan::Vicente Rufí, Joan::Feliu Torrent, Jaume::Feliu Torrent, Jaume::Martín Uceda, Javier::Martín Uceda, Javier A01::B24::A01::B24::A01::B24::A01::B24 Durant els dies 15-18 de juny va tenir lloc el XIII Col&#xB7;loqui de Geografia Urbana, en aquesta ocasi&#xF3; organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona. Sota el t&#xED;tol Nous escenaris urbans: nous conflictes i noves pol&#xED;tiques, l'argument de la trobada era doble. D'una banda, es proposava una reflexi&#xF3; al voltant de la situaci&#xF3; postcrisi de les ciutats -sense deixar de posar en q&#xFC;esti&#xF3; que el prefix s'ajusti a la realitat-, i l'estat dels problemes urbans heretats i de les pol&#xED;tiques per afrontar-los. D'altra banda el segon argument de debat es va centrar en els impactes de la crisi i les noves formes de resposta a la mateixa en territoris fronterers (com el giron&#xED;), amb la intenci&#xF3; de poder comparar realitats urbanes molt properes per&#xF2; amb marcs legals, tradicions , ... diferents. Durante los d&#xED;as 15-18 de junio tuvo lugar el XIII Coloquio de Geograf&#xED;a Urbana, en esta ocasi&#xF3;n organizado por el Departamento de Geograf&#xED;a de la Universitat de Girona. Bajo el t&#xED;tulo Nuevos escenarios urbanos: nuevos conflictos y nuevas pol&#xED;ticas, el argumento del encuentro era doble. Por un lado, se propon&#xED;a una reflexi&#xF3;n en torno a la situaci&#xF3;n poscrisis de las ciudades &#x2014;sin dejar de poner en cuesti&#xF3;n que el prefijo se ajuste a la realidad&#x2014;, y el estado de los problemas urbanos heredados y de las pol&#xED;ticas para afrontarlos. Por otro lado el segundo argumento de debate se centr&#xF3; en los impactos de la crisis y las nuevas formas de respuesta a la misma en territorios fronterizos (como el gerundense), con la intenci&#xF3;n de poder comparar realidades urbanas muy pr&#xF2;ximas pero con marcos legales, tradiciones,... diferentes. During the days 15-18 of June took place the XIII Colloquium of Urban Geography, in this occasion organized by the Department of Geography of the University of Girona. Under the title New urban scenarios: new conflicts and new policies, the argument of the meeting was twofold. On the one hand, it proposed a reflection on the post-crisis situation of the cities -without putting in question that the prefix is adjusted to reality-, and the state of the inherited urban problems and the policies to face them. On the other hand, the second debate argument focused on the impacts of the crisis and the new ways of responding to it in border territories (such as Girona), with the intention of being able to compare urban realities very close but with legal frameworks, traditions , ... different. ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,geografia,geografia-humana 2017-11-10 09:54:45 EPUB 9788499843858 9788499843858 La fisiologia vegetal a través de preguntes 9788499844039 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-fisiologia-vegetal-a-travs-de-preguntes/ 162 cat Verdaguer Murlà, Dolors::Sala Serra, Anna::Paredes Baulida, Joaquim A01::A01::A12 Llibre dedicat a docents i estudiants, per&#xF2; tamb&#xE9; pot ser d&#x2019;inter&#xE8;s per a qualsevol persona que tingui ganes de con&#xE8;ixer o aprofundir en el funcionament de les plantes d&#x2019;una forma autodidacta. El seu principal atractiu, i que el diferencia de les altres obres publicades sobre aquest tema &#xE9;s, sense cap dubte, que els continguts es van presentant de mica en mica a trav&#xE9;s de preguntes que conviden el lector a pensar, a anar deduint ell mateix la majoria dels coneixements que es faciliten. La fisiologia vegetal &#xE9;s un camp molt ampli i en aquesta obra nom&#xE9;s s&#x2019;inclouen continguts relacionats amb l&#x2019;aigua i els nutrients; per aix&#xF2;, no es descarta ampliar-la en un futur amb altres temes, com la fotos&#xED;ntesi o el desenvolupament vegetal. Libro dedicado a docentes y estudiantes, pero tambi&#xE9;n puede ser de inter&#xE9;s para cualquier persona que tenga ganas de conocer o profundizar en el funcionamiento de las plantas de una forma autodidacta. Su principal atractivo, y que lo diferencia de las otras obras publicadas sobre este tema es, sin lugar a dudas, que los contenidos se van presentando paulatinamente a trav&#xE9;s de preguntas que invitan al lector a pensar, a ir deduciendo &#xE9;l mismo la mayor&#xED;a de los conocimientos que se facilitan. La fisiolog&#xED;a vegetal es un campo muy amplio y en esta obra s&#xF3;lo se incluyen contenidos relacionados con el agua y los nutrientes; por ello, no se descarta ampliarla en un futuro con otros temas, como la fotos&#xED;ntesis o el desarrollo vegetal. This is a book dedicated to teachers and students, but it can also be of interest to anyone who wants to know or deepen the functioning of the plants in a self-taught way. Its main attraction, and that differentiates it from other published works on this subject, is undoubtedly that the contents are presented little by little through questions that invite the reader to think, to be deducing himself Most of the knowledge that is provided. Plant physiology is a very broad field and in this work only contents related to water and nutrients are included; For this reason, it is not excluded to extend it in the future with other subjects, such as photosynthesis or plant development. biologia,botanica-i-ciencies-de-les-plantes,ciencies-de-la-vida,fisiologia-vegetal,matematiques-i-ciencia 2017-11-01 09:54:42 Paper 9788499844145-P 9788499844145 Primitivismo en Europa y Am&#xE9;rica 9788499844190 https://www.documentauniversitaria.com/producte/primitivismo-en-europa-y-amrica/ 192 spa,eng Ocampo Siquier, Estela::Ocampo Siquier, Estela::Del Valle Cordero, Alejandro::Dolz, Silvia::Bedia, José::Martinez, Jose Luis::Acuña, Gabriela::Almazán Tomás, V. David::Méndez Baiges, Maite::Bosch i Darné, Roser::Caputo Jaffe, Alessandra A01::B26::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 Aquesta publicaci&#xF3; recull les aportacions de reconeguts especialistes europeus i americans al simposi Primitivisme a Europa i Am&#xE8;rica, dut a terme a la Universitat Pompeu Fabra al novembre de 2016. Es tracta d'una tem&#xE0;tica que ha ocupat les investigacions dels &#xFA;ltims anys del Centre d'Investigaci&#xF3; en Art Primitiu i Primitivisme de la UPF. El Primitivisme no designa un moviment o grup d'artistes sin&#xF3; m&#xE9;s aviat una noci&#xF3; que ha jugat un paper crucial en el desenvolupament de l'art del s. XX i del pensament modern en general. Els estudis sobre l'art modern han incidit poc en el vessant del modernisme primitivista, encara que &#xE9;s una tend&#xE8;ncia que va imposant-se en la bibliografia a la llum de la import&#xE0;ncia que el primitivisme ha tingut en l'est&#xE8;tica d'algunes figures i moviments clau de la modernitat, com Picasso, els expressionistes alemanys, dad&#xE0;, els surrealistes, els expressionistes abstractes o l'art dels anys 70. Esta publicaci&#xF3;n recoge las aportaciones de reconocidos especialistas europeos y americanos al simposio Primitivismo en Europa y Am&#xE9;rica, llevado a cabo en la Universidad Pompeu Fabra en noviembre de 2016. Se trata de una tem&#xE1;tica que ha ocupado las investigaciones de los &#xFA;ltimos a&#xF1;os del Centro de Investigaci&#xF3;n en Arte Primitivo y Primitivismo de la UPF. El Primitivismo no designa un movimiento o grupo de artistas sino m&#xE1;s bien una noci&#xF3;n que ha jugado un rol crucial en el desarrollo del arte del s. XX y del pensamiento moderno en general. Los estudios sobre el arte moderno han incidido poco en la vertiente del modernismo primitivista, aunque es una tendencia que va imponi&#xE9;ndose en la bibliograf&#xED;a a la luz de la importancia que el primitivismo ha tenido en la est&#xE9;tica de algunas figuras y movimientos clave de la modernidad, como Picasso, los expresionistas alemanes, dad&#xE1;, los surrealistas, los expresionistas abstractos o el arte de los a&#xF1;os 70. This publication collects the contributions of renowned European and American specialists at the Primitivism in Europe and America symposium, held at the Pompeu Fabra University in November 2016. This is a topic that has been the focus of the investigations of the last years of the Research Center in Primitive Art and Primitivism of the UPF. Primitivism does not designate a movement or group of artists but rather a notion that has played a crucial role in the development of art of the s. XX and modern thinking in general. Studies on modern art have had little impact on the aspect of primitivist modernism, although it is a trend that is gaining importance in the bibliography in light of the importance that primitivism has had in the aesthetics of some key figures and movements of modernity, like Picasso, the German Expressionists, Dada, the Surrealists, the Abstract Expressionists or the art of the 70s. antropologia,antropologia-social-i-cultural-etnografia,arts,historia-de-lart-estils-dart-i-disseny,societat-i-ciencies-socials,sociologia-i-antropologia 2017-10-31 09:54:45 Paper 9788499844190 9788499844299 Eduquémonos para educar Una guía parara la educación emocional de los docentes 9788499844015 https://www.documentauniversitaria.com/producte/eduqumonos-para-educar/ 174 spa Timoneda Gallart, Carme::Timoneda Gallart, Carme A01::B06 Aprendre a resoldre conflictes és una oportunitat per educar emocionalment. Les emocions estan a la base de qualsevol conflicte, per tant, la seva gestió demana intervenir en les emocions més que en el conflicte mateix. Crec que sovint hem caigut a la trampa de gestionar directament el conflicte sense tenir en compte si estàvem ajudant o no que es produís un canvi en la gestió emocional de les persones que intervenien en el conflicte. Permeteu-me que ho expliqui millor amb un exemple: "És l’hora del pati. La Laura i la Carla s’estan barallant. La mestra s’apropa i pregunta què passa. La Carla diu que la Laura no li deixa la bicicleta i que ella la vol. La Laura diu que la Carla sempre la vol i no la deixa mai... La mestra els diu que han d'entendre que només hi ha una bicicleta i que s'han de posar d’acord i anar-hi una estona cada una. Tant la Laura com la Carla continuen agafades a la bicicleta i no la deixen anar. La mestra els diu que si no es posen d’acord, ella els prendrà la bicicleta. Les dues encara agafen més fort la bicicleta volent-la prendre a l'altra. La mestra els diu que com que així no hi ha maneres, agafa la bicicleta i se l’emporta iv els diu que han d’aprendre a compartir les coses." Fixem-nos que la mestra sí que posa fi a la baralla entre les nenes, però la pregunta interessant és si realment ajuda a la gestió emocional que rau en la base del conflicte. Què senten les dues nenes? I sobretot, la gestió del conflicte que fa la mestra, contribueix a educar emocionalment? En aquest llibre es tracten aquest i molts altres punts de l’educació emocional als centres educatius. Aprender a resolver conflictos es una oportunidad para educar emocionalmente. Las emociones están en la base de cualquier conflicto, por tanto, su gestión pide intervenir en las emociones más que en el conflicto mismo. Creo que a menudo hemos caído en la trampa de gestionar directamente el conflicto sin tener en cuenta si estábamos ayudando o no que se produjera un cambio en la gestión emocional de las personas que intervenían en el conflicto. Permitidme que lo explique mejor con un ejemplo: "Es la hora del patio. Laura y Carla están peleando. La maestra se acerca y pregunta qué pasa. Carla dice que Laura no le deja la bicicleta y que ella la quiere. Laura dice que la Carla siempre la quiere y no la deja nunca ... la maestra les dice que tienen que entender que sólo hay una bicicleta y que deben ponerse de acuerdo e ir un rato cada una. Tanto Laura como Carla siguen agarradas a la bicicleta y no la sueltan. la maestra les dice que si no se ponen de acuerdo, ella les tomará la bicicleta. ambas aún cogen más fuerte la bicicleta queriéndola tomar a la otra. la maestra les dice que como así no hay maneras, coge la bicicleta y se la lleva iv les dice que tienen que aprender a compartir las cosas. " Fijémonos en que la maestra sí pone fin a la pelea entre las niñas, pero la pregunta interesante es si realmente ayuda a la gestión emocional que radica en la base del conflicto. ¿Qué sienten las dos niñas? Y sobre todo, la gestión del conflicto que hace la maestra, contribuye a educar emocionalmente? En este libro se tratan este y muchos otros puntos de la educación emocional en los centros educativos. Learning to resolve conflict is an opportunity to educate yourself emotionally. Emotions are at the basis of any conflict, therefore, its management asks to intervene in the emotions rather than in the conflict itself. I think we have often fallen into the trap of directly managing the conflict without considering whether or not we were helping to bring about a change in the emotional management of the people involved in the conflict. Let me explain it best with an example: Carla says that Laura does not leave her bike and that she loves her Laura says that Carla always loves her and never lets her. ... the teacher tells them that they have to understand that there is only one bike and that they have to agree and go for a while each time.As for Laura and Carla they are still clinging to the bicycle and not letting it go. They agree, she will take the bike, both of them still get the bike stronger, wanting to take the other one, the teacher tells them that as there are no ways, she picks up the bicycle and takes it back iv tells them that they have to learn to Share things. " Note that the teacher does end the fight between the girls, but the interesting question is whether it really helps the emotional management that lies at the root of the conflict. What do the two girls feel? And above all, does the management of the conflict that the teacher contributes to educate emotionally? This book deals with this and many other points of emotional education in schools. autoajuda-i-desenvolupament-personal,educacio-pedagogia,psicologia,psicologia-de-leducacio,psicologia-emocions,salut-i-desenvolupament-personal,societat-i-ciencies-socials 2017-10-20 16:45:34 Paper 9788499844015 9788499844275 La crisi digital 9788499844046 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-crisi-digital/ 46 cat Roca, Genís A01 consulta-informacio-i-materies-interdisciplinaries,discursos,educacio-pedagogia,educacio-superior-i-continua-educacio-terciaria,historia,humanitats,investigacio-i-informacio-general,literatura-i-estudis-literaris,prosa-no-ficcio,societat-i-ciencies-socials,universitats 2017-10-10 09:54:41 Paper 9788499844046 9788499844084 Ferrater Mora, filòsof 9788499844077 https://www.documentauniversitaria.com/producte/ferrater-mora-filsof/ 52 cat García Rodríguez, Iván::Pastells Mascort, Josep::Vergés Gifra, Joan A12::A03::B16 Filòsof, intel·lectual a l'exili, novel·lista, escriptor, cineasta, Josep Ferrater Mora (1912-1991) és un personatge ineludible de la cultura catalana i espanyola del segle XX. No ho és menys la seva obra. Conèixer la vida i les vicissituds per les quals va haver de passar ens ajuda a fer-nos una idea de les dificultats i els reptes a què van haver de fer front les generacions d'intel • lectuals posteriors a l'esclat de la Guerra Civil espanyola. Conèixer l'obra de Ferrater Mora ens ajuda a veure fins a quin punt el seu treball ha de ser qualificat d'extraordinari i, fins i tot, de necessari. En aquest còmic el lector trobarà una cosa i una altra: el retrat d'un personatge únic que alhora il·lustra un temps no tan pretèrit i l'esbós d'un llegat intel·lectual extraordinari. Fil&#xF3;sofo, intelectual en el exilio, novelista, escritor, cineasta, Jos&#xE9; Ferrater Mora (1912-1991) es un personaje ineludible de la cultura catalana y espa&#xF1;ola del siglo XX. No lo es menos su obra. Conocer la vida y las vicisitudes por las que tuvo que pasar nos ayuda a hacernos una idea de las dificultades y los retos a los que tuvieron que hacer frente las generaciones de intel &#x2022; intelectuales posteriores al estallido de la Guerra Civil espa&#xF1;ola. Conocer la obra de Ferrater Mora nos ayuda a ver hasta qu&#xE9; punto su trabajo debe ser calificado de extraordinario y, incluso, de necesario. En este c&#xF3;mic el lector encontrar&#xE1; una cosa y otra: el retrato de un personaje &#xFA;nico que a la vez ilustra un tiempo no tan pret&#xE9;rito y el esbozo de un legado intelectual extraordinario. Philosopher, intellectual in exile, novelist, writer, filmmaker, Jos&#xE9; Ferrater Mora (1912-1991) is an inescapable character of the Catalan and Spanish culture of the 20th century. No less is his work. Knowing the life and the vicissitudes through which it had to pass helps us to get an idea of the difficulties and challenges that the generations of intellectuals after the outbreak of the Spanish Civil War had to face. Knowing the work of Ferrater Mora helps us to see to what extent his work must be described as extraordinary and, even, necessary. In this comic the reader will find one thing and another: the portrait of a unique character that both illustrates a time not so preterite and the outline of an extraordinary intellectual legacy. arts,biografia-i-histories-reals,biografia-general,c-1900,filosofia,filosofia-analitica-i-positivisme-logic,filosofia-occidental,formes-dexpressio-artistica,historia-de-la-filosofia-occidental,humanitats 2017-10-10 09:54:39 Paper 9788499844077-PDF 9788499844138 Llengua, educaci&#xF3; i immigraci&#xF3;: balan&#xE7; i perspectives 9788499844008 https://www.documentauniversitaria.com/producte/llengua-educaci-i-immigraci-balan-i-perspectives/ cat,spa Aznar Suñer, Sílvia::Aznar Suñer, Sílvia::Ruiz Àlvarez, Miquel Àngel::Ruiz Àlvarez, Miquel Àngel:: A01::B24::A01::B24::A01 En el simposi hem analitzat i debatut -i hem arribat a algunes conclusions- la incorporaci&#xF3; tardana de l&#x2019;alumnat immigrant, la seva integraci&#xF3; sociocultural, els dispositius espec&#xED;fics per tractar educativament la diversitat, la temporalitat i les connotacions dels termes nouvingut o immigrat, el multiling&#xFC;isme, la conviv&#xE8;ncia i el racisme, la diversitat religiosa, l&#x2019;avaluaci&#xF3;... Per&#xF2; ens cal una lectura rigorosa, consensuada i aprofundida del que hem fet b&#xE9;, del que hem evitat, del que hem promogut i dels errors comesos, i creiem que aquesta edici&#xF3; del simposi pot ser un lloc especialment adient. En el simposio hemos analizado y debatido -y hemos llegado a algunas conclusiones- la incorporaci&#xF3;n tard&#xED;a del alumnado inmigrante, su integraci&#xF3;n sociocultural, los dispositivos espec&#xED;ficos para tratar educativamente la diversidad, la temporalidad y las connotaciones de los t&#xE9;rminos reci&#xE9;n llegado o inmigrado, el multiling&#xFC;ismo, la convivencia y el racismo, la diversidad religiosa, la evaluaci&#xF3;n ... Pero necesitamos una lectura rigurosa, consensuada y profunda de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos evitado, de lo que hemos promovido y los errores cometidos, y creemos que esta edici&#xF3;n del simposio puede ser un lugar especialmente adecuado. In the symposium we have analyzed and debated -and we have reached some conclusions- the late incorporation of immigrant students, their sociocultural integration, the specific devices to deal with diversity, temporality and the connotations of the terms newly arrived or immigrated, multilingualism , coexistence and racism, religious diversity, evaluation ... But we need a rigorous, consensual and profound reading of what we have done well, of what we have avoided, of what we have promoted and the errors committed, and we believe that this edition of the symposium can be a particularly suitable place. educacio-inclusiva-regularitzacio-educativa,educacio-pedagogia,ensenyament-i-aprenentatge-de-llengues-diferents-de-langles,estrategies-i-politiques-educatives,llengues,migracio-immigracio-i-emigracio,questions-i-processos-socials,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2017-09-04 09:54:44 EPUB 9788499844008 9788499844008 El convenio arbitral en el derecho español 9788499843414 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-convenio-arbitral-en-el-derecho-espaol/ 558 spa Esbrí Montoliú, Miguel Ángel A01 Aquest llibre és una dissecció jurídica de la institució del conveni arbitral, ja sigui domèstic com internacional, cridant l'atenció sobre les netajas de la seva correcta utilització per al posterior desenvolupament d'un bon procés arbitral. This book is a legal dissection of the institution of the arbitration agreement, whether domestic or international, drawing attention to the netajas of its correct use for the further development of a good arbitration process. dret,dret-processal,lleis-de-jurisdiccio-especial,regim-juridic-general,reglamentacio-de-lexercici-professional-de-ladvocacia 2017-07-21 10:52:47 Paper 9788499843414 9788499843865 Eduquem-nos per educar 9788499843964 https://www.documentauniversitaria.com/producte/eduquem-nos-per-educar/ 160 cat Timoneda Gallart, Carme A01 Aprendre a resoldre conflictes &#xE9;s una oportunitat per educar emocionalment. Les emocions estan a la base de qualsevol conflicte, per tant, la seva gesti&#xF3; demana intervenir en les emocions m&#xE9;s que en el conflicte mateix. Crec que sovint hem caigut a la trampa de gestionar directament el conflicte sense tenir en compte si est&#xE0;vem ajudant o no que es produ&#xED;s un canvi en la gesti&#xF3; emocional de les persones que intervenien en el conflicte. Permeteu-me que ho expliqui millor amb un exemple: "&#xC9;s l&#x92;hora del pati. La Laura i la Carla s&#x92;estan barallant. La mestra s&#x92;apropa i pregunta qu&#xE8; passa. La Carla diu que la Laura no li deixa la bicicleta i que ella la vol. La Laura diu que la Carla sempre la vol i no la deixa mai... La mestra els diu que han d'entendre que nom&#xE9;s hi ha una bicicleta i que s'han de posar d&#x92;acord i anar-hi una estona cada una. Tant la Laura com la Carla continuen agafades a la bicicleta i no la deixen anar. La mestra els diu que si no es posen d&#x92;acord, ella els prendr&#xE0; la bicicleta. Les dues encara agafen m&#xE9;s fort la bicicleta volent-la prendre a l'altra. La mestra els diu que com que aix&#xED; no hi ha maneres, agafa la bicicleta i se l&#x92;emporta iv els diu que han d&#x92;aprendre a compartir les coses." Fixem-nos que la mestra s&#xED; que posa fi a la baralla entre les nenes, per&#xF2; la pregunta interessant &#xE9;s si realment ajuda a la gesti&#xF3; emocional que rau en la base del conflicte. Qu&#xE8; senten les dues nenes? I sobretot, la gesti&#xF3; del conflicte que fa la mestra, contribueix a educar emocionalment? En aquest llibre es tracten aquest i molts altres punts de l&#x92;educaci&#xF3; emocional als centres educatius. Aprender a resolver conflictos es una oportunidad para educar emocionalmente. Las emociones est&#xE1;n en la base de cualquier conflicto, por tanto, su gesti&#xF3;n pide intervenir en las emociones m&#xE1;s que en el conflicto mismo. Creo que a menudo hemos ca&#xED;do en la trampa de gestionar directamente el conflicto sin tener en cuenta si est&#xE1;bamos ayudando o no que se produjera un cambio en la gesti&#xF3;n emocional de las personas que interven&#xED;an en el conflicto. Permitidme que lo explique mejor con un ejemplo: "Es la hora del patio. Laura y Carla est&#xE1;n peleando. La maestra se acerca y pregunta qu&#xE9; pasa. Carla dice que Laura no le deja la bicicleta y que ella la quiere. Laura dice que la Carla siempre la quiere y no la deja nunca ... la maestra les dice que tienen que entender que s&#xF3;lo hay una bicicleta y que deben ponerse de acuerdo e ir un rato cada una. Tanto Laura como Carla siguen agarradas a la bicicleta y no la sueltan. la maestra les dice que si no se ponen de acuerdo, ella les tomar&#xE1; la bicicleta. ambas a&#xFA;n cogen m&#xE1;s fuerte la bicicleta queri&#xE9;ndola tomar a la otra. la maestra les dice que como as&#xED; no hay maneras, coge la bicicleta y se la lleva iv les dice que tienen que aprender a compartir las cosas. " Fij&#xE9;monos en que la maestra s&#xED; pone fin a la pelea entre las ni&#xF1;as, pero la pregunta interesante es si realmente ayuda a la gesti&#xF3;n emocional que radica en la base del conflicto. &#xBF;Qu&#xE9; sienten las dos ni&#xF1;as? Y sobre todo, la gesti&#xF3;n del conflicto que hace la maestra, contribuye a educar emocionalmente? En este libro se tratan este y muchos otros puntos de la educaci&#xF3;n emocional en los centros educativos. Learning to resolve conflict is an opportunity to educate yourself emotionally. Emotions are at the basis of any conflict, therefore, its management asks to intervene in the emotions rather than in the conflict itself. I think we have often fallen into the trap of directly managing the conflict without considering whether or not we were helping to bring about a change in the emotional management of the people involved in the conflict. Let me explain it best with an example: Carla says that Laura does not leave her bike and that she loves her Laura says that Carla always loves her and never lets her. ... the teacher tells them that they have to understand that there is only one bike and that they have to agree and go for a while each time.As for Laura and Carla they are still clinging to the bicycle and not letting it go. They agree, she will take the bike, both of them still get the bike stronger, wanting to take the other one, the teacher tells them that as there are no ways, she picks up the bicycle and takes it back iv tells them that they have to learn to Share things. " Note that the teacher does end the fight between the girls, but the interesting question is whether it really helps the emotional management that lies at the root of the conflict. What do the two girls feel? And above all, does the management of the conflict that the teacher contributes to educate emotionally? This book deals with this and many other points of emotional education in schools. autoajuda-i-desenvolupament-personal,educacio-pedagogia,psicologia,psicologia-de-leducacio,psicologia-emocions,salut-i-desenvolupament-personal,societat-i-ciencies-socials 2017-06-20 09:54:36 Paper 9788499843964 9788499843971 Diversitat religiosa i laïcitat a les escoles i hospitals de la ciutat de Girona 9788499843940 https://www.documentauniversitaria.com/producte/diversitat-religiosa-i-lacitat-a-les-escoles-i-hospitals-de-la-ciutat-de-girona/ 160 cat Vergés Gifra, Joan B23 grups-religiosos-aspectes-socials-i-culturals,grups-socials,humanitats,interaccio-social,questions-i-processos-socials,relacions-interreligioses,religio-i-creences,religio-general,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general 2017-06-01 09:54:36 Paper 9788499843940 9788499843957 Reucity Innovative technologies for resource efficient cities 9788499843933 https://www.documentauniversitaria.com/producte/reucity/ 0 eng Atanasova, Natasa::Poch Espallargas, Manuel A01::A01 ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,el-medi-ambient,gestio-mediambiental,sequera-i-subministrament-daigua 2017-06-01 07:39:15 PDF 9788499843933 La ciudad y el mar 9788499843902 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-ciudad-y-el-mar/ 310 spa,cat Nadal i Farreras, Joaquim B13 Aquest llibre publica les investigacions del projecte CIMAR, queavan&#xE7;a un pas m&#xE9;s en el cam&#xED; d'integrar l'an&#xE0;lisi local i la interpretaci&#xF3; global en la relaci&#xF3; entre els entorns portuaris, les seves &#xE0;rees urbanes, i els contextos territorials i socials. Les din&#xE0;miques generades per les noves orientacions del transport mar&#xED;tim, i els efectes de residualitzaci&#xF3; d'espais i barris portuaris obren una bretxa d'oportunitat per a, des de la patrimonialitzaci&#xF3;, interpretar les din&#xE0;miques hist&#xF2;riques de canvi i perman&#xE8;ncia. En definitiva, es tracta de construir el futur sense escombrar les arrels hist&#xF2;riques que atorguen sentit i solera a la mem&#xF2;ria col&#xB7;lectiva.&#xA0;n 96 Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} nEste libro publica las investigaciones del proyecto CIMAR, que?avanza un paso m&#xE1;s en el camino de integrar el an&#xE1;lisis local y la interpretaci&#xF3;n global en la relaci&#xF3;n entre los entornos portuarios, sus &#xE1;reas urbanas, y los contextos territoriales y sociales. Las din&#xE1;micas generadas por las nuevas orientaciones del transporte mar&#xED;timo, y los efectos de residualizaci&#xF3;n de espacios y barrios portuarios abren una brecha de oportunidad para, desde?la patrimonializaci&#xF3;n, interpretar las din&#xE1;micas hist&#xF3;ricas de cambio y permanencia. En definitiva, se trata de construir el futuro sin barrer las ra&#xED;ces hist&#xF3;ricas que otorgan sentido y solera a la memoria colectiva.&#xA0;n &#xA0;n This book publishes research on the CIMAR project, whichGoes a step further in integrating local analysis and global interpretation into the relationship between port environments, their urban areas, and territorial and social contexts. The dynamics generated by the new orientations of maritime transport and the effects of residualization of spaces and port neighborhoods open a breach of opportunity to interpret the historical dynamics of change and permanence from the patrimonialisation. In short, it is about building the future without sweeping away the historical roots that give meaning and solera to collective memory.n arqueologia,estudis-culturals,historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats,societat-i-ciencies-socials,societat-i-cultura-general,sociologia,sociologia-i-antropologia 2017-04-29 09:54:41 Paper 9788499843902 9788499843919 El castell de Cervià de Ter 9788499843889 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-castell-de-cervi-de-ter/ 100 cat Burch i Rius, Josep::Burch i Rius, Josep::Palahí Grimal, Lluís::Palahí Grimal, Lluís::Sagrera Aradilla, Jordi::Sagrera Aradilla, Jordi:: B13::A01::B13::A01::B13::A01::A01 La restauració del castell de Cervià ha permès recuperar el que, amb tota seguretat, fou l?edifici més important del passat medieval del poble, juntament amb el monestir romànic de Santa Maria. Un element que, a més, ens ajuda a entendre la formació i l?evolució de l?estructura urbana de Cervià, configurada durant segles a redós de les muralles que delimitaven el recinte fortificat, i de l?antic camí de Girona a Empúries i a França.n Amb aquesta restauració s?ha dignificat un espai històric que havia caigut en l?oblit però que tanmateix, durant segles, va formar part del paisatge quotidià dels nostres antecessors. Avui, novament, el turó que domina el nucli antic del poble està presidit per les ruïnes d?una fortificació documentada ja l?any 1024 i que, un cop abandonada a finals del segle XV, va quedar oculta sota la runa i la vegetació durant moltes generacions.n n(Del Pròleg de Roser Estañol, alcaldessa de Cervià  de Ter) n La restauraci&#xF3;n del castillo de Cervi&#xE0; ha permitido recuperar lo que, con toda seguridad, fue el edificio m&#xE1;s importante del pasado medieval del pueblo, junto con el monasterio rom&#xE1;nico de Santa Mar&#xED;a. Un elemento que, adem&#xE1;s, nos ayuda a entender la formaci&#xF3;n y la evoluci&#xF3;n de la estructura urbana de Cervi&#xE0;, configurada durante siglos al abrigo de las murallas que delimitaban el recinto fortificado, y del antiguo camino de Girona en Emp&#xFA;ries ya Francia.nCon esta restauraci&#xF3;n se ha dignificado un espacio hist&#xF3;rico que hab&#xED;a ca&#xED;do en el olvido pero que sin embargo, durante siglos, form&#xF3; parte del paisaje cotidiano de nuestros antecesores. Hoy, nuevamente, la colina que domina el casco antiguo del pueblo est&#xE1; presidido por las ruinas de una fortificaci&#xF3;n documentada ya en el a&#xF1;o 1024 y que, una vez abandonada a finales del siglo XV, qued&#xF3; oculta bajo los escombros y la vegetaci&#xF3;n durante muchas generaciones.n&#xA0;n(Del Pr&#xF3;logo de Roser Esta&#xF1;ol, alcaldesa de Cervi&#xE0; de Ter)n The restoration of the castle of Cervi&#xE0; has made it possible to recover what was certainly the most important building of the medieval past of the town, together with the Romanesque monastery of Santa Mar&#xED;a. An element that also helps us to understand the formation and evolution of the urban structure of Cervi&#xE0;, for centuries, sheltered from the walls that delimited the fortified enclosure, and from the old Girona road in Emp&#xFA;ries and France.nThis restoration has dignified a historical space that had fallen into oblivion but which, however, for centuries, was part of the everyday landscape of our predecessors. Today, once again, the hill that overlooks the old town is presided over by the ruins of a fortification documented as early as 1024 and which, once abandoned at the end of the 15th century, was hidden under debris and vegetation for many generations .n&#xA0;n(From the Prologue by Roser Esta&#xF1;ol, mayor of Cervi&#xE0; de Ter)n historia,historia-deuropa,historia-regional-i-nacional,humanitats 2017-04-29 09:54:36 Paper 9788499843889 9788499843896 Museus, jaciments, festes i fires 9788499843568 https://www.documentauniversitaria.com/producte/museus-jaciments-festes-i-fires/ 232 cat Burch i Rius, Josep::Alcalde i Gurt, Gabriel B13::B13 Aquest llibre presenta una visió de conjunt dels diferents elements i esdeveniments que es troben i es desenvolupen en el NE de Catalunya en relació amb la difusió del patrimoni d'època romana. En aquesta zona hi ha museus que dediquen una part de les seves instal·lacions a explicar el món romà i a exposar objectes que hi estan vinculats. Al mateix temps, alguns jaciments arqueològics d'aquest període han estat adequats i poden ser visitats. Acompanyant aquestes dues formes de presentar el món romà, s'organitzen fires, mercats, exhibicions, passejades, dramatitzacions, recreacions... Tot un seguit d'activitats que mostren el món romà o esdevenen una referència a l'època romana. La presentació i l'anàlisi de diferents experiències i realitats és una bona oportunitat per avançar en l?estudi de la patrimonialització i usos del patrimoni arqueològic d'època romana. Este libro presenta una visi&#xF3;n de conjunto de los diferentes elementos y eventos que se encuentran y se desarrollan en el NE de Catalu&#xF1;a en relaci&#xF3;n con la difusi&#xF3;n del patrimonio de &#xE9;poca romana. En esta zona hay museos que dedican una parte de sus instalaciones a explicar el mundo romano y exponer objetos vinculados. Al mismo tiempo, algunos yacimientos arqueol&#xF3;gicos de este periodo han sido adecuados y pueden ser visitados. Acompa&#xF1;ando estas dos formas de presentar el mundo romano, se organizan ferias, mercados, exhibiciones, paseos, dramatizaciones, recreaciones ... Toda una serie de actividades que muestran el mundo romano o se convierten en una referencia a la &#xE9;poca romana. La presentaci&#xF3;n y el an&#xE1;lisis de diferentes experiencias y realidades es una buena oportunidad para avanzar en el estudio de la patrimonializaci&#xF3;n y usos del patrimonio arqueol&#xF3;gico de &#xE9;poca romana.n This book presents an overview of the different elements and events that are being developed and in the northeastern Catalonia in relation to the spread of Roman heritage. In this area there are museums devoted part of its facilities in the Roman world and explain to exhibit objects that are linked. At the same time, some archaeological sites of this period were appropriate and can be visited. Accompanying these two ways of presenting the Roman world, organizes fairs, markets, exhibitions, tours, drama, recreation ... A series of activities that show the Roman world and become a reference to the Roman period. The presentation and analysis of different experiences and realities is an excellent opportunity to advance the study of the uses of heritage and archaeological heritage from Roman times.n arqueologia,historia,historia-antiga-fins-a-c-500-e-c,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,historia-primitiva-fins-a-lactualitat,humanitats 2017-04-01 09:54:45 Paper 9788499843568 9788499843575 Comunicació, educació i compromís social 9788499843841 https://www.documentauniversitaria.com/producte/comunicacio-educacio-i-compromis-social/ 168 cat,spa Costa i Fernández, Lluís::Costa i Fernández, Lluís::Puntí Brun, Mònica::Puntí Brun, Mònica::Marquès i Sureda, Salomó::Nørgaard, Jonas::Masgrau Juanola, Mariona::Pintado, Maria del Mar::Mateo, Cecilia::Mengual-Luna, Isabel::Calderón, Diego::Gustems Carnicer, Josep::Calderón, Caterina::Aidelman, Núria::Colell, Laia::Roca, Mònica::Flotats, Anna::Paricio, Gemma::Ubeda, Joan E.::Ntutumu-Sanchis, Fernando::Gil, Verónica::Carniel, Ricardo::del Rio, Olga A01::B13::A01::B13::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01::A01 La interrelació entre comunicació i educació resulta convenient i necessària, i l’entenem com un veritable exercici de responsabilitat i compromís social. I més quan constatem que bona part dels teòrics de la comunicació donen suport al concepte abstracte del matemàtic nord-americà, fundador de la cibernètica, Norbert Wiener: «Tota comunicació és una transferència d’informació», la qual cosa ens porta a l’exigència de tenir més present la idea que una teoria de la comunicació social ha de reflexionar al voltant de la suposada aparença asèptica d’aquesta transmissió d’informació de l’emissor al receptor. Així, cal tenir molt en compte que tota comunicació és una transferència d’informació amb el propòsit de persuadir el receptor d’acceptar la finalitat de l’emissor. El present llibre s’insereix en la línia de treball que proposa la interrelació entre els àmbits de l’educació i la comunicació, amb l’objectiu de donar respostes a les actuals exigències i necessitats d’una societat constituïda des de contextos de diversitat. En la societat actual, existeixen encara molts reptes que cal superar. Els mitjans de comunicació tenen un gran poder de transmissió d’idees, actituds i comportaments. Per aquest motiu, resulta convenient i necessari comunicar amb responsabilitat i compromís social. Comunicar és transmetre coneixement i informació; per tant, en certa manera és educar. També en l’educació utilitzem la comunicació, així podem llegir en aquest llibre el relat d’experiències educatives tan diverses com l’ús del cinema a les aules, les narratives audiovisuals per preservar la memòria d’un barri o els projectes musicals per buscar el benestar dels participants. Educar en la diversitat de la nostra societat, i per ser ciutadans amb habilitats per parlar i actuar en la polis. Educació i comunicació per aprofundir en la democràcia, el desenvolupament i el canvi social. Un compromís social necessari per a l’actual societat de la informació i el coneixement. La interrelación entre comunicación y educación resulta conveniente y necesaria, entendiéndola como un verdadero ejercicio de responsabilidad y compromiso social. Y más cuando constatamos que buena parte de los teóricos de la comunicación apoyan el concepto abstracto del matemático norteamericano, fundador de la cibernética, Norbert Wiener: «Toda comunicación es una transferencia de información», lo que nos lleva al exigencia de tener más presente la idea de que una teoría de la comunicación social debe reflexionar en torno a la supuesta apariencia aséptica de esta transmisión de información del emisor al receptor. Así, es necesario tener muy en cuenta que toda comunicación es una transferencia de información con el propósito de persuadir al receptor de aceptar la finalidad del emisor. Este libro se inserta en la línea de trabajo que propone la interrelación entre los ámbitos de la educación y la comunicación, con el objetivo de dar respuestas a las actuales exigencias y necesidades de una sociedad constituida desde contextos de diversidad. En la sociedad actual, existen todavía muchos retos a superar. Los medios de comunicación tienen un gran poder de transmisión de ideas, actitudes y comportamientos. Por ello, resulta conveniente y necesario comunicar con responsabilidad y compromiso social. Comunicar es transmitir conocimiento e información; por tanto, en cierto modo es educar. También en la educación utilizamos la comunicación, así podemos leer en este libro el relato de experiencias educativas tan diversas como el uso del cine en las aulas, las narrativas audiovisuales para preservar la memoria de un barrio o los proyectos musicales para buscar el bienestar de los participantes. Educar en la diversidad de nuestra sociedad, y por ser ciudadanos con habilidades para hablar y actuar en la polis. Educación y comunicación para profundizar en la democracia, el desarrollo y el cambio social. Un compromiso social necesario para la sociedad actual de la información y el conocimiento. The interrelationship between communication and education is convenient and necessary, and we understand it as a true exercise of responsibility and social commitment. And especially when we see that many communication theorists support the abstract concept of the American mathematician, founder of cybernetics, Norbert Wiener: "All communication is a transfer of information," which leads us to the requirement to keep in mind the idea that a theory of social communication should reflect on the supposed aseptic appearance of this transmission of information from sender to receiver. Thus, it should be borne in mind that all communication is a transfer of information for the purpose of persuading the receiver to accept the purpose of the sender. This book is part of the line of work that proposes the interrelationship between the fields of education and communication, with the aim of responding to the current demands and needs of a society formed from contexts of diversity. In today's society, there are still many challenges to overcome. The media has great power to convey ideas, attitudes and behaviors. For this reason, it is convenient and necessary to communicate with responsibility and social commitment. To communicate is to transmit knowledge and information; therefore, in a way it is to educate. We also use communication in education, so we can read in this book the story of educational experiences as diverse as the use of cinema in classrooms, audiovisual narratives to preserve the memory of a neighborhood or musical projects to search the well-being of the participants. Educate in the diversity of our society, and to be citizens with skills to speak and act in the polis. Education and communication to deepen democracy, development and social change. A necessary social commitment for today’s information and knowledge society. consulta-informacio-i-materies-interdisciplinaries,estudis-de-comunicacio,estudis-interdisciplinaris 2017-02-14 06:49:04 Paper 9788499843841 Sobre «Roses y Xiprers», de Josep Sebastià Pons L’empremta maragalliana en la poesia rossellonesa 9788499843452 https://www.documentauniversitaria.com/producte/sobre-roses-y-xiprers-de-josep-sebasti-pons/ 162 spa Guitart i Blanch, M. I. A01 literatura-i-estudis-literaris,poesia 2017-01-24 07:39:15 Paper 9788499843452 9788499843551 Recerca en salut, benestar i qualitat de vida 9788499843520 https://www.documentauniversitaria.com/producte/recerca-en-salut-benestar-i-qualitat-de-vida/ 236 cat,spa Planes Pedra, Montserrat B13 96 Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} L&#x2019;IRQV fou creat l&#x2019;abril de 1997, per tal de potenciar i desenvolupar recerca interdisciplin&#xE0;ria en l&#x2019;&#xE0;mbit del benestar i la qualitat de vida. n L&#x2019;IRQV conceptualitza la qualitat de vida des de dues perspectives, la primera lligada al benestar i la segona a la salut. La qualitat de vida relacionada amb el benestar s&#x2019;ent&#xE9;n com una funci&#xF3; de l&#x2019;entorn material i de l&#x2019;entorn psicosocial. En aquest sentit, es proposa aprofundir en el coneixement tant de les condicions materials com de les percepcions, les avaluacions i les aspiracions de les persones que acompanyen el seu &#xAB;ben-estar&#xBB; personal i social. Aquest aprofundiment interessa ja sigui al conjunt dels ciutadans d&#x2019;un territori, com als diferents col&#xB7;lectius espec&#xED;fics que hi pertanyen.n Pel que fa a l&#x2019;orientaci&#xF3; vinculada amb la salut, es fonamenta principalment en el model biopsicosocial i s&#x2019;interessa, de manera preferent, per la prevenci&#xF3; de la malaltia i la promoci&#xF3; de la salut, sobretot en els &#xE0;mbits de la sexualitat, les addiccions i la seguretat vi&#xE0;ria. Aix&#xED; mateix procura la potenciaci&#xF3; de la qualitat de vida dels malalts cr&#xF2;nics, durant l&#x2019;envelliment i en els processos de p&#xE8;rdua i dol. Com en la primera perspectiva, s&#x2019;estudia la dimensi&#xF3; subjectiva de la qualitat de vida; &#xE9;s a dir, aquella que perceben i informen les persones independentment de quin sigui el seu estat f&#xED;sic avaluat amb m&#xE8;todes objectius. Per tant, la recerca inclou, dins dels seus interessos prioritaris, l&#x2019;an&#xE0;lisi de les variables emocionals, principalment ansietat i depressi&#xF3;.&#xA0;nn El IRQV fue creado en abril de 1997, con el fin de potenciar y desarrollar investigaci&#xF3;n interdisciplinaria en el &#xE1;mbito del bienestar y la calidad de vida.El IRQV conceptualiza la calidad de vida desde dos perspectivas, la primera ligada al bienestar y la segunda a la salud. La calidad de vida relacionada con el bienestar se entiende como una funci&#xF3;n del entorno material y del entorno psicosocial. En este sentido, se propone profundizar en el conocimiento tanto de las condiciones materiales como de las percepciones, las evaluaciones y las aspiraciones de las personas que acompa&#xF1;an su &#xAB;bien-estar&#xBB; personal y social. Esta profundizaci&#xF3;n interesa ya sea al conjunto de los ciudadanos de un territorio, como a los diferentes colectivos espec&#xED;ficos que pertenecen.En cuanto a la orientaci&#xF3;n vinculada con la salud, se fundamenta principalmente en el modelo biopsicosocial y se interesa, de manera preferente, por la prevenci&#xF3;n de la enfermedad y la promoci&#xF3;n de la salud, sobre todo en los &#xE1;mbitos de la sexualidad, las adicciones y la seguridad vial. Asimismo procura la potenciaci&#xF3;n de la calidad de vida de los enfermos cr&#xF3;nicos, durante el envejecimiento y en los procesos de p&#xE9;rdida y duelo. Como en la primera perspectiva, se estudia la dimensi&#xF3;n subjetiva de la calidad de vida; es decir, aquella que perciben e informan las personas independientemente de cu&#xE1;l sea su estado f&#xED;sico evaluado con m&#xE9;todos objetivos. Por tanto, la investigaci&#xF3;n incluye, dentro de sus intereses prioritarios, el an&#xE1;lisis de las variables emocionales, principalmente ansiedad y depresi&#xF3;n.&#xA0;n The IRQV was created in April 1997 in order to promote and develop interdisciplinary research in the field of well-being and quality of life.The IRQV conceptualizes the quality of life from two perspectives, the first linked to well-being and the second to health. Quality of life related to well-being is understood as a function of the material environment and the psychosocial environment. In this sense, it is proposed to deepen the knowledge of both the material conditions and the perceptions, evaluations and aspirations of the people who accompany their personal and social "well-being". This deepening concerns either the whole of the citizens of a territory, or the different specific groups that belong.With regard to health-related guidance, it is mainly based on the biopsychosocial model and is preferably concerned with disease prevention and health promotion, particularly in the areas of sexuality, addiction and Road safety. It also seeks to promote the quality of life of the chronically ill, during aging and in the processes of loss and mourning. As in the first perspective, the subjective dimension of the quality of life is studied; That is, that which people perceive and inform regardless of their physical state assessed by objective methods. Therefore, the research includes, within its priority interests, the analysis of emotional variables, mainly anxiety and depression.n psicologia,societat-i-ciencies-socials 2016-12-15 09:54:46 Paper 9788499843520 9788499843537 Tancar la terra 9788499843490 https://www.documentauniversitaria.com/producte/tancar-la-terra/ 324 cat Serrano Jiménez, Lluís A01 Durant el segle XIX, es va mantenir un proc&#xE9;s de tancament de terres que s'havia iniciat amb anterioritat i que, malgrat els diferents marcs jur&#xED;dics, buscava la prohibici&#xF3; efectiva de tot tipus d'usos col&#xB7;lectius (pastura, aprofitament de llenya, cacera, pesca o circulaci&#xF3; pels camins) sobre terres de propietat privada. El llibre t&#xE9; com a objectiu estudiar aquest proc&#xE9;s de tancament de finques i de construcci&#xF3; social de la propietat rural a Catalunya durant la segona meitat del segle XIX. M&#xE9;s enll&#xE0; de les lleis del nou estat liberal, que protegien i consagraven les terres de domini particular, s'hi analitzen les estrat&#xE8;gies dels propietaris per defensar i consolidar els seus drets de propietat a trav&#xE9;s dels discursos i dels usos socials de la informaci&#xF3;. Tamb&#xE9; s'estudien les diverses tipologies de guarderia rural i les diferents formes de repressi&#xF3; que es varen utilitzar per castigar les nombroses resist&#xE8;ncies socials. La font principal amb qu&#xE8; s'avalua l'abast de l'individualisme agrari s&#xF3;n els anuncis de tancament de terres de vedat i acotament publicats en els butlletins oficials de les quatre prov&#xED;ncies catalanes. La distribuci&#xF3; territorial dels anuncis assenyala la Catalunya dels masos, especialment el nord-est, com la zona on aquest fenomen va donar-se amb m&#xE9;s intensitat. Durante el siglo XIX, se mantuvo un proceso de cierre de tierras que se hab&#xED;a iniciado con anterioridad y que, a pesar de los diferentes marcos jur&#xED;dicos, buscaba la prohibici&#xF3;n efectiva de todo tipo de usos colectivos (pasto, aprovechamiento de le&#xF1;a, caza, pesca o circulaci&#xF3;n por los caminos) sobre tierras de propiedad privada. El libro tiene como objetivo estudiar este proceso de cierre de fincas y de construcci&#xF3;n social de la propiedad rural en Catalu&#xF1;a durante la segunda mitad del siglo XIX. M&#xE1;s all&#xE1; de las leyes del nuevo estado liberal, que proteg&#xED;an y consagraban las tierras de dominio particular, se analizan las estrategias de los propietarios para defender y consolidar sus derechos de propiedad a trav&#xE9;s de los discursos y de los usos sociales de la informaci&#xF3;n. Tambi&#xE9;n se estudian las diversas tipolog&#xED;as de guarder&#xED;a rural y las diferentes formas de represi&#xF3;n que se utilizaron para castigar las numerosas resistencias sociales. La fuente principal con el que se eval&#xFA;a el alcance del individualismo agrario son los anuncios de cierre de tierras -de coto y acotament- publicados en los boletines oficiales de las cuatro provincias catalanas. La distribuci&#xF3;n territorial de los anuncios se&#xF1;ala la Catalu&#xF1;a de los cortijos, especialmente el noreste, como la zona donde este fen&#xF3;meno se dio con mayor intensidad. During the nineteenth century, a process of land closures that had been initiated earlier and which, despite the different legal frameworks, sought the effective prohibition of all types of collective uses (pasture, firewood, hunting, fishing Or circulation on roads) on privately owned land. The book aims to study this process of closing farms and social construction of rural property in Catalonia during the second half of the nineteenth century. Beyond the laws of the new liberal state, which protected and consecrated the lands of private domain, the strategies of the owners are analyzed to defend and to consolidate their property rights through the discourses and social uses of the information. We also study the different typologies of rural day care and the different forms of repression that were used to punish the numerous social resistance. The main source for assessing the scope of agrarian individualism is the notices of land closure - quota and acotament - published in the official bulletins of the four Catalan provinces. The territorial distribution of the advertisements indicates the Catalonia of the cortijos, especially the northeast, as the zone where this phenomenon occurred with greater intensity. agricultura-i-explotacio-agropecuaria,ciencia-agricola,historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats,tecnologia-enginyeria-agricultura 2016-11-30 09:54:47 Paper 9788499843490 9788499843513 "Cogitare aude" 9788499843483 https://www.documentauniversitaria.com/producte/cogitare-aude/ 514 cat,spa,eng Alcoberro i Pericay, Ramon::et al., A01::A01 El llibre que teniu a les mans és una miscel·lània de contribucions diverses. Les hem agrupat en dues parts. En la primera, trobareu un conjunt de textos eminentment acadèmics —molts d’ells, però, pensats per a l’ocasió. En la segona, un conjunt de textos evocatius de la persona que homenatgem. En conjunt, una cinquantena d’escrits que demostren fins a quin punt la petja de Terricabras és profunda, preciosa i admirada.n(Del "Prefaci", de Josep Lluís Prades) n El libro que teneis en las manos es una miscel&#xE1;nea de contribuciones diversas. Las hemos agrupado en dos partes. En la primera, se encuentra un conjunto de textos eminentemente acad&#xE9;micos -muchos de de ellos, pero, pensados para la ocasi&#xF3;n. En la segunda, un conjunto de textos evocativos de la persona que homenajeamos. En conjunto, una cincuentena de escritos que demuestran hasta qu&#xE9; punto la huella de Terricabras es profunda, preciosa y admirada.(Del "Prefacio", de Jos&#xE9; Luis Prades)n The book in your hands is a miscellany of diverse contributions. We have grouped them into two parts. In the first, there is a set of eminently academic texts - many of them, but, thought for the occasion. In the second, a set of texts evocative of the person we honor. Overall, fifty writings that demonstrate how Terricabras footprint is deep, beautiful and admired.(From the "Preface" by Jos&#xE9; Luis Prades)n etica-i-filosofia-moral,filosofia,filosofia-epistemologia-i-teoria-del-coneixement,filosofia-logica,filosofia-metafisica-i-ontologia,historia-de-la-filosofia-occidental,humanitats 2016-11-17 09:54:33 Paper 9788499843483 9788499843506 Heating systems in Roman villas 9788499843834 https://www.documentauniversitaria.com/producte/heating-systems-in-roman-villas/ 192 cat,fre,spa El desè volum de la revista s’ha dedicat a tractar la problemàtica de l’escalfament de la vil·la. Els autors de les diverses contribucions han analitzat els diferents tipus que intenten donar resposta a aquesta necessitat, però buscant les causes de les diferents solucions emprades, en algunes ocasions per motius climàtics, però en d’altres per motius socials i culturals. arqueologia,humanitats 2016-11-07 11:35:56 PDF 9788499843834 Dalí: escriptura i pensament 9788499843407 https://www.documentauniversitaria.com/producte/dal-escriptura-i-pensament/ 278 cat Vergés Gifra, Joan B23 La faceta de Dalí que s’aborda en aquest llibre és la de l’artista que escriu i que llegeix. Ens interessa el Dalí que s’ocupa del pensament, la ciència, la filosofia. No és la seva cara més coneguda. Però no hi ha dubte que és un dels aspectes fonamentals de l’obra daliniana. El mateix Dalí va confessar una vegada que el seu pare el considerava millor escriptor que no pas pintor. A la qual cosa afegí: «... i segurament és veritat perquè els pintors són molt rucs en general, en canvi els escriptors són molt més intel·ligents». Segons es diu sovint, hi ha dos tipus de pintors: els que segueixen la dita d’Isidre Nonell i, per tant, pinten i prou; i els que segueixen la de Leonardo i consideren que l’art és quelcom mental. Dalí pertany a la segona categoria. La faceta de Dal&#xED; que se aborda en este libro es la del artista que escribe y que lee. Nos interesa el Dal&#xED; que se ocupa del pensamiento, la ciencia, la filosof&#xED;a. No es su cara m&#xE1;s conocida. Pero no hay duda de que es uno de los aspectos fundamentales de la obra daliniana. El mismo Dal&#xED; confes&#xF3; una vez que su padre lo consideraba mejor escritor que no pintor. A lo que a&#xF1;adi&#xF3;: &#xAB;... y seguramente es verdad que los pintores son muy burros en general, en cambio los escritores son mucho m&#xE1;s inteligentes&#xBB;. Seg&#xFA;n se dice a menudo, hay dos tipos de pintores: los que siguen dicha de Isidre Nonell y, por tanto, pintan y suficiente; y los que siguen la de Leonardo y consideran que el arte es algo mental. Dal&#xED; pertenece a la segunda categor&#xED;a.n The facet of Dal&#xED; that is addressed in this book is that of the artist who writes and reads. We are interested in Dal&#xED; who is concerned with thought, science, and philosophy. It is not his best known face. But there is no doubt that it is one of the fundamental aspects of the Dalinian work. Dal&#xED; himself once confessed that his father considered him a better writer than a painter. To which he added: "... and surely it is true that painters are very stupid in general, but writers are much more intelligent." As is often said, there are two types of painters: those who follow Isidre Nonell's bliss and therefore paint and sufficient; And those who follow Leonardo's and consider that art is something mental. Dali belongs to the second category.n arts,arts-aspectes-generals,filosofia,filosofia-de-la-ment,filosofia-estetica,formes-dexpressio-artistica,historia-de-la-filosofia-occidental,humanitats 2016-10-30 09:54:34 Paper 9788499843407-PDF 9788499843629 Health Literacy. Standards and recommendations for health professionals 9788499843476 https://www.documentauniversitaria.com/producte/health-literacy/ eng Suñer Soler, Rosa::Santiñà Vila, Manel B13::B13 L’alfabetització per a la salut està estretament vinculada a l'alfabetització i a l’educació. Comporta coneixement, motivació i competència per a poder formar judicis i prendre decisions amb relació a la nostra salut i la salut del nostre entorn. Els professionals de la salut tenen un rol fonamental per aconseguir augmentar els coneixements, la motivació i la competència amb relació a la salut dels usuaris i dels pacients. Aquesta guia va dirigida als professionals de la salut, per a transmetre’ls els fonaments del que és, per a què serveix, què engloba, i com es treballa en alfabetització en salut. La guia exposa les principals definicions de l’alfabetització per a la salut, els estàndards i pràctiques en la comunicació oral, escrita i en les noves tecnologies de la comunicació, que s’ha observat que són efectives en salut. En els seus darrers apartats s’exposa el coneixement actual de les intervencions en alfabetització en salut i resultats d’estàndards i pràctiques en l’educació per la salut, portats a terme en persones amb baixos nivells d’alfabetització en salut. La alfabetizaci&#xF3;n para la salud est&#xE1; estrechamente vinculada a la alfabetizaci&#xF3;n ya la educaci&#xF3;n. Comporta conocimiento, motivaci&#xF3;n y competencia para poder formar juicios y tomar decisiones en relaci&#xF3;n a nuestra salud y la salud de nuestro entorno.nLos profesionales de la salud tienen un rol fundamental para lograr aumentar los conocimientos, la motivaci&#xF3;n y la competencia en relaci&#xF3;n a la salud de los usuarios y de los pacientes.nEsta gu&#xED;a va dirigida a los profesionales de la salud, para transmitirles los fundamentos de lo que es, para qu&#xE9; sirve, qu&#xE9; engloba, y c&#xF3;mo se trabaja en alfabetizaci&#xF3;n en salud. La gu&#xED;a expone las principales definiciones de la alfabetizaci&#xF3;n para la salud, los est&#xE1;ndares y pr&#xE1;cticas en la comunicaci&#xF3;n oral, escrita y en las nuevas tecnolog&#xED;as de la comunicaci&#xF3;n, que se ha observado que son efectivas en salud. En sus &#xFA;ltimos apartados se expone el conocimiento actual de las intervenciones en alfabetizaci&#xF3;n en salud y resultados de est&#xE1;ndares y pr&#xE1;cticas en la educaci&#xF3;n para la salud, llevados a cabo en personas con bajos niveles de alfabetizaci&#xF3;n en salud. nn Health literacy is closely linked to literacy and education. It involves knowledge, motivation and competence to make judgments and decisions in relation to our health and the health of our environment.nHealth professionals have a key tool in increasing the knowledge, motivation and competence in relation to the health of users and patient role.nThis guide is intended for health professionals to convey the basics of what it is, what it does, what it encompasses, and how it works in health literacy. The guide presents the main definitions of health literacy, standards and practices in oral, written communication and new communication technology, has been observed to be effective in health. In his final paragraphs current knowledge of health literacy interventions and outcomes standards and practices in health education, conducted in people with low health literacy is exposed.n medicina,medicina-questions-generals,salut-publica-i-medicina-preventiva 2016-10-18 09:54:40 EPUB 9788499843476 9788499843476 La poesia es residual 9788499843445 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-poesia-es-residual/ 74 cat Borràs Castanyer, Laura A01 Confer&#xE8;ncia pronunciada el dia 13 d&#x2019;octubre de 2015 a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Gironann Conferencia pronunciada el d&#xED;a 13 de octubre de 2015 en la Sala de Grados de la Facultad de Letras de la Universidad de Gironan Conference held&#xA0;on 13 October 2015 at the Hall of the&#xA0;Facultat de Lletres&#xA0;of the University of Gironan literatura-i-estudis-literaris,literatura-historia-i-critica,poesia 2016-10-13 09:54:42 Paper 9788499843445 9788499843469 Joan Crexells, obra i pensament 9788499843384 https://www.documentauniversitaria.com/producte/joan-crexells-obra-i-pensament/ 220 cat Vergés Gifra, Joan B13 Joan Crexells va morir jove, el 1926, deu anys abans de l’inici de la Guerra Civil. Fou una mort molt lamentada, perquè Crexells prometia molt. Així ho expressaren la majoria d’amics i coneguts, prohoms de la cultura com Carles Riba, Josep M. de Sagarra, Josep Pla, Joan Estelrich, Antoni Rovira i Virgili... Com les futures estrelles de rock, moria quan encara no havia arribat al zenit de la seva obra. Filòsof, periodista, assagista, traductor, a ningú no deixà indiferent. En una conferència a Salamanca, Unamuno, després de sentir-lo, exclamà «quin prodigi!». En el cas de Crexells, resulta inevitable fer tota mena d'elucubracions sobre «què hauria pogut ser» la cultura del país si no hagués mort tan aviat. De ben poques personalitats de la cultura catalana del segle passat, fins i tot d’aquelles que han acabat figurant en els llocs més destacats, se’n podria afirmar una cosa semblant. Joan Crexells muri&#xF3; joven, en 1926, diez a&#xF1;os antes del inicio de la Guerra Civil. Fue una muerte muy lamentada, porque Crexells promet&#xED;a mucho. As&#xED; lo expresaron la mayor&#xED;a de amigos y conocidos, prohombres de la cultura como Carles Riba, Josep M. de Sagarra, Josep Pla, Joan Estelrich, Antoni Rovira i Virgili ... Como las futuras estrellas de rock, mor&#xED;a cuando a&#xFA;n no hab&#xED;a llegado al cenit de su obra. Fil&#xF3;sofo, periodista, ensayista, traductor, a nadie dej&#xF3; indiferente. En una conferencia en Salamanca, Unamuno, tras o&#xED;rlo, exclam&#xF3; &#xAB;qu&#xE9; prodigio!&#xBB;. En el caso de Crexells, resulta inevitable hacer todo tipo de elucubraciones sobre &#xAB;qu&#xE9; hubiera podido ser&#xBB; la cultura del pa&#xED;s si no hubiera muerto tan pronto. De muy pocas personalidades de la cultura catalana del siglo pasado, incluso de aquellas que han acabado figurando en los lugares m&#xE1;s destacados, se podr&#xED;a afirmar algo parecido.&#xA0;n Joan Crexells died too young, in 1926, ten years before the start of the Civil War. It was a very unlamented death because Crexells promised much. This was expressed most friends, great men of culture as Carles Riba, Josep M. de Sagarra, Josep Pla, Joan Estelrich, Antoni Rovira i Virgili ... As future rock stars, died when he had not yet come the zenith of his work. Philosopher, journalist, essayist, translator, nobody left indifferent. At a conference in Salamanca, Unamuno, after listening to him, he exclaimed "what a prodigy!". In the case of Crexells, it is inevitable to make all kinds of speculations about "what could be" the culture of the country if he had not died so soon. Very few figures of Catalan culture of the last century, even those who have ended up appearing in the highlights, you could say something.n filosofia,historia-de-la-filosofia-occidental,humanitats 2016-10-01 09:54:41 Paper 9788499843384-PDF 9788499843391 Datos 9788499843254 https://www.documentauniversitaria.com/producte/datos/ 188 spa Canals Ametller, Dolors B13 La present obra col&#xB7;lectiva pret&#xE9;n ser una contribuci&#xF3; a la literatura jur&#xED;dica existent sobre el dif&#xED;cil i complex equilibri entre el dret a la protecci&#xF3; de dades -personals per&#xF2; tamb&#xE9; empresarials- i el dret d'acc&#xE9;s a la informaci&#xF3; p&#xFA;blica, en un context en qu&#xE8; coincideixen obligacions de transpar&#xE8;ncia amb mandats i principis de bona regulaci&#xF3;, de la qual tan mancat est&#xE0; el nostre ordenament jur&#xED;dic, certament imperfecte en termes de racionalitat i, fins i tot, de legitimitat.n nEs indiscutible el inter&#xE9;s jur&#xED;dico que, en la era digital en la que nos situamos, despierta el tratamiento de los datos, y no solo de los que incumben a nuestra intimidad y privacidad. Todo apunta a que ese inter&#xE9;s seguir&#xE1; creciendo a&#xFA;n m&#xE1;s con la reciente aprobaci&#xF3;n del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci&#xF3;n de las personas f&#xED;sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci&#xF3;n de estos, que no ser&#xE1; sin embargo aplicable de manera directa hasta mayo de 2018. Con todo, salvo alguna referencia obligada, la regulaci&#xF3;n europea no se trata en este libro, cuyo eje es el derecho de acceso a la informaci&#xF3;n p&#xFA;blica, el cual no parece verse afectado en sus principios generales por el nuevo Reglamento.n La presente obra colectiva pretende ser una contribuci&#xF3;n a la literatura jur&#xED;dica existente sobre el dif&#xED;cil y complejo equilibrio entre el derecho a la protecci&#xF3;n de datos &#x2013;personales pero tambi&#xE9;n empresariales- y el derecho de acceso a la informaci&#xF3;n p&#xFA;blica, en un contexto en el que coinciden obligaciones de transparencia con mandatos y principios de buena regulaci&#xF3;n, de la que tan falto est&#xE1; nuestro ordenamiento jur&#xED;dico, ciertamente imperfecto en t&#xE9;rminos de racionalidad e, incluso, de legitimidad. n Un claro objetivo de mejora orienta, en concreto, las &#xFA;ltimas modificaciones del proceso normativo introducidas con car&#xE1;cter b&#xE1;sico por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com&#xFA;n de las Administraciones P&#xFA;blicas, y, en particular para la Administraci&#xF3;n General del Estado, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R&#xE9;gimen Jur&#xED;dico del Sector P&#xFA;blico. A modo de una &#x201C;regulaci&#xF3;n de la regulaci&#xF3;n&#x201D; que no tiene precedente entre nosotros, ambas Leyes fijan las reglas que a partir de su entrada en vigor ordenar&#xE1;n el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria por las distintas Administraciones p&#xFA;blicas. La transparencia y el derecho de acceso p&#xFA;blico a datos de los expedientes normativos son tambi&#xE9;n piezas clave del instrumental destinado al perfeccionamiento de la calidad de nuestras normas. nn&#xA0;n This collective work is a contribution to the legal literature on the difficult and complex balance between the right to protection-personal data but also Business Administration-and the right of access to public information, in a context in which match transparency obligations mandates and principles of good regulation, which is so lacking ours, certainly imperfect legal system in terms of rationality and even legitimacy.n dret,dret-constitucional-i-administratiu,lleis-de-jurisdiccio-especial 2016-07-30 09:54:34 Paper 9788499843254 9788499843438 &#xC9;xito de mercado y gesti&#xF3;n de la innovaci&#xF3;n en las empresas de servicios intensivas en conocimiento tecnol&#xF3;gico de Catalu&#xF1;a (t-KIBS) 9788499843247 https://www.documentauniversitaria.com/producte/xito-de-mercado-y-gestin-de-la-innovacin-en-las-empresas-de-servicios-intensivas-en-conocimiento-tecnolgico-de-catalua-t-kibs/ 176 spa Amores Bravo, Xavier::Valls Pasola, Jaume::Arbussà Reixach, Anna A01::A01::A01 "&#xC9;xito de mercado y gesti&#xF3;n de la innovaci&#xF3;n en las empresas de servicios intensivas en conocimiento tecnol&#xF3;gico de Catalunya (t-KIBS)"&#xA0; &#xE9;s un estudi pioner realitzat a Catalunya amb l'objectiu d'identificar aquells factors m&#xE9;s relacionats amb l'&#xE8;xit empresarial i l'obtenci&#xF3; de resultats d'innovaci&#xF3; d'un dels perfils d'empreses que m&#xE9;s inter&#xE8;s han despertat en els darrers anys en la investigaci&#xF3; sobre innovaci&#xF3;: les t-KIBS o empreses de serveis intensives en coneixement tecnol&#xF2;gic.nnAquest estudi ha analitzat prop de cinquanta empreses en base a llurs pr&#xE0;ctiques de gesti&#xF3; de la innovaci&#xF3; per entendre millor la seva interrelaci&#xF3; amb l'impacte en la competitivitat a curt i mig termini. Aquest plantejament permet considerar les diferents din&#xE0;miques empresarials en un perfil d'empreses de serveis d'alt creixement en els darrers anys i amb un paper cada vegada m&#xE9;s preponderant en els sistemes d'innovaci&#xF3; nacionals. Aix&#xED; mateix, l'estudi ve precedit d'un estat de l'art de la tem&#xE0;tica que permet contextualitzar els resultats obtinguts.n n"&#xC9;xito de mercado y gesti&#xF3;n de la innovaci&#xF3;n en las empresas de servicios intensivas en conocimiento tecnol&#xF3;gico de Catalunya (t-KIBS)" es un estudio pionero realizado en Catalunya con el objetivo de identificar aquellos factores m&#xE1;s relacionados con el &#xE9;xito empresarial y la obtenci&#xF3;n de resultados de innovaci&#xF3;n de uno de los perfiles de empresas que mayor inter&#xE9;s han despertado en los &#xFA;ltimos a&#xF1;os en la investigaci&#xF3;n sobre innovaci&#xF3;n: las t-KIBS o empresas de servicios intensivas en conocimiento tecnol&#xF3;gico. n Este estudio ha analizado cerca de cincuenta empresas en base a sus pr&#xE1;cticas de gesti&#xF3;n de la innovaci&#xF3;n para entender mejor su interrelaci&#xF3;n con el impacto en la competitividad a corto y medio plazo. Este enfoque permite considerar las distintas din&#xE1;micas empresariales en un perfil de empresas de servicios de alto crecimiento en los &#xFA;ltimos a&#xF1;os y con un papel cada vez m&#xE1;s preponderante en los sistemas de innovaci&#xF3;n nacionales. As&#xED; mismo, el estudio viene precedido de un estado del arte de la tem&#xE1;tica que permite contextualizar los resultados obtenidos. nn&#xA0;n "&#xC9;xito de mercado y gesti&#xF3;n de la innovaci&#xF3;n en las empresas de servicios intensivas en conocimiento tecnol&#xF3;gico de Catalunya (t-KIBS)" is a pioneering study in Catalonia with the aim of identifying those factors most related to business success and obtaining innovation performance of one of the profiles of companies that have aroused most interest in recent years in research on innovation: t-KIBS companies or technological knowledge intensive service.nnThis study analyzed nearly fifty companies based on their management practices innovation to better understand their relationship with the impact on competitiveness in the short and medium term. This approach allows us to consider the different business dynamics in a profile service companies high growth in recent years and with an increasingly important role in national innovation systems. Also, the study is preceded by a state of the art theme that allows contextualize the results.nn economia-finances-empresa-i-gestio,empresa-i-gestio,industria-i-estudis-industrials 2016-07-22 09:54:39 Paper 9788499843247 9788499843421 La historiografia medieval davant la crisi / La historiograf&#xED;a medieval ante la crisis 9788499842950 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-historiografia-medieval-davant-la-crisi-la-historiografa-medieval-ante-la-crisis/ 234 cat,spa,ita Varela Rodríguez, M. Elisa B13 96 Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} nEl terme &#xAB;crisi&#xBB; &#xE9;s un terme contemporani, formulat en un per&#xED;ode hist&#xF2;ric determinat i, per tant, amb una data de caducitat ben precisa. La historiografia l'utilitza de forma abusiva quan s&#x2019;ocupa de l&#x2019;estudi de la baixa edat mitjana. Com es posa de manifest en aquesta monografia, l&#x2019;expressi&#xF3; &#xAB;crisi de la baixa edat mitjana&#xBB; no deixa de ser una &#xAB;construcci&#xF3; historiogr&#xE0;fica&#xBB; bastida al llarg de la primera meitat del segle xx. Per definir els processos que van afectar la vida de les dones els i homes de la baixa edat mitjana, &#xE9;s m&#xE9;s adequat utilitzar termes com &#xAB;desenvolupament&#xBB;, &#xAB;transformaci&#xF3;&#xBB; o &#xAB;canvi&#xBB;. Quan en un moment de la hist&#xF2;ria es produeixen &#xAB;transformacions&#xBB; o &#xAB;canvis&#xBB; importants, les i els medievalistes dirigim la mirada al passat buscant elements per entendre&#x2019;ls, i sovint utilitzem conceptes i termes actuals en l'an&#xE0;lisi d&#x2019;aquell passat. Per aix&#xF2;, i per tal d&#x2019;evitar equ&#xED;vocs, els haur&#xED;em de definir amb precisi&#xF3;. Hem de tenir present, doncs, les realitats i les experi&#xE8;ncies hist&#xF2;riques de l&#x2019;&#xE8;poca que estudiem. La cerca de comprensi&#xF3; en l&#x2019;edat mitjana per entendre el nostre present &#xE9;s una recerca recurrent.&#xA0;n &#xA0;n 96 Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} El t&#xE9;rmino &#xAB;crisis&#xBB; es un t&#xE9;rmino contempor&#xE1;neo, formulado en una &#xE9;poca hist&#xF3;rica determinada, con una precisa fecha de caducidad. La historiograf&#xED;a lo ha utilizado de forma abusiva cuando se ocupa del estudio de la Baja Edad Media. Como se evidencia en esta monograf&#xED;a, la expresi&#xF3;n &#xAB;crisis de la Baja Edad Media&#xBB; no deja de ser una &#xAB;construcci&#xF3;n historiogr&#xE1;fica&#xBB; que se formula durante la primera mitad del siglo xx. Es m&#xE1;s adecuado utilizar t&#xE9;rminos como &#xAB;desarrollo&#xBB;, &#xAB;transformaci&#xF3;n&#xBB; o &#xAB;cambio&#xBB; para definir los procesos que afectaron a la vida de las mujeres y los hombres bajomedievales. Siempre que se producen &#xAB;transformaciones&#xBB; o &#xAB;cambios&#xBB; profundos en un momento de la historia, las y los medievalistas nos remitimos al pasado buscando elementos para entenderlos, y utilizamos con frecuencia conceptos y t&#xE9;rminos actuales para el estudio de aquel pasado. Por ello, y para evitar equ&#xED;vocos, debemos definirlos con precisi&#xF3;n y tener presentes las realidades y experiencias hist&#xF3;ricas de la &#xE9;poca que estudiamos. La b&#xFA;squeda de comprensi&#xF3;n en la Edad Media para entender el presente es una b&#xFA;squeda recurrente.&#xA0;n The term "crisis" is a contemporary term, formulated in a particular historical period, with a precise expiry date. Historiography has used abusively when it deals with the study of the Middle Ages. As evidenced in this paper, the term "crisis of the late Middle Ages" no longer a "historiographical construction 'which is formulated in the first half of the twentieth century. It is more appropriate to use terms like "development", "transformation" or "change" to define the processes that affect the lives of women and men bajomedievales. Whenever "transformations" or deep "changes" occur in a moment of history, and medievalists refer to the past looking elements to understand and use concepts frequency and current terms for the study of that past. Therefore, and to avoid misunderstandings, we must define precisely and be aware of the realities and historical experiences of the period we studied. The search for understanding in the Middle Ages to understand this is a recurring search.&#xA0;n historia,historia-medieval,historia-moderna-c-1450-1500-c-1700,historia-primitiva-c-500-c-1450-1500,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,historia-primitiva-fins-a-lactualitat,humanitats 2016-06-17 09:54:42 Paper 9788499842950 9788499843360 Activos para la salud en el mediterraneo / Actius per a la salut en el mediterrani / Assets for health in the mediterranean 9788499843315 https://www.documentauniversitaria.com/producte/activos-para-la-salud-en-el-mediterraneo-actius-per-a-la-salut-en-el-mediterrani-assets-for-health-in-the-mediterranean/ 120 cat,spa,eng Juvinyà i Canal, Dolors::Bonmatí Tomàs, Anna::Vilanova Vila, Marta::Casals Alonso, Carla A01::A01::A01::A01 Els actius per a la salut van ser l'eix central de l'II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut celebrat a Girona el juny de 2015 que va reunir més de 120 professionals de 10 països de la mediterrània amb l'objectiu de posar de manifest les capacitats i actius presents en la mediterrània. Aquesta publicació recull els resums de les 49 comunicacions que es van presentar amb l'objectiu de promoure l'intercanvi d'experiències i pràctiques relacionades amb la promoció de la salut, els actius per a la salut i la salutogènesi, i els hàbits i estils de vida. A manera de conclusions, els experts i professionals reunits en el simposi van subratllar que és necessari posar l'èmfasi en els recursos positius que contribueixen a la salut destacant el paper que exerceix la comunitat. També es van identificar el treball en xarxa, la cooperació i la interacció a diferents nivells com estratègies útils per a aquesta finalitat. Per tal de seguir avançant i compartint coneixements i experiències, s'impulsarà el III Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut per enfortir i donar visibilitat al treball de promoció de la salut en l'àrea mediterrània.n n Los activos para la salud fueron el eje central del II Simposio Mediterráneo de Promoción de la Salud celebrado en Girona en junio de 2015 que reunió a más de 120 profesionales de diez países del mediterráneo con el objetivo de poner de manifiesto las capacidades y activos presentes en el mediterráneo. Esta publicación recoge los resúmenes de las 49 comunicaciones que se presentaron con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y prácticas relacionadas con la promoción de la salud, los activos para la salud y la salutogénesis, y los hábitos y estilos de vida. A modo de conclusiones, los expertos y profesionales reunidos en el simposio subrayaron que es necesario poner el énfasis en los recursos positivos que contribuyen a la salud destacando el papel que ejerce la comunidad. También se identificaron el trabajo en red, la cooperación y la interacción a diferentes niveles como estrategias útiles para esta finalidad. Con el fin de seguir avanzando y compartiendo conocimientos y experiencias, se impulsará el III Simposio Mediterráneo de Promoción de la Salud para fortalecer y dar visibilidad al trabajo de promoción de la salud en el área mediterránea.n nn n Active health were the backbone of the II Mediterranean Symposium on Health Promotion held in Girona in June 2015 that brought together over 120 professionals from ten countries of the Mediterranean with the aim of highlighting the capabilities and assets present in the Mediterranean. This publication contains summaries of 49 papers presented with the aim of promoting the exchange of experiences and activities related to health promotion practices, assets for health and salutogenesis, and habits and lifestyles. By way of conclusion, experts and professionals gathered at the symposium stressed the need to emphasize the positive resources that contribute to health highlighting the role played by the community. networking, cooperation and interaction at different levels as useful strategies for this purpose were also identified. In order to continue advancing and sharing knowledge and experience, it will boost the Third Mediterranean Symposium on Health Promotion to strengthen and give visibility to the work of health promotion in the Mediterranean region. n n autoajuda-i-desenvolupament-personal,entrenament-i-direccio-tecnica-esportiva,esport-i-oci,esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida,familia-i-salut,forma-fisica-i-alimentacio,medicina,medicina-popular-i-salut,medicina-questions-generals,salut-i-desenvolupament-personal,salut-publica-i-medicina-preventiva 2016-06-17 08:59:00 Paper 9788499843315 9788499843322 La Prunera (Sant Joan les Fonts, la Garrotxa) 9788499843308 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-prunera-sant-joan-les-fonts-la-garrotxa/ 208 cat Alcalde i Gurt, Gabriel::Borrell Tena, Ferran::Burjachs Casas, Francesc::et al., A01::A01::A01::A01 nFa uns 5.000 anys, una comunitat es va establir al pla de Sant Cosme, en el municipi de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa. Les restes que han quedat d&#x2019;aquest assentament formen el que ara coneixem com a jaciment arqueol&#xF2;gic de la Prunera.nEn aquest llibre es presenten els resultats de l&#x2019;excavaci&#xF3; arqueol&#xF2;gica preventiva d&#x2019;aquest jaciment, provocada pels treballs a la carretera N260 que varen tenir lloc entre els anys 1999 i 2001. Es tracta d&#x2019;una recerca interdisciplin&#xE0;ria en qu&#xE8;, per part de diferents especialistes, s&#x2019;aborda l&#x2019;an&#xE0;lisi de les diverses categories de materials arqueol&#xF2;gics recuperats.nL&#x2019;estudi integrat dels resultats obtinguts ha perm&#xE8;s caracteritzar el paisatge de l&#x2019;&#xE8;poca i l&#x2019;organitzaci&#xF3; i les estrat&#xE8;gies econ&#xF2;miques seguides per les comunitats que poblaren aquest territori a final del neol&#xED;tic.n&#xA0;n Hace unos 5.000 a&#xF1;os, una comunidad se estableci&#xF3; en el plan de San Cosme, en el municipio de Sant Joan les Fonts, en la Garrotxa. Los restos que han quedado de este asentamiento forman lo que ahora conocemos como yacimiento arqueol&#xF3;gico de la Prunera.nnEn este libro se presentan los resultados de la excavaci&#xF3;n arqueol&#xF3;gica preventiva de este yacimiento, provocada por los trabajos en la carretera N260 que tuvieron lugar entre los a&#xF1;os 1999 y 2001. Se trata de una investigaci&#xF3;n interdisciplinaria en la que, por parte de diferentes especialistas, se aborda el an&#xE1;lisis de las diversas categor&#xED;as de materiales arqueol&#xF3;gicos recuperados.nnEl estudio integrado de los resultados obtenidos ha permitido caracterizar el paisaje de la &#xE9;poca y la organizaci&#xF3;n y las estrategias econ&#xF3;micas seguidas por las comunidades que poblaron este territorio a finales del neol&#xED;tico. nn About 5,000 years ago, a community was established in the plan of San Cosme, in the town of Sant Joan les Fonts, in the Garrotxa. The preservers of this settlement form what is now known as the Prunera archaeological site.nnIn this book the results of preventive archaeological excavation of this site, caused by work on the N260 road that took place between 1999 and 2001. It is an interdisciplinary research in which, by different specialists present, analysis of the various categories of archaeological materials recovered addressed.nnThe integrated study results has allowed characterize the landscape of the time and organization and economic strategies followed by the communities that inhabited this territory at the end of the Neolithic.n arqueologia,humanitats 2016-06-16 09:54:42 Paper 9788499843308 9788499843346 Mots d'avui, mots de demà 9788499843261 https://www.documentauniversitaria.com/producte/mots-davui-mots-de-dem/ 236 cat,spa Observatori de Neologia:: B13::A01 Molts mots d'avui van ser mots d'ahir i seran mots de demà, perquè són el fil conductor de la nostra història. N'hi haurà, però, que desapareixeran perquè hauran estat personatges secundaris, neologismes efímers. En aquest volum parlem tant dels uns com dels altres, perquè tots han format part d'aquests 25 anys de vida de l'Observatori de Neologia. nn Muchas palabras de hoy fueron palabras de ayer y serán palabras de mañana, porque son el hilo conductor de nuestra historia. Habrá, sin embargo, palabras que desaparecerán porque habrán sido personajes secundarios, neologismos efímeros. En este volumen hablamos tanto de las unas como de las otras, porque todas ellas han formado parte de estos 25 años de vida del Observatorio de Neología.n n Many words today were words yesterday and will be tomorrow words because they are the leitmotif of our history. There will, however, disappear because words have been supporting characters, ephemeral neologisms. In this volume we talk both about as the other, because they all have been part of these 25 years of the Neology Observatory. nn analisi-del-discurs,etc,linguistica,llengues,semantica,semantica-i-pragmatica 2016-06-15 07:39:15 Paper 9788499843261 9788499843278 Els cants de l'&#xE8;xode 9788499843285 https://www.documentauniversitaria.com/producte/els-cants-de-lxode/ 174 cat Julià Garriga, Jordi A01 Els cants de l'&#xE8;xode"&#xA0;ofereix una aproximaci&#xF3; a l'exili contemporani, des del punt de vista dels escriptors que el van patir i l?han explicat, i una reflexi&#xF3; sobre com el van concebre liter&#xE0;riament a les seves obres. Aquest assaig pret&#xE9;n identificar, definir i relacionar diferents aspectes recurrents de les creacions dels autors expatriats de mitjan segle xx, des d?una perspectiva te&#xF2;rica i comparatista, sense oblidar el comentari dels textos.nEntre altres temes, el lector trobar&#xE0; en aquestes p&#xE0;gines un breu estat de la q&#xFC;esti&#xF3; dels estudis sobre l?&#xE8;xode, un esb&#xF3;s de la condici&#xF3; d?exiliat al nou-cents, un rep&#xE0;s de la recuperaci&#xF3; del mite antic i de la seva utilitat per exposar una expatriaci&#xF3;, o una an&#xE0;lisi dels t&#xF2;pics relacionats amb l?expressi&#xF3; del retorn.nEn darrer terme, els diferents cap&#xED;tols proporcionen una visi&#xF3; de la poesia escrita lluny de la pen&#xED;nsula Ib&#xE8;rica despr&#xE9;s de 1939, i constitueixen un intent per comprendre com aquests escriptors refugiats van saber formular l&#xED;ricament una de les situacions humanes m&#xE9;s antigues, i, alhora, un lloc com&#xFA; de la hist&#xF2;ria de les idees i de la cultura, com &#xE9;s l?exili. "Els cants de l?&#xE8;xode" ofrece una aproximaci&#xF3;n al exilio contempor&#xE1;neo, desde el punto de vista de los escritores que lo sufrieron y lo han explicado, y una reflexi&#xF3;n sobre c&#xF3;mo fu&#xE9; concedido liter&#xE1;riamente en sus obras. Este ensayo pretende identificar, definir y relacionar diferentes aspectos recurrentes en las creaciones de los autores expatriados de mediados del siglo XX, desde una perspectiva te&#xF3;rica y comparativa. "Els cants de l'&#xC8;xode" offers an approach to contemporary exile, from the point of view of the writers who suffered and explained, and a reflection on how literarily was granted in his works. This paper aims to identify, define and relate different recurring aspects in the creations of expatriates authors of mid-twentieth century, from a theoretical and comparative perspective historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats 2016-05-20 09:54:38 Paper 9788499843285 9788499843292 Cançons de dissidència i esperança Activisme sociopolític des de la música popular Midnight Oil. (Austràlia, 1976–2002) 9788499843148 https://www.documentauniversitaria.com/producte/canons-de-dissidncia-i-esperana/ 248 cat Bonastre Sirerol, Roger A01 96 Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} nL’obra i la trajectòria del grup de rock australià Midnight Oil mostren l’abast i les possibilitats de l’activisme sociopolític sorgit de la cultura popular urbana. Entre el 1976 i el 2002, cinc músics de Sydney trobaren en la música rock el vehicle d’expressió artística i comunicació per afrontar els grans reptes de la societat australiana. Mitjançant catorze discos, més de dos mil concerts i dotzenes d’actes reivindicatius, Midnight Oil s’adreçà a la ciutadania per alertar de l’apatia i el conformisme creixents en la gestió dels conflictes socials i exigir als representants polítics una revalorització de les institucions democràtiques. Des de l’àmbit local, la banda es posicionà sobre qüestions d’abast internacional com el pacifisme, l’ecologisme i les reivindicacions dels pobles indígenes. D’aquest activisme, en resultà la vertebració d’un discurs sociopolític centrat en la defensa dels drets humans i en la denúncia dels excessos i les mancances del capitalisme, qüestions recurrents adés i ara. En aquest sentit, Cançons de dissidència i esperança explora el conjunt de l’obra i la trajectòria de Midnight Oil aprofundint en l’anàlisi de la seva dimensió sociopolítica per constatar que les cançons i les activitats del grup participaren activament en l’evolució social i política d’Austràlia.n  n La obra y la trayectoria del grupo de rock australiano Midnight Oil muestran el alcance y las posibilidades del activismo sociopolítico surgido de la cultura popular urbana. Entre 1976 y 2002, cinco músicos de Sydney encontraron en la música rock el vehículo de expresión artística y comunicación para afrontar los grandes retos de la sociedad australiana. Mediante catorce discos, más de dos mil conciertos y docenas de actos reivindicativos, Midnight Oil se dirigió a la ciudadanía para alertar de la apatía y el conformismo crecientes en la gestión de los conflictos sociales y exigir a los representantes políticos una revalorización de las instituciones democráticas. Desde el ámbito local, la banda se posicionó sobre cuestiones de alcance internacional como el pacifismo, el ecologismo y las reivindicaciones de los pueblos indígenas. De este activismo, resultó la vertebración de un discurso sociopolítico centrado en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de los excesos y las carencias del capitalismo, cuestiones recurrentes antes y ahora. En este sentido, Canciones de disidencia y esperanza explora el conjunto de la obra y la trayectoria de Midnight Oil profundizando en el análisis de su dimensión sociopolítica para constatar que las canciones y las actividades del grupo participaron activamente en la evolución social y política de Australia.n The work and career of the Australian rock band Midnight Oil show the scope and possibilities of sociopolitical activism emerged from the urban popular culture. Between 1976 and 2002, five musicians from Sydney found in rock music a vehicle for artistic expression and communication to meet the major challenges facing Australian society. By fourteen albums, over two thousand concerts and dozens of protest actions, Midnight Oil addressed to citizens to alert the growing apathy and conformism in the management of social conflicts and political representatives require a revaluation of the institutions democratic. From the local level, the band positions on issues of international pacifism, environmentalism and the claims of indigenous peoples. In this activism resulted in the structuring of a socio-political discourse focused on human rights and denouncing the excesses and shortcomings of capitalism, and now recurrent issues from time to time. In this respect, Free dissent and hope explores the whole work and career Midnight Oil deepening the analysis of the socio-political dimension to the songs and found that the activities of the group participated actively in social development and Australia policy.n arts,musica 2016-05-11 16:45:33 Paper 9788499843148 9788499843155 Catedral Santa Creu - Temple H&#xE8;rcules 9788499843230 https://www.documentauniversitaria.com/producte/catedral-santa-creu-temple-hrcules/ cat Vallès Rovira, Josep A01 "En un conte de Kafka, el personatge s&#x2019;acosta a un picapedrer medieval que treballa al peu d&#x2019;un enorme conjunt arquitect&#xF2;nic que s&#x2019;est&#xE0; enlairant. I en preguntar-li qu&#xE8; fa, obt&#xE9; aquesta resposta punyent: &#xAB;Estic construint la catedral&#xBB;. La meva interpretaci&#xF3; del treball de Pep Vall&#xE8;s &#xE9;s que, mentre escrivia aquest assaig, amb el seu estil literari tan personal, el de sempre, tenia ell la certesa que estava construint una imatge nova del barri g&#xF2;tic de Barcelona."n(Del pr&#xF2;leg de Llu&#xED;s Permanyer)n "En un cuento de Kafka, el personaje se acerca a un cantero medieval que trabaja en el pie de un enorme conjunto arquitect&#xF3;nico que se est&#xE1; alzando. Y al preguntar qu&#xE9; est&#xE1; haciendo, obtiene esta respuesta punzante: "Estoy construyendo la catedral". Mi interpretaci&#xF3;n del trabajo de Pep Vall&#xE8;s es que, mientras escrib&#xED;a este ensayo con su estilo literario tan personal, el de siempre, &#xE9;l ten&#xED;a la certeza de que estaba construyendo una imagen nueva del barrio g&#xF3;tico de Barcelona."n(Del pr&#xF3;logo de Llu&#xED;s Permanyer)n "In a story by Kafka, the character approaches a medieval stonemason working at the foot of a huge architectural complex that is rising And when asked what he is doing, get this sharp response."I'm building a cathedral" My interpretation of the work of Pep Vall&#xE8;s is that, while writing this essay with his very personal literary style, always, he was sure he was building a new image of Barcelona's Gothic quarter."n(Prolog of Llu&#xED;s Permanyer)n altres-sistemes-de-creences,arts,estudis-parapsicologics,historia-de-lart-estils-dart-i-disseny,humanitats,ment-cos-i-esperit,misticisme-magia-i-rituals,ocultisme,psicologia,religio-i-creences,salut-i-desenvolupament-personal,societat-i-ciencies-socials 2016-05-01 09:54:33 EPUB 9788499843230 9788499843230 Lewerentz 9788499843193 https://www.documentauniversitaria.com/producte/lewerentz/ 148 cat,spa,ita Fontana, Maria Pia::Quintanilla Chala, José B13::B13 Teniu aquí, entre les mans, un petit homenatge a Lewerentz ... cadascú tindrà la llibertat d'escollir quin camí voldrà prendre i cap a quina porta dirigir-se. Ambdós obliguen a accedir-hi amb respecte i, alhora, amb la seguretat de trobar alguna cosa misteriosa i inesperada. La mateixa sensació que transmet l'obra de Lewerentz: la promesa d'un viatge cap al descobriment a través d’uns ulls nous, dels ulls dels altres i de tots els universos de cada mirada. Aquí tienen entre las manos un pequeño homenaje a Lewerentz... cada uno de ustedes tendrá la libertad de escoger qué camino tomar y hacía qué puerta dirigirse. Ambos obligan a entrar con respeto y, a la vez, con la seguridad de encontrar algo misterioso e inesperado. La misma sensación que transmite la obra de Lewerentz, la promesa de un viaje hacía el descubrimiento a través de nuevos ojos, de los ojos de otros y de los tantos universos de cada mirada. n Here are hands a tribute to Lewerentz ... each of you will have the freedom to choose which path to take and did what door to go. Both enter force with respect and, at the same time, confident of finding something mysterious and unexpected. The same feeling that conveys the work of Lewerentz, the promise of a voyage of discovery through new eyes, the eyes of other universes and so many of each look.n arquitectura,arts 2016-05-01 07:39:14 Paper 9788499843193 9788499843209 Art i decreixement / Arte y decrecimiento / Art et d&#xE9;croissance 9788499843216 https://www.documentauniversitaria.com/producte/art-i-decreixement-arte-y-decrecimiento-art-et-dcroissance/ 196 spa Pardo Salgado, Carme::Barbanti, Roberto::Paparrigopoulos, Kostas::Solomos, Makis B13::B13::B13::B13 Les contribucions recollides en aquest volum mostren el rebuig a una consideraci&#xF3; de l&#x2019;art i de l&#x2019;est&#xE8;tica com a camps de treball tancats en si mateixos, i es centren, particularment, en interrogants apareguts a partir de les crisis ecol&#xF2;gica, econ&#xF2;mica i social, aix&#xED; com de les crisis de representaci&#xF3; en qu&#xE8; ens trobem immersos. El punt de partida &#xE9;s la convicci&#xF3; de mostrar el nexe tant actual com necessari entre art i decreixement. L&#x2019;establiment d&#x2019;aquest nexe obliga a replantejar unes pr&#xE0;ctiques socials i art&#xED;stiques que, sovint, han estat sotmeses a la l&#xF2;gica de l&#x2019;anomenat homo oeconomicus, que fa de l&#x2019;economia no pas un mitj&#xE0;, sin&#xF3; la finalitat de la seva vida. En aquest sentit, els textos que aqu&#xED; es presenten han estat pensats com un espai de resson&#xE0;ncia d&#x2019;all&#xF2; que Serge Latouche exposa com la necessitat de descolonitzaci&#xF3; del nostre imaginari. Aquest llibre, dedicat al nostre company Rafel Lluss&#xE0;, &#xE9;s un exercici de descentrament del m&#xF3;n de l&#x2019;art i de l&#x2019;economia. El seu objectiu fonamental &#xE9;s obrir les vies d&#x2019;all&#xF2; possible davant de la passivitat i de la resignaci&#xF3; d&#x2019;un imaginari col&#xB7;lectiu que es pensa, sovint, com a predeterminat.n Las contribuciones recogidas en este volumen muestran el rechazo a una consideraci&#xF3;n del arte y de la est&#xE9;tica como campos de trabajo cerrados en s&#xED; mismos, y se centran particularmente en interrogantes aparecidos a partir de las crisis ecol&#xF3;gica, econ&#xF3;mica y social , as&#xED; como de las crisis de representaci&#xF3;n en la que nos encontramos inmersos. El punto de partida es la convicci&#xF3;n de mostrar el nexo tanto actual como necesario entre arte y decrecimiento. El establecimiento de este nexo obliga a replantear unas pr&#xE1;cticas sociales y art&#xED;sticas que, a menudo, han sido sometidas a la l&#xF3;gica del llamado homo oeconomicus, que hace de la econom&#xED;a no un medio, sino el fin de su vida . En este sentido, los textos que aqu&#xED; se presentan han sido pensados &#x200B;&#x200B;como un espacio de resonancia de lo que Serge Latouche expone como la necesidad de descolonizaci&#xF3;n de nuestro imaginario. Este libro, dedicado a nuestro compa&#xF1;ero Rafael Lluss&#xE0;, es un ejercicio de descentramiento del mundo del arte y de la econom&#xED;a. Su objetivo fundamental es abrir las v&#xED;as de lo posible ante la pasividad y de la resignaci&#xF3;n de un imaginario colectivo que se piensa, a menudo, como predeterminado.n The contributions collected in this volume are rejecting consideration of art and aesthetics at work camps closed in themselves, and focus particularly on questions emerged from the crisis ecological, economic and social as well as the crisis of representation in which we are immersed. The starting point is the conviction show current and necessary link between art and decline. The establishment of this nexus necessary to reconsider some social and artistic practices that have often been subjected to the logic of the so-called homo economicus, that does not means the economy, but the purpose of his life . In this sense, the texts presented here are intended as a space resonance of what Serge Latouche explains the need for decolonization of our imagination. This book is dedicated to our colleague Rafael Lluss&#xE0; is an exercise of decentralization in the world of art and the economy. Its main objective is to open roads that possible before the passivity and resignation of a collective imagination that thinks often as default.n arts,arts-aspectes-generals,filosofia,filosofia-estetica,humanitats 2016-03-01 09:54:33 Paper 9788499843216 9788499843223 Lectura de Al este del Ed&#xE9;n des de la perspectiva de Ren&#xE9; Girard i de la hist&#xF2;ria dels efectes del text b&#xED;blic 9788499843124 https://www.documentauniversitaria.com/producte/lectura-de-al-este-del-edn-des-de-la-perspectiva-de-ren-girard-i-de-la-histria-dels-efectes-del-text-bblic/ 116 cat Rubert i Vilar, Pau A01 "Lectura de &#xAB;Al este del Ed&#xE9;n&#xBB; des de la perspectiva de Ren&#xE9; Girard i de la hist&#xF2;ria dels efectes del text b&#xED;blic" &#xE9;s una interpretaci&#xF3; de la novel&#xB7;la hom&#xF2;nima del Premi Nobel de literatura John Steinbeck (Calif&#xF2;rnia 1902 - Nova York 1968). Partint de l'hermen&#xE8;utica de l'historiador i cr&#xED;tic literari Ren&#xE9; Girard (Aviny&#xF3; 1923) i dels conceptes b&#xE0;sics de desig mim&#xE8;tic, boc emissari i revelaci&#xF3;, aquest estudi fa una an&#xE0;lisi de la novel&#xB7;la de Steinbeck que posa de manifest com aquest cl&#xE0;ssic de la generaci&#xF3; perduda americana actualitza el conegut passatge de la mort d'Abel al llibre del G&#xE8;nesi. La fidelitat al missatge del text original en aquesta obra ens pot ajudar a rellegir-la de manera que les &#xAB;poderoses paraules&#xBB; de Gn 4,7 &#xAB;ressonin&#xBB; altre cop en nosaltres transfigurades pels &#xAB;efectes del text b&#xED;blic&#xBB; en la hist&#xF2;ria de la cultura: &#xAB;Si obres b&#xE9;, ser&#xE0;s acceptat; per&#xF2;, si no obres b&#xE9;, el pecat aguaita a la porta: ell et desitja, per&#xF2; tu l&#x2019;has de dominar&#xBB;.n&#xA0;n "Lectura de &#xAB;Al este del Ed&#xE9;n&#xBB; des de la perspectiva de Ren&#xE9; Girard i de la hist&#xF2;ria dels efectes del text b&#xED;blic" es una interpretaci&#xF3;n de la novela hom&#xF3;nima del Premio Nobel de Literatura John Steinbeck (California 1902 - Nueva York 1968). Partiendo de la hermen&#xE9;utica del historiador y cr&#xED;tico literario Ren&#xE9; Girard (Avi&#xF1;&#xF3;n 1923) y de los conceptos b&#xE1;sicos de deseo mim&#xE9;tico, chivo emisario y revelaci&#xF3;n, este estudio hace un an&#xE1;lisis de la novela de Steinbeck que pone de manifiesto como este cl&#xE1;sico de la generaci&#xF3;n perdida americana actualiza el conocido pasaje de la muerte de Abel en el libro del G&#xE9;nesis. La fidelidad al mensaje del texto original en esta obra nos puede ayudar a releer de manera que las "poderosas palabras&#xBB; de Gn 4,7 &#xAB;resuenen&#xBB; de nuevo en nosotros transfiguradas por los "efectos del texto b&#xED;blico&#xBB; en la historia de la cultura: "Si obras bien, ser&#xE1;s aceptado; pero, si no obras bien, el pecado acecha a la puerta: &#xE9;l te desea, pero t&#xFA; tienes que dominar &#xBB;.&#xA0;nn "Lectura de &#xAB;Al este del Ed&#xE9;n&#xBB; des de la perspectiva de Ren&#xE9; Girard i de la hist&#xF2;ria dels efectes del text b&#xED;blic" is an interpretation of the novel by Nobel Prize of Literature John Steinbeck (California 1902 - New York 1968). Based on the hermeneutics of the historian and literary critic Ren&#xE9; Girard (Avignon 1923) and the basic concepts of mimetic desire, scapegoat and revelation, this study analyzes the Steinbeck novel that shows how this classic American lost generation update known passage from the death of Abel in Genesis. Faithfulness to the original message in this work can help us to reread it so that "powerful word" of Gen 4.7 "resonate" in us again transfigured by the "effects of the biblical text" in history culture: "If it works, you will be accepted; But if it works, sin lurks at the door: he will want, but you have the master. "n&#xA0;n antics-testaments,biblies,cristianisme,filosofia,filosofia-de-la-ment,humanitats,religio-i-creences 2016-02-01 09:54:43 Paper 9788499843124 9788499843131 Ecosystem Services 9788499843087 https://www.documentauniversitaria.com/producte/ecosystem-services/ 176 eng Nuss Girona, Sergi::Castañer i Vivas, Margarita B13::B13 El marc de "Serveis dels Ecosistemes" (ES) obre la porta a un terreny com&#xFA; entre l'ecologia i l'economia davant el repte de la sostenibilitat planet&#xE0;ria. L'aplicaci&#xF3; de les metodologies i instruments disponibles revela tant l'alt potencial com les controv&#xE8;rsies relacionades amb aquest nou enfocament de la gesti&#xF3; socio-ecol&#xF2;gica. A partir de les investigacions i treballs presentats en la XV International Summer School on Environment (ISSE) de la Universitat de Girona (2015), aquesta publicaci&#xF3; mostra els principals conceptes relacionats amb l'enfocament d'ES i els resultats dels estudis que s'ocupen de la seva posada en funcionament amb l'objectiu final de canviar la mentalitat i la sensibilitzaci&#xF3; de la poblaci&#xF3; fins al punt d'instal&#xB7;lar-hi els nous valors socio-ecol&#xF2;gics, &#xE9;s a dir, els models econ&#xF2;mics en qu&#xE8; els &#xE9;S s'entenen com a premissa de subsist&#xE8;ncia i , per tant, un component intr&#xED;nsec dels guanys econ&#xF2;mics. nn El marco de &#x201C;Servicios de los Ecosistemas&#x201D; (ES) abre la puerta a un terreno com&#xFA;n entre la ecolog&#xED;a y la econom&#xED;a frente al reto de la sostenibilidad planetaria. La aplicaci&#xF3;n de las metodolog&#xED;as e instrumentos disponibles revela tanto el alto potencial como las controversias relacionadas con este nuevo enfoque de la gesti&#xF3;n socio-ecol&#xF3;gica. A partir de las investigaciones y trabajos presentados en la XV International Summer School on Environment (ISSE) de la Universidad de Girona (2015), esta publicaci&#xF3;n muestra los principales conceptos relacionados con el enfoque de ES y los resultados de los estudios que se ocupan de su puesta en funcionamiento con el objetivo final de cambiar la mentalidad y la sensibilizaci&#xF3;n de la poblaci&#xF3;n hasta el punto de instalar en ella los nuevos valores socio-ecol&#xF3;gicos, es decir, los modelos econ&#xF3;micos en los que los ES se entienden como premisa de subsistencia y, por tanto, un componente intr&#xED;nseco de las ganancias econ&#xF3;micas. nn The ecosystem services (ES) framework opens the door to common ground between ecology science and economics in facing the challenge of planetary sustainability. Application of the available methodologies and instruments reveals both the high potential and the controversies related to this new socio-ecological management approach. Feeding on the research, reviews and testimonies presented at the XV International Summer School on Environment (ISSE) of the University of Girona (2015), this proceedings book displays the main concepts related the ES approach and outcomes from case studies dealing with its operationalization. However, the ultimate goal of this crosswalk language remains; changing mentalities and raising awareness to the point of installing new socio-ecological values, leading society to economic models in which ES conservation is understood as subsistence premise and therefore an intrinsic component of profits.n&#xA0;n economia,economia-politica,economia-finances-empresa-i-gestio,societat-i-ciencies-socials,sociologia,sociologia-i-antropologia 2015-12-30 09:54:36 Paper 9788499843087 9788499843094 Necropolis and Funerary World in rural areas 9788499843025 https://www.documentauniversitaria.com/producte/necropolis-and-funerary-world-in-rural-areas/ 222 cat,fre,spa arqueologia,arqueologia-per-periode-regio,arqueologia-prehistorica,humanitats 2015-12-15 09:54:45 Paper 9788499843025 9788499843100 La lluita per la terra 9788499843032 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-lluita-per-la-terra/ 392 cat Bosch i Cuenca, Pere A01 En aquest llibre es ressegueixen les formes de mobilitzaci&#xF3; i socialitzaci&#xF3;, els esfor&#xE7;os organitzatius, les an&#xE0;lisis i els programes reivindicatius i, finalment, els enfrontaments socials que es van donar a la regi&#xF3; de Girona durant els anys de la Segona Rep&#xFA;blica, al voltant de La lluita per la terra. Al mateix temps, s'intenta relacionar aquests enfrontaments amb amb els que es produ&#xEF;en a d'altres territoris (i no pas nom&#xE9;s a la zona estrictament rabassaire) per tal d?integrar-los en una visi&#xF3; general de pa&#xED;s. Es tracta, en definitiva, d'intentar superar una visi&#xF3; exclusivament centrada en la problem&#xE0;tica rabassaire i entendre la complexitat de la lluita que es produ&#xEF;a a Catalunya. En este libro se subrallant las formas de movilizaci&#xF3;n y socializaci&#xF3;n, los esfuerzos organizativos, los an&#xE1;lisis y los programas reivindicativos y, finalmente, los enfrentamientos sociales que se dieron en la regi&#xF3;n de Girona durante los a&#xF1;os de la Segunda Rep&#xFA;blica, alrededor de la lucha por la tierra. Al mismo tiempo, se intenta intenta relacionar estos enfrentamientos con con los que se produc&#xED;an en otros territorios (y no s&#xF3;lo en la zona estrictamente rabassaire) para integrarlos en una visi&#xF3;n general de pa&#xED;s. Se trata, en definitiva, de intentar superar una visi&#xF3;n exclusivamente centrada en la problem&#xE1;tica rabassaire y entender la complejidad de la lucha que se produc&#xED;a en Catalu&#xF1;a. In this book the forms of mobilization and socialization, organizational efforts, analyzes and programs protest and eventually the social clashes that occurred in the region of Girona during the years of the Second Republic, about the fight for points the earth. At the same time, it tries to try to relate these confrontations with those produced in other territories (and not only in the strictly rabassaire area) to integrate them into an overall vision for the country. It is, in short, trying to overcome a vision exclusively focused on rabassaire problems and understand the complexity of the struggle that took place in Catalonia. agricultura-i-explotacio-agropecuaria,agronomia-i-produccio-agricola,economia,economia-del-treball,economia-finances-empresa-i-gestio,historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats,tecnologia-enginyeria-agricultura 2015-11-30 09:54:42 Paper 9788499843032 9788499843049 Emili Gandia i la conservaci&#xF3; del patrimoni cultural a la Catalunya de comen&#xE7;ament del segle xx 9788499843001 https://www.documentauniversitaria.com/producte/emili-gandia-i-la-conservaci-del-patrimoni-cultural-a-la-catalunya-de-comenament-del-segle-xx/ 232 cat Burch i Rius, Josep::Casanovas Romeu, Àngels::Castanyer i Masoliver, Pere::et al., A01::A01::A01::A01 La donaci&#xF3; al Museu d&#x2019;Arqueologia de Catalunya d&#x2019;una amplia col&#xB7;lecci&#xF3; de documentaci&#xF3; sobre els treballs que Emili Gandia va realitzar tant a Emp&#xFA;ries com a d&#x2019;altres indrets de Catalunya, aix&#xED; com tamb&#xE9; la insist&#xE8;ncia de la mateixa fam&#xED;lia en la recuperaci&#xF3; de la figura hist&#xF2;rica d&#x2019;Emili Gandia, s&#x2019;han concretat finalment en l&#x2019;elaboraci&#xF3; d&#x2019;aquest llibre on es posa en valor i es destaca la figura d&#x2019;un personatge clau en els inicis de l'arqueologia i museografia catalanes.&#xA0;n La donaci&#xF3;n al Museo de Arqueolog&#xED;a de Catalu&#xF1;a de una amplia colecci&#xF3;n de documentaci&#xF3;n sobre los trabajos que Emili Gandia realiz&#xF3; tanto en Emp&#xFA;ries como de otros lugares de Catalu&#xF1;a, as&#xED; como tambi&#xE9;n la insistencia de la misma familia en la recuperaci&#xF3;n de la figura hist&#xF3;rica de Emili Gandia, se han concretado finalmente en la elaboraci&#xF3;n de este libro donde se pone en valor y se destaca la figura de un personaje clave en los inicios de la arqueolog&#xED;a y museograf&#xED;a catalanas.n The donation to the Archaeology Museum of Catalonia a large collection of documents relating to the work performed Emili Gandia both the archaeological excavations of Emp&#xFA;ries as well as in other parts of the Spanish geography, as well as the insistence of the same family in the recovering the historical figure of Emili Gandia, they have finally resulted in the creation of this book where it adds value and the figure of a key figure in the early days of archeology and museology Catalan stands.&#xA0;n arqueologia,arqueologia-per-periode-regio,arqueologia-prehistorica,arxius-preservacio-i-digitalitzacio,biblioteques-i-ciencies-de-la-informacio,consulta-informacio-i-materies-interdisciplinaries,historia,historia-antiga-fins-a-c-500-e-c,historia-deuropa,historia-regional-i-nacional,historia-primitiva-fins-a-lactualitat,humanitats 2015-11-27 09:54:38 Paper 9788499843001 9788499843018 El Magdalenense en la provincia de Gerona 9788499843056 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-magdalenense-en-la-provincia-de-gerona/ 436 cat,spa Alsius i Torrent, Pere::Soler Masferrer, Narcís A01::B01 "El Magdalenense en la provincia de Gerona" &#xE9;s una obra molt important sobre la prehist&#xF2;ria de Catalunya que Pere Alsius va deixar en gran part in&#xE8;dita. Malgrat que no est&#xE0; datada tots els indicis indiquen que fou redactada durant els primers anys del segle XX i potser acabada el 1906. Se?n conserven diversos esborranys, i molt especialment la versi&#xF3; definitiva, formada per un manuscrit de 531 p&#xE0;gines i un &#xE0;lbum de 68 l&#xE0;mines. Aquesta &#xFA;ltima versi&#xF3; &#xE9;s la que aqu&#xED; s?edita. Encara hi ha una versi&#xF3; m&#xE9;s recent, incompleta, redactada per adaptar-la a la publicaci&#xF3; per petits lliuraments a la revista Catalu&#xF1;a, on s?arribaren a publicar, entre 1907 i 1908, cinc cap&#xED;tols, els que en el manuscrit i en aquesta edici&#xF3; van del IV al VIII. n Est&#xE0; dedicada en la seva major part a presentar i estudiar la Bora Gran d?en Carreras de Seriny&#xE0; i les troballes que hi havia fet, que li permeten reconstruir el medi ambient, la tecnologia i les formes de vida dels humans que hi van fer estada. La Bora Gran &#xE9;s un jaciment del final de l?&#xE8;poca glaciar, quan el magdaleni&#xE0; s?estenia per gran part d?Europa. En l?&#xE8;poca de Pere Alsius aquesta era l?&#xFA;nica cultura paleol&#xED;tica coneguda a Catalunya, i per aix&#xF2; descriu tamb&#xE9; en l?obra tots els altres jaciments paleol&#xED;tics coneguts, sense oblidar la mand&#xED;bula neandertaliana de Banyoles que ell mateix havia descobert, a la que dedica tot el cap&#xED;tol XXII. A m&#xE9;s de donar-nos un estat de la q&#xFC;esti&#xF3; sobre el que se sabia del paleol&#xED;tic en la seva &#xE8;poca, l?autor s?endinsa amb la frescor del pioner per camins no fresats abans per ning&#xFA;. Sorpr&#xE8;n pels seus assenyats estudis i reflexions mentre procura respondre preguntes que encara avui s&#xF3;n vigents.&#xA0;n n "El Magdaleniense en la provincia de Girona" es una obra muy importante sobre la prehistoria de Catalu&#xF1;a que Pere Alsius dej&#xF3; en gran parte in&#xE9;dita. Aunque no est&#xE1; fechada todos los indicios indican que fue redactada durante los primeros a&#xF1;os del siglo XX y quiz&#xE1;s terminada en 1906. Se conservan varios borradores, y muy especialmente la versi&#xF3;n definitiva, formada por un manuscrito de 531 p&#xE1;ginas y un &#xE1;lbum de 68 l&#xE1;minas. Esta &#xFA;ltima versi&#xF3;n es la que aqu&#xED; se edita. Todav&#xED;a hay una versi&#xF3;n m&#xE1;s reciente, incompleta, redactada para adaptarla a la publicaci&#xF3;n por peque&#xF1;os entregas en la revista Catalu&#xF1;a, donde se llegaron a publicar, entre 1907 y 1908, cinco cap&#xED;tulos, los que en el manuscrito y en esta edici&#xF3;n van del IV al VIII.&#xA0;n "The Magdalenian in the province of Girona" is a very important about the prehistory of Catalonia Pere Alsius left in great part unpublished work. Although not dated all the signs indicate that it was written during the early twentieth century and perhaps completed in 1906. Several drafts have been preserved, and especially the final version, consisting of a manuscript of 531 pages and an album of 68 sheets. This latest version is published here. There is still a newer incomplete version, drafted to suit small publication by deliveries in the magazine Catalonia, where it came to be published, between 1907 and 1908, five chapters, which in the manuscript and this year ranging from IV to VIII.n arqueologia,arqueologia-per-periode-regio,arqueologia-prehistorica,didactica-historia,humanitats,infantils-juvenils-i-didactics,material-didactic 2015-11-15 09:54:36 Paper 9788499843056 9788499843063 Abriendo nuevas sendas en la práctica de la intervención neuropsicopedagógica 9788499843070 https://www.documentauniversitaria.com/producte/abriendo-nuevas-sendas-en-la-prctica-de-la-intervencin-neuropsicopedaggica/ 462 spa Timoneda Gallart, Carme::et al., A01::A01 nAquest llibre és com si es tractés d'una rosa de deu pètals. Els autors de cada un dels pètals se senten molt il·lusionats d'oferir al lector una obra conreada amb molt d'afecte i cura amb l'objectiu d'aportar una visió pràctica de la intervenció nueropsicopedagógica. El jardí en el qual han tingut a bé de conrear la rosa ha estat el màster en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia que s'ha dut a terme a Santander durant el bienni 2013-2015. n És per això que el lector trobarà una base comuna en tots els capítols que gira entorn al model humanista-estratègic de diagnòstic i intervenció neuropsicopedagògica. En definitiva, el lector es trobarà amb diferents eixos temàtics: 1) la Neuropsicopedagogia com un nou paradigma de l'Orientació Educativa; 2) els fonaments neurocientífics de la metàfora com a recurs estrella d'un procés d'ajuda psicopedagògica; 3) els errors comuns o petites trampes en què podem caure en el procés orientador; 4) la importància de la interacció física i emocional d'un menor amb els seus progenitors; 5) les dificultats d'aprenentatge i l'aplicació pràctica del Model a la docència i a casos pràctics d'intervenció neuropsicopedagògica en psicosomatismes, en el conegut Trastorn per Dèficit d'Atenció, en casos de problemes relacionals greus; i, per acabar, 6) exemples concrets la importància de la tasca d'assessorar als docents.n És el nostre més sincer anhel que el lector en anar desfullant els pètals de la nostra rosa imaginària senti que penetra en una nova i apassionant camí cap al pràctica de la intervenció neuropsicopedagògica. nn n nEste libro es como si se tratara de una rosa de diez pétalos. Los autores de cada uno de los pétalos se sienten muy ilusionados de ofrecer al lector una obra cultivada con mucho cariño y esmero con el objetivo de aportar una visión práctica de la intervención nueropsicopedagógica.  El jardín en el que han tenido a bien de cultivar la rosa ha sido el máster en Diagnóstico e Intervención en Neuropsicopedagogía que se ha llevado a cabo en Santander durante el bienio 2013-2015. Es por ello que el lector encontrará una base común en todos los capítulos que gira entorno al modelo humanista-estratégico de diagnóstico e intervención neuropsicopedagógica. En definitiva, el lector se encontrará con diferentes ejes temáticos: 1) la Neuropsicopedagogía como un nuevo paradigma de la Orientación Educativa; 2) los fundamentos neurocientíficos de la metáfora como recurso estrella de un proceso de ayuda psicopedagógica; 3) los errores comunes o pequeñas trampas en las que podemos caer en el proceso orientador; 4) la importancia de la interacción física y emocional de un menor con sus progenitores; 5) las dificultades de aprendizaje y la aplicación práctica del Modelo a la docencia y a casos prácticos de intervención neuropsicopedagógica en psicosomatismos,  en el conocido Trastorno por Déficit de Atención, en casos de problemas relacionales graves; y, para terminar, 6) ejemplos concretos la importancia de la tarea de asesorar a los docentes. n Es nuestro más sincero anhelo que el lector al ir deshojando los pétalos de nuestra rosa imaginaria sienta que  penetra en una nueva y apasionante senda hacia el práctica de la intervención neuropsicopedagógica.n n This book is as if it were a ten rose petals. The authors of each of the petals are very excited to offer the reader a work cultivated with love and care with the aim of providing a practical view of the nueropsicopedagógica intervention. The garden where you have seen fit to cultivate the rose has been the master in diagnosis and treatment in Neuropsicopedagogía has been held in Santander during the biennium 2013-2015.n  n That is why the reader will find common ground in all chapters that revolves around the humanist-strategic model neuropsicopedagógica diagnosis and intervention. n  n It is our sincere desire that the reader to go defoliating our imaginary petals pink sitting entering a new and exciting path to practice neuropsicopedagógica intervention.n educacio-pedagogia,ensenyament-dalumnes-amb-dificultats-necessitats-especifiques-daprenentatge,ensenyament-de-grups-especifics-i-persones-amb-necessitats-educatives-especials,medicina,medicina-clinica-i-interna,neurologia-i-neurofisiologia-cliniques,psicologia,psicologia-infantil-i-evolutiva-del-desenvolupament,societat-i-ciencies-socials 2015-11-15 08:59:00 Paper 9788499843070 9788499843117 Pautes i evolució del poblament rural a les comarques interiors de Girona 8484582450-002 https://www.documentauniversitaria.com/producte/pautes-i-evolucio-del-poblament-rural-a-les-comarques-interiors-de-girona/ 20 cat Castanyer i Masoliver, Pere::Dehesa, Rafael::Puigdevall, Iolanda::Tremoleda, Joaquim A01::A01::A01::A01 arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:49:00 PDF 8484582450-002 Romanisation de La campagne nîmoise. L’exemple des villae 8484582450-009 https://www.documentauniversitaria.com/producte/romanisation-de-la-campagne-ni%cc%82moise-lexemple-des-villae/ 12 fre Buffat, Loïc A01 La villa est certainement la forme d’habitat rural la plus typique de la civilisation romaine. De fait, pour celui qui tente d’analyser la romanisation d’un espace donné, d’en saisir les rythmes ou la géographie, il est important de s’intéresser à cette forme d’habitat. C’est pour cette raison, que nous nous proposons dans le présent article de suivre le développement des villae dans un territoire de l’antique province de Narbonnaise, celui de la cité de Nîmes. Il s’agit pour nous de cerner les modalités d’apparition des villae et le répartition géographique de cette forme d’habitat, dans l’espoir d’entrevoir certains aspects de la romanisation d’une cité de Gaule Narbonnaise. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:40:04 PDF 8484582450-009 Nîmes, réflexions sur l’origine et la romanisation du peuplement périurbain 8484582450-008 https://www.documentauniversitaria.com/producte/ni%cc%82mes-re-exions-sur-lorigine-et-la-romanisation-du-peuplement-periurbain/ 12 fre Breuil, Jean-Yves::Pomarèdes, Hervé A01::A01 L’objectif de cette communication est de faire un bilan synthétique des recherches portant sur la romanisation de l’habitat implanté à proximité de la ville de Nîmes ( g. 1). Ces recherches s’inscrivent dans un Projet Collectif de Recherche (PCR) intitulé “Espace rural et occupation du sol de la région nîmoise, de la préhistoire récente à l’époque moderne”1. Ce projet s’appuie essentiellement sur des opérations d’archéologie préventive, plani ées dans des secteurs soumis à un développement urbain sans précédent. L’élargissement progressif de la zone d’étude sur près de 20 km2 ( g. 2) permet aujourd’hui de porter de nouveaux regards sur la campagne périurbaine et sur son peuplement et d’apprécier, dans la longue durée, certaines caractéristiques géomorphologiques et paléo-écologiques du secteur. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:37:49 PDF 8484582450-008 Le littoral languedocien à l’époque tardo-républicaine et durant le Haut Empire: le secteur d’Agde et du bassin de Thau (Hérault, France) 8484582450-007 https://www.documentauniversitaria.com/producte/le-littoral-languedocien-a-lepoque-tardo-republicaine-et-durant-le-haut-empire-le-secteur-dagde-et-du-bassin-de-thau-herault-france/ 14 fre Bermond, Iouri::Pellecuer, Christophe A01::A01 Les recherches sur l’occupation des sols et le peuplement du Midi de la Gaule, pour ce millénaire qui court du début de l’âge du Fer jusqu’à la période tardo-antique, ont trouvé avec le littoral languedocien un terrain de prédilection et cela depuis plus d’une vingtaine d’années. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:35:25 PDF 8484582450-007 Définition ou hiérarchisation des sites? Approche intégrée en Gaule méditerranéenne 8484582450-006 https://www.documentauniversitaria.com/producte/de-nition-ou-hierarchisation-des-sites-approche-integree-en-gaule-mediterraneenne/ 23 fre Raynaud, Claude A01 De 1992 à 1995, une trentaine de chercheurs œuvrant dans la vallée du Rhône et sur le littoral de la Gaule Narbonnaise, dans le cadre du programme européen Archaeomedes, a pu analyser de manière statistique près d’un millier de sites de la période gallo-romaine, base documentaire d’une ampleur inédite et dont les résultats mettent à mal nombre d’idées reçues (Van der Leeuw 1995). arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:33:27 PDF 8484582450-006 El poblament al territori de Barcino en època tardorepublicana i imperial: anàlisi arqueològica i històrica 8484582450-005 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-poblament-al-territori-de-barcino-en-epoca-tardorepublicana-i-imperial-analisi-arqueologica-i-historica/ 27 cat Revilla, Víctor A01 Barcino constitueix, a priori, un cas d’estudi excepcional, dins d’Hispania, per a de nir les relacions que s’estableixen entre l’evolució d’una comunitat cívica i l’organització i ocupació d’un territori, gràcies a la combinació entre una documentació epigrà ca urbana molt abundant i una evidència arqueològica relacionada amb els fenòmens materials i culturals que caracteritzen un paisatge: l’hàbitat i l’arquitectura, les instal·lacions i infraestructures de la producció, la xarxa de comunicacions o la cadastració. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:31:43 PDF 8484582450-005 Organització i dinàmica del poblament al territori d’Iluro (Mataró, Barcelona) entre els segles II aC i VI dC 8484582450-004 https://www.documentauniversitaria.com/producte/organitzacio-i-dinamica-del-poblament-al-territori-diluro-mataro-barcelona-entre-els-segles-ii-ac-i-vi-dc/ 10 cat Revilla, Víctor::Zamora Moreno, Dolors A01::A01 L’estudi del poblament del territori d’Iluro, una de les fundacions tardorepublicanes del litoral central de Catalunya, planteja algunes paradoxes. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:29:12 PDF 8484582450-004 El territori rural a la costa nord-occidental: ritmes i cicles 8484582450-003 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-territori-rural-a-la-costa-nord-occidental-ritmes-i-cicles/ 20 cat Burch i Rius, Josep::Casas Genover, Josep::Nolla i Brufau, Josep Maria::Palahí Grimal A01::A01::A01::A01 En aquests darrers vint anys, el coneixement sobre el territori de les antigues ciuitates d’Emporiae, Gerunda i Aquae Calidae ha progressat enormement tant en quantitat d’informació com en la qualitat de les dades. Tanmateix -ho veurem de seguida- a l’hora d’intentar de nir els grans moments que marquen els ritmes i els cicles de la romanització del camp, ens manquen dades fermes, ben establertes, de la major part d’estacions. Caldrà, novament, fer servir com a pal de paller les notícies obtingudes d’uns quants jaciments excavats en extensió i en profunditat, i que coneixem en detall. Aquest establiments –l’Olivet d’en Pujol, Tolegassos, Mas Gusó, Pla de Palol o els Ametllers- formaran l’esquelet principal de la nostra digressió, als quals caldrà afegir-ne d’altres que, només parcialment explorats, han proporcionat informació menys precisa però d’innegable interès. Finalment, aquells jaciments reconeguts i prospectats o insu cientment excavats serviran de contrapunt per acabar de con rmar alguns dels grans moments en l’evolució de l’ager d’aquelles ciuitates. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:25:36 PDF 8484582450-003 Le statut et la place des ateliers de potiers dans les campagnes de Gaule Narbonnaise durant le Haut-Empire. L’exemple de la moyenne vallée de l’Hérault 9788484582564-009 https://www.documentauniversitaria.com/producte/le-statut-et-la-place-des-ateliers-de-potiers-dans-les-campagnes-de-gaule-narbonnaise-durant-le-haut-empire-lexemple-de-la-moyenne-vallee-de-lherault/ 34 fre Mauné, Stéphane A01 En Gaule Narbonnaise, comme d’ailleurs en Tarraconaise (Tremoleda 2000), l’une des interrogations qui revient le plus fréquemment dans les recherches consacrées à l’économie domaniale antique du Haut-Empire est celle des ateliers de potiers et de leurs liens avec les réseaux d’établissements ruraux. La question est rendue complexe par la rareté des inscriptions et estampilles susceptibles de nous renseigner sur l’identité des potiers et/ou des propriétaires de domaines et d’oficines. Depuis une quinzaine d’années, les recherches que nous menons dans la moyenne vallée de l’Hérault ont cependant permis de réunir sur ce sujet une abondante documentation qui permet de nuancer quelque peu ce constat pessimiste. Bien des questions restent encore posées mais la mise en perspective, au sein d’un territoire de faible étendue, de l’ensemble de ces éléments montre, nous le verrons, une grande diversité de situation. Nous nous proposons ici d’examiner cette problématique à partir de trois dossiers , celui de St-Bézard, villa en cours de fouille depuis 2005, de Contours, atelier fouillé en 2004 et de Soumaltre, ferme- auberge fouillée en 1999 et récemment publiée. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:20:44 PDF 9788484582564-009 La production des amphores vinaires dans un domaine de Narbonnaise. Organisation et essai d’évaluation quantitative 9788484582564-008 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-production-des-amphores-vinaires-dans-un-domaine-de-narbonnaise-organisation-et-essai-devaluation-quantitative/ 15 fre Pellecuer, Christophe A01 Les relations entretenues entre productions agricoles et artisanales au sein d’un grand domaine de Narbonnaise peuvent être approchées à partir des recherches menées depuis plus d’une vingtaine d’années sur la villa et le territoire de Loupian (Hérault, France). Il est ainsi possible de reconstituer la chaîne de travail cohérente qui unissait durant le Haut Empire le vignoble, pressoirs et chai du centre domanial avec un atelier d’amphores gauloises installé à faible distance sur les rives de l’étang de Thau. L’eficacité de cette organisation est telle qu’elle sera maintenue durant l’Antiquité tardive, même lorsque les conditions de production auront évolué. Des estimations du nombre des conteneurs vinaires fabriqués sont tentées à partir de l’étude des dépotoirs de l’oficine et ces résultats peuvent être comparés avec les capacités des équipements de viniication de la villa. Ces quelques données d’ordre quantitatif contribuent à mieux cerner les possibilités d’une entreprise viticole domaniale à caractère spéculatif, mais dont la durée de pleine activité correspondrait aux seuls investissements d’une ou deux générations de propriétaires. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:18:35 PDF 9788484582564-008 Production céramique, systèmes agraires et peuplement dans le territoire de Tarraco 9788484582564-007 https://www.documentauniversitaria.com/producte/production-ceramique-systemes-agraires-et-peuplement-dans-le-territoire-de-tarraco/ 32 fre Revilla, Víctor A01 L’étude de l’artisanat céramique au territoire de Tarraco pose des problèmes importants. L’archéologie apporte les évidences les plus signiicatives pour l’analyse de ce phénomène, mais cette étude permet également de souligner quelques dificultés importantes. En premier lieu, la méconnaissance générale des infrastructures, de l’organisation des espaces productifs, des répertoires de formes fabriquées et des chronologies de l’activité de la plupart des ateliers, complique la déinition des processus de travail. Il nous manque également une meilleure connaissance de l’évolution des répertoires céramiques fabriqués. De plus, l’abondance relative de références littéraires sur le vin de Tarraco, ainsi que l’identiication d’une production amphorique locale, ont amené à centrer l’analyse de l’économie de ce territoire sur la viticulture, très particulièrement sur la production de vins de qualité. Cependant, la présence de répertoires céramiques diversiiés oblige à parler d’un phénomène producteur bien plus complexe, lié au développement d’une forme de vie pleinement romanisée et de structures sociales et économiques spéciiques. Ce contexte a généré des formes productives de dimensions et d’organisation très diverses. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:16:36 PDF 9788484582564-007 Production céramique et viticulture en Languedoc au contact des mondes méditerranéen et atlantique 9788484582564-006 https://www.documentauniversitaria.com/producte/production-ceramique-et-viticulture-en-languedoc-au-contact-des-mondes-mediterraneen-et-atlantique/ 23 fre Passelac, Michel A01 La découverte de nouvelles productions d’amphores en Languedoc occidental à la limite des régions méditerranéennes signale un développement jusque-là peu documenté de la viticulture gallo-romaine dans cette partie de la Narbonnaise dès le début du Haut Empire. Cependant, cette production de conteneurs en terre cuite reste, semble-t-il, assez modeste. La présence de chais à dolia et l’existence de chais à foudres montrent que cette région est un espace de transition pour l’utilisation de la terre cuite et celle du bois dans la viniication et le transport du vin. Ainsi une bonne partie de l’activité viticole est-elle masquée par la dificulté à mettre au jour des preuves archéologiques. Comme en Aquitaine, les capacités de production semblent parfois aussi importantes qu’en Languedoc méditerranéen, mais les vins de cette zone sont principalement destinés à une consommation locale ou régionale. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:14:10 PDF 9788484582564-006 La vall de Cabrera de Mar. Focus inicial de la producció vitivinícola a la Laietània 9788484582564-005 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-vall-de-cabrera-de-mar-focus-inicial-de-la-produccio-vitivinicola-a-la-laietania/ 15 cat García Roselló, Joaquim::Martín Menéndez, Albert A01::A01 A la Laietània, cap a mitjan segle II aC, o potser un poc abans, els canvis experimentats pel poblament ibèric eren ja considerables i complexos. L’inici de l’ocupació sistemàtica dels territoris situats a les zones de la plana litoral va ser un dels fets més notoris. Aquestes zones, que en el període anterior havien estat freqüentades bàsicament per captar-hi recursos naturals, es va transformar, en aquesta etapa, en una àrea de producció rica. La colonització agrícola de la plana litoral no només va signiicar la recuperació, la preparació i l’explotació de les seves terres fèrtils, sinó també la implantació progressiva d’assentaments humans estables, tant de caire urbà com de caire rural. Un dels indrets on l’arqueologia està evidenciant de manera més tangible i manifesta aquestes transformacions estructurals és la vall de Cabrera de Mar. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:10:51 PDF 9788484582564-005 El taller ceràmic de Torre Llauder (Mataró, El Maresme) 9788484582564-004 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-taller-ceramic-de-torre-llauder-mataro-el-maresme/ 23 cat Clariana, Joan Francesc::Prevosti, Marta A01::A01 El de Torre Llauder, és un dels tallers ceràmics emblemàtics de la Laietània, on es coneix des dels anys 60 i 70 la fabricació d’àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4. Marià Ribas ja havia manifestat l’opinió que les tègules amb marca L·HER·OPT també s’hi fabricaven. A més, hom va plantejar la possibilitat que aquest taller també hagués produït ceràmica comuna. En aquest treball presentem els resultats de les analítiques de mostres dels tipus ceràmics esmentats, analitzades per microscopia òptica (petrograia), a la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC, per Álvarez, Gutiérrez i Pitarch (2006), que en tots els casos han arribat a la conclusió que efectivament, semblen ceràmiques fabricades en aquesta zona. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:07:45 PDF 9788484582564-004 Producció agrària i terrisseries al sector costaner de les comarques de Girona 9788484582564-003 https://www.documentauniversitaria.com/producte/produccio-agraria-i-terrisseries-al-sector-costaner-de-les-comarques-de-girona/ 17 cat Burch i Rius, Josep::Casas Genover, Josep::Nolla i Brufau, Josep Maria A01::A01::A01 L’àrea geogràica objecte d’aquest estudi correspon a la faixa costanera de les antigues ciuitates d’Emporiae, Gerunda i Aquae Calidae. En aquest territori tenim constància de l’existència d’un conjunt notable de forns de terrissa i grans bòbiles que varen desenvolupar una gran activitat des del canvi d’era ins al tercer quart del segle I dC. En aquests centres es fabricaren bàsicament àmfores vinàries però també altres tipus d’objectes i materials: dolia, material de construcció (tegulae, imbrices, testae), ceràmiques comunes, etc. En l’estudi es planteja la qüestió de la vinculació d’aquestes terrisseries a un únic o a diversos fundi, l’impacte econòmic que varen tenir aquestes explotacions i també la seva desaparició. Finalment, es constata l’existència d’uns ritmes i cicles diferents als del conjunt d’aquest territori costaner en les vil·les situades en el rerapaís emporità. arqueologia,humanitats 2015-11-08 12:01:45 PDF 9788484582564-003 La bòbila romana d’Ermedàs i l’ocupació rural del seu entorn. La demanda en funció de la producció agrícola 9788484582564-002 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-bobila-romana-dermedas-i-locupacio-rural-del-seu-entorn-la-demanda-en-funcio-de-la-produccio-agricola/ 23 cat Castanyer i Masoliver, Pere::Puigdevall, Iolanda::Tremoleda, Joaquim A01::A01::A01 L’excavació de la bòbila romana d’Ermedàs, d’ençà del 1999, s’emmarca en un projecte més ampli que, iniciat des de la vil·la romana de Vilauba, pretén estudiar el procés de romanització d’una àmplia zona. L’excavació ha posat al descobert l’estructura del taller i ha permès identiicar els àmbits principals on es realitzava el procés de fabricació de terrissa, així com el seu repertori tipològic. L’objectiu principal d’aquest treball és, però, deinir aquesta bòbila com una indústria situada en un entorn romanitzat, que no depenia de cap fundus concret, sinó que abastia els establiments dedicats a l’explotació agrícola d’un ampli territori. A diferència dels tallers que es troben a la línia de la costa, que estan actius a partir de l’època d’August i que s’orienten majoritàriament a produir àmfores per envasar vi, la producció d’Ermedàs depèn del ritme cronològic i de la demanda que sorgeix de l’entorn rural en el qual es troba immersa. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:58:10 PDF 9788484582564-002 La villa de Saint-André de Codols (Nîmes, Gard) et la réorganisation du peuplement périurbain nîmois au IIIe s. ap. J.-C. 9788484582823-009 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-villa-de-saint-andre-de-codols-ni%cc%82mes-gard-et-la-reorganisation-du-peuplement-periurbain-ni%cc%82mois-au-iiie-s-ap-j-c/ 21 fre Pomarèdes, Hervé A01 Après la communication de Banyoles de 2005 consacrée à la romanisation de la campagne nîmoise, cette seconde partie de l’enquête tente de mesurer la place qu’occupe la villa de Saint- André de Codols dans le peuplement périurbain à partir du IIIe s. ap. J.-C. Ce travail permet de présenter les nombreux investissements reconnus sur le site et de les comparer aux petites exploitations agricoles de cette période fouillées récemment dans ce secteur. L’organisation des campagnes périurbaines reste cependant complexe à appréhender car les changements intervenus depuis la n du Haut Empire sont nombreux. L’abandon de plusieurs fermes vers la n du IIe s. ou durant le IIIe s. et la profonde réorganisation de l’habitat urbain durant cette période sont mis en parallèle du développement de la villa. L’ensemble de ces indices marquerait une importante mutation du système agraire périurbain. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:50:23 PDF 9788484582823-009 Le IIIe s. ap. J.-C. en Narbonnaise languedocienne d’après quelques indices archéozoologiques 9788484582823-008 https://www.documentauniversitaria.com/producte/le-iiie-s-ap-j-c-en-narbonnaise-languedocienne-dapres-quelques-indices-archeozoologiques/ 17 fre Forest, Vianney A01 Les études archéozoologiques enregistrent des données directes et de natures différentes, comme les nombres de restes par taxon, l’état des usures dentaires, ou encore les dimensions des os. Ces valeurs sont ici analysées dans leur variabilité brute pour saisir dans une perspective diachronique aussi ne que possible si le IIIe s. ap. J.-C. constitue un moment de rupture. L’évolution de plusieurs critères sont pris en considération : la composition de la triade domestique durant la période gallo-romaine en Bas-Languedoc, l’âge au décès des ovicaprins dans la moyenne vallée de l’Hérault (Hérault) durant la période gallo-romaine et le Moyen Âge, les dimensions du métatarse des bovins en France romaine et médiévale, les dimensions de plusieurs os de mouton et de chèvre en Bas-Languedoc sur la même période. Le développement consacré à ces deux espèces est le plus important, car il présente une première série de résultats ostéométriques inédits. Tous ces indices montrent que probablement à partir de la seconde moitié du IIIe s. ap. J.-C. et du début du IVe s., l’élevage en Languedoc-Roussillon commence à s’orienter vers les ovicaprins. Cette tendance va progressivement s’ampli er au cours des siècles, en se manifestant à des moments successifs par une modi cation des corpulences animales, qui s’exprime différemment suivant les espèces, et par un léger vieillissement des ovicaprins lors de leur mort. Ainsi le IIIe s. ap. J.-C. est le départ du mouvement qui conduira à l’image “méditerranéenne” d’un Languedoc-Roussillon dévolu aux ovicaprins à partir du bas Moyen Âge jusqu’au XXe s. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:48:02 PDF 9788484582823-008 Exemples et éléments de réflexion autour de la circulation monétaire au IIIe siècle 9788484582823-007 https://www.documentauniversitaria.com/producte/exemples-et-elements-de-re-exion-autour-de-la-circulation-monetaire-au-iiie-siecle/ 18 fre Berdeaux-Le Brazidec, Marie-Laure A01 Le propos de cette communication est d’apporter de nouveaux exemples relatifs à la circulation monétaire au IIIe siècle en Languedoc-Roussillon, et plus particulièrement dans l’Hérault, ainsi que de nouveaux éléments de réflexion. Le dépôt monétaire découvert lors des fouilles de la villa des Prés-Bas de Loupian en 1993, qui vient d’être publié, est analysé, ainsi que le trésor mis au jour à Béziers La Courtade en 2006. Ils sont comparés aux autres découvertes de la même période et un état de lieu des trésors du IIIe siècle inventés en Languedoc-Roussillon est dressé. De même une liste des découvertes de monnaies d’or est présentée. En n, les monnaies provenant de fouilles et de prospections récentes dans l’Hérault sont présentées, ainsi que de nouvelles données d’analyse. Finalement, de nouvelles perspectives sont proposées, de même que de nouvelles pistes de recherche. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:41:52 PDF 9788484582823-007 Le thème du IIIe siècle dans la recherche archéologique languedocienne. État de la question (1996-2008) 9788484582823-006 https://www.documentauniversitaria.com/producte/le-theme-du-iiie-siecle-dans-la-recherche-archeologique-languedocienne-etat-de-la-question-1996-2008/ 15 fre Buffat, Loïc::Pellecuer, Christophe A01::A01 Les journées de Banyoles et de Loupian ont été l’occasion pour les chercheurs travaillant en Languedoc-Roussillon de reconsidérer la question de la crise du IIIe siècle. Douze ans après la parution d’une première synthèse régionale, il était intéressant de confronter les données archéologiques les plus récentes avec les thèmes abordés alors. Les conclusions sur les très faibles occurrences d’épisodes d’insécurité, sur l’évolution des villae qui n’est signi cative qu’avec la prise en compte de la longue durée sont à la fois con rmées et précisées. L’état de l’économie provinciale est abordé à partir des transformations que connaît la production viticole, dont on a peut-être sous-estimé la vitalité durant l’Antiquité tardive. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:38:51 PDF 9788484582823-006 La crisi del segle III a l’àrea compresa entre Tàrraco i Saguntum. Aproximació a partir de les dades arqueològiques 9788484582823-005 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-crisi-del-segle-iii-a-larea-compresa-entre-tarraco-i-saguntum-aproximacio-a-partir-de-les-dades-arqueologiques/ 36 cat Járrega Domínguez, Ramon A01 El propòsit d’aquest treball és avaluar el possible impacte de l’anomenada “crisi del segle III” a l’àrea compresa entre Tàrraco (Tarragona) i Saguntum (Sagunt), que correspon actualment al sud de Catalunya i el nord del País Valencià i que en època romana formava el sector meridional del conventus Tarraconensis. S’analitzaran els processos de canvi experimentats pels assentaments rurals i per les ciutats entre l’època severiana i l’inici de la tetrarquia, i la importància de la interrelació entre els factors ciutat-camp per explicar aquests canvis. Es plantejarà l’abast de la incursió franca d’època de Gal·liè, atestada per les fonts i ara també per l’arqueologia. Té un gran interès per al tractament d’aquest tema l’estudi dels conjunts monetaris (tresorets i dipòsits) de la segona meitat del segle III, trobats en certa abundància en aquesta zona. També es farà una aproximació quantitativa als canvis poblacionals experimentats pel poblament rural d’aquesta àrea entre l’Alt i el Baix Imperi, canvis que es van produir al segle III. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:35:34 PDF 9788484582823-005 El segle III en algunes vil·les significatives del sector meridional de l’ager Barcinonensis i el septentrional de l’ager Tarraconensis 9788484582823-004 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-segle-iii-en-algunes-vil%c2%b7-les-signi-catives-del-sector-meridional-de-lager-barcinonensis-i-el-septentrional-de-lager-tarraconensis/ 27 cat Caixal Mata, Àlvar::Fierro Macía, Javier::López Mullor, Albert A01::A01::A01 Al llarg dels darrers anys, el nostre servei ha dut a terme recerques en una sèrie de vil·les romanes situades a la franja costanera de les comarques barcelonines, entre la desembocadura del Llobregat i la del Foix. En aquest treball presentem de manera breu els resultats obtinguts en tots aquests indrets, acompanyats de les notícies d’altres excavacions realitzades a la mateixa àrea per diferents equips. Com era la norma en aquesta reunió, a més d’exposar-hi una ràpida panoràmica sobre l’evolució de cada jaciment, hem fet èmfasi en les troballes corresponents al segle III. La seva importància al territori estudiat és desigual. Tot i això, creiem que aquesta realitat no està del tot condicionada pels esdeveniments a l’època romana, sinó més aviat per una investigació un xic heterogènia. En tot cas, però, queda palès que a les vil·les més ben estudiades, al llarg de les acaballes del segle II i les primeres dècades del segle III, té lloc un procés d’engrandiment i ns i tot de monumentalització —com ara a Sant Boi de Llobregat o a Cubelles—, com a conseqüència d’un període de puixança. Tanmateix, aquests canvis, que també van afectar les partes rusticae de les vil·les de manera signi cativa, resten aturats a mitjan segle i, en general, ja no se’n produeixen més ns ben avançat el segle IV, quan assistim a un nou procés de desenvolupament de les explotacions. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:30:39 PDF 9788484582823-004 Arquitectura i instrumentum domesticum a la vil·la de Vilauba al segle III dC 9788484582823-003 https://www.documentauniversitaria.com/producte/arquitectura-i-instrumentum-domesticum-a-la-villa-de-vilauba-al-segle-iii-dc/ 44 cat Castanyer i Masoliver, Pere::Tremoleda, Joaquim A01::A01 En aquest treball presentem les restes arqueològiques que con guren la planta completa de la pars urbana de la vil·la romana de Vilauba, les característiques constructives d’aquesta edi cació, la funció, la distribució i la singularitat que tenien els espais al llarg de l’època altimperial. Per altra banda, en ocupem de l’instrumentum domesticum que estava en ús en l’edi cació residencial d’aquesta vil·la en el moment que fou destruïda parcialment de forma sobtada. La recuperació d’aquests objectes, la composició del conjunt, l’emplaçament i distribució topogrà ca o la seva quanti cació, ens permeten tractar ara, des d’una perspectiva funcional, aspectes diversos com la composició del servei de taula, l’emmagatzematge dels productes, els estris utilitzats per a la preparació o la cuina dels aliments, amb especial atenció a l’àmbit del rebost, com a conjunt tancat i probable punt on s’originà l’incendi. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:28:10 PDF 9788484582823-003 El camp al segle III. Reflexions en veu alta 9788484582823-002 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-camp-al-segle-iii-re-exions-en-veu-alta/ 24 cat Casas Genover, Josep::Nolla i Brufau, Josep Maria::Palahí, Lluís A01::A01::A01 Hi hagué crisi al camp durant el segle III?. Es van fer sentir les suposats cop de mà dels francs en aquestes terres del nord-est del conuentus tarraconensis ? La historiogra a ha anat canviant radicalment de posició aquests darrers anys des de les visions més apocalíptiques a les radicalment oposades. Les dades més actuals, basades en excavacions recents en extensió ens ofereixen un panorama complex i divers: al rerapaís emporità, la crisi de la ciutat arrossegà el territori. En altres llocs semblaria que aquells anys foren de continuïtat sense trencaments ni problemes i, tanmateix, en altres, com als Ametllers de Tossa, la crisi se’ns fa evident i amb una força considerable. Calen més dades per generalitzar però tot fa pensar amb problemes que es feren sentir de manera diferent. En canvi, continuem sense notícies del pas dels germànics. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:21:49 PDF 9788484582823-002 Tipologías del hábitat, formas de ocupación del territorio y economía en la zona central de Cataluña 9782951742314-010 https://www.documentauniversitaria.com/producte/tipologias-del-habitat-formas-de-ocupacion-del-territorio-y-economia-en-la-zona-central-de-catalun%cc%83a/ 28 spa Revilla, Víctor A01 The development of the villa system in most areas of Roman Catalonia means the diffusion of a pattern of settlements that is characterized by a very diverse typology. These settlements have speci c roles and are distributed following a hierarchy that re ects their differences. This hierarchy also re ects the production mode and the organization of each estate and is the result of the social and economic strategies developed between the end of the Republic and the beginning of the Empire. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:12:40 PDF 9782951742314-010 La diversité de l’habitat rural dans l’Ager Tarraconensis à l’époque républicaine 9782951742314-009 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-diversite-de-lhabitat-rural-dans-lager-tarraconensis-a-lepoque-republicaine/ 19 fre Prevosti, Marta A01 La période républicaine est une période de changements intenses dans le système de peuplement de l’ager de Tarraco. Elle correspond à phase de dispersion maximale des établissements ruraux et aussi, dans le premier siècle avant J.-C., au moment d’apparition des premières villas romaines. Dans le cadre du Projet Ager Tarraconensis, on a tenté d’établir une typologie des sites ruraux, avec, pour la période républicaine, des fermes de tradition indigène, des fermes de tradition romaine, des agglomérations secondaires, des ateliers de poterie et des villae. L’époque républicaine apparaît comme une période d’acculturation intense, avec une grande dispersion des sites ruraux à travers le territoire. La société est en plein changement, et les petits établissements de tradition indigène sont progressivement mis sur la touche du nouveau système productif romain. L’implantation des premières villae est liée à la construction de la première structure urbaine de Tarraco, et au premier cadastre centurié au tournant du IIe au Ier siècle av. J.-C. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:09:10 PDF 9782951742314-009 Une approche des catégories de l’habitat rural du Nord-Est catalan 9782951742314-008 https://www.documentauniversitaria.com/producte/une-approche-des-categories-de-lhabitat-rural-du-nord-est-catalan/ 36 fre Burch i Rius, Josep::Castanyer i Masoliver, Pere::Nolla i Brufau, Josep Maria::Tremoleda, Joaquim A01::A01::A01::A01 Dans ce travail, la catégorisation de l’habitat rural du nord-est catalan est envisagée. Cette catégorisation a été réalisée à partir de l’analyse détaillée d’éléments divers propre à chaque à un établissement: type de construction, surface de l’occupation, existence d’éléments somptuaires, etc. Suite à cette étude, l’habitat rural de ce territoire de l’extrême nord-est de la péninsule ibérique a été divisé en sept catégories, de la plus à la moins complexe: vici, villas suburbaines, villas côtières, villas rurales, établissements ruraux dépendants, établissements artisanaux et mansiones. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:06:29 PDF 9782951742314-008 Formes de l’habitat rural dans le piémont occidental des Pyrénées à l’époque romaine 9782951742314-007 https://www.documentauniversitaria.com/producte/formes-de-lhabitat-rural-dans-le-piemont-occidental-des-pyrenees-a-lepoque-romaine/ 28 fre Béague, Nadine::Marembert, Fabrice::Plana-Mallart, Rosa::Réchin, Fr. A01::A01::A01::A01 Les espaces ruraux du piémont nord-occidental des Pyrénées se distinguent par l’existence d’une large gamme l’habitat, inscrite au sein d’un paysage particulièrement contrasté. De larges zones, pratiquement vides de formes classiques d’implantation comme la villa sont occupées, assez peu densément, par des installations probablement temporaires, artisanales ou pastorales. Par ailleurs les petites agglomérations urbaines et quelques hameaux jouent manifestement un rôle important dans l’exploitation des terres. arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:02:45 PDF 9782951742314-007 Occupation du sol en Aquitaine romaine - L’exemple landais (département des Landes) 9782951742314-006 https://www.documentauniversitaria.com/producte/occupation-du-sol-en-aquitaine-romaine-lexemple-landais-departement-des-landes/ 23 fre Cabes, Sébastien::Vignaud, Didier A01::A01 La recherche archéologique dans le département des Landes (40) connaît un nouvel élan depuis le début des années 2000 (travaux du CRAL, du CRESS, PCR, travaux universitaires). Le paradigme du «désert» est largement remis en cause aujourd’hui. L’occupation du sol à l’époque romaine est certes peu dense mais une organisation originale semble peu à peu se dessiner même s’il est encore trop tôt pour esquisser une typologie ne des sites. Une opposition très nette apparaît entre le sud de l’Adour, encadré en partie par des villes (Aquae, Atura) et des villae, et le nord du département qui possède quelques stations littorales mais surtout des sites plus précaires (habitats légers, ateliers de produits goudronneux, de production de fer...). arqueologia,humanitats 2015-11-08 11:00:12 PDF 9782951742314-006 Approche du peuplement rural antique de la vallée de la Tave (Gard) Essais typologiques, études de cas et première synthèse 9782951742314-005 https://www.documentauniversitaria.com/producte/approche-du-peuplement-rural-antique-de-la-vallee-de-la-tave-gard-essais-typologiques-etudes-de-cas-et-premiere-synthese/ 15 fre Alix, Stéphane A01 La vallée de la Tave est une région du nord-est du Gard (et de la cité antique de Nîmes) pour laquelle on dispose d’un solide corpus de données archéologiques, en particulier pour le monde rural antique (près de 200 sites gallo-romains recensés en prospections). Récemment, ce corpus a été intégré au programme de recherche Archaedyn : les études qui y sont menées visent dans un premier temps à produire une classi cation des établissements par des analyses statistiques (analyse factorielle des correspondances, classi cation ascendante hiérarchique). Elles s’appuient sur un ensemble de descripteurs normalisés (surface, durée d’occupation, etc.). Parallèlement un certain nombre de sites fouillés permettent d’avoir un panel de références, depuis les petites unités jusqu’aux grands domaines. En n, les études menées jusqu’ici sur la vallée de la Tave permettent de brosser les grandes phases de l’évolution de son peuplement durant l’antiquité : les premières vagues de créations du Ier s. av. J.-C., le grand pic de du nombre d’établissements au Ier et IIème s. ap. J.-C., puis la réduction du nombre d’établissements à partir du IIème s. ap. J.-C., principalement autour de grandes unités. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:58:13 PDF 9782951742314-005 Le site des Figuiérasses à Bernis (Gard) - Un nouvel exemple de ferme à cour excavée de la région nîmoise 9782951742314-004 https://www.documentauniversitaria.com/producte/le-site-des-figuierasses-a-bernis-gard-un-nouvel-exemple-de-ferme-a-cour-excavee-de-la-region-ni%cc%82moise/ 13 fre Beauchamp, Céline A01 Cette fouille préventive conduite en 2009 a permis l’étude d’un établissement rural localisé à une dizaine de kilomètres de Nîmes, placé en bordure de la voie Domitienne et desservi par une voie secondaire La ferme est organisée autour d’une cour centrale excavée, selon un type par ailleurs bien attesté en périphérie du chef-lieu de cité. Elle est occupée entre la n du Ier siècle de notre ère et le milieu du IIIe siècle. A proximité de la construction principale, les décapages ont permis de retrouver des bâtiments qui ont joué un rôle d’annexes. Au IVe et Ve siècle, les maçonneries sont épierrées et un enclos témoigne d’une poursuite de l’occupation. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:55:57 PDF 9782951742314-004 Les fermes à cour centrale excavée de la plaine de Nîmes au Haut Empire: un modèle d’habitat ou une simple adaptation aux conditions spéci ques locales? 9782951742314-003 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-fermes-a-cour-centrale-excavee-de-la-plaine-de-ni%cc%82mes-au-haut-empire-un-modele-dhabitat-ou-une-simple-adaptation-aux-conditions-speci-ques-locales/ 24 fre Breuil, Jean-Yves::Cayn, Philippe::Pomarèdes, Hervé A01::A01::A01 Dans la plaine de Nîmes, plusieurs établissements ruraux du Haut Empire présentent une con guration particulière, marquée notamment par une cour centrale excavée et des systèmes d’évacuation des eaux dont l’aménagement semble répondre aux risques d’inondations et à la présence de nappes phréatiques élevées. Certains de ces modestes habitats (600 et 1200 m2) sont implantés sur de vastes exploitations agricoles à enclos fossoyés, actives durant la période républicaine. Ils participent d’une romanisation progressive de l’architecture et des modes de vie et signent, surtout à partir du milieu du Ier s. ap. J.-C., une intensi cation de la mise en valeur des sols autour de la ville. Les lacunes de leur stratigraphie limitent la compréhension de leur plan et l’identi cation de leurs principales fonctions. Leur taille réduite et l’absence d’équipements balnéaires ou agricoles interdisent de les assimiler à des villae, même modestes, structurées autour de parties résidentielle et rustique. L’obstacle que constituent la cour centrale excavée confère à ces établissements un fonctionnement inattendu. La rétention de l’eau au cœur de l’habitat, avec les nuisances que cela peut engendrer, impose en effet d’émettre des réserves quant au confort des occupants, au moins saisonnièrement. En contre-point, certains mobiliers (fûts de colonne, fragments de chapiteaux, plaquages de marbre, statuaire, objets de toilette ou de parure, vaisselles et produits importés...) tendent à illustrer une certaine aisance matérielle. Ces établissements sont abandonnés dans le courant du IIe s. ou se développent jusque dans les années 250-275. Leur histoire peut être confrontée à celle de la ville et peut-être à celle des domus urbaines sans qu’on puisse encore préciser leurs relations de dépendance ou de subordination. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:47:11 PDF 9782951742314-003 Typologies, séries et classi cations : la question de l’habitat rural en Gaule méridionale 9782951742314-002 https://www.documentauniversitaria.com/producte/typologies-series-et-classi-cations-la-question-de-lhabitat-rural-en-gaule-meridionale/ 7 fre Pellecuer, Christophe A01 L’habitat rural a fait l’objet dans le territoire de l’ancienne Narbonnaise d’un intérêt soutenu, grâce d’importantes campagnes de prospections pédestres à partir des années quatre-vingt. Dans le cadre d’une initiative fédératrice comme le programme européen Archaeomedes, les sites ruraux ont pu faire l’objet de classi cations à partir de critères homogènes et qui privilégient la notion de hiérarchie. Depuis plus d’une vingtaine d’années, le développement de l’archéologie préventive renouvelle notre documentation, avec la multiplication des fouilles d’établissements ruraux et demande l’élaboration de nouveaux outils pour aboutir à des typologies. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:44:23 PDF 9782951742314-002 Un aperçu de l’évolution des campagnes d’aquitaine à la n de l’Antiquité et au haut Moyen-Âge à travers l’exemple de quelques uillae du sud-ouest de la novempopulanie 2353110614-011 https://www.documentauniversitaria.com/producte/un-aperc%cc%a7u-de-levolution-des-campagnes-daquitaine-a-la-n-de-lantiquite-et-au-haut-moyen-a%cc%82ge-a-travers-lexemple-de-quelques-uillae/ 24 fre Cabes, Sébastien A01 La répartition des uillae en Aquitaine méridionale est très déséquilibrée; le Gers constitue un « espace plein » et s’oppose ainsi aux autres départements, ou fragments de départements, qui constituent la Novempopulanie. Une des spéci cités de cette province est le développement durant l’Antiquité tardive de ces demeures aristocratiques rurales qui se convertissent en de véritables palais alors que dans de nombreuses régions de la Gaule, celles-ci s’effacent progressivement. C’est dans ce contexte que nous inscrirons cette étude. Nous prendrons pour cela appui sur des exemples précis de uillae de la partie méridionale de la Novempopulanie a n de dégager quelques grandes lignes de l’évolution des campagnes à la n de l’Antiquité jusqu’au début du Moyen-Âge où des mutations semblent s’opérer très progressivement. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:38:54 PDF 2353110614-011 De la uilla aquitano-romaine à la seigneurie médiévale : Le cas du quartier Saint-michel à Lescar 2353110614-010 https://www.documentauniversitaria.com/producte/de-la-uilla-aquitano-romaine-a-la-seigneurie-medievale-le-cas-du-quartier-saint-michel-a-lescar/ 19 fre Bidot-Germa, D.::Clavet, A.::Réchin, Fr. A01::A01::A01 Le quartier Saint-Michel à Lescar (Béarn) présente un cas assez exemplaire et complexe de continuité dans l’occupation du sol: uilla et campement pastoral d’époque romaine, chapelles et nécropole utilisées depuis le haut Moyen-Âge jusqu’à l’époque moderne, motte médiévale et sa basse-cour, traces cadastrales reliable à des “defens” attestés par la toponymie (devèsas), documentation d’archive permettant de dé nir l’étendue d’une seigneurie médiévale et moderne. L’enjeu est ici de valider ou non une relation entre ces éléments. L’hypothèse d’une certaine continuité entre le domaine antique et la seigneurie médiévale peut-elle être envisagée? La position de ces installations en marge de la terrasse du Pont-Long, espace traditionnellement consacré au stationnement des troupeaux montagnards transhumants peut-leur donner un sens particulier? arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:34:59 PDF 2353110614-010 Le devenir des uillae aristocratiques aquitaines de la n du IVe au vie siècle à travers l’exemple de Séviac (montréal-du-Gers, Gers) 2353110614-009 https://www.documentauniversitaria.com/producte/le-devenir-des-uillae-aristocratiques-aquitaines-de-la-n-du-ive-au-vie-siecle-a-travers-lexemple-de-seviac-montreal-du-gers-gers/ 21 fre Fages, Brieuc A01 L’exemple de la uilla de Séviac, servi par la fouille intégrale de sa partie résidentielle, illustre, en divorce avec les témoignages de Sidoine Apollinaire, les avatars socioculturels de la n de l’Antiquité en Aquitaine. Cet établissement montre une dernière oraison jusqu’au milieu du Ve siècle puis, avec l’étiolement rapide de la classe dirigeante traditionnelle et la disparition de l’autorité impériale, la déchéance, achevée sans doute à la n du VIe siècle, d’un cadre de vie fortement marqué par l’empreinte chrétienne. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:33:08 PDF 2353110614-009 L’occupation de l’antiquité tardive et du haut moyen-Âge dans un contexte de pars urbana d’une uilla gallo-romaine : le site archéologique de Saint-Saturnin du Bois (Charente-maritime) 2353110614-008 https://www.documentauniversitaria.com/producte/loccupation-de-lantiquite-tardive-et-du-haut-moyen-a%cc%82ge-dans-un-contexte-de-pars-urbana-dune-uilla-gallo-romaine-le-site-archeologique-de-saint-saturnin-d/ 15 fre Bartholome, Sandrine::Maurel, Léopold::Rolland, Noémie A01::A01::A01 Créée au Ier siècle ap. J.-C., la uilla découverte à Saint-Saturnin connaît un développement continu jusqu’au dernier état de reconstruction qui suit un incendie datable de la seconde moitié du IVe siècle. Durant le haut Moyen-Âge, une série de bâtiments se surimpose à cet ultime état antique, s’appuyant même parfois sur les maçonneries antérieures, sans que l’on soit encore en mesure de mettre en évidence un plan cohérent pour ces nouvelles structures et de les rapporter à un statut particulier. L’analyse du mobilier faunique montre toutefois la présence de gibier en quantité notable et de céramiques tournées nes, ce qui permet probablement d’attribuer un niveau social élevé aux propriétaires du lieu. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:29:48 PDF 2353110614-008 Les établissements domaniaux du littoral nîmois entre antiquité tardive et haut moyen-Âge (ive-Xe siècles) 2353110614-007 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-etablissements-domaniaux-du-littoral-ni%cc%82mois-entre-antiquite-tardive-et-haut-moyen-a%cc%82ge-ive-xe-siecles/ 20 fre Raynaud, Claude A01 À l’ouest du delta du Rhône, le littoral de la civitas Nemausensis connaît une dynamique démographique spéci que. Après une faible densité au début de la période romaine, le IVe siècle enregistre une forte croissance. Cette tendance accompagne une mutation du réseau de peuplement. Alors que l’arrière-pays perd une large part de ses centres anciens, l’occupation s’étend dans la plaine littorale et les zones deltaïques où la croissance marque l’Antiquité tardive et le haut Moyen-Âge. Sur le littoral, la promotion de l’agglomération de Maguelone au rang cité épiscopale, au VIe siècle con rme ce dynamisme des établissements tardifs. D’autre part, le peuplement se regroupe en pôles plus denses et moins nombreux. Ces nouveaux pôles locaux restent de statut diversi é et encore mal cerné: exploitations domaniales, agglomérations, formation d’un village? Le haut Moyen-Âge marque la stabilisation du réseau, qui n’enregistre que quelques créations et pérennise pour la plupart des habitats tardo-antiques qui s’étendent encore et se développent parfois en plusieurs secteurs. Apparaît ainsi la part dominante de l’Antiquité tardive dans la construction du réseau du premier Moyen-Âge, tandis que l’héritage du Haut-Empire demeure, dans l’espace littoral, plus limité. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:27:38 PDF 2353110614-007 Les mutations d’un domaine de l’antiquité tardive au haut moyen-Âge. Le vernai à Saint-romain-de-Jalionas (isère) 2353110614-006 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-mutations-dun-domaine-de-lantiquite-tardive-au-haut-moyen-a%cc%82ge-le-vernai-a-saint-romain-de-jalionas-isere/ 24 fre Royet, Robert A01 La uilla du Vernai, située aux con ns nord de la Narbonnaise, est un exemple de grand domaine aristocratique survivant à l’effondrement du cadre politique et économique antique. Une étude pluridisciplinaire s’intéressant tant à la uilla proprement dit qu’à son nage a permis de voir qu’au cours des Ve et VIe siècles on assiste à une transformation complète de l’habitat mais à une permanence de la structure domaniale, notamment des productions ou de l’organisation de l’espace. En réalité les mutations s’inscrivent dans un processus engagé dès le IIIe siècle. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:25:23 PDF 2353110614-006 Aperçu des uillae médiévales de la vistrenque à nîmes (Gard): répartition, formes et héritage antique 2353110614-005 https://www.documentauniversitaria.com/producte/aperc%cc%a7u-des-uillae-medievales-de-la-vistrenque-a-ni%cc%82mes-gard-repartition-formes-et-heritage-antique/ 21 fre Maufras, Odile A01 En dépit de la mauvaise conservation des sites et de l’absence de documentation écrite des VIe- VIIIe siècle sur la Vistrenque, petite vallée à la périphérie de Nîmes, on dispose de quelques indices pour tenter de dé nir la uilla d’époque mérovingienne dans ce secteur. Les fouilles archéologiques récentes et le cartulaire des chanoines de la cathédrale livrent une bonne connaissance des uillae antiques et des uillae d’époque carolingienne et autorisent quelques hypothèses sur les formes intermédiaires de l’évolution qui a conduit des unes aux autres. Les uillae du haut Moyen-Âge sont assez nombreuses, distantes d’environ 2 km les unes des autres et composées d’un terroir et d’un habitat groupé. Celui-ci intègre, peut-être dès l’Antiquité tardive sur certains sites, l’église puis le cimetière. Les bâtisses qui le composent (maisons, bâtiments agricoles) sont agglomérées de manière lâche, intercalant entre elles des cours, des jardins et des vergers, ce qui conduit à restituer la uilla du haut Moyen-Âge sur plusieurs hectares de super cie, telle celle de Codols. Le terroir qui s’étend sur 250 à 800 ha se développe sur des unités paysagères variées et économiquement complémentaires. La continuité de l’occupation entre Antiquité et Moyen-Âge est patente sur les sites les mieux documentés. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:21:38 PDF 2353110614-005 Formas de poblamiento y ocupación en el ámbito rural del nordeste catalán desde el Bajo imperio romano hasta la época visigoda 2353110614-004 https://www.documentauniversitaria.com/producte/formas-de-poblamiento-y-ocupacion-en-el-ambito-rural-del-nordeste-catalan-desde-el-bajo-imperio-romano-hasta-la-epoca-visigoda/ 29 spa Burch i Rius, Josep::Castanyer i Masoliver, Pere::Nolla i Brufau, Josep Maria::Tremoleda, Joaquim A01::A01::A01::A01 En este artículo analizamos el poblamiento rural del nordeste catalán desde el bajo imperio romano hasta la época visigoda. El método ya fue utilizado para estudiar el del alto imperio romano. A partir de un conjunto de datos, realizamos una tipología de los asentamientos conocidos en este territorio. Los tipos de asentamientos que se han documentado son los siguientes: uillae romanas sin continuidad de ocupación, aldeas y establecimientos rurales con precedente de una uilla romana, aldeas y pequeños establecimientos rurales de nueva creación, aldeas/castrum, uici, asentamientos militares y establecimientos con función religiosa. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:18:32 PDF 2353110614-004 De la antigüedad tardia à la alta edad media en zonas de montaña: poblamiento y explotación de recursos en el Pireneo oriental 2353110614-003 https://www.documentauniversitaria.com/producte/de-la-antigu%cc%88edad-tardia-a-la-alta-edad-media-en-zonas-de-montan%cc%83a-poblamiento-y-explotacion-de-recursos-en-el-pireneo-oriental/ 11 spa Sancho i Planas, Marta A01 Las zonas montañosas como el Pirineo plantean una realidad ocupacional diferenciada respecto los entornos de costa y de valle. Las di cultades de comunicación y las características del entorno natural condicionan el establecimiento de núcleos de hábitat y la explotación de recursos. Esta realidad se hace evidente en los siglos de transición entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. A partir de la desestructuración del modelo tardoromano, organizado a partir de ciudades y uillas, analizamos los cambios que se producen durante los siglos V-IX en las formas de hábitat a partir de fuentes arqueológicas y documentales. Establecemos relaciones entre estas formas de ocupación y los recursos disponibles y explotados en este período, así como con los centros de poder. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:16:09 PDF 2353110614-003 De la atomización a la concentración del poblamiento rural entre el alto imperio y la antigüedad tardía: el caso del territorium de la ciudad romana de Los Bañales (Hispania Citerior) 2353110614-002 https://www.documentauniversitaria.com/producte/de-la-atomizacion-a-la-concentracion-del-poblamiento-rural-entre-el-alto-imperio-y-la-antigu%cc%88edad-tardia-el-caso-del-territorium-de-la-ciudad-romana-de-los-ban%cc%83ales-hispa/ 14 spa Andreu Pintado, Javier A01 Siete campañas de prospección arqueológica de carácter intensivo en las cuencas de los ríos Riguel y Arba de Luesia (Zaragoza, España), en el antiguo territorio de la ciudad romana de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza) han aportado un patrón de organización del paisaje rural en época romana válido como modelo de ocupación del territorio entre los siglos I a.C. y III d.C. en el norte de la Hispania Citerior. El estudio de los materiales, recuperados en algunos de los yacimientos que jalonaron ese espacio, nos permite trazar un modelo complementario que permita explicar a través de qué enclaves, por qué razones, en qué momentos –y a través de qué evidencias podemos constatarlo–, tuvo lugar la transición del modelo atomizado y disperso de poblamiento rural alto-imperial al de concentración de aquél en fundi de grandes dimensiones, fenómeno propio de la organización espacial del paisaje rural en época tardoantigua. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:13:42 PDF 2353110614-002 Pratiques de chauffage et bois de feu dans la uilla des Prés-Bas à Loupian (Hérault, France), du Ier au Ve siècle après J.-C. 9788499843834-011 https://www.documentauniversitaria.com/producte/pratiques-de-chauffage-et-bois-de-feu-dans-la-uilla-des-pres-bas-a-loupian-herault-france-du-ier-au-ve-siecle-apres-j-c/ 18 fre Chabal, Lucie::Figuerail, Isabelle::Pellecuer, Christophe A01::A01::A01 Les différents états de la uilla des Prés-Bas, à Loupian (Hérault, France), permettent d’étudier l’évolution des équipements de chauffage des appartements résidentiels, depuis le Haut-Empire jusqu’au début du Ve siècle. Chacun de ces aménagements, présentant des solutions techniques distinctes, est révélateur tout à la fois du choix des propriétaires successifs et des modes qui ont dû influencer au cours du temps les élites locales. Pour le IVe siècle, on dispose des vestiges des dernières flambées dans les praefurnia et les conduits de chauffe de la résidence de cette époque. L’étude des charbons de bois permet de préciser comment le combustible était utilisé, quelles espèces étaient choisies en fonction des possibilités offertes par les boisements présents dans l’environnement de la uilla . On peut s’interroger, à partir d’un tel dossier, sur la recherche du confort dans la pars urbana , favorisant de plus longs séjours pour le maître du domaine, et considérer que le chauffage est, au même titre que les bains, un témoin significatif du niveau de luxe des appartements. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:05:39 PDF 9788499843834-011 Las uillae en la Galicia romana. Una revisión de los sistemas de calefacción y balnea 9788499843834-010 https://www.documentauniversitaria.com/producte/las-uillae-en-la-galicia-romana-una-revision-de-los-sistemas-de-calefaccion-y-balnea/ 14 spa Carlsson-Brandt Fontán, Erik A01 A través de los ejemplos excavados de balnea e hypocausta en las uillae halladas en la Galicia romana, dentro del cuadrante noroeste de Hispania, intentaremos presentar una breve visión de conjunto de los diferentes sistemas empleados para calentar y dar servicio a las termas privadas. Analizaremos las estructuras halladas en los yacimientos, identificados en ocasiones a partir de evidencias parciales, resaltando las principales características constructivas presentes en cada caso. arqueologia,humanitats 2015-11-08 10:01:51 PDF 9788499843834-010 Les pièces chauffées et leur utilisation dans les habitats ruraux d’Aquitaine méridionale à l’époque romaine (Ier-Ve siècles) : un témoin de la romanisation et de l’ostentation des élites? 9788499843834-009 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-pieces-chauffees-et-leur-utilisation-dans-les-habitats-ruraux-daquitaine-meridionale-a-lepoque-romaine-ier-ve-siecles-un-temoin-de-la-romanisation-et-de-lostentation/ 21 fre Cabes, Sébastien A01 Quelques remarques sur les pièces chauffées et leur utilisation dans les habitats ruraux d’Aquitaine méridionale (Ier -Ve s.): un signe d’ostentation des élites? Comme pour diverses régions de la Gaule, nombreux sont les établissements ruraux aquitains présentant des systèmes de chauffage. La fonction des pièces chauffées n’est pas toujours simple à identifier même si, dans la plupart des cas, elles sont associées à des ensembles thermaux. Cette communication a d’abord pour objectif de dresser l’inventaire des habitats présentant ces caractéristiques dans un territoire correspondant à la Novempopulanie. Nous tenterons ensuite de cerner les différents types d’installations de chauffage répertoriés. Enfin, la présence de salles chauffées dans une grande ferme tardive, fouillée à Oeyregave dans les Landes (40), nous amènera à nous demander si ces installations reflètent bien une certaine ostentation des élites gallo-romaines. arqueologia,humanitats 2015-11-08 09:58:36 PDF 9788499843834-009 Les systèmes de chauffe d’un des bâtiments de la uilla d’Aytré. Hypocauste ou installation artisanale? 9788499843834-008 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-systemes-de-chauffe-dun-des-batiments-de-la-uilla-daytre-hypocauste-ou-installation-artisanale/ 12 fre Hanry, Alexandra A01 La fouille de la ZAC Bongraine s’est déroulée en 2004, dans la commune d’Aytré en Charente-Maritime. Implanté sur la côte de l’Aquitaine romaine, le site correspond à une uilla essentiellement orientée vers la production viticole, occupée entre le Ier et le Ve siècle. L’un des bâtiments, localisé à l’écart des installations de production, offre des structures de chauffage d’un type assez spécifique. L’analyse de l’organisation spatiale de ces trois ensembles de chauffage rayonnant révèle à la fois une diversité d’agencement et une volonté de fonctionnement autonome. En tout cas, qu’elles soient destinées à une activité artisanale ou au confort des occupants de l’établissement, ces structures attestent d’une remarquable recherche technique. arqueologia,humanitats 2015-11-08 09:55:46 PDF 9788499843834-008 Valoriser les dispositifs de chauffage des uillae : une question culturelle, scientifique et politique. Exemples et étude de cas 9788499843834-007 https://www.documentauniversitaria.com/producte/valoriser-les-dispositifs-de-chauffage-des-uillae-une-question-culturelle-scientifique-et-politique-exemples-et-etude-de-cas/ 25 fre Duménil, Vincent A01 La XIIe édition des rencontres Circa Uillam a offert l’occasion au musée de Claracq de réfléchir à l’ensemble des étapes qui se déroulent entre la mise au jour et la valorisation des dispositifs de chauffage antiques. Dans ce cadre, un questionnaire a été réalisé et les données collectées ont permis de faire émerger différents aspects: - la conservation d’un site est économiquement contraignante; - le devenir d’un vestige est conditionné par son état et par l’intérêt qu’il suscite aux yeux du chercheur, ce dernier a en partie la responsabilité de ce que le public voit; - l’esthétique prime sur la complexité scientifique, et oriente en cela la mise en valeur; - les musées s’ouvrent sur de nouveaux modes de fonctionnement et de discours. Plus largement, cette réflexion s’étend à de plus amples questions telles que «l’identité» des musées et leurs objectifs au sein de leur environnement géographique et social. arqueologia,humanitats 2015-11-08 09:51:49 9788499843834-007 Chauffages, feux et fournaises dans les établissements ruraux galloromains du Lodévois, de la vallée de l’Hérault et du Biterrois 9788499843834-006 https://www.documentauniversitaria.com/producte/chauffages-feux-et-fournaises-dans-les-etablissements-ruraux-galloromains-du-lodevois-de-la-vallee-de-lherault-et-du-biterrois/ 21 fre Ginouvez, Olivier::Pomarèdes, Hervé A01::A01 En Lodévois et Biterrois, la fouille des habitats ruraux a permis de rassembler une documentationtrès diversifiée sur les installations de chauffage. Celles-ci répondent aux nécessités de confort des occupants et marquent aussi des choix dictés par des besoins domestiques et artisanaux. L’article propose un tour d’horizon des ces installations techniques et tente de souligner les combinaisons parfois variées qui répondent à de multiples fonctions. arqueologia,humanitats 2015-11-08 09:48:42 PDF 9788499843834-006 Un balneum du Ve siècle dans le bâtiment octogonal de Can Ferrerons (Barcelone) 9788499843834-005 https://www.documentauniversitaria.com/producte/un-balneum-du-ve-siecle-dans-le-batiment-octogonal-de-can-ferrerons-barcelone/ 30 fre Coll, Ramon::Prevosti, Marta A01::A01 Le balneum du Ve siècle qui est inclus dans le bâtiment octogonal de Can Ferrerons, est de petites dimensions et a un plan linéaire angulaire. Il comprend un apodyterium , un frigidarium pourvu d’une piscine presque triangulaire, un tepidarium , un caldarium avec un alveus et un propigneum . Deux phases chronologiques ont été documentées : la première avec un alveus du caldarium pentagonal, dans lequel, lors d’une seconde phase, se trouve un alveus semi-circulaire. Selon nous, ses petites dimensions, comme le manque d’éléments décoratifs de luxe, le situent bien dans l’évolution des villas des provinces d’Hispaniae. Toutefois, il contraste avec d’autres provinces, comme l’Aquitania, où il y a encore au Ve siècle un développement important de villas aristocratiques. Dans le panorama hispanique, Can Ferrerons s’avère significatif, montrant bien en effet la capacité que l’hinterland de Barcino conserve a au Ve Vsiècle de construire des bâtiments de réception, très probablement pour le convivium. arqueologia,humanitats 2015-11-08 09:20:02 PDF 9788499843834-005 El balneum de la vil· la romana de Vilauba (Pla de l’Estany, Girona) 9788499843834-004 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-balneum-de-la-vil%c2%b7-la-romana-de-vilauba-pla-de-lestany-girona/ 27 cat Castanyer i Masoliver, Pere::Ferrer, Andrea::Tremoleda, Joaquim A01::A01::A01 Les recents excavacions arqueològiques realitzades a la vil·la romana de Vilauba han permès descobrir les restes d’un petit conjunt termal associat a l’etapa altimperial de la vil·la. Aquest balneum s’organitzava en diferents sales i espais que dibuixaven un recorregut termal complet, que incloïa tant les sales destinades als banys fred i calent una sauna, així com també les àrees de treball on hi havia els forns i la caldera. La construcció d’aquesta àrea termal s’inscriu dins la darrera reforma del nucli residencial de la vil·la, que va comportar la construcció d’una nova galeria situada a la part sud, vers la segona meitat del segle II. arqueologia,humanitats 2015-11-08 09:14:41 PDF 9788499843834-004 Los baños de la villa de Sant Menna de Vilablareix 9788499843834-003 https://www.documentauniversitaria.com/producte/los-banos-de-la-villa-de-sant-menna-de-vilablareix/ 19 spa Nolla i Brufau, Josep Maria::Palahí, Lluís::Vivó, David A01::A01::A01 Los trabajos arqueológicos desarrollados en la villa romana de Sant Menna de Vilablareix entre los años 2008 y 2010 sacaron a la luz los restos de los baños de la villa. Este pequeño balneum construido en el siglo I fue remodelado en la centuria siguiente añadiéndole un nuevo praefurnium , que permitió reconvertir el antiguo tepidarium en un sudatorium y constituye un ejemplo de la evolución de los baños domésticos en el nordeste peninsular hispano. Este documento recoge las principales características de la ocupación funeraria del ager Tarraconensis, documentada fundamentalmente entre los siglos I-VII. Se detallan los principales yacimientos así como la evolución de los parámetros culturales derivados del rito funerario. Es una primera aproximación a una realidad en vías de conocimiento que re eja la evolución ideológica de la sociedad tarraconense, así como las transformaciones del modelo residencial de ocupación y explotación del territorio. This document gathers the main characteristics of the funerary occupation in the ager Tarraconensis mainly documented between the 1rst and 7th century AD. The most important funerary sites are speci ed as well as the cultural changes shown in the funerary rituals. This initial approach to a reality which is still in process of knowledge re ects ideological evolution inside the Tarraconense society and also habitat and land use transformations. arqueologia,humanitats 2015-11-07 13:28:37 PDF 9788499843834-003 Triclinia hiberna en dues vil·les del territori de Gerunda. Un fet insòlit 9788499843834-002 https://www.documentauniversitaria.com/producte/triclinia-hiberna-en-dues-villes-del-territori-de-gerunda-un-fet-insolit/ 16 cat Burch i Rius, Josep::Nolla i Brufau, Josep Maria::Palahí, Lluís::Vivó, David A01::A01::A01::A01 La utilització de l’hipocaust com a sistema de calefacció per a sales d’aparat i menjadors es detecta al nord-est peninsular des d’època augustal i té una llarga perduració, fins a època baiximperial. Les vil·les del Pla de l’Horta i dels Ametllers ofereixen excel·lents exemples de sales triclinars dotades d’hipocaust. En el cas del Pla de l’Horta, es va construir a mitjan segle I, afegint una estructura absidal a una cambra preexistent. Als Ametllers, el triclini principal disposava d’hipocaust des d’època augustal, i a finals del segle II se’n va construir un de nou, en el context d’una reforma general de l’edifici. Este documento recoge las principales características de la ocupación funeraria del ager Tarraconensis, documentada fundamentalmente entre los siglos I-VII. Se detallan los principales yacimientos así como la evolución de los parámetros culturales derivados del rito funerario. Es una primera aproximación a una realidad en vías de conocimiento que re eja la evolución ideológica de la sociedad tarraconense, así como las transformaciones del modelo residencial de ocupación y explotación del territorio. This document gathers the main characteristics of the funerary occupation in the ager Tarraconensis mainly documented between the 1rst and 7th century AD. The most important funerary sites are speci ed as well as the cultural changes shown in the funerary rituals. This initial approach to a reality which is still in process of knowledge re ects ideological evolution inside the Tarraconense society and also habitat and land use transformations. arqueologia,humanitats 2015-11-07 13:21:19 PDF 9788499843834-002 Uillae and Domain at the end of Antiquity and the begining of Middle Age 2353110614 https://www.documentauniversitaria.com/producte/uillae-and-domain-at-the-end-of-antiquity-and-the-begining-of-middle-age/ 205 cat,fre,spa El dossier d’aquest número se centra en els problemes relatius a la mutació de les formes i l’organització de l’hàbitat rural, del repartiment de la propietat a l’occident mediterrani de la fi de l’antiguitat i l’inici de l’època medieval, en un context polític marcat pel retrocés –i finalment la desaparició– del poder imperial. arqueologia,humanitats 2015-11-07 11:11:22 PDF 2353110614 Fermes, villae et exploitations rurales : approches régionales 9782951742314 https://www.documentauniversitaria.com/producte/fermes-villae-et-exploitations-rurales-approches-regionales/ 207 cat,fre,spa Per al número 7 de la publicació ens interroguem sobre les diferents formes de classificar els establiments rurals d’època romana i analitzar si les categories usuals de vil·la i granja són encara vigents i suficients per explicar la diversitat de llocs excavats o si és necessari considerar una més gran varietat de tipus. arqueologia,humanitats 2015-11-07 11:09:23 PDF 9782951742314 Al som de l'escalina 9788499842967 https://www.documentauniversitaria.com/producte/al-som-de-lescalina/ 36 cat Comadira i Moragriega, Narcís A01 Conferència pronunciada el dia 22 d'octubre de 2014 a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Gironan Conferencia pronunciada el día 22 de octubre de 2014 en la Sala de Grados de la Facultad de Letras de la Universidad de Gironan n Lecture at the University of Girona, on October 22, 2014nn arquitectura,arts,arts-aspectes-generals,filosofia,filosofia-estetica,formes-dexpressio-artistica,humanitats,literatura-i-estudis-literaris,poesia 2015-09-15 08:59:00 Paper 9788499842967 9788499842974 Paysage, organisation et gestion des ensembles funéraires tardifs à travers la question des sépultures dites «isolées» 9788499843025-011 https://www.documentauniversitaria.com/producte/paysage-organisation-et-gestion-des-ensembles-funeraires-tardifs-a-travers-la-question-des-sepultures-dites-isolees/ 12 fre Sneed-Verfaillie, Camille A01 El treball pretén analitzar el paisatge, l’organització i la gestió dels conjunts funeraris entre la de l’antiguitat i l’inici de l’edat mitjana a partir dels diversos jaciments catalogats amb el nom de «sepultures o grups de sepultures aïllades». A més d’una revisió de la multiplicitat de variants que engloba aquesta de nició, es proposa abordar aquests jaciments sota un punt de vista molt més ampli que el seu simple «aillament geogrà c» o com un simbol revelador d’exclusió social. Finalment es tracta d’inserir aquestes sepultures i jaciments dins d’un espai agrari en plena dinàmica d’expansió, posant de manifest que no hi ha una ruptura en les pràctiques funeràries ns els segles VIII-IX dC. 2015-09-03 12:22:49 PDF 9788499843025-011 L’implantation des espaces funéraires entre les IIIe et VIIIe en Languedoc- Roussillon 9788499843025-010 https://www.documentauniversitaria.com/producte/limplantation-des-espaces-funeraires-entre-les-iiie-et-viiie-en-languedoc-roussillon/ 20 fre Hernandez, Jérôme A01 Depuis une dizaine d’années, les découvertes d’ensembles funéraires de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge se sont multipliées, notamment dans la partie orientale du Languedoc. Cette forme de dynamique est en grande partie attribuable à l’archéologie préventive qui pousse les champs d’étude à l’extérieur des agglomérations et favorise la découverte de petites aires d’inhumation dont les dimensions sont bien souvent limitées (moins de dix individus pour la plupart, quelques dizaines tout au plus). Forts de leur nombre et de leur variété, ces ensembles apportent inévitablement de nouveaux éléments de réflexion et sollicitent de la sorte un renouvellement des problématiques intéressées aux pratiques funéraires de cette partie du Midi de la Gaule. 2015-09-03 12:19:27 PDF 9788499843025-010 Implantation des tombes dans les campagnes du Languedoc central (Ier-IIIe s. ap. J.-C.) : l’apport des fouilles préventives sur le tracé de l’autoroute A75 9788499843025-009 https://www.documentauniversitaria.com/producte/implantation-des-tombes-dans-les-campagnes-du-languedoc-central-ier-iiie-s-ap-j-c-lapport-des-fouilles-preventives-sur-le-trace-de-lautoroute-a75/ 17 fre Bel, Valérie A01 Les diferents actuacions arqueològiques preventives realitzades en el marc dels treballs de construcció de l’autopista A75, entre Clermont-L’Hérault i Béziers, i A750, al nordest de Clermont-LHérault, han permès recopilar entorn d’un centenar d’estructures funeràies repartides en sis conjunts, datats entre la del segle I dC. al segle III dC. La gran extensió d’aquestes intervencions, que han posat al descobert també la xarxa de camins, les traces dels parcelaris i les construccions agrícoles, permet ara analitzar les diferents modalitats d’aquestes estructures funeràries, així com també la seva situació dins l’organització del paisatge i la seva inserció dins la xarxa de poblament i d’ocupació del territori. 2015-09-03 12:16:32 PDF 9788499843025-009 Premier inventaire des sépultures et des nécropoles des villae de l’Aquitaine méridionale antique dans le cadre d’un SIG (Ier au VIe s.) 9788499843025-008 https://www.documentauniversitaria.com/producte/premier-inventaire-des-sepultures-et-des-necropoles-des-villae-de-laquitaine-meridionale-antique-dans-le-cadre-dun-sig-ier-au-vie-s/ 16 fre Cabes, Sébastien A01 Ce travail est issu d’un inventaire de sites archéologiques réalisé dans le cadre de la préparation d’un SIG (système d’information géographique) sur les villae d’Aquitaine méridionale. Il dresse un état des connaissances concernant les sépultures et les nécropoles liés aux résidences aristocratiques rurales entre le début de la romanisation au Haut-Empire et l’Antiquité tardive. Les données sont lacunaires mais permettent une première cartographie. 2015-09-03 11:34:08 PDF 9788499843025-008 Reutilización de las villas romanas como lugares de enterramiento en época tardoantigua 9788499843025-007 https://www.documentauniversitaria.com/producte/reutilizacion-de-las-villas-romanas-como-lugares-de-enterramiento-en-epoca-tardoantigua/ 11 esp Tobalina Pulido, Leticia A01 La presente comunicación tiene como objetivo realizar una aproximación al nal de las villas y concretamente al fenómeno de la reutilización de las villas romanas como espacios funerarios en época tardoantigua. Este trabajo se enmarca dentro de la tesis doctoral titulada “Arqueología del poblamiento tardoantiguo en el Valle Medio del Ebro: siglos III-VIII d.C.” que estoy llevando a cabo, dirigida por el Dr. Javier Andreu y codirigida por la Dr. Carmen Guiral en el departamento de Historia Antigua de la UNED. Dado que el trabajo de investigación está en una fase incipiente, la comunicación que aquí presento es una primera aproximación al tema, centrada sobre todo en cómo se produjo el nal de las villae con el nal del Imperio, ejempli cando con algunos casos de la mitad noreste peninsular. 2015-09-03 11:30:28 PDF 9788499843025-007 Apuntes sobre el hecho funerario en el mundo rural del Prepirineo Central en época romana: la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza, España) 9788499843025-006 https://www.documentauniversitaria.com/producte/apuntes-sobre-el-hecho-funerario-en-el-mundo-rural-del-prepirineo-central-en-epoca-romana-la-comarca-de-las-cinco-villas-zaragoza-espan%cc%83a/ 12 esp Andreu Pintado, Javier A01 El presente trabajo, a partir de la documentación epigráfica y de los resultados de la prospección arqueológica, estudia los rasgos básicos del hecho funerario en época romana en un espacio territorial ubicado en el norte del distrito jurídico de la colonia Caesar Augusta (Zaragoza), en la Hispania Citerior y correspondiente al Noroeste de la actual provincia de Zaragoza, en la Comarca de las Cinco Villas, de intensa presencia romana. Se analizan cuáles debieron ser los tipos de monumentos funerarios predominantes en las numerosas uillae catalogadas para ese espacio en época altoimperial –la de mayor atomización del poblamiento rural en la zona– y el modelo resultante se compara con las escasas evidencias disponibles respecto de la misma cuestión para el periodo tardoantiguo. Las conclusiones obtenidas se encuadran en los estudios modernos sobre transformación del ritual funerario en época romana y se emplean como pretexto para aportar algunas novedades documentales de interés que enriquecen nuestro catálogo de evidencias de uno y otro periodo. El presente trabajo, a partir de la documentación epigráfica y de los resultados de la prospección arqueológica, estudia los rasgos básicos del hecho funerario en época romana en un espacio territorial ubicado en el norte del distrito jurídico de la colonia Caesar Augusta (Zaragoza), en la Hispania Citerior y correspondiente al Noroeste de la actual provincia de Zaragoza, en la Comarca de las Cinco Villas, de intensa presencia romana. Se analizan cuáles debieron ser los tipos de monumentos funerarios predominantes en las numerosas uillae catalogadas para ese espacio en época altoimperial –la de mayor atomización del poblamiento rural en la zona– y el modelo resultante se compara con las escasas evidencias disponibles respecto de la misma cuestión para el periodo tardoantiguo. Las conclusiones obtenidas se encuadran en los estudios modernos sobre transformación del ritual funerario en época romana y se emplean como pretexto para aportar algunas novedades documentales de interés que enriquecen nuestro catálogo de evidencias de uno y otro periodo. 2015-09-03 11:22:14 PDF 9788499843025-006 Les necròpolis rurals de l'àrea suburbana de Gerunda 9788499843025-004 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-necropolis-rurals-de-larea-suburbana-de-gerunda/ 31 cat Palahí, Lluís::Vivó, David A01::A01 Els quasi dos segles que s’escolen entre el 218 aC, l’inici de la conquesta d’Hispània per Roma, i el principat d’August constitueixen un moment cabdal de la història d’aquest país, potser com cap altre. En aquell lapse de temps no especialment llarg, en un món on les coses passaven a poc a poc, on els canvis es produïen amb lentitud, aquest territori, l’antiga Indigècia (i, evidentment, una part significativa del que seria el conuentus Tarraconensis) mudà completament a tots els nivells fins al punt que allò que havia estat ja no era, l’estructura territorial i la seva administració eren ben bé unes altres, les ciuitates havien substituït maneres d’organitzar-se ben diferents i la ciutadania romana plena o mancada (ius latii) era majoritària entre els homes lliures (ingenui) que habitaven aquest indret. La cultura predominant era, ara, la koiné hel·lenística adaptada i puntualment modificada per Roma, i la llengua de relació, la que s’aprenia i la que esdevenia vehicle de comunicació era el llatí. En sis o set generacions, aparentment, el cercle s’havia clos. En aquest treball ens toca presentar sintèticament com succeïren aquestes transformacions al camp, la peça econòmica clau en el món antic, l’explotació del qual esdevenia la principal i més important activitat dels habitants d’aquestes terres. Els quasi dos segles que s’escolen entre el 218 aC, l’inici de la conquesta d’Hispània per Roma, i el principat d’August constitueixen un moment cabdal de la història d’aquest país, potser com cap altre. En aquell lapse de temps no especialment llarg, en un món on les coses passaven a poc a poc, on els canvis es produïen amb lentitud, aquest territori, l’antiga Indigècia (i, evidentment, una part significativa del que seria el conuentus Tarraconensis) mudà completament a tots els nivells fins al punt que allò que havia estat ja no era, l’estructura territorial i la seva administració eren ben bé unes altres, les ciuitates havien substituït maneres d’organitzar-se ben diferents i la ciutadania romana plena o mancada (ius latii) era majoritària entre els homes lliures (ingenui) que habitaven aquest indret. La cultura predominant era, ara, la koiné hel·lenística adaptada i puntualment modificada per Roma, i la llengua de relació, la que s’aprenia i la que esdevenia vehicle de comunicació era el llatí. En sis o set generacions, aparentment, el cercle s’havia clos. En aquest treball ens toca presentar sintèticament com succeïren aquestes transformacions al camp, la peça econòmica clau en el món antic, l’explotació del qual esdevenia la principal i més important activitat dels habitants d’aquestes terres. The nearly two centuries that elapsed between 218 BCE, when the Roman conquest of Hispania began, and the principate of Augustus constitute an important moment, perhaps unlike any other, in the history of this country. In that span of time, which was not particularly long, and in a world where things happened little by little, where changes occurred slowly, this territory, formerly Indigecia (and, evidently, an important part of what would become the conuentus Tarraconensis ), changed completely and at every level until what had been was no longer. The territorial organisation and administration were very different: the ciuitates had replaced other, different organisational structures and full or restricted Roman citizenship (ius latii ) was mostly for freemen (ingenui ) living there. The predominant culture was now Koine (or Hellenistic) Greek, adapted and occasionally modified by Rome, and the language used in personal relations, that which was learned and became a vehicle of communication, was Latin. In six or seven generations, apparently, things had come full circle. In this work we will present, in a synthetic manner, how these transformations occurred in farm fields – a key economic element in antiquity – whose exploitation was becoming the most important activity of the inhabitants of these lands. 2015-09-03 11:17:00 PDF 9788499843025-004 La Vinya del Fuster: necròpolis de la vil·la de Tolegassos (Viladamat) 9788499843025-005 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-vinya-del-fuster-necropolis-de-la-villa-de-tolegassos-viladamat/ 18 cat Casas Genover, Josep::Nolla i Brufau, Josep Maria A01::A01 L’excavació de la vil·la romana de Tolegassos, endegada a començament dels anys vuitanta del segle passat, es va veure completada amb el redescobriment i excavació de la seva necròpolis. Un fet insòlit, per poc habitual, en aquest territori. D’aquesta manera, amb l’estudi de l’àrea cementirial, es tancava un cercle que s’havia iniciat amb l’excavació, estudi i publicació de la vil.la, i es va acabar amb l’excavació i estudi de la seva necròpolis: l’espai funerari on van a parar les despulles d’aquells que durant més de tres-cents anys van habitar i treballar a Tolegassos. La informació obtinguda permet reconstruir no tan sols els costums funeraris de la zona, sinó l’estructura, condicions de vida i treball d’un grup familiar ampli, que es va anar succeint en el temps en la cura i explotació d’aquell domini agrícola. The excavation of the Roman uilla of Tolegassos, carried out in the early 80’s of last century, was complemented with the rediscovery and excavation of its necropolis. This is an unusual event in this territory. Thus, study of the burial area closed a circle started with the excavation, study and publication of the uilla and ended with the excavation and study of its necropolis, which was the nal destiny for the remains of those who lived and worked in Tolegassos for over three hundred years. The information enables to reconstruct not only funerary habits in the area but also structure, living and working conditions of a wide family group devoted to the care and exploitation of that rural property over time. 2015-09-03 11:06:12 PDF 9788499843025-005 The catalan Mas 9788499842899 https://www.documentauniversitaria.com/producte/the-catalan-mas/ 120 eng Congost Colomer, Rosa A01 Qualsevol que viatgi avui pel territori catal&#xE0; es trobar&#xE0; amb diversos masos que no nom&#xE9;s mostren la seva edat, sin&#xF3; els trets caracter&#xED;stics d'una pagesia rica. Si estan en un viatge de plaer, fins i tot &#xE9;s possible que tinguin un dinar o fins i tot que passessin algunes nits en una d'aquestes cases, i potser en aquesta soledat podran admirar la natura salvatge que els envolta. Per&#xF2; aquesta forma de vida tamb&#xE9; sembla suggerir que les coses no sempre van ser aix&#xED;. Els masos catalans eren unitats operatives espec&#xED;fiques al voltant de les quals s'articulaven i s'organitzaven els homes i el territori mitjan&#xE7;ant agricultura, ramaderia i l'explotaci&#xF3; forestal durant segles. De fet, en molts d'aquests masos els documents acumulats revelen la remen&#xE7;a, &#xE9;s a dir, els or&#xED;gens servils dels seus titulars. Els mateixos titulars que constituirien una mena d'aristocr&#xE0;cia rendista en el segle XIX, gr&#xE0;cies a la tasca dels masovers. En aquest llibre, que va ser possible gr&#xE0;cies a la riquesa dels arxius de la regi&#xF3;, alguns membres del Centre de Recerca d'Hist&#xF2;ria Rural de la Universitat de Girona tenen per objectiu familiaritzar el lector amb els principals processos hist&#xF2;rics que van donar forma els masos de l'Alta Edat Mitjana fins als nostres dies. &#xC9;s a dir, des del naixement d'un sistema agr&#xED;cola fins a la seva fi. Cualquiera que viaje hoy por el territorio catal&#xE1;n se encontrar&#xE1; con varios caser&#xED;os que no s&#xF3;lo muestran su edad, sin&#xF3; los rasgos caracter&#xED;sticos de un campesinado rico. Si est&#xE1;n en un viaje de placer, incluso es posible que tengan una comida o incluso pasaran algunas noches en una de estas casas, y tal vez en esa soledad&#xA0; podr&#xE1;n admirar la naturaleza salvaje que los rodea. Pero esta forma de vida tambi&#xE9;n parece sugerir que las cosas no siempre fueron as&#xED;. Los masos catalanes eran unidades operativas espec&#xED;ficas alrededor de las cuales se articulaban y organizaban los hombres y el territorio mediante agricultura, ganader&#xED;a y la explotaci&#xF3;n forestal durante siglos. De hecho, en muchos de estos caser&#xED;os los documentos acumulados revelan la "remen&#xE7;a", es decir, los or&#xED;genes serviles de sus titulares. Los mismos titulares que constituir&#xED;an una especie de aristocracia rentista en el siglo XIX, gracias a la labor de los "masovers". En este libro, que fue posible gracias a la riqueza de los archivos de la regi&#xF3;n, algunos miembros del Centre de Recerca d'Hist&#xF2;ria Rural de la Universitat de Girona tienen por objetivo familiarizar el lector con los principales procesos hist&#xF3;ricos que dieron forma a los masos de la Alta Edad Media hasta nuestros d&#xED;as. Es decir, desde el nacimiento de un sistema agr&#xED;cola hasta su fin. Anyone who travels today through the Catalan territory will be drawn to several farmhouses that not only show their age, but the characteristic features of a wealthy peasantry. If they are on a leisure trip, it is even possible that they have a meal or even spend some nights in one of these houses, and perhaps in that solitude, they will be able to admire the wild nature that surrounds them. But this way of life also seems to suggest that things were not always the same. Catalan masos were specific operating units around which men articulated and rearranged the Catalan agricultural, livestock, and forested areas for centuries. In fact, in many of these farmhouses the accumulated documents reveal the remen&#xE7;a, that is, the servile origins of their holders. The same holders that would constitute a sort of rentier aristocracy in the nineteenth century, thanks to the work of masovers. In this book, which was made possible thanks to the richness of the archives of the region, some members of the Centre de Recerca d'Hist&#xF2;ria Rural of the Universitat de Girona aim to get the reader acquainted with the main historical processes that shaped and differentiated masos from the early Middle Ages until today. That is, from the birth of an agricultural system to its end. agricultura-i-explotacio-agropecuaria,arquitectura,arts,ciencia-agricola,historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats,tecnologia-enginyeria-agricultura 2015-09-01 09:54:47 Paper 9788499842899 9788499842905 Necròpolis, aixovars i dipòsits humans anòmals en estructures no funeràries als territoria de Barcino (Barcelona) i Egara (Terrassa) entre el Baix Imperi romà i l’època visigòtica (s. IV-V al VIII) 9788499843025-003 https://www.documentauniversitaria.com/producte/necropolis-aixovars-i-diposits-humans-anomals-en-estructures-no-funeraries-als-territoria-de-barcino-barcelona-i-egara-terrassa-entre-el-baix-imperi-roma-i-l/ 22 cat Roig Buxó, Jordi A01 En els darrers anys, l’increment de les intervencions arqueològiques preventives en àrees periurbanes i rurals ha proporcionat un bon nombre de necròpolis i sepultures que ens ofereixen una visió completament renovada i actualitzada del món funerari entre el baix imperi i l’època altmedieval. L’àmbit de la recerca comprén les àrees i demarcacions territorials dels antics territoria de les diòcesis de Barcino (Barcelona) i Egara (Terrassa). Es tracta d’analitzar i valorar l’aportació de l’arqueologia funerària al coneixement dels grups i comunitats que van ocupar aquest territori entre l’època tardo antiga i visigòtica. El treball posa especial atenció al conjunt poblacional, pràcticament desconegut ns avui, que correspon a una sèrie d’inhumacions extracementirials i de dipòsits anòmals d’individus realitzats en estructures no funeràries com ara sitges i pous. 2015-08-31 09:43:50 PDF 9788499843025-003 La realitat funerària a l’ager Tarraconensis. Característiques i mancances 9788499843025-002 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-realitat-funeraria-a-lager-tarraconensis-caracteristiques-i-mancances/ 22 cat Ciurana Prats, Judit::Macias, Josep M. A01::A01 This document gathers the main characteristics of the funerary occupation in the ager Tarraconensis mainly documented between the 1rst and 7th century AD. The most important funerary sites are speci ed as well as the cultural changes shown in the funerary rituals. This initial approach to a reality which is still in process of knowledge re ects ideological evolution inside the Tarraconense society and also habitat and land use transformations. Este documento recoge las principales características de la ocupación funeraria del ager Tarraconensis, documentada fundamentalmente entre los siglos I-VII. Se detallan los principales yacimientos así como la evolución de los parámetros culturales derivados del rito funerario. Es una primera aproximación a una realidad en vías de conocimiento que re eja la evolución ideológica de la sociedad tarraconense, así como las transformaciones del modelo residencial de ocupación y explotación del territorio. This document gathers the main characteristics of the funerary occupation in the ager Tarraconensis mainly documented between the 1rst and 7th century AD. The most important funerary sites are speci ed as well as the cultural changes shown in the funerary rituals. This initial approach to a reality which is still in process of knowledge re ects ideological evolution inside the Tarraconense society and also habitat and land use transformations. 2015-07-30 10:27:37 PDF 9788499843025-002 El Llibre sisè del Codi civil de Catalunya: anàlisi del Projecte de llei 9788499842912 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-llibre-sis-del-codi-civil-de-catalunya-anlisi-del-projecte-de-llei/ 484 spa Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona B23 Aquesta obra inclou les ponències i comunicacions presentades a les Divuitenes Jornades de Dret català a Tossa (2014). L’objecte de la trobada fou reflexionar sobre les possibilitats del legislador català en matèria d’obligacions i contractes, tot prenent com a referència els treballs prelegislatius entorn al futur Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya i situant el focus en les relacions del Dret de contractes amb el Dret mercantil i el règim de la contractació amb consumidors. L’obra aprofundeix en institucions clau del nou dret de contractes, com la falta de conformitat, els remeis davant la falta de conformitat i les garanties especialment aplicables en operacions immobiliàries. Finalment, el llibre també tracta altres modalitats contractuals, inclosos els nous tipus contractuals vinculats amb la custòdia del territori. <b>Paraules clau</b>: Competència en matèria civil; Bases de les obligacions contractuals; Codificació civil i mercantil; Contractació amb consumidors; Compra-venda; Falta de conformitat; Remeis; Condició resolutòria; Pensions periòdiques; Contracte d’aliments; Custòdia del territori; Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes &#xA0;n&#xA0;nMateriales de las XVIII Jornadas de Derecho Catal&#xE1;n en Tossa. nTossa de Mar, 25 y 26 de septiembre de 2014n &#xA0;n&#xA0;nMaterials of the Catalan Law Symposium XVIII in Tossa. nTossa de Mar, 25 and 26 September 2014n dret,dret-civil,dret-comparat,lleis-de-jurisdiccio-especial,teoria-general-del-dret 2015-07-24 09:54:36 Paper 9788499842912 9788499842929 Los afijos: variaci&#xF3;n, rivalidad y representaci&#xF3;n 9788499842868 https://www.documentauniversitaria.com/producte/los-afijos-variacin-rivalidad-y-representacin/ 194 spa Bernal Gallén, Elisenda::DeCesaris Ward, Janet B13::B13 Els afixos constitueixen una part fonamental dels estudis de morfologia, que, per definici&#xF3;, relaciona el significat amb la forma i, per tant, estudia els afixos tant des del punt de vista formal com des del punt de vista sem&#xE0;ntic. No obstant aix&#xF2;, les caracter&#xED;stiques formals dels afixos derivatius com, per exemple, les restriccions de adjunci&#xF3; i les caracter&#xED;stiques formals de les bases a les que s'adjunten, han ocupat gran part de l'inter&#xE8;s dels morf&#xF2;legs. En aquest sentit, els treballs que es presenten en aquest volum se centren en la sem&#xE0;ntica dels afixos i la &#xAB;rivalitat&#xBB; que s'observa entre ells deguda al solapament sem&#xE0;ntic. Los afijos constituyen una parte fundamental de los estudios de morfolog&#xED;a, que, por definici&#xF3;n, relaciona el significado con la forma y, por lo tanto, estudia los afijos tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista sem&#xE1;ntico. No obstante, las caracter&#xED;sticas formales de los afijos derivativos como, por ejemplo, las restricciones de adjunci&#xF3;n y las caracter&#xED;sticas formales de las bases a las que se adjuntan, han ocupado gran parte del inter&#xE9;s de los morf&#xF3;logos. En este sentido, los trabajos que se presentan en este volumen se centran en la sem&#xE1;ntica de los afijos y la &#xAB;rivalidad&#xBB; que se observa entre ellos debida al solapamiento sem&#xE1;ntico. Affixes are an essential part of studies of morphology, which, by definition, relates to the form and meaning, therefore, studies the affixes both from a formal point of view and from a semantic point of view. However, the formal characteristics of derivative affixes, for example, restrictions on attachment and formal characteristics of bases to which are attached, have occupied much of the interest of morphologists. In this sense, the works presented in this volume focus on the semantics of affixes and "rivalry" between them is observed due to the semantic overlap. gramatica-sintaxi-i-morfologia,linguistica,llengues 2015-07-20 09:54:44 Paper 9788499842868 9788499842998 La gesti&#xF3; municipal de la salut p&#xFA;blica a la demarcaci&#xF3; de Girona 9788499842837 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-gesti-municipal-de-la-salut-pblica-a-la-demarcaci-de-girona/ 124 cat Alabert i López, Marc::del Acebo Peña, Xavier::Arroyo Borrell, Elena A01::A01::A01 La gesti&#xF3; de municipal de la salut p&#xFA;blica a la demarcaci&#xF3; de Girona; organitzaci&#xF3; local, xarxes institucionals de suport i provisi&#xF3; de serveis &#xE9;s un ampli estudi que aprofundeix en com s&#x2019;estructuren les administracions locals per fer front a les seves obligacions en mat&#xE8;ria de salut p&#xFA;blica, i en quines aliances teixeixen amb les administracions superiors a fi d&#x2019;obtenir els recursos necessaris, observant tamb&#xE9; com i quina &#xE9;s la naturalesa i resultat d&#x2019;aquestes interaccions.nAquest estudi constitueix un dels m&#xE9;s extensos efectuats mai a l&#x2019;estat en el seu &#xE0;mbit ja que analitza una demarcaci&#xF3; sencera, amb la participaci&#xF3; de 216 dels 221 municipis que la conformen, i esdev&#xE9; una mirada des de la salut p&#xFA;blica que contribueix a entendre millor les din&#xE0;miques d&#x2019;organitzaci&#xF3; i gesti&#xF3; municipal. nn La gesti&#xF3; de municipal de la salut p&#xFA;blica a la demarcaci&#xF3; de Girona; organitzaci&#xF3; local, xarxes institucionals de suport i provisi&#xF3; de serveis es un amplio estudio que profundiza en c&#xF3;mo se estructuran las administraciones locales para hacer frente a sus obligaciones en materia de salud p&#xFA;blica, y en qu&#xE9; alianzas tejen con las administraciones superiores a fin de obtener los recursos necesarios, observando tambi&#xE9;n c&#xF3;mo y cu&#xE1;l es la naturaleza y resultado de estas interacciones.nEste estudio constituye uno de los m&#xE1;s extensos efectuados nunca al estado en su &#xE1;mbito ya que analiza una demarcaci&#xF3;n entera, con la participaci&#xF3;n de 216 de los 221 municipios que la conforman, y se convierte en una mirada desde la salud p&#xFA;blica que contribuye a entender mejor las din&#xE1;micas de organizaci&#xF3;n y gesti&#xF3;n municipal. nn La gesti&#xF3; de municipal de la salut p&#xFA;blica a la demarcaci&#xF3; de Girona; organitzaci&#xF3; local, xarxes institucionals de suport i provisi&#xF3; de serveis is a spacious studio which will delve into how are they structured the local para hacer frente obligations to their public health, and in which Alianzas tejen with the higher authorities in order for them to Get necesarios resources, and how are observando which is also the nature and resultado de estas interactions.nThis study constituye one of the most extensive in efectuados nunca en su estado &#xE1;mbito since it demarcation analiza a whole, with the participation of 216 of the 221 municipios that make up, and makes of it a public health perspective since a better understanding contribuye din&#xE1;micas the organizational and municipal run.n administracio-publica,dret,dret-constitucional-i-administratiu,fonts-del-dret,govern-central,govern-regional,legislacio,lleis-de-jurisdiccio-especial,politica-i-govern,societat-i-ciencies-socials 2015-06-10 09:54:42 Paper 9788499842837 9788499842844 Intervención-investigación en violencias de género / Intervenció-investigació en violències de gènere 9788499842806 https://www.documentauniversitaria.com/producte/intervencin-investigacin-en-violencias-de-gnero-intervenci-investigaci-en-violncies-de-gnere/ 0 cat,spa Albertín Carbó, Pilar::Dorado Caballero, Antonia::Mates Marín, Irene B23::B23::B23 La violència de gènere té múltiples manifestacions. La Llei contra la violència masclista 5/2008, sobre el Dret de les dones a eradicar la violència masclista a Catalunya servirà com a referent per aproximar-nos a les diferents arestes d'aquesta problemàtica social, atès que en aquesta llei es desenvolupen aquells àmbits de la nostra cultura en els quals es produeixen majors violències. Aquesta llei tracta les manifestacions dels diversos tipus de violència (física, psicològica, sexual i econòmica) que tenen lloc en àmbits concrets, en el marc de relacions afectives i sexuals, en els àmbits de la parella, familiar, laboral i socio-comunitari. També considerarem la Llei estatal LO / 2004 de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere.n La violencia de género tiene múltiples manifestaciones. La Ley contra la violencia machista 5/2008, sobre el Derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista en Cataluña  servirá como referente para aproximarnos a las distintas aristas de esta problemática social, dado que en esta ley se desarrollan aquellos ámbitos de nuestra cultura en los que se producen mayores violencias. La presente ley trata las manifestaciones de los diversos tipos de violencia (física, psicológica, sexual y económica) que tienen lugar en ámbitos concretos, en el marco de relaciones afectivas y sexuales, en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y socio-comunitario. También consideraremos la Ley estatal LO/2004 de Medidas de protección integral contra la violencia de género. nn Gender-Based Violence has many manifestations. The law against gender violence 5/2008, on the Right of women to eradicate sexist violence in Catalonia will serve as reference for the different edges closer to this social problem, since in this law those aspects of our culture are developed where the greatest violence occur. This law seeks demonstrations of various types of violence (physical, psychological, sexual and economic) that take place in specific areas, within the framework of affective and sexual relations in the fields of the couple, family, work and socio- Community. Also we consider the State Law LO / 2004 comprehensive protection measures against gender violence.n assistencia-social,benestar-social-i-serveis-socials,delictes-contra-la-persona,dret,dret-contra-lassetjament-i-la-fustigacio,dret-i-procediment-penal,lleis-de-jurisdiccio-especial,psicologia,serveis-socials-i-benestar-criminologia,societat-i-ciencies-socials 2015-05-19 07:39:14 EPUB 9788499842806 9788499842806 Usos i abusos de la imatge en l’univers audiovisual de la Shoah 9788499842790 https://www.documentauniversitaria.com/producte/usos-i-abusos-de-la-imatge-en-lunivers-audiovisual-de-la-shoah/ 138 cat Vinyes Albes, Marina A01 "Usos i abusos de la imatge en l’univers audiovisual de la Shoah" indaga les diferents estratègies amb les quals el cinema ha afrontat la qüestió del genocidi dels jueus d’Europa, transformant les relacions entre la imatge audiovisual i la representació de la història. nEl llibre proposa un recorregut lliure i fragmentari a través de les imatges, els seus usos i les seves migracions com a elements fonamentals en la construcció d’un imaginari de la Shoah. D'altra banda, analitza els arxius visuals relatius al genocidi com un referent en la representació contemporània de la víctima i el paper del testimoni audiovisual en la configuració d’una memòria pública i d’un relat sobre l’esdeveniment.nAquestes línies neixen de la ferma convicció que cal pensar les imatges, no només com a testimonis del passat, sinó també com a agents performatius capaços de rearticular-lo, com a generadores de pensament i transmissores de memòria. Les imatges audiovisuals documenten i enregistren el passat alhora que el fabriquen, tot atribuint-li les formes que el faran visible. nn "Usos i abusos de la imatge en l’univers audiovisual de la Shoah" indaga las diferentes estrategias con las que el cine ha afrontado la cuestión del genocidio de los judíos de Europa, transformando las relaciones entre la imagen audiovisual y la representación de la historia.nEl libro propone un recorrido libre y fragmentario a través de las imágenes, sus usos y sus migraciones como elementos fundamentales en la construcción de un imaginario de la Shoah. Por otra parte, analiza los archivos visuales relativos al genocidio como un referente en la representación contemporánea de la víctima y el papel del testimonio audiovisual en la configuración de una memoria pública y de un relato sobre el evento.nEstas líneas nacen de la firme convicción de que hay que pensar las imágenes, no sólo como testigos del pasado, sino también como agentes performativos capaces de rearticular-lo, como generadoras de pensamiento y transmisoras de memoria. Las imágenes audiovisuales documentan y registran el pasado a la vez que lo fabrican, atribuyéndole las formas que lo harán visible.n "Usos i abusos de la imatge en l’univers audiovisual de la Shoah" explores the different strategies with which the film has faced the issue of the genocide of the Jews of Europe, transforming the relationship between the visual image and the representation of history .nThe book offers a free and fragmented journey through the images, its uses and migration as key elements in building an imaginary of the Shoah. Moreover, it analyzes the visual archives relating to genocide as a benchmark in contemporary representation of the victim and the role of audiovisual testimony in shaping public memory and a story about the event.nThese lines are born of the conviction that images have to think not only as witnesses of the past, but as performative agents capable of re-articulate-what, as generators of thought and transmitting memory. Audiovisual images document and record the last time I made, attributing the ways that will make visible.n arts,cinema-televisio-i-radio,historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats,tractaments-i-materies-artistiques 2015-05-10 07:39:15 Paper 9788499842790 9788499842820 La alfabetización para la salud en el entorno de hospitales y centros sanitarios 9788499842370 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-alfabetizacin-para-la-salud-en-el-entorno-de-hospitales-y-centros-sanitarios/ 128 spa Rudd, Rima R.::Anderson, Jennie E. A01::A01 L'alfabetització per a la salut pot millorar l'aprenentatge dels pacients, l'assistència a les cites programades, el compliment dels tractaments, la seguretat del pacient i eliminar les barreres per accedir a l'assistència sanitària. nAquesta publicació ofereix un enfocament per analitzar les barreres relacionades amb l'alfabetització per a la salut i vol ser una ajuda per incorporar l'alfabetització en els hospitals i centres sanitaris facilitant estratègies per reduir les reclamacions, millorar l'atenció a les persones i professionals i en definitiva, disminuir els costos. nLa realització de la proposta de revisió de l'alfabetització per a la salut en l'entorn hospitalari que es presenta en aquesta publicació, vol generar debat i reflexió per poder planificar estratègies dirigides a la millora dels centres. nn La alfabetizaci&#xF3;n para la salud puede mejorar el aprendizaje de los pacientes, la asistencia a las citas programadas, el cumplimiento de los tratamientos, la seguridad del paciente y eliminar las barreras para acceder a la asistencia sanitaria.nEsta publicaci&#xF3;n ofrece un enfoque para analizar las barreras relacionadas con la alfabetizaci&#xF3;n para la salud y quiere ser una ayuda para incorporar la alfabetizaci&#xF3;n en los hospitales y centros sanitarios facilitando estrategias para reducir las reclamaciones, mejorar la atenci&#xF3;n a las persones y profesionales y en definitiva, disminuir los costes.nLa realizaci&#xF3;n de la propuesta de revisi&#xF3;n de la alfabetizaci&#xF3;n para la salud en el entorno hospitalario que se presenta en esta publicaci&#xF3;n, quiere generar debate y reflexi&#xF3;n para poder planificar estrategias dirigidas a la mejora de los centros.nn Health literacy can improve learning of patients attending scheduled appointments, treatment compliance, patient safety and eliminate barriers to access to health care. nThis publication provides an approach for analyzing literacy-related barriers to health and want to be a help to incorporate literacy in hospitals and health centers providing strategies to reduce complaints, improve attention to their personal and professional and ultimately reduce costs. nThe performance of the proposed revision of health literacy in the hospital environment is presented in this publication, want to generate discussion and reflection in order to plan strategies for improving schools.n 2015-04-24 09:54:41 Paper 9788499842370 9788499842387 Promoci&#xF3;n de la salud en el Arco Mediterr&#xE1;neo - Health Promotion in the Mediterranean Arc 9788499842295 https://www.documentauniversitaria.com/producte/promocin-de-la-salud-en-el-arco-mediterrneo-health-promotion-in-the-mediterranean-arc/ 214 spa,eng Juvinyà i Canal, Dolors::Vilanova Vila, Marta::Bonmatí Tomàs, Anna B13::B13::B13 Aquesta publicaci&#xF3; es presenta amb l'objectiu de compartir les experi&#xE8;ncies i pr&#xE0;ctiques relacionades amb la promoci&#xF3; de la salut en diferents entorns de l'Arc Mediterrani. Els textos d'aquesta edici&#xF3; s&#xF3;n fruit del recull de les contribucions de reconeguts experts en l'&#xE0;mbit de la promoci&#xF3; de la salut presentades en el I Simposi de promoci&#xF3; de la salut de l'Arc Mediterrani, celebrat a Girona el maig de 2012. nEl llibre incorpora la Declaraci&#xF3; de Girona que recull les conclusions del simposi i que defensa la necessitat de noves formes d'acci&#xF3;, situant la persona en el centre de les accions de promoci&#xF3; de la salut. nn Esta publicaci&#xF3;n se presenta con el objetivo de compartir las experiencias y pr&#xE1;cticas relacionadas con la promoci&#xF3;n de la salud en diferentes entornos del Arco Mediterr&#xE1;neo. Los textos de la presente edici&#xF3;n son fruto de la recopilaci&#xF3;n de las contribuciones de reconocidos expertos en el &#xE1;mbito de la promoci&#xF3;n de la salud presentadas en el I Simposio de promoci&#xF3;n de la salud del Arco Mediterr&#xE1;neo, celebrado en Girona en mayo de 2012. nEl libro incorpora la Declaraci&#xF3;n de Girona que recoge las conclusiones del simposio y que defensa la necesidad de nuevas formas de acci&#xF3;n, situando a la persona en el centro de las acciones de promoci&#xF3;n de la salud. nn This publication is presented with the aim of sharing experiences and related health promotion in different environments of the Mediterranean Basin practices. The text of this edition are the result of the collection of contributions from renowned experts in the field of health promotion presented at the First Symposium of health promotion of the Mediterranean Basin, held in Girona in May 2012. nThe book incorporates the Declaration of Girona with the conclusions of the symposium defense and the need for new forms of action, placing the individual at the heart of the actions of health promotion.n 2015-04-15 09:54:46 Paper 9788499842295 9788499842257 Orientando la orientaci&#xF3;n 9788499842776 https://www.documentauniversitaria.com/producte/orientando-la-orientacin/ 330 spa Timoneda Gallart, Carme A01 Aquest llibre presenta un enfocament de l'Orientaci&#xF3; Educativa basat en la gran capacitat de canvi que tota persona mostra per trobar els seus propis recursos quan ha d'afrontar un canvi en la seva vida i acompanyada en tot moment, aix&#xF2; s&#xED;, per la persona que orienta; &#xE9;s a dir, aquella persona que, amb la seva professionalitat, ajuda a que es descobreixi la millor estrat&#xE8;gia possible amb l'objectiu de contribuir a que no nom&#xE9;s es solucioni la problem&#xE0;tica, sin&#xF3; que tamb&#xE9; el cam&#xED; sigui el menys dolor&#xF3;s i el m&#xE9;s planer possible.nnTot i que aquest llibre t&#xE9; un car&#xE0;cter eminentment pr&#xE0;ctic, de cap manera es renuncia a la base te&#xF2;rica que fonamenta les afirmacions que s'hi aboquen. No s'entendria una bona praxi professional sense una teoria que l'empari i la fonamenti. Per aix&#xF2;, el lector pot trobar la fonamentaci&#xF3; te&#xF2;rica de l'enfocament que presentem en les indicacions i refer&#xE8;ncies que apareixen al final del llibre. En cadascuna de les p&#xE0;gines del llibre, tanmateix, trobareu la metodologia, els recursos i els procediments que es deriven de aquest marc te&#xF2;ric, aprofundint en la seva aplicaci&#xF3; pr&#xE0;ctica mitjan&#xE7;ant exemples i casos concrets. Tant de bo que la lectura d'aquestes p&#xE0;gines sigui per al lector una guia pr&#xE0;ctica i &#xFA;til i serveixin per millorar la seva tasca professional en el camp de l'orientaci&#xF3; educativa. nn Este libro presenta un enfoque de la Orientaci&#xF3;n Educativa basado en la gran capacidad de cambio que toda persona muestra para encontrar sus propios recursos cuando tiene que afrontar un cambio en su vida y acompa&#xF1;ada en todo momento, eso s&#xED;, por la persona que orienta; es decir, aquella persona que con su profesionalidad, ayuda a que se descubra la mejor estrategia posible con el objetivo de contribuir a que no s&#xF3;lo se solucione la problem&#xE1;tica, sino que tambi&#xE9;n el camino sea lo menos doloroso y lo m&#xE1;s llano posible.nnAunque este libro tiene un car&#xE1;cter eminentemente pr&#xE1;ctico, de ninguna manera se renuncia a la base te&#xF3;rica que fundamenta las afirmaciones que se vierten. No se entender&#xED;a una buena praxis profesional sin una teor&#xED;a que la ampare y la fundamente. Por ello, el lector puede encontrar la fundamentaci&#xF3;n te&#xF3;rica del enfoque que presentamos en las indicaciones y referencias que aparecen al final del libro. En cada una de las p&#xE1;ginas del libro, sin embargo, encontrar&#xE1; la metodolog&#xED;a, los recursos y los procedimientos que se derivan de este marco te&#xF3;rico, profundizando en su aplicaci&#xF3;n pr&#xE1;ctica mediante ejemplos y casos concretos. Ojal&#xE1; que la lectura de estas p&#xE1;ginas sea para el lector una gu&#xED;a pr&#xE1;ctica y &#xFA;til y sirvan para mejorar su tarea profesional en el campo de la orientaci&#xF3;n educativa. nn This book presents an approach based on the Educational Guidance great capacity for change that shows everyone to find their own resources when they have to face a change in their lives and accompanied at all times, however, the person that guides; ie a person who, with their professionalism, helps you discover the best possible strategy in order to contribute to not only solve the problem, but also the way as painless and flatter possible.nnAlthough this book has a practical nature, in no way waives the theoretical foundation that claims dumped. Not be understood without a good professional practice and theory under the ground. Therefore, the reader can find the theoretical approach presented in the signs and references listed at the end of the book. On each page of the book, however, found the methodology, resources and procedures that are derived from this theoretical framework, deepening its practical application through examples and cases. Hopefully reading these pages is a guide for the reader practical and useful and serve to enhance their work in the field of educational guidance.n altres-branques-de-la-medicina,educacio-pedagogia,educacio-cura-i-orientacio-dalumnes,estrategies-i-politiques-educatives,habilitats-destudi-i-aprenentatge-general,habilitats-i-tecniques-densenyament,medicina,medicina-clinica-i-interna,neurologia-i-neurofisiologia-cliniques,psicologia-de-leducacio,psiquiatria,societat-i-ciencies-socials 2015-04-15 09:54:45 Paper 9788499842776 9788499842783 Realitat i veritat en Francesc Pujols 9788499842752 https://www.documentauniversitaria.com/producte/realitat-i-veritat-en-francesc-pujols/ 336 cat Terricabras Nogueras, Josep-Maria B23 “Pujols no és gens estirat, ben al contrari. No té el to del saberut que vol que te’l creguis. És l’home que avança coneixements, que proposa idees i que ho fa amb un llenguatge viu, agradable, nou, amb la gràcia del parlar popular i amb la lògica del llenguatge ben treballat, ben articulat. Llegir Pujols és un plaer i un luxe, és una festa. S’aparta tant del que és comú en l’àmbit del pensament i de la filosofia que sempre representa una alenada d’aire fresc, d’oxigenació mental, de ventilació assistida. Com un encantador de serps, Pujols fa anar el lector de l’assentiment a l’estupor, del goig a la irritació, de la rialla a la reflexió més seriosa. Moltes de les qüestions que ell aborda són comentades en aquest volum.” (de la «Presentació» de Josep-Maria Terricabras) “Pujols no es nada estirado, bien al contrario. No tiene el tono del sabelotodo que desea ser creído. Es el hombre que avanza conocimientos, que propone ideas y que lo hace con un lenguaje vivo, agradable, nuevo, con la gracia del habla popular y con la lógica del lenguaje muy trabajado, muy articulado. Leer Pujols es un placer y un lujo, es una fiesta. Se aparta tanto de lo que es común en el ámbito del pensamiento y de la filosofía que siempre representa una alanada de aire fresco, de oxigenación mental, de ventilación asistida. Como un encantador de serpientes, Pujols conduce al lector del asentimiento a la estupor, del gozo a la irritación, de la risa a la reflexión más seria. Muchas de las cuestiones que él aborda son comentadas en este volumen.” (de la «Presentació» de Josep-Maria Terricabras)  "Pujols is nothing stretched, well on the contrary. He doesn't have the tone of the know-it-all who wants to be believed. He is the man who advances knowledge, who proposes ideas and who does so with a living, pleasant, new language, with the grace of popular speech and with the logic of very worked language, very articulated. Reading Pujols is a pleasure and a luxury, it's a party. It departs so much from what is common in the field of thought and philosophy that always represents an alanned fresh air, mental oxygenation, assisted ventilation. Like a snake charmer, Pujols leads the reader from the assent to the stupor, from joy to irritation, from laughter to more serious reflection. Many of the issues he addresses are discussed in this volume." (from Josep-Maria Terricabras's «Presentació»). filosofia,filosofia-metafisica-i-ontologia,historia-de-la-filosofia-occidental,humanitats 2015-03-30 09:54:46 Paper 9788499842752-PDF 9788499842769 Del carrer a les urnes: el dret a decidir, en campanya 9788499842608 https://www.documentauniversitaria.com/producte/del-carrer-a-les-urnes-el-dret-a-decidir-en-campanya/ 392 cat Pont Sorribes, Carles::Capdevila Gómez, Arantxa B13::B13 0 0 1 274 1509 Edicions A Petici&#xF3; SL 12 3 1780 14.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:JA;} nEl frac&#xE0;s de la temptativa de negociaci&#xF3; d&#x2019;una millora del finan&#xE7;ament per Catalunya entre la Generalitat i el Govern d'Espanya aix&#xED; com el recolzament multitudinari a la manifestaci&#xF3; de la Diada de l&#x2019;onze de setembre de 2012, van precipitar el final de la legislatura iniciada al 2010 i que havia suposat la tornada al Govern de Converg&#xE8;ncia i Uni&#xF3; (CiU). El gir cap al sobiranisme de la formaci&#xF3; nacionalista va dificultar les relacions entre el Govern i el Partit Popular (PP) del qual rebia suport, un altre motiu que, afegit als dos anteriors, va portar al President, Artur Mas, a convocar eleccions anticipades.&#xA0;L'avan&#xE7;ament electoral&#xA0;va ser l&#x2019;origen d&#x2019;una campanya que es va articular al voltant de les aspiracions nacionals de Catalunya, posant en un comprom&#xED;s aquells partits m&#xE9;s ambigus amb la q&#xFC;esti&#xF3; &#x2014;va ser el cas, per exemple, del PSC&#x2014; o aquells que haguessin preferit no haver-la de tenir en compte &#x2013;com podria ser el cas de PP i C&#x2019;s. L&#x2019;eix econ&#xF2;mic, que havia estat el prioritari en la campanya de 2010, degut a la profunda crisi que domina les economies occidentals des de 2008, va quedar en un segon pla. En aquest estudi s'analitzen tots aquests aspectes i altres que tenen com a marc te&#xF2;ric i metodol&#xF2;gic la comunicaci&#xF3; pol&#xED;tica.&#xA0;n &#xA0;n L'Estudi de la campanya electoral del 2012 al Parlament de Catalunya &#xE9;s fruit d&#x2019;una l&#xED;nia interdisciplin&#xE0;ria de recerca al voltant de les campanyes electorals iniciada pel grup de recerca UNICA del Departament de Comunicaci&#xF3; de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col&#xB7;laboraci&#xF3; del Departament de Ci&#xE8;ncies Pol&#xED;tiques de la mateixa universitat, i la participaci&#xF3; d&#x2019;investigadors d&#x2019;altres centres de recerca: Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Universitat Ramon Llull, Universitat Oberta de Catalunya i Universidad de Deusto.n&#xA0;n&#xA0;n El fracaso de la tentativa de negociaci&#xF3;n de una mejora de la financiaci&#xF3;n para Catalu&#xF1;a entre la Generalitat y el Gobierno de Espa&#xF1;a as&#xED; como el apoyo multitudinario a la manifestaci&#xF3;n de la Diada del once de septiembre de 2012, precipitaron el final de la legislatura iniciada en 2010 y que hab&#xED;a supuesto la vuelta al Gobierno de Convergencia y Uni&#xF3; (CiU). El giro hacia el soberanismo de la formaci&#xF3;n nacionalista dificult&#xF3; las relaciones entre el Gobierno y el Partido Popular (PP) del que recib&#xED;a apoyo, otro motivo que, a&#xF1;adido a los dos anteriores, llev&#xF3; al Presidente, Artur Mas, a convocar elecciones anticipadas . El adelanto electoral fue el origen de una campa&#xF1;a que se articul&#xF3; en torno a las aspiraciones nacionales de Catalu&#xF1;a, poniendo en un compromiso aquellos partidos m&#xE1;s ambiguos con la cuesti&#xF3;n -fue el caso, por ejemplo, del PSC o aquellos que hubieran preferido no tener que tener en cuenta -como podr&#xED;a ser el caso de PP y C 's. El eje econ&#xF3;mico, que hab&#xED;a sido el prioritario en la campa&#xF1;a de 2010, debido a la profunda crisis que domina las econom&#xED;as occidentales desde 2008, qued&#xF3; en un segundo plano. En este estudio se analizan todos estos aspectos y otros que tienen como marco te&#xF3;rico y metodol&#xF3;gico la comunicaci&#xF3;n pol&#xED;tica.nEl Estudio de la campa&#xF1;a electoral del 2012 en el Parlamento de Catalu&#xF1;a es fruto de una l&#xED;nea interdisciplinaria de investigaci&#xF3;n en torno a las campa&#xF1;as electorales iniciada por el grupo de investigaci&#xF3;n UNICA del Departamento de Comunicaci&#xF3;n de la Universidad Pompeu Fabra, con la colaboraci&#xF3;n del Departamento de Ciencias Pol&#xED;ticas de la misma universidad, y la participaci&#xF3;n de investigadores de otros centros de investigaci&#xF3;n: Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Universidad Ramon Llull, UOC y Universidad de Deusto.&#xA0;n The failure of the attempt to negotiate improved funding for Catalonia between the Government and the Government of Spain and the massive support for the demonstration of National Day of September 11, 2012, precipitated the end of the term began in 2010 and that had gone back to the Government of Convergence and Union (CiU). The turn towards the nationalist formation sovereignism difficult relations between the Government and the Popular Party (PP) of receiving support other reason that, added to the previous two, led President, Artur Mas, to call early elections. The electoral breakthrough was the beginning of a campaign organized around national aspirations of Catalonia, putting would have preferred a more ambiguous compromise those parties with the question 'was the case, for example, the PSC or those not having to take into account such as might be the case of PP and C 's. The economic axis, which had been the priority in the campaign of 2010, due to the deep crisis that dominates Western economies since 2008, remained in the background. In this study all these aspects are analyzed and others whose theoretical and methodological framework of political communication.nThe Study of the election campaign of 2012 in the Parliament of Catalonia is the result of an interdisciplinary research line around the campaign initiated by the UNICA research group of the Department of Communication at the University Pompeu Fabra, in collaboration with the Department of Political Science from the same university, and the participation of researchers from other research centers: Rovira i Virgili University of Tarragona, Ramon Llull University, UOC and University of Deusto.&#xA0;n estructura-i-processos-politics,ideologies-politiques,partits-politics,politica-i-govern,societat-i-ciencies-socials 2015-02-09 09:54:35 Paper 9788499842608 9788499842592 El repte de la gesti&#xF3; dels espais naturals protegits en el context actual 9788499842639 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-repte-de-la-gesti-dels-espais-naturals-protegits-en-el-context-actual/ 128 cat,eng Ribas Palom, Anna::Feliu Latorre, Ponç B13::B13 La protecci&#xF3; d&#x2019;espais naturals a trav&#xE9;s de diverses figures legals ha estat una constant des de la d&#xE8;cada de 1990, fruit de reivindicacions proteccionistes i del creixent inter&#xE8;s dins les agendes pol&#xED;tiques i socials. La protecci&#xF3; d&#x2019;espais naturals porta impl&#xED;cita una gesti&#xF3;, consensuada a ser possible per diferents agents p&#xFA;blics i privats del territori, despr&#xE9;s de l&#x2019;aprovaci&#xF3; dels pertinents plans de gesti&#xF3;. Aquesta protecci&#xF3; i en especial la posterior gesti&#xF3;, &#xE9;s finan&#xE7;ada sobretot per administracions p&#xFA;bliques. Tanmateix, la situaci&#xF3; econ&#xF2;mica dels darrers anys planteja un futur incert per molts espais naturals protegits de casa nostra. &#xC9;s per aix&#xF2; que, amb aquesta publicaci&#xF3;, es plantegen diversos exemples, iniciatives i propostes, de casa nostra i d&#x2019;altres indrets d&#x2019;Europa que, esperem, puguin ser d&#x2019;utilitat per a l&#x2019;adequada gesti&#xF3; dels nostres espais naturals en el futur. nn La protecci&#xF3;n de espacios naturales a trav&#xE9;s de diversas figuras legales ha sido una constante desde la d&#xE9;cada de 1990, fruto de reivindicaciones proteccionistas y del creciente inter&#xE9;s dentro de las agendas pol&#xED;ticas y sociales. La protecci&#xF3;n de espacios naturales lleva impl&#xED;cita una gesti&#xF3;n, consensuada a ser posible por diferentes agentes p&#xFA;blicos y privados del territorio, tras la aprobaci&#xF3;n de los pertinentes planes de gesti&#xF3;n. Esta protecci&#xF3;n y en especial la posterior gesti&#xF3;n, es financiada sobre todo por administraciones p&#xFA;blicas. Sin embargo, la situaci&#xF3;n econ&#xF3;mica de los &#xFA;ltimos a&#xF1;os plantea un futuro incierto para muchos espacios naturales protegidos de nuestra casa. Es por ello que, con esta publicaci&#xF3;n, se plantean varios ejemplos, iniciativas y propuestas, de aqu&#xED; y de otros lugares de Europa que, esperamos, puedan ser de utilidad para la adecuada gesti&#xF3;n de nuestros espacios naturales en el futuro. nn The protection of natural areas through various legal forms has been a constant since the 1990s, the result of protectionist demands and the growing interest in political and social agendas. The protection of natural areas implies a management consensus if possible by various public and private stakeholders, following the approval of relevant management plans. This protection and especially the subsequent management, is funded primarily by public authorities. However, the economic situation in recent years poses an uncertain future for many protected natural spaces of our house. That is why, to this publication, several examples, initiatives and proposals, from here and elsewhere in Europe that will hopefully arise, could be helpful for the proper management of our natural areas in the future.n ciencia-enginyeria-i-tecnologia-mediambientals,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,conservacio-del-medi-ambient,el-medi-ambient,tecnologia-enginyeria-agricultura 2014-12-20 09:54:38 Paper 9788499842639 9788499842646 De l'&#xC0;frica a l'Antropologia 9788499842622 https://www.documentauniversitaria.com/producte/de-lfrica-a-lantropologia/ 302 cat,fre Houseman, Michael::Sarró Maluquer, Ramon B13::B13 En aquest volum d&#x2019;homenatge a Llu&#xED;s Mallart, un grup d&#x2019;acad&#xE8;mics catalans i francesos, especialitzats en &#xC0;frica, l&#x2019;estudi antropol&#xF2;gic dels rituals o l&#x2019;antropologia m&#xE8;dica, ofereixen unes mostres del seu treball i del seu agra&#xEF;ment a qui ha estat un mestre i autor de refer&#xE8;ncia. nLlu&#xED;s Mallart i Guimer&#xE0; es convert&#xED; a l&#x2019;antropologia despr&#xE9;s d&#x2019;una llarga experi&#xE8;ncia a l&#x2019;&#xC0;frica com a missioner, i va esdevenir un reconegut professor d&#x2019;antropologia primer a Fran&#xE7;a i m&#xE9;s tard a Catalunya on, en les &#xFA;ltimes d&#xE8;cades, s&#x2019;ha dedicat a formar noves generacions d&#x2019;antrop&#xF2;legs i a consolidar la seva pr&#xF2;pia obra catalana i francesa.nEls autors aqu&#xED; reunits representen nom&#xE9;s la punta de l&#x2019;iceberg de les molt&#xED;ssimes persones que, tant a Fran&#xE7;a com a a Catalunya, es consideren alumnes, col&#xB7;legues o amics d&#x2019;en Llu&#xED;s, un catal&#xE0; universal la influ&#xE8;ncia del qual es deixa sentir no nom&#xE9;s en amb&#xF3;s costats dels Pirineus, sin&#xF3; tamb&#xE9; en l&#x2019;antropologia i en els estudis africanistes en general i, sens dubte, en molts cors africans tamb&#xE9;. nn En este volumen de homenaje a Llu&#xED;s Mallart, un grupo de acad&#xE9;micos catalanes y franceses, especializados en &#xC1;frica, el estudio antropol&#xF3;gico de los rituales o la antropolog&#xED;a m&#xE9;dica, ofrecen unas muestras de su trabajo y de su agradecimiento a quien ha sido un maestro y autor de referencia.nLlu&#xED;s Mallart y Guimer&#xE0; se convirti&#xF3; a la antropolog&#xED;a despu&#xE9;s de una larga experiencia en &#xC1;frica como misionero, y se convirti&#xF3; en un reconocido profesor de antropolog&#xED;a primero en Francia y m&#xE1;s tarde en Catalu&#xF1;a donde, en las &#xFA;ltimas d&#xE9;cadas, se ha dedicado a formar nuevas generaciones de antrop&#xF3;logos y a consolidar su propia obra catalana y francesa.nLos autores aqu&#xED; reunidos representan s&#xF3;lo la punta del iceberg de las much&#xED;simas personas que, tanto en Francia como en Catalu&#xF1;a, se consideran alumnos, colegas o amigos de Llu&#xED;s, un catal&#xE1;n universal cuya influencia se deja sentir no s&#xF3;lo en ambos lados de los Pirineos, sino tambi&#xE9;n en la antropolog&#xED;a y en los estudios africanistas en general y, sin duda, en muchos corazones africanos tambi&#xE9;n. n In this volume homage to Llu&#xED;s Mallart, a group of Catalan and French scholars specializing in Africa, the anthropological study of ritual or medical anthropology, offer samples of their work and appreciation to who has been a teacher and author reference.nnLlu&#xED;s Guimer&#xE0; Mallart and turned to anthropology after a long experience in Africa as a missionary, and became a renowned professor of anthropology first in France and later in Catalonia where, in recent decades, has been dedicated to training new generations anthropologists and strengthen your own Catalan and French work.nnThe authors gathered here represent just the tip of the iceberg of the many people who, in France and Catalonia, are considered students, colleagues or friends Llu&#xED;s, a universal Catalan whose influence is felt not only on both sides of the Pyrenees, but also in anthropology and Africanist studies in general and certainly in many African hearts also.n arqueologia,historia,historia-de-lafrica,historia-regional-i-nacional,humanitats,societat-i-ciencies-socials,sociologia,sociologia-i-antropologia 2014-12-15 09:54:35 Paper 9788499842622 9788499842615 Nuevos escenarios para el docente Una mirada práctica teñida de neurociencia 9788499842653 https://www.documentauniversitaria.com/producte/nuevos-escenarios-para-el-docente/ 328 spa Timoneda Gallart, Carme::et al., A01::A01 Aquest llibre és el reflex del treball dut a terme per un grup de professionals de l'educació, emmarcat en el context del Màster de Neuropsicopedagogia de la Universitat de Girona, que amb gran dosi d'il·lusió i entusiasme, i conscients dels reptes que suposa el dia a dia a les aules per als educadors, pretenen aportar una mica de llum a la penombra que sovint s'albira en el panorama educatiu actual, per proposar-los una nova mirada tenyida de neurociència, als nous desafiaments educatius que se'ls plantegen.n nÉs per això que el llibre que el lector té a les mans inclou uns primers capítols que fan referència a com aprenem, tenint en compte tant aspectes cognitius, com emocionals i comunicatius, fonamentals en tot procés d'aprenentatge. A més, mitjançant exemples pràctics, procurem transmetre noves propostes metodològiques destinades a l'estimulació d'aquells processos cognitius que estan a la base de tot aprenentatge, sense perdre de vista l'aspecte emocional que tanta importància té per poder ajudar, a tots aquells alumnes, que per la raó que sigui, aprenen diferent i mostren certes dificultats en el procés. Així mateix, ens proposem abordar temes com la conveniència o no dels deures, els reptes i oportunitats que ens ofereix en l'actualitat la incorporació a les nostres aules d'un important nombre d'alumnat immigrant, així com la manera d'afrontar des del col·legi les conductes disruptives , i com aquestes són viscudes pels docents. nn Este libro es el reflejo del trabajo llevado a cabo por un grupo de profesionales de la educación, enmarcado en el contexto del Máster de Neuropsicopedagogia de la Universitat de Girona, que con gran dosis de ilusión y entusiasmo, y conscientes de los retos que supone el día a día en las aulas para los educadores, pretenden aportar un poco de luz a la penumbra que a menudo se vislumbra en el panorama educativo actual, para proponerles una nueva mirada teñida de neurociencia, a los nuevos desafíos educativos que se les plantean.n nEs por ello que el libro que el lector tiene en sus manos incluye unos primeros capítulos que hacen referencia a cómo aprendemos, teniendo en cuenta tanto aspectos cognitivos, como emocionales y comunicativos, fundamentales en todo proceso de aprendizaje. Además, mediante ejemplos prácticos, procuramos transmitir nuevas propuestas metodológicas destinadas a la estimulación de aquellos procesos cognitivos que están en la base de todo aprendizaje, sin perder de vista el aspecto emocional que tanta importancia tiene para poder ayudar, a todos aquellos alumnos, que por la razón que sea, aprenden diferente y muestran ciertas dificultades en el proceso. Asimismo, nos proponemos abordar temas como la conveniencia o no de los deberes, los retos y oportunidades que nos brinda en la actualidad la incorporación a nuestras aulas de un importante número de alumnado inmigrante, así como la manera de afrontar desde el colegio las conductas disruptivas, y cómo estas son vividas por los docentes.n This book is a reflection of the work carried out by a group of education professionals, framed in the context of the Master of neuropsicopedagogy of the University of Girona, with great deal of excitement and enthusiasm, and aware of the challenges the every day in classrooms for educators seek to provide some light to the darkness that often is seen in the current educational landscape, to propose a new dyed look of neuroscience, new educational challenges they face.n nThat is why the book that the reader has in his hands includes first chapters that refer to how we learn, considering both cognitive, and emotional and communicative, fundamental in any learning process. In addition, through practical examples, we try to convey new methodological proposals aimed at stimulating those cognitive processes that are the basis of all learning, without losing sight of the emotional aspect that is so important to help all those students, which whatever reason, learn differently and show some difficulties in the process. We also aim to address issues such as whether or not the duties, challenges and opportunities that we currently incorporating into our classrooms of a large number of immigrant students, as well as how to cope from school disruptive behaviors and how these are experienced by teachers.n altres-branques-de-la-medicina,medicina,medicina-clinica-i-interna,neurologia-i-neurofisiologia-cliniques,psiquiatria 2014-12-01 07:39:15 Paper 9788499842653 9788499842684 Els molins empordanesos baixmedievals 9788499842578 https://www.documentauniversitaria.com/producte/els-molins-empordanesos-baixmedievals/ 314 cat Gironella i Granés, Josep Maria A01 L'any 1935, l'historiador franc&#xE8;s Marc Bloch afirmava que, tot i ser una invenci&#xF3; antiga, el mol&#xED; hidr&#xE0;ulic era medieval quant a l'&#xE8;poca de la seva veritable expansi&#xF3;. La seva gran generalitzaci&#xF3; coincid&#xED; amb la fi de l'antiguitat i, posteriorment, amb la feudalitzaci&#xF3; de la societat europea. Des de llavors, s&#xF3;n diversos els autors que s'han referit a aquesta q&#xFC;esti&#xF3; i, tot i que darrerament alguns han suggerit que fou un proc&#xE9;s m&#xE9;s progressiu i menys accelerat del que deia Bloch, encara estem lluny de con&#xE8;ixer amb cert detall com es desenvolup&#xE0;. Fos com fos, a finals del segle XIII i primera meitat del XIV, als rius i rieres de les terres empordaneses s'hi documenten centenars de molins hidr&#xE0;ulics, la majoria dels quals dedicats a la m&#xF2;lta de cereals. En el present llibre, s'analitzen diverses q&#xFC;estions sobre aquestes instal&#xB7;lacions: quines n'eren les caracter&#xED;stiques, qui en foren els propietaris, de quina manera procediren aquests a la seva explotaci&#xF3;, i quina fou la fiscalitzaci&#xF3; per part de les autoritats senyorials i municipals de les activitats que s'hi duien a terme. En 1935, el historiador franc&#xE9;s Marc Bloch afirmaba que, a pesar de ser una invenci&#xF3;n antigua el molino hidr&#xE1;ulico era medieval en cuanto a la &#xE9;poca de su verdadera expansi&#xF3;n. Su gran generalizaci&#xF3;n coincidi&#xF3; con el fin de la antig&#xFC;edad y, posteriormente, con la feudalizaci&#xF3;n de la sociedad europea. Desde entonces, son varios los autores que se han referido a esta cuesti&#xF3;n y, aunque &#xFA;ltimamente algunos han sugerido que fue un proceso m&#xE1;s progresivo y menos acelerado de lo que dec&#xED;a Bloch, todav&#xED;a estamos lejos de conocer con cierto detalle c&#xF3;mo se desarroll&#xF3;.nSea como fuere, a finales del siglo XIII y primera mitad del XIV, en los r&#xED;os y arroyos de las tierras ampurdanesas se documentan cientos de molinos hidr&#xE1;ulicos, la mayor&#xED;a de los cuales dedicados a la molienda de cereales. En el presente libro, se analizan diversas cuestiones sobre estas instalaciones: cu&#xE1;les eran las caracter&#xED;sticas, quien fueron los propietarios, de qu&#xE9; manera procedieron estos a su explotaci&#xF3;n, y cu&#xE1;l fue la fiscalizaci&#xF3;n por parte de las autoridades se&#xF1;oriales y municipales de las actividades que se llevaban a cabo. In 1935, the French historian Marc Bloch stated that, despite being an old invention, the water mill was medieval in their real expansion. His great generalization coincided with the end of antiquity and later with feudalization of European society. Since then, several authors have addressed this issue and, although recently some have suggested that it was a more gradual process and less rapid than Bloch said, we are still far from knowing in some detail how it developed. In the late thirteenth century and first half of XIV, rivers and streams of the Empord&#xE0; land hundreds of water mills are documented, most of which dedicated to grinding grain. In this book, several questions about these facilities are discussed: what were the characteristics, who were the owners, how came these to its operation, and what was the oversight by the stately and municipal authorities in the activities carried out. enginyeria-mecanica,enginyeria-mecanica-i-de-materials,historia,historia-medieval,historia-primitiva-c-500-c-1450-1500,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,historia-primitiva-fins-a-lactualitat,humanitats,quimica-industrial,quimica-industrial-i-tecnologies-manufactureres,tecnologia-daliments-i-begudes,tecnologia-enginyeria-agricultura 2014-11-30 09:54:38 Paper 9788499842578 9788499842585 &#xA1;Es la pol&#xED;tica, idiotas! 9788499842561 https://www.documentauniversitaria.com/producte/es-la-poltica-idiotas/ 156 spa Brugué Torruella, Quim A01 La pol&#xED;tica viu moments de descr&#xE8;dit, justament ara, quan m&#xE9;s la necessitem. Amb aquesta premissa, l&#x2019;autor reclama &#x2013;a contracorrent&#x2013; que no s&#x2019;utilitzi aquest descr&#xE8;dit per destruir-la sin&#xF3; per reformar-la i dignificar-la. La destrucci&#xF3; de la pol&#xED;tica, principal for&#xE7;a civilitzadora del nostre m&#xF3;n, nom&#xE9;s ens pot conduir a una nova barb&#xE0;rie. &#xC9;s possible que aquesta situaci&#xF3; convingui a alguns sectors, per&#xF2; la majoria de ciutadans &#x2013;les persones que no formen part d&#x2019;aquests sectors privilegiats&#x2013; haur&#xED;en de coincidir en la defensa de la pol&#xED;tica; la bona pol&#xED;tica, &#xE9;s clar, aquella que ens ha perm&#xE8;s i ens permetr&#xE0; conviure i assolir una exist&#xE8;ncia plena.n La pol&#xED;tica vive momentos de descr&#xE9;dito, justamente ahora, cuando m&#xE1;s la necesitamos. Con esta premisa, el autor reclama -a contracorriente- que no se utilice este descr&#xE9;dito para destruirla sino para reformarla y dignificarla. La destrucci&#xF3;n de la pol&#xED;tica, principal fuerza civilizadora de nuestro mundo, s&#xF3;lo nos puede conducir a una nueva barbarie. Es posible que esta situaci&#xF3;n convenga a algunos sectores, pero la mayor&#xED;a de ciudadanos -las personas que no forman parte de estos sectores privilegiados- deber&#xED;an coincidir en la defensa de la pol&#xED;tica; la buena pol&#xED;tica, claro, aquella que nos ha permitido y nos permitir&#xE1; convivir y alcanzar una existencia plena.n&#xA0;n The political lives now discredited, right now, when we need it most. With this premise, the author counter-complaint that is not being used to discredit destroy but to reform it and dignify. The destruction of politics, principal civilizing force in our world, we can only lead to a new barbarism. It is possible that this situation suits some sectors, but most citizens, people who are not part of these privileged sectors-should agree on policy advocacy; good policy, of course, that has allowed us and allow us to live a full life and achieve.n 2014-11-24 09:54:39 Paper 9788499842561 9788499842523 Guia de Sant Sebastià de la Guarda - Palafrugell 9788499842547 https://www.documentauniversitaria.com/producte/guia-de-sant-sebasti-de-la-guarda-palafrugell/ cat,spa,eng,fre Laboratori d&#x92,Arqueologia. Institut de Recerca Històrica::::Museu del Suro::::Ajuntament de Palafrugell:: B13::A01::B13::A01::B13::A01 No tinc cap dubte que hi ha d’haver un bell misteri en la relació íntima que s’estableix entre els palafrugellencs i la muntanya de Sant Sebastià. Perquè només una mena d’enamorament, una mena de passió amorosa pot explicar l’encís que ens desperta el lloc. Un misteri que, penso, té molt a veure amb la vida, intensíssima, que s’hi ha desenvolupat al llarg de la història, i a la seva omnipresència com a mirador privilegiat de la nostra rodalia. La visió de la muntanya ens recorda qui som i d’on venim: disposar en un mateix espai de les restes del nostre passat més llunyà en continuïtat fins als nostres dies ens ajuda a fixar la nostra memòria, la nostra identitat i el nostre arrelament a una terra i a un país; la seva preeminència geogràfica ens marca les nostres fites més íntimes, aquelles que ens permeten reconèixer el nostre paisatge més immediat, la nostra porció d’espai més reconegut. Deia Josep Pla, el nostre escriptor més universal: «Solia pujar a Sant Sebastià. Va ésser en el curs d’aquestes passejades que em sortí a fora la miserable vocació que tinc d’escriptor […]. Un dia, sense saber com, em vaig trobar amb un llapis i un quadern a la mà. Vaig començar a posar adjectius darrera de cada pineda, de cada camp, de cada tros de mar. Vaig tractar d’escriure els sentiments que em produïa la visió de la terra diversa i de la blava mar escampada […]. Un dia la vista em portà a dibuixar sobre la terra que tenia al davant quatre punts cardinals. A cada punt hi havia un poble del pla. De cada poble, en veia el cementiri —que era per a mi un cementiri familiar […]. Aquell dia vaig sentir-me davant d’aquesta creu de terme de la mort, lligat a aquesta terra amb lligams immortals. De tots els dies de la meva vida, aquest ha estat potser per a mi el més aprofitat. Aquell dia vaig veure que Sant Sebastià era per a mi l’eternitat». Aquest és el sentiment que tenim els palafrugellencs envers la nostra muntanya màgica, i és per això que l’Ajuntament des de fa molts anys vetlla i protegeix aquesta part fonamental del nostre patrimoni col·lectiu —arquitectònic, mediambiental, però també immaterial i cultural—, així com també en garanteix el seu ús i gaudi col·lectiu. Perquè tenim clar que la seva preservació representa, alhora que una obligació, una prova de sensibilitat, fent palesa la idea que protegir el nostre llegat històric és fer reviure la memòria dels nostres avantpassats, que ens parlen dels nostres orígens, de la nostra història i del nostre present. Xavier Rocas Gutiérrez Regidor de Cultura i d'Educación <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 259px; top: 448px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div> No hay duda de que debe haber un hermoso misterio en la relaci&#xF3;n &#xED;ntima que se establece con la monta&#xF1;a de Sant Sebasti&#xE1;. Porque s&#xF3;lo una especie de enamoramiento, una especie de pasi&#xF3;n amorosa puede explicar el hechizo que despierta el lugar. Un misterio que tiene mucho que ver con la vida, intens&#xED;sima, que se ha desarrollado a lo largo de la historia, y a su omnipresencia como mirador privilegiado.n There is no doubt that there must be a beautiful mystery in the intimate relationship established with the mountain of Sant Sebastia. Because only a kind of infatuation, a kind of love affair may explain the spell that awakens the place. A mystery that has much to do with life, intense, that has developed throughout history and ubiquity as a vantage point.n 2014-10-14 09:54:40 EPUB 9788499842547 Islam i Cristiandat / Islam y Cristiandad Civilitzacions al món medieval / Civilizaciones en el mundo medieval 9788499842028 https://www.documentauniversitaria.com/producte/islam-i-cristiandat-islam-y-cristiandad/ 330 cat,spa Varela Rodríguez, M. Elisa::Boto Varela, Gerardo B13::B13 L’evolució històrica de la Mediterrània formulada per Henri Pirenne encara marca una part de la historiografia. La progressiva desmembració de l’imperi romà i, sobretot, les crisis de l’imperi de Bizanci varen facilitar la ràpida expansió de l’Islam i, com a conseqüència, la progressiva conversió del Mare Nostrum pràcticament en un mar islàmic. Davant d’aquesta perspectiva, el cristianisme va girar el seu horitzó marítim cap les costes dels mars del nord de la Península i d’Europa. Un dels propòsits de les sobiranies europees es va centrar en la recuperació de les costes mediterrànies i de Terra Santa. Malgrat tot, alhora que els regnes cristians desembarcaven al nord d’Àfrica sucumbia per sempre Bizanci. La dinàmica de forces va sustituir, progressivament, les coordenades nord-sud per les d’oest-est.nPerò, els conflictes a la Mediterrània, des de l’al-Andalus fins a Palestina, varen ser tan reiterats com les experiències de convivència i intercanvi culturals. Els treballs que s’apleguen en aquest llibre recullen circumstàncies i contextos de relació entre grups socials, ètnics o culturals diferents, que no sempre varen comportar la presumpció d’amenaçes. La Mediterrània va ser l’escenari de successives estratègies expansionistes comercials, polítiques, militars i culturals, i, així, esdevingué un paisatge referencial de trobades, intercanvis, relacions i vies de convivència entre àmbits culturals dispars.n La evolución histórica del Mediterráneo enunciada por Henri Pirenne aún conforma una parte de la historiografía. La progresiva desmembración del imperio de Roma y, sobre todo, las crisis del imperio Bizantino facilitaron la rápida expansión del Islam y, con ello, la progresiva conversión del Mare Nostrum en un mar casi totalmente islámico. Ante esta perspectiva, el cristianismo giró su horizonte marítimo hacia las costas de los mares del norte peninsular y europeo. Uno de los propósitos de las soberanías europeas se cifró en la recuperación de las costas mediterráneas y de Tierra Santa. Sin embargo, cuando los reinos cristianos desembarcaron en el norte de África, sucumbió para siempre Bizancio. La dinámica de fuerzas sustituyó, paulatinamente, las coordenadas norte-sur por las de oeste-este. nNo obstante, los conflictos en el Mediterráneo, desde al-Andalus a Palestina, fueron tan reiterados como las experiencias de convivencia e intercambio culturales. En los trabajos que aglutina este libro se refieren circunstancias y contextos de relación entre grupos sociales, étnicos o culturales diferentes, que no siempre acarrearon la presunción de amenazas. El Mediterráneo fue escenario de sucesivas estrategias de expansión comercial, política militar y cultural y ello lo convierte en un paisaje referencial de encuentros, intercambios, relaciones y cauces de convivencia entre ámbitos culturales dispares.n The historical evolution of the Mediterranean enunciated by Henri Pirenne still forms a part of historiography. The progressive dismemberment of the empire of Rome, and above all, the crisis of the Byzantine Empire facilitated the rapid expansion of Islam and therefore, the progressive conversion of the Mare Nostrum in an almost entirely Islamic sea. In this perspective, Christianity turned the sea horizon to the coasts of the North Sea and European mainland. One of the purposes of European sovereignties totaled recovery of the Mediterranean coasts and the Holy Land. However, when the Christian kingdoms landed in North Africa, succumbed forever Byzantium. The dynamic forces replaced gradually north-south coordinate for the west-east. nHowever, conflicts in the Mediterranean, from al-Andalus to Palestine, were repeated as the experiences of coexistence and cultural exchange. Relate circumstances and contexts of relationship between different cultural, social, ethnic, or not always be presumed threats hauled in the work that brings this book. The Mediterranean was the scene of successive strategies of business expansion, military and cultural policy and this makes it a benchmark landscape of encounters, exchanges, relationships and channels of coexistence between disparate cultural fields.n cristianisme,historia,humanitats,islam,religio-i-creences 2014-08-30 07:39:14 Paper 9788499842028 9788499842714 Glazing on White-Washed Tables / Vitralls sobre taules de vitraller 9788499842509 https://www.documentauniversitaria.com/producte/glazing-on-white-washed-tables-vitralls-sobre-taules-de-vitraller/ 136 cat,eng Santolaria Tura, Anna A01 Si b&#xE9; cal recon&#xE8;ixer que &#xE9;s probable que hi hagin hagut variacions en les pr&#xE0;ctiques al llarg del temps i a trav&#xE9;s de les diverses regions, aquesta pe&#xE7;a segueix sent una de les evid&#xE8;ncies f&#xED;siques m&#xE9;s importants per a la comprensi&#xF3; de la forma de treballar dels vitrallers medievals. Tot i que no &#xE9;s &#xFA;nica, la seva mida, el seu estat de conservaci&#xF3; i la superviv&#xE8;ncia de les vidrieres realitzades sobre ella, fan que sigui un objecte d&#x2019;un valor inestimable en la comprensi&#xF3; de l&#x2019;art del vitraller medieval.nnDel Pr&#xF2;leg de Sarah Brown, Universitat de Yorkn Si bien hay que reconocer que es probable que hayan tenido variaciones en las pr&#xE1;cticas a lo largo del tiempo ya trav&#xE9;s de las diversas regiones, esta pieza sigue siendo una de las evidencias f&#xED;sicas m&#xE1;s importantes para la comprensi&#xF3;n de la forma de trabajar de los vidrieros medievales. Aunque no es &#xFA;nica, su tama&#xF1;o, su estado de conservaci&#xF3;n y la supervivencia de las vidrieras realizadas sobre ella, hacen que sea un objeto de un valor inestimable en la comprensi&#xF3;n del arte del vidriero medieval.n&#xA0;nDel Pr&#xF3;logo de Sarah Brown, Universdad de Yorkn While we must acknowledge that there are likely to have been variations in practice across time and across regions, it remains one of the most important pieces of physical evidence for understanding the way medieval glaziers worked. While it is not unique, its size, its condition and the survival of windows actually made on it, make it an object of inestimable value in understanding the craft of the medieval glazier.nnFrom Foreward by Sarah Brown, University of Yorkn esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2014-08-01 09:54:40 Paper 9788499842509 9788499842516 Alfabetización para la salud. Datos contrastados 9788499842424 https://www.documentauniversitaria.com/producte/alfabetizacin-para-la-salud-datos-contrastados/ 120 spa A01 En aquesta publicació s'exposen les raons partidàries d'una acció política que enforteixi l'alfabetització per a la salut. Es presenten una sèrie de dades, incloent-hi els resultats de l'Enquesta Europea sobre Alfabetització per a la Salut, que advoquen per un enfocament més ampli i compromès de tota la societat en pro de l'alfabetització per a la salut que tingui en consideració el nivell individual d'alfabetització així com la complexitat de contextos en què la gent actua. Les dades de l'Enquesta Europea sobre Alfabetització per a la Salut mostren que aproximadament la meitat de la població europea enquestada presenta un nivell inadequat o problemàtic d'alfabetització per a la salut. Una deficient aptitud alfabètica en temes de salut va associada a comportaments de risc, empobriment de la salut, una menor autogestió i un augment d'hospitalitzacions i costos. S'ha demostrat la importància de l'enfortiment de l'alfabetització per a la salut en la construcció d'una resiliència individual i comunitària, en abordar les desigualtats en temes de salut i en la millora de la salut i el benestar. S'exposen una sèrie de mitjans pràctics i efectius dels àmbits de la salut pública i altres autoritats sectorials i protectores capacitats per prendre mesures que enforteixin l'alfabetització en temes de salut en diversos entorns. S'aporten dades precises per a entorns educatius, llocs de treball, mercats, sistemes de salut, mitjans de comunicació moderns i tradicionals i àmbits polítics. nn En esta publicación se exponen las razones partidarias de una acción política que fortalezca la alfabetización para la salud. Se presentan una serie de datos, incluyendo los resultados de la Encuesta Europea sobre Alfabetización para la Salud, que abogan por un enfoque más amplio y comprometido de toda la sociedad en pro de la alfabetización para la salud que tenga en consideración el nivel individual de alfabetización así como la complejidad de contextos en los que la gente actúa. Los datos de la Encuesta Europea sobre Alfabetización para la Salud muestran que aproximadamente la mitad de la población europea encuestada presenta un nivel inadecuado o problemático de  alfabetización para la salud. Una deficiente aptitud alfabética en temas de salud va asociada a comportamientos de riesgo, empobrecimiento de la salud, una menor autogestión y un aumento de hospitalizaciones y costes. Se ha demostrado la importancia del fortalecimiento de la alfabetización para la salud en la construcción de una resiliencia individual y comunitaria, en abordar las desigualdades en temas de salud y en la mejora de la salud y el bienestar. Se exponen una serie de medios prácticos y efectivos de los ámbitos de la salud pública y otras autoridades sectoriales y protectoras capacitados para tomar medidas que fortalezcan la alfabetización en temas de salud en diversos entornos. Se aportan datos precisos para entornos educativos, puestos de trabajo, mercados, sistemas de salud, medios de comunicación modernos y tradicionales y ámbitos políticos.n This publication makes the case for policy action to strengthen health literacy. Evidence, including the results of the European Health Literacy Survey, is presented that supports a wider and relational whole-of-society approach to health literacy that considers both an individual’s level of health literacy and the complexities of the contexts within which people act. The data from the European Health Literacy Survey show that nearly half the Europeans surveyed have inadequate or problematic health literacy. Weak health literacy skills are associated with riskier behaviour, poorer health, less self-management and more hospitalization and costs. Strengthening health literacy has been shown to build individual and community resilience, help address health inequities and improve health and well-being. Practical and effective ways public health and other sectoral authorities and advocates can take action to strengthen health literacy in a variety of settings are identified. Specific evidence is presented for educational settings, workplaces, marketplaces, health systems, new and traditional media and political arenas. nn alfabetisme,autoajuda-i-desenvolupament-personal,consells-sobre-leducacio,linguistica,llengues,salut-i-desenvolupament-personal 2014-07-30 08:59:01 Paper 9788499842424 9788499842431 Evoluci&#xF3; del benestar subjectiu entre els deu i els quinze anys 9788499842127 https://www.documentauniversitaria.com/producte/evoluci-del-benestar-subjectiu-entre-els-deu-i-els-quinze-anys/ 98 cat Casas Aznar, Ferran::Gonzàlez Carrasco, Mònica::Malo Cerrato, Sara::et al., A01::A01::A01::A01 Aquest llibre recull percepcions, avaluacions i aspiracions que els estudiants de centres educatius de la prov&#xED;ncia de Girona ens han expressat, sobre la seva vida. Presenta els resultats tant quantitatius com qualitatius, d&#x2019;un estudi que ha tingut com a objectiu aprofundir en el coneixement cient&#xED;fic del benestar subjectiu de nens, nenes i adolescents d&#x2019;entre 10 i 15 anys, abastant des de 5&#xE8; de l&#x2019;Educaci&#xF3; Prim&#xE0;ria fins a 3r de la ESO. nLes puntuacions de les escales psicom&#xE8;triques que mesuren el seu benestar subjectiu han estat m&#xE9;s elevades que la mitjana esperada en poblacions adultes, per&#xF2; a mesura que incrementa l&#x2019;edat, s&#x2019;observa que van disminuint.nPer referir-se al benestar, infants i adolescents utilitzen termes tals com estar b&#xE9; o estar content/a i, independentment de l&#x2019;edat, el defineixen en bona mesura en funci&#xF3; de les relacions interpersonals que mantenen amb persones properes, tot vinculant-lo amb el fet d&#x2019;estar satisfets amb la vida en general i viure b&#xE9;.nnHi ha diversos aspectes de les seves vides que, en paraules dels protagonistes d&#x2019;aquest estudi, influeixen en el seu benestar, per exemple, el fet de rebre ajuda i suport dels amics. Els amics van adquirint un pes m&#xE9;s important que la fam&#xED;lia a mesura que creixen. Quan les relacions amb les persones properes no s&#xF3;n positives, assenyalen que el benestar disminueix. Ajudar als dem&#xE9;s o cooperar en projectes de voluntariat aporta benestar, igual que tamb&#xE9; ho fa el fet de sentir-se segur amb si mateix o mateixa, de poder escollir i decidir coses importants, i tamb&#xE9; d&#x2019;aconseguir els objectius vitals que es van proposant. Les dades mostren que l&#x2019;&#xE0;mbit escolar &#xE9;s un punt clau, ja que t&#xE9; molt d&#x2019;impacte en el benestar general segons les obligacions, responsabilitats escolars i quantitat de deures i ex&#xE0;mens que han d&#x2019;assumir i en funci&#xF3; de les relacions amb els seus companys de classe i els professors. nnAquests resultats corresponen a la primera recollida de dades d&#x2019;un estudi longitudinal utilitzant un q&#xFC;estionari i entrevistant-ne (en grup o individualment) a alguns d&#x2019;ells i elles. Les s&#xE8;ries temporals de dades ens permetran analitzar com varia el seu benestar amb el pas del temps, quina &#xE9;s la direcci&#xF3; d&#x2019;aquest canvi i quins s&#xF3;n els factors que el poden explicar. La publicaci&#xF3; dels resultats comparatius entre la primera i la segona recollida de dades est&#xE0; prevista per a un proper n&#xFA;mero d&#x2019;aquesta col&#xB7;lecci&#xF3;. nnn Este libro recoge percepciones, evaluaciones y aspiraciones que los estudiantes de centros educativos de la provincia de Girona nos han expresado, sobre su vida. Presenta los resultados tanto cuantitativos como cualitativos, de un estudio que ha tenido como objetivo profundizar en el conocimiento cient&#xED;fico del bienestar subjetivo de ni&#xF1;os, ni&#xF1;as y adolescentes de entre 10 y 15 a&#xF1;os, abarcando desde 5 &#xBA; de la Educaci&#xF3;n Primaria hasta 3 &#xBA; de la ESO. nLas puntuaciones de las escalas psicom&#xE9;tricas que miden su bienestar subjetivo han sido m&#xE1;s elevadas que la media esperada en poblaciones adultas, pero a medida que incrementa la edad, se observa que van disminuyendo. nnPara referirse al bienestar, ni&#xF1;os y adolescentes utilizan t&#xE9;rminos tales como estar bien o estar contento / ay, independientemente de la edad, lo definen en buena medida en funci&#xF3;n de las relaciones interpersonales que mantienen con personas cercanas, vinculando con el hecho de estar satisfechos con la vida en general y vivir bien. nnHay varios aspectos de sus vidas que, en palabras de los protagonistas de este estudio, influyen en su bienestar, por ejemplo, el hecho de recibir ayuda y apoyo de los amigos. Los amigos van adquiriendo un peso m&#xE1;s importante que la familia a medida que crecen. Cuando las relaciones con las personas cercanas no son positivas, se&#xF1;alan que el bienestar disminuye. Ayudar a los dem&#xE1;s o cooperar en proyectos de voluntariado aporta bienestar, al igual que tambi&#xE9;n lo hace el hecho de sentirse seguro consigo mismo o misma, de poder elegir y decidir cosas importantes, y tambi&#xE9;n de conseguir los objetivos vitales que se van proponiendo . Los datos muestran que el &#xE1;mbito escolar es un punto clave, ya que tiene mucho impacto en el bienestar general seg&#xFA;n las obligaciones, responsabilidades escolares y cantidad de deberes y ex&#xE1;menes que deben asumir y en funci&#xF3;n de las relaciones con sus compa&#xF1;eros de clase y los profesores. nnEstos resultados corresponden a la primera recogida de datos de un estudio longitudinal utilizando un cuestionario y entrevistando su (en grupo o individualmente) a algunos de ellos y ellas. Las series temporales de datos nos permitir&#xE1;n analizar c&#xF3;mo var&#xED;a su bienestar con el paso del tiempo, cu&#xE1;l es la direcci&#xF3;n de este cambio y cu&#xE1;les son los factores que pueden explicar. La publicaci&#xF3;n de los resultados comparativos entre la primera y la segunda recogida de datos est&#xE1; prevista para un pr&#xF3;ximo n&#xFA;mero de esta colecci&#xF3;n. nn This book gathers perceptions, evaluations and aspirations of students schools in the province of Girona have expressed about his life. Presents both quantitative and qualitative results of a study which aimed to further scientific knowledge of subjective well-being of children and adolescents between 10 and 15 years, ranging from primary education up to fifth third of secondary school.n filosofia,humanitats 2014-06-30 09:54:39 Paper 9788499842127 9788499842493 Alfabetització per a la salut Estàndards i recomanacions per als professionals de la salut 9788499842400 https://www.documentauniversitaria.com/producte/alfabetitzaci-per-a-la-salut/ 118 cat Suñer Soler, Rosa::Santiñà Vila, Manel B13::B13 L’alfabetització per a la salut està estretament vinculada a l'alfabetització i a l’educació. Comporta coneixement, motivació i competència per a poder formar judicis i prendre decisions en relació a la nostra salut i la salut del nostre entorn.nEls professionals de la salut tenen  un rol fonamental per aconseguir augmentar els coneixements, la motivació i la competència en relació a la salut dels usuaris i dels pacients.nAquesta guia va dirigida als professionals de la salut, per a transmetre’ls  els fonaments del que és, per a què serveix, què engloba, i com es treballa en alfabetització en salut. La guia exposa les principals definicions de l’alfabetització per a la salut, els estàndards i pràctiques en la comunicació oral, escrita i en les noves tecnologies de la comunicació, que s’ha observat que són efectives  en salut. En els seus darrers apartats s’exposa el coneixement actual de les intervencions en alfabetització en salut i resultats d’estàndards i pràctiques en l’educació per la salut, portats a terme en persones amb baixos nivells d’alfabetització en salut. nn La alfabetización para la salud está estrechamente vinculada a la alfabetización ya la educación. Comporta conocimiento, motivación y competencia para poder formar juicios y tomar decisiones en relación a nuestra salud y la salud de nuestro entorno.nLos profesionales de la salud tienen un rol fundamental para lograr aumentar los conocimientos, la motivación y la competencia en relación a la salud de los usuarios y de los pacientes.nEsta guía va dirigida a los profesionales de la salud, para transmitirles los fundamentos de lo que es, para qué sirve, qué engloba, y cómo se trabaja en alfabetización en salud. La guía expone las principales definiciones de la alfabetización para la salud, los estándares y prácticas en la comunicación oral, escrita y en las nuevas tecnologías de la comunicación, que se ha observado que son efectivas en salud. En sus últimos apartados se expone el conocimiento actual de las intervenciones en alfabetización en salud y resultados de estándares y prácticas en la educación para la salud, llevados a cabo en personas con bajos niveles de alfabetización en salud. nn Health literacy is closely linked to literacy and education. It involves knowledge, motivation and competence to make judgments and decisions in relation to our health and the health of our environment.nHealth professionals have a key tool in increasing the knowledge, motivation and competence in relation to the health of users and patient role.nThis guide is intended for health professionals to convey the basics of what it is, what it does, what it encompasses, and how it works in health literacy. The guide presents the main definitions of health literacy, standards and practices in oral, written communication and new communication technology, has been observed to be effective in health. In his final paragraphs current knowledge of health literacy interventions and outcomes standards and practices in health education, conducted in people with low health literacy is exposed.n alfabetisme,autoajuda-i-desenvolupament-personal,consells-sobre-leducacio,familia-i-salut,linguistica,llengues,medicina-popular-i-salut,salut-i-desenvolupament-personal 2014-06-30 08:59:00 Paper 9788499842400 9788499842417 Revisiting the Coast: New Practices in Maritime Heritage 9788499842455 https://www.documentauniversitaria.com/producte/revisiting-the-coast-new-practices-in-maritime-heritage/ 212 eng Alegret Tejero, Joan Lluís::Carbonell Camós, Eliseu B13::B13 Els textos recollits en aquest volum ofereixen una visi&#xF3; general sobre els processos de patrimonialitzaci&#xF3; de les formes culturals vinculades al mar. M&#xE9;s enll&#xE0; de l&#x2019;estat del patrimoni mar&#xED;tim en s&#xED;, el llibre s&#x2019;interessa per la manera en que s&#x2019;est&#xE0; construint aquest patrimoni i com s&#x2019;utilitza en l&#x2019;actualitat. Els autors plantegen les seves propostes te&#xF2;riques a partir de casos etnogr&#xE0;fics i hist&#xF2;rics situats a Catalunya, Pa&#xED;s Basc, Gal&#xED;cia, Andalusia, aix&#xED; com el Yucat&#xE1;n a M&#xE8;xic i la Bretanya a Fran&#xE7;a. Les m&#xFA;ltiples mirades sobre els processos actuals de patrimonialitzaci&#xF3; de la cultura mar&#xED;tima que cont&#xE9; aquest volum pretenen encetar un cam&#xED; de col&#xB7;laboraci&#xF3; entre la teoria i la pr&#xE0;ctica del patrimoni mar&#xED;tim. nn Los textos recogidos en este volumen ofrecen una visi&#xF3;n general sobre los procesos de patrimonializaci&#xF3;n de las formas culturales vinculadas al mar. M&#xE1;s all&#xE1; del estado del patrimonio mar&#xED;timo en s&#xED;, el libro se interesa por la manera en que se est&#xE1; construyendo este patrimonio y como se utiliza en la actualidad. Los autores plantean sus propuestas te&#xF3;ricas a partir de casos etnogr&#xE1;ficos e hist&#xF3;ricos situados en Catalu&#xF1;a, Pa&#xED;s Vasco, Galicia, Andaluc&#xED;a, as&#xED; como el Yucat&#xE1;n en M&#xE9;xico y la Breta&#xF1;a en Francia. Las m&#xFA;ltiples miradas sobre los procesos actuales de patrimonializaci&#xF3;n de la cultura mar&#xED;tima que contiene este volumen pretenden iniciar un camino de colaboraci&#xF3;n entre la teor&#xED;a y la pr&#xE1;ctica del patrimonio mar&#xED;timo.nnn The texts in this book examine the processes that are currently transforming maritime features into cultural heritage. More than the state of maritime culture per se, the book focuses on the way in which this heritage is being constructed and used today. The authors set out their respective approaches, based on ethnographic and historical case studies from all over the Iberian Peninsula (Catalonia, Galicia, Andalusia, and the Basque Country), and from Yucatan (Mexico) and Brittany (France). The aim of presenting these different outlooks on maritime culture as heritage is to help bring together the theory and the practice of maritime heritage.nn esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2014-06-25 09:54:47 Paper 9788499842455 9788499842462 Impactos de la dimensi&#xF3;n cultural en el desarrollo 9788499842264 https://www.documentauniversitaria.com/producte/impactos-de-la-dimensin-cultural-en-el-desarrollo/ 224 spa Martinell Sempere, Alfons B23 Aquesta publicaci&#xF3; presenta uns estudis sobre els impactes de la cultura al desenvolupament des de diferents perspectives i experi&#xE8;ncies. Aquests treballs responen a la necessitat d'avan&#xE7;ar en la concreci&#xF3; i l'aplicaci&#xF3; pr&#xE0;ctica de les reflexions que s'han construint en un enfocament cultural per al desenvolupament. La incorporaci&#xF3; de la dimensi&#xF3; cultural en les pol&#xED;tiques de desenvolupament presenta un avan&#xE7; molt considerable en els &#xFA;ltims anys a partir de les resolucions de les Nacions Unides i d'experi&#xE8;ncies molt significatives en l'&#xE0;mbit dels ODM a nivell local i internacional. L'efic&#xE0;cia de les pol&#xED;tiques de desenvolupament &#xE9;s una exig&#xE8;ncia de la comunitat internacional per aconseguir la reducci&#xF3; de la pobresa i l'exclusi&#xF3;, on s'han d'abordar des de totes les dimensions. Valorar els impactes de la cultura al desenvolupament adquireix actualment una necessitat a causa de les caracter&#xED;stiques pr&#xF2;pies de la cultura i la seva necessitat d'una major visibilitat en els processos de desenvolupament.&#xA0;n 0 0 1 154 853 Edicions A Petici&#xF3; SL 7 2 1005 14.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:JA;} Esta publicaci&#xF3;n presenta unos estudios sobre los impactos de la cultura en el desarrollo desde diferentes perspectivas y experiencias. Estos trabajos&#xA0; responden a la necesidad de avanzar en la concreci&#xF3;n y la aplicaci&#xF3;n pr&#xE1;ctica de las reflexiones que se han venido construyendo en un enfoque cultural para el desarrollo. La incorporaci&#xF3;n de la dimensi&#xF3;n cultural en las pol&#xED;ticas de desarrollo presenta un avance muy considerable en los &#xFA;ltimos a&#xF1;os a partir de las resoluciones de las Naciones Unidas y de experiencias muy significativas en el &#xE1;mbito de los ODM a nivel local e internacional. La eficacia de las pol&#xED;ticas de desarrollo es una exigencia de la comunidad internacional para conseguir la reducci&#xF3;n de la pobreza y la exclusi&#xF3;n, donde se han de abordar desde todas las dimensiones. Valorar los impactos de la cultura en el desarrollo adquiere actualmente una necesidad debido a las caracter&#xED;sticas propias de la cultura y su necesidad de una mayor visibilidad en los procesos de desarrollo.&#xA0;n n This publication presents a study on the impact of culture in development from different perspectives and experiences. These works reflect the need to advance the realization and practical application of the ideas that have been built on a cultural approach to development. The incorporation of the cultural dimension in development policies presents a considerable progress in recent years from the resolutions of the United Nations and highly significant in the context of the MDGs at the local and international experiences. The effectiveness of development policies is a requirement of the international community to achieve the reduction of poverty and exclusion, which are to be addressed from all dimensions. Assess the impact of culture in development now becomes a necessity due to their own culture and their need for greater visibility into the development process characteristics.n 2014-06-05 09:54:40 Paper 9788499842264 9788499842271 Impact of ISO 50001 9788499842448 https://www.documentauniversitaria.com/producte/impact-of-iso-50001/ 92 eng Wulandari, Maria::Laskurain Iturbe, Iker::Casadesús Fa, Martí::Heras Saizarbitoria, Iñaki A01::A01::A01::A01 L'evoluci&#xF3; de la gesti&#xF3; de la qualitat total ha tingut una gran difusi&#xF3; en les &#xFA;ltimes d&#xE8;cades, sobretot per a l'adopci&#xF3; de la norma de sistemes de gesti&#xF3;. Tenint en compte que les q&#xFC;estions de l'energia est&#xE0; augmentant en major mesura en els &#xFA;ltims anys, la ISO desenvolupa ISO 50001 Sistema de Gesti&#xF3; de l'Energia (SGEn).Norma ISO 50001 va ser publicada el juliol de 2011 i ha crescut de manera significativa a tot el m&#xF3;n des de llavors. S'espera que aquesta norma per donar un gran impacte en la gesti&#xF3; de l'energia i s'estima que la norma podria influir fins a un 60% del consum d'energia del m&#xF3;n. ISO 50001 estableix un marc per als sistemes de gesti&#xF3; de l'energia, no nom&#xE9;s per a les plantes industrials, sin&#xF3; tamb&#xE9; per, instal &#xB7; lacions comercials, institucionals governamentals; i organitzacions senceres.Aquest llibre resumeix els resultats d'un estudi realitzat per la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat del Pa&#xED;s Basc (UPV / EHU) t&#xE9; com a objectiu analitzar l'impacte de la norma ISO 50001 a Espanya.&#xA0;n La evoluci&#xF3;n de la gesti&#xF3;n de la calidad total ha tenido una gran difusi&#xF3;n en las &#xFA;ltimas d&#xE9;cadas, sobre todo para la adopci&#xF3;n de la norma de sistemas de gesti&#xF3;n. Teniendo en cuenta que las cuestiones de la energ&#xED;a est&#xE1; aumentando en mayor medida en los &#xFA;ltimos a&#xF1;os, la ISO desarrolla ISO 50001 Sistema de Gesti&#xF3;n de la Energ&#xED;a (SGEn).&#xA0;Norma ISO 50001 fue publicada en julio de 2011 y ha crecido de manera significativa en todo el mundo desde entonces. Se espera que esta norma para dar un gran impacto en la gesti&#xF3;n de la energ&#xED;a y se estima que la norma podr&#xED;a influir hasta en un 60% del consumo de energ&#xED;a del mundo. ISO 50001 establece un marco para los sistemas de gesti&#xF3;n de la energ&#xED;a, no s&#xF3;lo para las plantas industriales, sino tambi&#xE9;n para, instalaciones comerciales, institucionales gubernamentales; y organizaciones enteras.&#xA0;Este libro resume los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Girona (UdG) y la Universidad del Pa&#xED;s Vasco (UPV / EHU) tiene como objetivo analizar el impacto de la norma ISO 50001 en Espa&#xF1;a.&#xA0;n The evolution of total quality management has had a great dissemination in the last decades, especially for the adoption of management systems standard. Given that the issues of energy is increasing to a greater extent in the recent years, ISO develops ISO 50001 Energy Management System (EnMS). &#xA0; &#xA0;n ISO 50001 standard was published on July 2011 and it has grown significantly worldwide ever since. This standard is expected to give a big impact in energy management and it is estimated that the standard could influence up to 60 % of the world&#x2019;s energy use. ISO 50001 established a framework for energy management systems, not only for industrial plants but also for commercial, institutional, governmental facilities; and entire organizations.n This book summarizes the results of a study conducted by the University of Girona (UdG) and University of the Basque Country (UPV/EHU) aimed at analyzing the impact of ISO 50001 standard in Spain.&#xA0;nn economia-finances-empresa-i-gestio,empresa-i-gestio,gestio-darees-especifiques,gestio-de-vendes-i-marqueting,gestio-i-tecniques-de-gestio,teoria-i-comportament-organitzatius 2014-06-01 09:54:40 Paper 9788499842448 9788499842851 Comunicació pel canvi social 9788499842356 https://www.documentauniversitaria.com/producte/comunicaci-pel-canvi-social/ 242 cat,spa,eng Costa i Fernández, Lluís::Puntí Brun, Mònica B13::B13 Per tal d&#x2019;accelerar el ritme del desenvolupament social &#xE9;s necess&#xE0;ria la posada en pr&#xE0;ctica de noves formes i m&#xE8;todes de comunicaci&#xF3; humana, les quals no es corresponen amb l&#x2019;aplicaci&#xF3; de la comunicaci&#xF3; convencional i m&#xE9;s oficial. La comunicaci&#xF3; pel canvi social &#xE9;s part d'una evoluci&#xF3; de la metodologia de la comunicaci&#xF3;, que pot contribuir a accelerar el desenvolupament global i es defineix, com un proc&#xE9;s de di&#xE0;leg privat i p&#xFA;blic, a trav&#xE9;s del qual les persones decideixen qui s&#xF3;n, qu&#xE8; volen i com haurien de treballar per obtenir all&#xF2; que contribu&#xED;s al millorament de la seva vida. Per canvi social entenem un canvi en la vida d&#x2019;un grup social, d'acord als par&#xE0;metres establerts per aquest mateix grup. Aquesta aproximaci&#xF3; busca especialment millorar les vides dels grups marginats (tant pol&#xED;tica com econ&#xF2;micament), i est&#xE0; guiada pels principis de la toler&#xE0;ncia, autodeterminaci&#xF3;, equitat, just&#xED;cia social i participaci&#xF3; activa de tots. Les aportacions cient&#xED;fiques, a nivell te&#xF2;ric i tamb&#xE9; pr&#xE0;ctic, que podran llegir en el present volum s&#x2019;ocupen de perspectives ben diverses, com ara propostes de millora de la comunicaci&#xF3; de l&#x2019;administraci&#xF3; local, reflexions sobre la responsabilitat social i pol&#xED;tica dels mitjans de comunicaci&#xF3;, el paper d&#x2019;Internet com a mitj&#xE0; d&#x2019;informaci&#xF3; i les seves virtuts com a instrument de participaci&#xF3; ciutadana, la innovaci&#xF3; en les accions c&#xED;viques, la capacitat de transformaci&#xF3; de les accions art&#xED;stiques, experi&#xE8;ncies comunicatives a Am&#xE8;rica Llatina &#x2013;i tamb&#xE9;, a l&#x2019;Estat espanyol i a Europa&#x2013;. L&#x2019;an&#xE0;lisi de la comunicaci&#xF3; pel canvi social permet un tr&#xE0;nsit molt transversal, i ofereix les eines per pensar la comunicaci&#xF3; de manera diferent.&#xA0; 0 0 1 148 815 Edicions A Petici&#xF3; SL 6 1 962 14.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:JA;} Para acelerar el ritmo del desarrollo social es necesaria la puesta en pr&#xE1;ctica de nuevas formas y m&#xE9;todos de comunicaci&#xF3;n humana, que no se corresponden con la aplicaci&#xF3;n de la comunicaci&#xF3;n convencional y m&#xE1;s oficial. La comunicaci&#xF3;n para el cambio social es parte de una evoluci&#xF3;n de la metodolog&#xED;a de la comunicaci&#xF3;n, que puede contribuir a acelerar el desarrollo global y se define como un proceso de di&#xE1;logo privado y p&#xFA;blico, a trav&#xE9;s del cual las personas deciden qui&#xE9;nes son, qu&#xE9; quieren y c&#xF3;mo deber&#xED;an trabajar para obtener lo que contribuyera al mejoramiento de su vida. Por cambio social entendemos un cambio en la vida de un grupo social, de acuerdo a los par&#xE1;metros establecidos por este mismo grupo. Esta aproximaci&#xF3;n busca especialmente mejorar las vidas de los grupos marginados (tanto pol&#xED;tica como econ&#xF3;micamente ), y est&#xE1; guiada por los principios de la tolerancia, autodeterminaci&#xF3;n, equidad, justicia social y participaci&#xF3;n activa de todos.n 0 0 1 115 635 Edicions A Petici&#xF3; SL 5 1 749 14.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:JA;} Las aportaciones cient&#xED;ficas, a nivel te&#xF3;rico y tambi&#xE9;n pr&#xE1;ctico, que podr&#xE1;n leer en el presente volumen se ocupan perspectivas muy diversas, como propuestas de mejora de la comunicaci&#xF3;n de la administraci&#xF3;n local, reflexiones sobre la responsabilidad social y pol&#xED;tica de los medios de comunicaci&#xF3;n, el papel de Internet como medio de informaci&#xF3;n y sus virtudes como instrumento de participaci&#xF3;n ciudadana, la innovaci&#xF3;n en las acciones c&#xED;vicas, la capacidad de transformaci&#xF3;n de las acciones art&#xED;sticas, experiencias comunicativas en Am&#xE9;rica Latina -y tambi&#xE9;n, a Espa&#xF1;a y en Europa-. El an&#xE1;lisis de la comunicaci&#xF3;n para el cambio social permite un tr&#xE1;fico muy transversal, y ofrece las herramientas para pensar la comunicaci&#xF3;n de manera diferente.&#xA0;n 0 0 1 139 765 Edicions A Petici&#xF3; SL 6 1 903 14.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:JA;} nTo accelerate the pace of social development the implementation of new forms and methods of human communication that are not consistent with the application of conventional and official communication is necessary. Communication for social change is part of an evolving methodology of communication, which can help accelerate the overall development and is defined as a process of public and private dialogue through which people decide who they are, what they want and how they should work to get what they contribute to the improvement of their lives. For social change mean a change in the life of a social group, according to the parameters set by this same group. This approach especially aims to improve the lives of the ( politically and economically ) disadvantaged groups, and is guided by the principles of tolerance, self-determination, equity, social justice and active participation of all.n 0 0 1 94 518 Edicions A Petici&#xF3; SL 4 1 611 14.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:JA;} Scientific, theoretically and practical contributions that will read in this volume deal different perspectives, such as proposals to improve local government communications, reflections on social policy and media responsibility, the role of the Internet as an information medium and its virtues as a tool for citizen participation, innovation in civic actions, the processing capacity of the artistic actions, communicative experiences in Latin America and also to Spain and Europe. Analysis of communication for social change allows a cross- traffic, and provides the communication tools to think differently.&#xA0;n &#xA0;n 2014-05-09 09:54:34 Paper 9788499842356-PDF 9788499842363 Educar amb totes les lletres 9788499842202 https://www.documentauniversitaria.com/producte/educar-amb-totes-les-lletres/ 78 cat Timoneda Gallart, Carme A01 Educar amb totes les lletres &#xE9;s, de fet,&#xA0; la gran tasca que esdev&#xE9; del fet d&#x2019;&#xE9;sser pares. Qu&#xE8; espera un fill dels seus pares? Qu&#xE8; cal que fem per als nostres fills? Segurament s&#xF3;n interrogants que ens hem fet m&#xE9;s d&#x2019;una vegada i que, fins i tot, ens poden arribar a angoixar, sobretot quan sorgeixen problemes. Quan un fill ve al m&#xF3;n, sentim una alegria immensa. Alhora, per&#xF2;, quelcom canvia en el nostre interior. &#xC9;s com si sent&#xED;ssim el pes d&#x2019;una nova responsabilitat. Aquest petit &#xE9;sser estimat necessita molt de nosaltres i la seva maduresa dependr&#xE0;, en gran mesura, del que nosaltres fem i de com el tractem. &#xC9;s una tasca apassionant per&#xF2;, reconeixeu-m&#x2019;ho, ens fa respecte. Aquest llibre neix amb l&#x2019;objectiu de convertir-se en un recurs per contribuir a apaivagar l&#x2019;angoixa que ens pot fer sentir el fet de ser pares. La meva intenci&#xF3; &#xE9;s oferir aquells consells i aquelles explicacions que tant de bo puguin servir d&#x2019;ajuda per a molts de vosaltres. Tot i que &#xE9;s dif&#xED;cil generalitzar i que, com diem col&#xB7;loquialment, cada cas &#xE9;s un m&#xF3;n, s&#xED; que&#xA0; hi ha aspectes comuns i propis del desenvolupament cognitiu i emocional dels nens que es poden convertir en una guia per a la nostra tasca de pares. "Els llibres s&#xF3;n les abelles que porten el pol&#xB7;len d'una intel&#xB7;lig&#xE8;ncia a una altra" (R. Lowell) Educar con todas las letras es la gran tarea derivada del hecho de&#xA0; ser padres. &#xBF;Qu&#xE9; espera un hijo de sus padres? &#xBF;Qu&#xE9; debemos hacer por ellos? Seguramente son interrogantes que nos hemos planteado m&#xE1;s de una vez; incluso, nos pueden llegar a angustiar, sobre todo cuando surgen problemas. Cuando un hijo viene al mundo, sentimos una alegr&#xED;a inmensa. Pero a la vez algo cambia en nuestro interior. Es como si sinti&#xE9;ramos el peso de una nueva responsabilidad. &#xA1;Este peque&#xF1;o ser querido necesita tanto de nosotros!, y su madurez depender&#xE1;, en gran medida, de lo que nosotros hagamos y de c&#xF3;mo le tratemos. Es una tarea apasionante pero, reconoc&#xE9;dmelo, nos da respeto. Este libro nace con el objetivo de convertirse en un recurso para contribuir a calmar la angustia que nos puede hacer sentir el hecho de ser padres. Mi intenci&#xF3;n es la de ofrecer aquellos consejos y aquellas explicaciones que ojal&#xE1; puedan servir de ayuda para muchos de vosotros. A pesar de que es dif&#xED;cil generalizar y que, como decimos coloquialmente cada caso es un mundo, s&#xED; que creo que hay aspectos comunes y propios del desarrollo cognitivo y emocional de los ni&#xF1;os que&#xA0; se pueden convertir en una gu&#xED;a para nuestra tarea de ser&#xA0; padres. "Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra" (R. Lowell) Educating with all the letters is, in fact, the great task that becomes the fact of being parents. What do you expect from a child of your parents? What do we need to do for our children? Surely they are questions that we have done more than once and that, even, they can get us to anguish, especially when problems arise. When a child sees the world, we feel immense joy. At the same time, however, something changes inside us. It is as if we were feeling the burden of a new responsibility. This little loved one needs a lot of us and its maturity will depend to a large extent on what we do and how we deal with it. It's an exciting task, but, recognize me, it makes us respect. This book is born with the aim of becoming a resource to help calm the anguish that can make us feel the fact of being parents. My intention is to offer those tips and explanations that may help as many of you as possible. Although it is difficult to generalize and that, as we say colloquially, each case is a world, there are common and specific aspects of the cognitive and emotional development of children that can be converted into a guide for our peer work . "Books are bees that carry pollen from one intelligence to another" (R. Lowell) filosofia,humanitats 2014-01-20 09:54:36 Paper 9788499842202 9788499844404 Educar con todas las letras 9788499842226 https://www.documentauniversitaria.com/producte/educar-con-todas-las-letras/ 80 spa Timoneda Gallart, Carme A01 Educar amb totes les lletres &#xE9;s, de fet,&#xA0; la gran tasca que esdev&#xE9; del fet d&#x2019;&#xE9;sser pares. Qu&#xE8; espera un fill dels seus pares? Qu&#xE8; cal que fem per als nostres fills? Segurament s&#xF3;n interrogants que ens hem fet m&#xE9;s d&#x2019;una vegada i que, fins i tot, ens poden arribar a angoixar, sobretot quan sorgeixen problemes. nnQuan un fill ve al m&#xF3;n, sentim una alegria immensa. Alhora, per&#xF2;, quelcom canvia en el nostre interior. &#xC9;s com si sent&#xED;ssim el pes d&#x2019;una nova responsabilitat. Aquest petit &#xE9;sser estimat necessita molt de nosaltres i la seva maduresa dependr&#xE0;, en gran mesura, del que nosaltres fem i de com el tractem. &#xC9;s una tasca apassionant per&#xF2;, reconeixeu-m&#x2019;ho, ens fa respecte.nn&#xA0;Aquest llibre neix amb l&#x2019;objectiu de convertir-se en un recurs per contribuir a apaivagar l&#x2019;angoixa que ens pot fer sentir el fet de ser pares. La meva intenci&#xF3; &#xE9;s oferir aquells consells i aquelles explicacions que tant de bo puguin servir d&#x2019;ajuda per a molts de vosaltres. Tot i que &#xE9;s dif&#xED;cil generalitzar i que, com diem col&#xB7;loquialment, cada cas &#xE9;s un m&#xF3;n, s&#xED; que&#xA0; hi ha aspectes comuns i propis del desenvolupament cognitiu i emocional dels nens que es poden convertir en una guia per a la nostra tasca de pares. nn"Els llibres s&#xF3;n les abelles que porten el pol&#xB7;len d'una intel&#xB7;lig&#xE8;ncia a una altra" (R. Lowell)nnn Educar con todas las letras es la gran tarea derivada del hecho de&#xA0; ser padres. &#xBF;Qu&#xE9; espera un hijo de sus padres? &#xBF;Qu&#xE9; debemos hacer por ellos? Seguramente son interrogantes que nos hemos planteado m&#xE1;s de una vez; incluso, nos pueden llegar a angustiar, sobre todo cuando surgen problemas.nnCuando un hijo viene al mundo, sentimos una alegr&#xED;a inmensa. Pero a la vez algo cambia en nuestro interior. Es como si sinti&#xE9;ramos el peso de una nueva responsabilidad. &#xA1;Este peque&#xF1;o ser querido necesita tanto de nosotros!, y su madurez depender&#xE1;, en gran medida, de lo que nosotros hagamos y de c&#xF3;mo le tratemos. Es una tarea apasionante pero, reconoc&#xE9;dmelo, nos da respeto. nnEste libro nace con el objetivo de convertirse en un recurso para contribuir a calmar la angustia que nos puede hacer sentir el hecho de ser padres. Mi intenci&#xF3;n es la de ofrecer aquellos consejos y aquellas explicaciones que ojal&#xE1; puedan servir de ayuda para muchos de vosotros. A pesar de que es dif&#xED;cil generalizar y que, como decimos coloquialmente cada caso es un mundo, s&#xED; que creo que hay aspectos comunes y propios del desarrollo cognitivo y emocional de los ni&#xF1;os que&#xA0; se pueden convertir en una gu&#xED;a para nuestra tarea de ser&#xA0; padres.nn"Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra" (R. Lowell)&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0; &#xA0;nnn Educar con todas las letras es la gran tarea derivada del hecho de&#xA0; ser padres. &#xBF;Qu&#xE9; espera un hijo de sus padres? &#xBF;Qu&#xE9; debemos hacer por ellos? Seguramente son interrogantes que nos hemos planteado m&#xE1;s de una vez; incluso, nos pueden llegar a angustiar, sobre todo cuando surgen problemas.nnCuando un hijo viene al mundo, sentimos una alegr&#xED;a inmensa. Pero a la vez algo cambia en nuestro interior. Es como si sinti&#xE9;ramos el peso de una nueva responsabilidad. &#xA1;Este peque&#xF1;o ser querido necesita tanto de nosotros!, y su madurez depender&#xE1;, en gran medida, de lo que nosotros hagamos y de c&#xF3;mo le tratemos. Es una tarea apasionante pero, reconoc&#xE9;dmelo, nos da respeto. nnEste libro nace con el objetivo de convertirse en un recurso para contribuir a calmar la angustia que nos puede hacer sentir el hecho de ser padres. Mi intenci&#xF3;n es la de ofrecer aquellos consejos y aquellas explicaciones que ojal&#xE1; puedan servir de ayuda para muchos de vosotros. A pesar de que es dif&#xED;cil generalizar y que, como decimos coloquialmente cada caso es un mundo, s&#xED; que creo que hay aspectos comunes y propios del desarrollo cognitivo y emocional de los ni&#xF1;os que&#xA0; se pueden convertir en una gu&#xED;a para nuestra tarea de ser&#xA0; padres.nn"Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra" (R. Lowell)&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;n filosofia,humanitats 2014-01-20 09:54:36 Paper 9788499842226 9788499844411 L'Alt Imperi al nord-est del "Conuentus Tarraconensis" 9788499842172 https://www.documentauniversitaria.com/producte/lalt-imperi-al-nord-est-del-conuentus-tarraconensis/ 498 cat Burch i Rius, Josep::Casas i Genover, Josep::Castanyer i Masoliver, Pere::et al., A01::A01::A01::A01 El territori que estudiem en aquest treball ?a grans trets, l?antiga Indig&#xE8;cia amb l?afegit&#xF3; de Blandae? degu&#xE9; estar format entre &#xE8;poca d?August i bona part del segle i per quatre entitats urbanes, per quatre ciuitates nascudes i consolidades a partir de finals del segle II &#xA0;aC i plenament estructurades d?en&#xE7;&#xE0; del regnat del primer emperador, que reorganitz&#xE0; el pa&#xED;s incidint-hi amb for&#xE7;a i definint-lo de cara al futur.nn El territorio que estudiamos en este trabajo -a grandes rasgos, la antigua Indig&#xE8;cia con el a&#xF1;adido de Blandae- debi&#xF3; estar formado entre la &#xE9;poca de Augusto y buena parte del siglo I por cuatro entidades urbanas, por cuatro ciuitates nacidas y consolidadas a partir de finales del siglo II aC y plenamente estructuradas desde el reinado del primer emperador, que reorganiz&#xF3; el pa&#xED;s incidiendo en ella con fuerza y definiendo de cara al futuro. n The area studied in this work -roughly the old Indig&#xE8;cia with added Blandae- must be formed between the time of Augustus and much of the first century by four urban entities, four ciuitates born and consolidated as of the end the second century BC and fully structured from the reign of the first emperor, reorganized the country stressing it hard and defining the future.n&#xA0;n biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,geografia,historia,humanitats 2013-12-31 09:54:43 Paper 9788499842172 9788499842332 Del silici a la raó 9788499842233 https://www.documentauniversitaria.com/producte/del-silici-a-la-ra/ 122 cat Borrell Bueno, Josep A01 0 0 1 127 702 Edicions A Petició SL 5 1 828 14.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:JA;} nUn recorregut pel pensament de Ferrater és sempre un viatge interessant i  estimulant. Interessant perquè Ferrater sabia molt de moltes coses. Estimulant perquè sovint tanquem les pàgines de les seves obres amb preguntes que porten la nostra reflexió més enllà. Hem començat aquest treball indicant que volíem defensar la possibilitat d’existència d’un nou nivell de realitat que se situaria a sobre del nivell físic i a sota dels nivells social i cultural, i que es desenvoluparia en paral·lel al nivell orgànic, i és el que nosaltres hem anomenat «nivell xarxa».  n La característica més notòria del nivell xarxa és la seva artificialitat. I aquest és un fet destacable perquè ens mostra com els humans hem sigut capaços de crear nous espais de realitat, un fet que mai fins ara no s’havia produït de forma tan clara i evident. n n Un recorrido por el pensamiento de Ferrater es siempre un viaje interesante y estimulante. Interesante porque Ferrater sab&#xED;a mucho muchas cosas. Estimulante porque a menudo cerramos las p&#xE1;ginas de sus obras con preguntas que llevan nuestra reflexi&#xF3;n m&#xE1;s all&#xE1;. Hemos empezado este trabajo indicando que quer&#xED;amos defender la posibilidad de existencia de un nuevo nivel de realidad que se situar&#xED;a encima del nivel f&#xED;sico y debajo de los niveles social y cultural, y que se desarrollar&#xED;a en paralelo al nivel org&#xE1;nico, y es lo que nosotros hemos llamado &#xAB;nivel red&#xBB;.&#xA0;La caracter&#xED;stica m&#xE1;s notoria del nivel red es su artificialidad. Y este es un hecho destacable porque nos muestra c&#xF3;mo los humanos hemos sido capaces de crear nuevos espacios de realidad, un hecho que nunca hasta ahora se hab&#xED;a producido de forma tan clara y evidente.&#xA0;n 0 0 1 119 656 Edicions A Petici&#xF3; SL 5 1 774 14.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:JA;} nA tour through Ferrater&#x2019;s thinking is always an interesting and stimulating journey. Interesting because Ferrater knew a lot many things. Exhilarating because often we close the pages of his works with questions that lead beyond our thinking. We started this work indicating that wanted to defend the possibility of existence of a new level of reality that would stand above the physical layer and below the social and cultural levels, and would be developed in parallel to the organizational level, and it is what we have called "network level".n The most notable feature is its artificiality network level. And this is an important fact because it shows how humans have been able to create new areas of reality, a fact that never before had occurred and so clearly evident.n&#xA0;n&#xA0;n filosofia,humanitats 2013-12-31 09:54:35 Paper 9788499842233-PDF 9788499842479 Manual de pr&#xE0;ctiques en psicologia de la salut 9788499841908 https://www.documentauniversitaria.com/producte/manual-de-prctiques-en-psicologia-de-la-salut/ 46 cat Planes Pedra, Montserrat A01 El manual de pr&#xE0;ctiques en psicologia de la salut que presentem pret&#xE9;n servir de guia per realitzar un seguit de pr&#xE0;ctiques amb diferents t&#xE8;cniques psicol&#xF2;giques que els alumnes acostumen a estudiar separadament, presentant-les integrades en una intervenci&#xF3; global per eliminar una f&#xF2;bia espec&#xED;fica. Aquest tipus de f&#xF2;bia &#xE9;s molt habitual en la poblaci&#xF3; general, tant en adults com en infants i adolescents, de manera que els alumnes en poden tenir experi&#xE8;ncia directa o propera amb molta probabilitat, encara que sigui en un nivell subcl&#xED;nic, la qual cosa facilita accedir a un &#xAB;pacient&#xBB; an&#xE0;leg voluntari, que pot ser un dels membres del grup de pr&#xE0;ctiques.n&#xA0;n El manual de pr&#xE1;cticas en psicolog&#xED;a de la salud que presentamos pretende servir de gu&#xED;a para realizar una serie de pr&#xE1;cticas con diferentes t&#xE9;cnicas psicol&#xF3;gicas que los alumnos suelen estudiar separadamente, present&#xE1;ndolas integradas en una intervenci&#xF3;n global para eliminar una fobia espec&#xED;fica. Este tipo de fobia es muy habitual en la poblaci&#xF3;n general, tanto en adultos como en ni&#xF1;os y adolescentes, de manera que los alumnos pueden tener experiencia directa o cercana con mucha probabilidad, aunque sea en un nivel subcl&#xED;nico, lo que facilita acceder a un &#xAB;paciente&#xBB; an&#xE1;logo voluntario, que puede ser uno de los miembros del grupo de pr&#xE1;cticas. nn The manual practices in health psychology presented here is intended as a guide for a number of practices with different psychological techniques that students usually study separately integrated into a global intervention to remove a specific phobia presenting. This type of phobia is very common in the general population, both in adults and in children and adolescents, so that students can have direct or close experience with high probability, even in a subclinical level, which facilitates access to a 'patient "voluntary analog, which can be one of the members of group practices.n filosofia,humanitats 2013-12-01 09:54:44 PDF 9788499841908 Hacia un nuevo modelo integral de gesti&#xF3;n de playas 9788499842042 https://www.documentauniversitaria.com/producte/hacia-un-nuevo-modelo-integral-de-gestin-de-playas/ 196 spa Sardá Borroy, Rafael::Pintó Fusalba, Josep::Valls Giménez, Josep Francesc B23::B23::B23 El llibre "Hacia un nuevo modelo integral de gesti&#xF3;n de playas" presenta els aven&#xE7;os aconseguits en l'an&#xE0;lisi i la gesti&#xF3; dels sistemes de platja per part d'un equip interdisciplinari d'investigadors en ci&#xE8;ncies socials i en ci&#xE8;ncies naturals, treballant amb una metodologia de tipus integrat, en el marc dels projectes MevaPlaya-i i MevaPlaya-II finan&#xE7;ats pel Programa Nacional d'I + D. nL'equip de recerca est&#xE0; constitu&#xEF;t per membres del Centre d'Estudis Avan&#xE7;ats de Blanes-CEAB (Consell Superior d'Investigacions Cient&#xED;fiques-CSIC), el Laboratori d'An&#xE0;lisi i Gesti&#xF3; del Paisatge (Universitat de Girona-UdG), l'Escola Superior d'Administraci&#xF3; i Direcci&#xF3; d'Empreses ESADE (Universitat Ramon Llull) i els Laboratoris d'Enginyeria Mar&#xED;tima i d'Estudis Socials de l'Enginyeria Civil (Universitat Polit&#xE8;cnica de Catalunya-UPC). La investigaci&#xF3; s'ha desenvolupat principalment a la part nord del litoral Catal&#xE0;, la Costa Brava.n El libro "Hacia un nuevo modelo integral de gesti&#xF3;n de playas" presenta los avances conseguidos en el an&#xE1;lisis y la gesti&#xF3;n de los sistemas de playa por parte de un equipo interdisciplinar de investigadores en ciencias sociales y en ciencias naturales, trabajando con una metodolog&#xED;a de tipo integrado, en el marco de los proyectos MevaPlaya I y MevaPlaya II financiados por el Programa Nacional de I+D.nEl equipo de investigaci&#xF3;n est&#xE1; constituido por miembros del Centro de Estudios Avanzados de Blanes-CEAB (Consejo Superior de Investigaciones Cient&#xED;ficas-CSIC), el Laboratorio de An&#xE1;lisis y Gesti&#xF3;n del Paisaje (Universidad de Girona-UdG), la Escuela Superior de Administraci&#xF3;n y Direcci&#xF3;n de Empresas ESADE (Universidad Ram&#xF3;n Llull) y los Laboratorios de Ingenier&#xED;a Mar&#xED;tima y de Estudios Sociales de la Ingenier&#xED;a Civil (Universidad Polit&#xE9;cnica de Catalunya-UPC). La investigaci&#xF3;n se ha desarrollado principalmente en la parte norte del litoral Catal&#xE1;n, en su Costa Brava.n The book "Hacia un nuevo modelo integral de gesti&#xF3;n de playas" presents the progress in the analysis and management of beach systems by an interdisciplinary team of researchers in the social sciences and natural sciences, a methodology of working with type integrated within the MevaPlaya-I and MevaPlaya-II projects funded by the National Programme for R & D.The research team consists of members of the Centre for Advanced Studies of Blanes, CEAB (Consejo Superior de Investigaciones Cient&#xED;ficas-CSIC), the Laboratory of Analysis and Landscape Management (University of Girona, University of Girona), the School of Administration and Management ESADE Business (Ramon Llull University) and the Laboratory of Maritime Engineering and Social Studies, Civil Engineering (Polytechnic University of Catalonia-UPC). The research has been developed mainly in the northern part of the Catalan coast in the Costa Brava.n biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,geografia,historia,humanitats 2013-12-01 09:54:40 Paper 9788499842042 9788499842288 Ens queda la paraula 9788499841496 https://www.documentauniversitaria.com/producte/ens-queda-la-paraula/ 402 cat,spa,eng Casesnoves Ferrer, Raquel::Casesnoves Ferrer, Raquel::Forcadell Guinjoan, Montserrat::Forcadell Guinjoan, Montserrat::Gavaldà Ferré, Núria::Gavaldà Ferré, Núria::et al., A01::B26::A01::B26::A01::B26::A01 Aquest llibre comprèn divuit treballs de recerca sobre sociolingüística de la variació, lingüística forense, multilingüisme i llengua anglesa publicats en honor de Maria Teresa Turell Julià. El volum es completa amb dues ressenyes i dotze laudatios, a més d’una semblança sobre l’homenatjada i un recull bibliogràfic de les seves aportacions principals. Este libro comprende dieciocho trabajos de investigaci&#xF3;n sobre socioling&#xFC;&#xED;stica de la variaci&#xF3;n, ling&#xFC;&#xED;stica forense, multiling&#xFC;ismo y lengua inglesa publicados en honor de Mar&#xED;a Teresa Turell Juli&#xE0;. El volumen se completa con dos rese&#xF1;as y doce laudatios, adem&#xE1;s de una semblanza sobre la homenajeada y una recopilaci&#xF3;n bibliogr&#xE1;fica de sus principales aportaciones. This book comprises eighteen sociolinguistic research on variation, forensic linguistics, multilingualism and English published in honor of Maria Teresa Turell Julia. The volume is completed with two reviews and twelve laudatios, along with a biographical sketch of the honoree, and a bibliography of his main contributions. linguistica,linguistica-historica-i-comparada,llengues 2013-11-15 09:54:38 Paper 9788499841496 9788499842080 Comptes de senyor, comptes de pag&#xE8;s 9788499842103 https://www.documentauniversitaria.com/producte/comptes-de-senyor-comptes-de-pags/ 362 cat Saguer i Hom, Enric::Jover i Avellà, Gabriel::Benito Mundet, Helena B13::B13::B13 Els registres comptables s&#xF3;n una de les fonts escrites m&#xE9;s antigues i, alhora, m&#xE9;s abundants de la humanitat. Les tauletes cer&#xE0;miques messopot&#xE0;niques suggereixen que l'escriptura va sorgir d'aquestes primitives formes de comptabilitat i una part important de la documentaci&#xF3; hist&#xF2;rica est&#xE0; constitu&#xEF;da, precisament, per una &#xE0;mplia tipologia de comptabilitats procedent de tot tipus d'institucions p&#xFA;bliques, empreses i patrimonis privats. Aquest llibre vol contribuir a mesurar les possibilitats, per&#xF2; tamb&#xE9; limitacions, d'aquestes fonts per a l'estudi de les societats rurals. Hi ha un acord generalitzat sobre l'enorme potencial que tenen per explorar la l&#xF2;gica social i econ&#xF2;mica de les explotacions i els sistemes agraris, per&#xF2; encara han estat molt poc explotades. A m&#xE9;s de caracteritzar les comptabilitats agr&#xED;coles -els seus objectius, la seva diversitat tipol&#xF2;gica i el seu contingut-, es planteja una reflexi&#xF3; metodol&#xF2;gica sobre la potencialitat anal&#xED;tica de la font per a la construcci&#xF3; de s&#xE8;ries de preus, producci&#xF3; i rendiments, l'an&#xE0;lisi del mercat de treball i dels salaris, l'estudi del comportament econ&#xF2;mic dels propietaris i dels agricultors i altres q&#xFC;estions historiogr&#xE0;ficament rellevants. Los registros contables son una de las fuentes escritas m&#xE1;s antiguas y, al mismo tiempo, m&#xE1;s abundantes de la humanidad. Las tabletas cer&#xE1;micas sugieren que la escritura surgi&#xF3; de estas primitivas formas de contabilidad y una parte importante de la documentaci&#xF3;n hist&#xF3;rica est&#xE1; constituida, precisamente, por una amplia tipolog&#xED;a de contabilidades procedente de todo tipo de instituciones p&#xFA;blicas, empresas y patrimonios privados. Este libro quiere contribuir a medir las posibilidades, pero tambi&#xE9;n limitaciones, de estas fuentes para el estudio de las sociedades rurales. Hay un acuerdo generalizado sobre el enorme potencial que tienen para explorar la l&#xF3;gica social y econ&#xF3;mica de las explotaciones y los sistemas agrarios, pero a&#xFA;n han sido muy poco explotadas. Adem&#xE1;s de caracterizar las contabilidades agr&#xED;colas (sus objetivos, su diversidad tipol&#xF3;gica y su contenido), se plantea una reflexi&#xF3;n metodol&#xF3;gica sobre la potencialidad anal&#xED;tica de la fuente para la construcci&#xF3;n de series de precios, producci&#xF3;n y rendimientos, el an&#xE1;lisis del mercado de trabajo y los salarios, el estudio del comportamiento econ&#xF3;mico de los propietarios y de los agricultores y otras cuestiones historiogr&#xE1;ficamente relevantes. The accounting records are one of the oldest written sources and at the same time, more abundant humanity. Tablets writing ceramics suggest that emerged from these primitive forms of accounting and an important part of the historical record is made precisely by a wide typology of accounts from all types of institutions, companies and private assets. This book aims to help measure the possibilities but also limitations of these sources for the study of rural societies. There is widespread agreement about the enormous potential for exploring social and economic logic of farms and agricultural systems have yet been little exploited. In addition to characterizing farm accounts (its objectives, its various approaches and content), we propose a methodological reflection on the analytical potential of the source for the construction of sets of prices, production and yields, labor market analysis and wages, the study of the economic behavior of the owners and farmers and other relevant historiographical issues. agricultura-i-industries-afins,comptabilitat,economia-finances-empresa-i-gestio,finances-i-comptabilitat,historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats,industria-i-estudis-industrials,industries-primaries 2013-11-14 09:54:34 Paper 9788499842103 9788499842325 L'amor a l'edat mitjana - El amor en la Edad Media 9788499841809 https://www.documentauniversitaria.com/producte/lamor-a-ledat-mitjana-el-amor-en-la-edad-media/ 184 cat,spa,ita Varela Rodríguez, M. Elisa::Boto Varela, Gerardo B13::B13 En aquest llibre, que tracta de l&#x2019;amor, de les seves experi&#xE8;ncies i invencions, entenem l&#x2019;amor com una multiplicitat de formes de relaci&#xF3; que es varen manifestar i es manifesten entre criatures humanes al llarg de la hist&#xF2;ria i en el present. L&#x2019;amor &#xE9;s una relaci&#xF3; que es d&#xF3;na entre persones i en la qual &#xE9;s dif&#xED;cil precisar el prop&#xF2;sit o la finalitat m&#xE9;s enll&#xE0; de la relaci&#xF3; amorosa en si mateixa. Quan parlem de relacions amores entenem relacions molt diverses: relacions sexuals i/o relacions sentimentals i/o espirituals, relacions instintives o ritualitzades, relacions ef&#xED;meres o duradores, relacions heterosexuals o homosexuals, relacions sempre volunt&#xE0;ries perqu&#xE8; a l&#x2019;amor no se&#x2019;l pot obligar, perqu&#xE8; neix molt endins, amb llibertat. Per&#xF2; totes aquestes relacions diferents donen compte de pr&#xE0;ctiques molt diverses dictades per exig&#xE8;ncies contradict&#xF2;ries de cada persona i cada societat. L&#x2019;amor &#xE9;s la principal experi&#xE8;ncia mediadora. Ho &#xE9;s perqu&#xE8; les dones &#x2013;que el trien&#x2013; permeten arrelar la vida als seus dintres i per amor la deixen cr&#xE9;ixer en el seu cos fins que la donen a llum quan &#xE9;s viable fora d&#x2019;ell. Les criatures humanes han fet de l&#x2019;amor, de les seves formes d&#x2019;entendre&#x2019;l, i de les seves pr&#xE0;ctiques un element fundador de la civilitzaci&#xF3;. nn En este libro, que trata del amor, de sus experiencias e invenciones, entendemos el amor como una multiplicidad de formas de relaci&#xF3;n que se manifestaron y se manifiestan entre criaturas humanas a lo largo de la historia y en el presente. El amor es una relaci&#xF3;n que se da entre persones y en la que es dif&#xED;cil precisar el prop&#xF3;sito o la finalidad m&#xE1;s all&#xE1; de la relaci&#xF3;n amorosa en s&#xED; misma. Cuando hablamos de relaciones amorosas entendemos relaciones muy diversas: relaciones sexuales y/o relaciones sentimentales y/o espirituales, relaciones instintivas o ritualizadas, relaciones ef&#xED;meras o duraderas, relaciones heterosexuales u homosexuales, relaciones siempre voluntarias, porque al amor no se le puede obligar porque el amor nace muy adentro, con libertad. Pero todas estas relaciones distintas dan cuenta de pr&#xE1;cticas muy diversas dictadas por exigencias contradictorias de cada persona y de cada sociedad. El amor es la principal experiencia mediadora. Lo es porque las mujeres &#x2013;que lo escogen&#x2013; permiten arraigar la vida en sus entra&#xF1;as y por amor la dejan crecer en su cuerpo hasta que la dan a luz, cuando es viable, fuera de &#xE9;l. Las criaturas humanas han hecho del amor y de sus formas de entenderlo y de sus pr&#xE1;cticas un elemento fundador de la civilizaci&#xF3;n. nn In this book, about love , about their experiences and inventions , we understand love as a multiplicity of forms of relationship that is expressed and manifested among human creatures throughout history and in the present. Love is a relationship that exists between persones and where it is difficult to determine the purpose or aim beyond the affair itself. When we understand love relationships very different relationships : sex and / or relationships and / or spiritual , or ritualized instinctive relations , ephemeral or lasting relationships , heterosexual or homosexual , relationships always voluntary , because the love you can not force it my love is deep inside freely. But all these different relationships realize very diverse practices dictated by conflicting requirements of every person and every society. Love is the main mediator experience . This is because women - who choose - which anchor life in her womb and allowed to grow to love the body until they give birth , when feasible , outside. Human creatures have made love and their ways of understanding and practices founding element of civilization. nn biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,geografia,historia,humanitats,linguistica,llengues 2013-11-07 09:54:43 Paper 9788499841809 9788499842196 El trasfondo biopolítico de la bioética 9788499842059 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-trasfondo-biopoltico-de-la-biotica/ 164 spa Quintanas Feixas, Anna B13 Els autors que participen en aquesta obra parteixen de perspectives molt diverses, però els seus textos tenen en comú el fet d'estimular la reflexió sobre les complexes interaccions entre bioètica i biopolítica. Encara que es tracta de dos àmbits que en les últimes dècades han anat adquirint cada vegada més rellevància, els intents d'establir connexions entre ambdues són encara molt excepcionals. Probablement, al segle XXI, les possibilitats de gestió, manipulació i transformació de la vida experimentaran un auge espectacular. Cal, per tant, no només estar atents als conflictes ètics que aquest fenomen pot comportar, sinó també, i sobretot, preguntar-se per les relacions de poder que poden acabar determinant la seva deriva última. Quan la vida està en joc hem de reclamar la presència de la (bio)ètica, però sense obviar la importància de la (bio)política.n Los autores que participan en esta obra parten de perspectivas muy diversas, pero sus textos tienen en com&#xFA;n el hecho de estimular la reflexi&#xF3;n sobre las complejas interacciones entre bio&#xE9;tica y biopol&#xED;tica. Aunque se trata de dos &#xE1;mbitos que en las &#xFA;ltimas d&#xE9;cadas han ido adquiriendo cada vez m&#xE1;s relevancia, los intentos de establecer conexiones entre ellos son a&#xFA;n muy excepcionales. Probablemente, en el siglo XXI, las posibilidades de gesti&#xF3;n, manipulaci&#xF3;n y transformaci&#xF3;n de la vida experimentar&#xE1;n un auge espectacular. Es necesario, por tanto, no s&#xF3;lo estar atentos a los conflictos &#xE9;ticos que este fen&#xF3;meno puede conllevar, sino tambi&#xE9;n, y sobre todo, preguntarse por las relaciones de poder que pueden acabar determinando su deriva &#xFA;ltima. Cuando la vida est&#xE1; en juego debemos reclamar la presencia de la (bio)&#xE9;tica, pero sin obviar la importancia de la (bio)pol&#xED;tica.n&#xA0;n The authors involved in this work stem from very different perspectives, but their texts have in common the fact stimulate reflection on the complex interactions between bioethics and biopolitics. Although these are two areas that in recent decades have become increasingly more important, attempts to establish connections between them are still very rare. Probably, in the XXI century, the possibilities of management, manipulation and transformation of life experience a boom. It is necessary, therefore, not only be aware of the ethical conflicts that this phenomenon may result, but also, and above all, ask yourself the power relations that may end up determining their ultimate drift. When life is at stake we must demand the presence of the (bio) ethics, but without forgetting the importance of the (bio) politics.n filosofia,humanitats 2013-09-01 09:54:38 Paper 9788499842059 9788499842158 Reflexions sobre antropologia i anarquisme / Reflections on Anthropology and Anarchism 9788499842073 https://www.documentauniversitaria.com/producte/reflexions-sobre-antropologia-i-anarquisme-reflections-on-anthropology-and-anarchism-2/ 0 cat,eng Morris, Brian A01 Al llarg de la història, explicava Kropotkin, “fetillers, profetes, sacerdots i caps d’organitzacions militars” han intentat establir el seu poder i autoritat sobre la gent normal, i la gent sempre s’hi ha resistit. Per tant en aquest sentit, conclou Kropotkin, els delerosos per governar i la gent comuna, com els anarquistes, han coexistit al llarg de la història de la Humanitat.n A lo largo de la historia, contaba Kropotkin, "hechiceros, profetas, sacerdotes y jefes de organizaciones militares" han intentado establecer su poder y autoridad sobre la gente normal, y la gente siempre se ha resistido. Por tanto en este sentido, concluye Kropotkin, los ansiosos para gobernar y la gente común, como los anarquistas, han coexistido a lo largo de la historia de la Humanidad.n Throughout history, Kropotkin argued, “sorcerers, prophets, priests and heads of military organizations” have endeavoured to establish their power and authority over the common people, and people have always resisted. Thus in a sense, Kropotkin concluded, govern mentalists and the common people as anarchists, have co-existed throughout Human history.n anarquisme,antropologia,antropologia-social-i-cultural-etnografia,assaigs-literaris,ideologies-politiques,literatura-i-estudis-literaris,politica-i-govern,prosa-no-ficcio,societat-i-ciencies-socials,sociologia-i-antropologia 2013-09-01 07:39:15 EPUB 9788499842073 9788499842073 Qüestions actuals del dret català de la persona i de la família 9788499841953 https://www.documentauniversitaria.com/producte/qestions-actuals-del-dret-catal-de-la-persona-i-de-la-famlia/ 628 cat,spa Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona B23 En la dissetena edició de les Jornades de Dret català a Tossa (2012) s’han posat a debat les nombroses novetats que ha comportat l’aprovació de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, que aprova el Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. El volum recull aportacions sobre l’impacte del Llibre segon en la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les noves institucions de la protecció de la persona que s’hi regulen (assistència, poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat, patrimoni protegit), i els canvis quant als aspectes personals i econòmics de la ruptura conjugal, amb particular atenció a l’exigència del pla de parentalitat, a la nova configuració de la compensació econòmica per raó de treball, i al règim legal dels pactes en previsió de crisi matrimonial. <b>Paraules clau</b>: Assistència; Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat; patrimoni protegit; guarda dels fills; separació i divorci; aliments dels fills; pla de parentalitat; règim de separació de béns; compensació per raó de treball; prestació compensatòria; mediació familiar; Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família Materiales de las XVII Jornadas de Derecho Catal&#xE1;n en Tossa, celebradas en Tossa de Mar, el 20 y 21 de septiembre de 2012, organizadas por el Instituto de Derecho privado europeo y comparado de la Universidad de Girona, en colaboraci&#xF3;n con el Ayuntamiento de Tossa de Mar y el soporte del Colegio de Notarios de Catalu&#xF1;a y denn&#xA0;nUniversidad de GironanDecanato auton&#xF3;mico de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Catalu&#xF1;aAcademia de Jurisprudencia y Legislaci&#xF3;n de Catalu&#xF1;aFacultad de Derecho UB (Decanato)&#x2022; Facultad de Derecho UdG (Decanato)Colegio de Abogados de BarcelonaColegio de Abogados de GironaColegio de Abogados de Terrassa&#xA0;nLa edici&#xF3;n de esta obra ha contado tambi&#xE9;n con el apoyo de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF). n Materials of the Catalan Law Symposium XVII in Tossa, held in Tossa de Mar, 20 and 21 September 2012, organized by Institute of European and Comparative Private Law at the University of Girona, in collaboration with the town of Tossa de Mar &#x200B;&#x200B;and the support of the College of Notaries of Catalu&#xF1;a, and Catalan Society of Family Lawyers (SCAF). nn 2013-07-12 09:54:46 Paper 9788499841953 9788499841991 Estudi de les obres del Museu del Prado dipositades al Museu Consorci de l'Empord&#xE0; 9788499841922 https://www.documentauniversitaria.com/producte/estudi-de-les-obres-del-museu-del-prado-dipositades-al-museu-consorci-de-lempord/ cat Roig Torrentó, Ma Assumpta B13 Aquest estudi t&#xE9; per objecte analitzar un conjunt d?obres procedents del Museu Nacional del Prado i dipositades al Museu Consorci de l?Empord&#xE0; (mE), de manera que amplia el ventall d?obres analitzades procedents del Prado i dipositades en altres museus de Catalunya.n En aquesta ocasi&#xF3;, comptem amb l?estudi de 18 obres pict&#xF2;riques datades entre els segles XVII i XIX que versen sobre temes d?iconografia cristiana, retrats de personatges il&#xB7;lustres i paisatges al&#xB7;leg&#xF2;rics. La tasca ha estat realitzada per quatre joves investigadors/es llicenciats en Hist&#xF2;ria de l?Art i titulats en el M&#xE0;ster de Gesti&#xF3; del Patrimoni Cultural en l?&#xC0;mbit Local a la Universitat de Girona, que s&#xF3;n: l?Anna&#xEF;s Pascual Alfaras, la S&#xF2;nia Granel Mar&#xED;n, en Xavier Caparr&#xF3;s Moreno i l?Isaac Candelario Rodr&#xED;guez. Configurat sota la direcci&#xF3; cient&#xED;fica i tamb&#xE9; autoria de la professora M&#xAA; Assumpta Roig i Torrent&#xF3;, l?estudi ha comptat amb el suport documental i t&#xE8;cnic de Teresa Miquel Mol&#xED;, conservadora, i Anna Capella, directora del Museu de l'Empord&#xE0;. nnn Este estudio tiene por objeto analizar un conjunto de obras procedentes del Museo Nacional del Prado y depositadas en el Museo Consorcio del Empord&#xE0; (mE), de manera que ampl&#xED;a el abanico de obras analizadas procedentes del Prado y depositadas en otros museos de Catalu&#xF1;a.n En esta ocasi&#xF3;n, contamos con el estudio de 18 obras pict&#xF3;ricas datadas entre los siglos XVII y XIX que versan sobre temas de iconograf&#xED;a cristiana, retratos de personajes ilustres y paisajes aleg&#xF3;ricos. La tarea ha sido realizada por cuatro j&#xF3;venes investigadores licenciados en Historia del Arte y titulados en el Master de Gesti&#xF3;n del Patrimonio Cultural en el &#xC1;mbito Local en la Universidad de Girona, que son: Anna&#xEF;s Pascual Alfaras, Sonia Granel Mar&#xED;n, Xavier Caparr&#xF3;s Moreno y Isaac Candelario Rodr&#xED;guez. Configurado bajo la direcci&#xF3;n cient&#xED;fica y tambi&#xE9;n autor&#xED;a de la profesora M &#xAA; Assumpta Roig Torrent&#xF3;, el estudio ha contado con el apoyo documental y t&#xE9;cnico de Teresa Miquel Molino, conservadora, y Anna Capella, directora del Museo del Empord&#xE0;.n This study aims to analyze a set of works from the Prado Museum and deposited in the Empord&#xE0; Museum Consortium (mE), so that extends the range of works from the Prado analyzed and deposited in other museums in Catalonia.n &#xA0;n On this occasion, we have the study of 18 paintings dating from the eighteenth and nineteenth centuries that deal with issues of Christian iconography, portraits of famous people and allegorical landscapes. The task was carried out by four young researchers in art history graduates and graduates in the Master of Cultural Heritage Management at the Local Level in the University of Girona, which are: Anna&#xEF;s Pascual Alfaras, Sonia Granel Mar&#xED;n, Xavier Caparr&#xF3;s Moreno and Isaac Candelario Rodr&#xED;guez. Configured under the scientific direction and authorship of Maria Assumpta Torrent&#xF3; Roig, the study has been supportet by Teresa Miquel Molino and Anna Capella, of the Museum of the Empord&#xE0;.n arts,formes-dexpressio-artistica 2013-07-02 09:54:39 EPUB 9788499841922 9788499841922 M&#xE9;s enll&#xE0; de la viol&#xE8;ncia de g&#xE9;nere 9788499842004 https://www.documentauniversitaria.com/producte/ms-enll-de-la-violncia-de-gnere/ 56 cat Albertín Carbó, Pilar B23 Sortir de la viol&#xE8;ncia de g&#xE8;nere &#xE9;s possible mitjan&#xE7;ant perspectives de g&#xE8;nere, &#xE9;s a dir, mitjan&#xE7;ant el treball amb una mateixa i amb els que ens envolten, treball basat en el llegat de d&#xE8;cades i d&#xE8;cades dels pensaments i les pr&#xE0;ctiques de dones que van ser sensibles, i alhora reivindicatives, davant de les experi&#xE8;ncies individuals i col&#xB7;lectives de dominaci&#xF3; social i submissi&#xF3; que han patit les dones nom&#xE9;s pel fet de ser-ho. Aquestes dones ens xiuxiuegen a l&#x2019;orella com sirenes i ens fan q&#xFC;estionar el m&#xE9;s inq&#xFC;estionable que mai no ens hem plantejat en les nostres vides quotidianes, i que en tantes ocasions hem cregut i seguit cegament, sense cap ra&#xF3; ni sentit.nn(De la &#xAB;Introducci&#xF3;&#xBB; de Pilar Albert&#xED;n Carb&#xF3;) nn Salir de la violencia de g&#xE9;nero es posible mediante perspectivas de g&#xE9;nero, es decir, mediante el trabajo con una misma y con los que nos rodean, trabajo basado en el legado de d&#xE9;cadas y d&#xE9;cadas de los pensamientos y las pr&#xE1;cticas de mujeres que fueron sensibles, y al mismo tiempo reivindicativas, ante las experiencias individuales y colectivas de dominaci&#xF3;n social y sometimiento que han sufrido las mujeres s&#xF3;lo por el hecho de serlo. Estas mujeres nos susurran al o&#xED;do como sirenas y nos hacen cuestionar el m&#xE1;s incuestionable que nunca nos hemos planteado en nuestras vidas cotidianas, y que en tantas ocasiones hemos cre&#xED;do y seguido ciegamente, sin ninguna raz&#xF3;n ni sentido.nn(De la "Introducci&#xF3;n" de Pilar Albert&#xED;n Carb&#xF3;)n Leave the violence is possible by gender perspectives, ie by working with myself and those around us, work based on the legacy of decades and decades of thoughts and practices of women who were sensitive, and at the same time demands, to the individual and collective experiences of social domination and subjugation that women have suffered only by the fact of being. These women whisper to us like sirens and make us question the more unquestionable than ever we have raised in our everyday lives, and so often we have believed and followed blindly, without reason or sense.nnn(From the "Introduction" of Pilar Albert&#xED;n Carbo)n filosofia,humanitats 2013-07-01 09:54:44 Paper 9788499842004 9788499842011 El hombre sobrepasado Ensayo de interpretación cultural sobre el fondo existencial de la desolación metafísica 9788499841885 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-hombre-sobrepasado/ 150 spa Uyà Puigmartí, JMa A01 En forma d'assaig, l'home sobrepassat es pregunta sobre la qüestió metafísica en la societat present. Aquesta pregunta resulta un fet equidistant entre el poeta i el burgès, actualment financer o mercader. El poeta és aquell que sent màximament la desolació metafísica, és a dir, el fet d'haver-nos quedat sense Déu i sense déus. El burgès, i tots som petits burgesos o el anhelem ser, és aquell que viu sense metafísica, aquell que en realitat necessita no tenir cap tipus de metafísica per poder viure, i fer, com ha fet la societat totalment mercantil gràcies al recurs de la tecnologia. Les conseqüències en l'art i el coneixement d'aquesta societat burgesa són palpables en la forma de nihilisme que la constitueix necessàriament. Llavors, per què el poeta en temps de desolació, com preguntava Hölderlin? I vet aquí que el poeta, inútil en tot, resulta ser la cruïlla entre sentir, pensar i ser. El poeta testimonia la crua intempèrie, on existim en el temps, però sense saber. nn En forma de ensayo, el hombre sobrepasado se pregunta sobre la cuestión metafísica en la sociedad presente. Esta pregunta resulta un hecho equidistante entre el poeta y el burgués, actualmente financiero o mercader. El poeta es aquel que siente máximamente la desolación metafísica, es decir, el hecho de habernos quedado sin Dios y sin dioses. El burgués, y todos somos pequeños burgueses o lo anhelamos ser, es aquel que vive sin metafísica, aquel que en realidad necesita no tener ningún tipo de metafísica para poder vivir, y hacer, como ha hecho la sociedad totalmente mercantil gracias al recurso de la tecnología. Las consecuencias en el arte y el conocimiento de esta sociedad burguesa son palpables en la forma de nihilismo que la constituye necesariamente. Entonces, ¿por qué el poeta en tiempos de desolación, como preguntaba Hölderlin? Y he aquí que el poeta,  inútil en todo, resulta ser el cruce entre sentir, pensar y ser. El poeta atestigua la cruda intemperie, donde existimos en el tiempo, pero sin saber. nn In essay form, surpassed man wonders about the metaphysical question in this society. This question is a fact equidistant between the poet and the bourgeois, financial or merchant currently. The poet is one who feels metaphysical desolation maximally, ie the fact that we have been without God or gods. The bourgeois and petty bourgeois are all long to be or what it is he who lives without metaphysics, that you really need not have any form of metaphysics in order to live, and do, as society has become totally commercial thanks to the use of the technology. The consequences in art and knowledge of this bourgeois society are visible in the form of nihilism that necessarily. So, why the poet in times of desolation, as Hölderlin wondered? And behold, the poet, useless at all, turns out to be the crossroads between feeling, thinking and being. The poet witnessed the harsh weather, which exist in time, but not knowing.n estudis-literaris-poesia-i-poetes,filosofia,filosofia-metafisica-i-ontologia,humanitats,literatura-i-estudis-literaris,literatura-historia-i-critica 2013-03-01 16:45:34 Paper 9788499841885 9788499841892 La savia del desarrollo 9788499841861 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-savia-del-desarrollo/ 284 spa Abello Vives, Alberto B23 La gradual incorporaci&#xF3; de la cultura en els estudis del desenvolupament i el paper d'aquesta en el proc&#xE9;s de transformaci&#xF3; de les societats modernes constitueixen els motius centrals de les an&#xE0;lisis proposats en aquest llibre. Les reflexions plantejades ens guien en l'ampliaci&#xF3; de la comprensi&#xF3; del comportament de l'individu i la societat en relaci&#xF3; a contextos i especificitats complexes.nnLa saba del desenvolupament proposa un examen per part de m&#xFA;ltiples disciplines de la relaci&#xF3; entre cultura i desenvolupament a partir d'an&#xE0;lisis i estudis de casos realitzats per autors que ens conviden a considerar el benestar des d'una perspectiva multidimensional. Els textos recopilats en aquest llibre parteixen de la premissa fonamental que la cultura, tot i que no considerada com una caracter&#xED;stica &#xFA;nica i absoluta, representa una de les dimensions imprescindibles en la tasca d'estudiar l'individu en relaci&#xF3; amb el seu entorn social i econ&#xF2;mic.nnEls treballs que formen part d'aquest volum s'inscriuen en la tasca de producci&#xF3; acad&#xE8;mica avan&#xE7;ada pel node de la Universitat Tecnol&#xF2;gica de Bol&#xED;var (Col&#xF2;mbia) del Laboratori Iberoameric&#xE0; de Recerca i Innovaci&#xF3; en Cultura i Desenvolupament. Aquesta publicaci&#xF3; ha estat promoguda pel Programa de Cooperaci&#xF3; Interuniversit&#xE0;ria i Cient&#xED;fica entre la Universitat de Girona (Espanya) i aquesta universitat colombiana que compta amb suport de l'Ag&#xE8;ncia Espanyola de Cooperaci&#xF3; Internacional per al Desenvolupament-AECID.n nLa paulatina incorporaci&#xF3;n de la cultura en los estudios del desarrollo y el papel de la misma en el proceso de transformaci&#xF3;n de las sociedades modernas constituyen los motivos centrales de los an&#xE1;lisis propuestos en el presente libro. Las reflexiones planteadas nos gu&#xED;an en la ampliaci&#xF3;n de la comprensi&#xF3;n del comportamiento del individuo y la sociedad en relaci&#xF3;n a contextos y especificidades complejas. n &#xA0;n La savia del desarrollo propone un examen por parte de m&#xFA;ltiples disciplinas de la relaci&#xF3;n entre cultura y desarrollo a partir de an&#xE1;lisis y estudios de casos realizados por autores que nos invitan a considerar el bienestar desde una perspectiva multidimensional. Los textos recopilados en el presente libro parten de la premisa fundamental que la cultura, si bien no considerada como una caracter&#xED;stica &#xFA;nica y absoluta, representa una de las dimensiones imprescindibles en la tarea de estudiar al individuo en relaci&#xF3;n con su entorno social y econ&#xF3;mico.n &#xA0;n Los trabajos que forman parte de este volumen se inscriben en la labor de producci&#xF3;n acad&#xE9;mica adelantada por el nodo de la Universidad Tecnol&#xF3;gica de Bol&#xED;var (Colombia) del Laboratorio Iberoamericano de Investigaci&#xF3;n e Innovaci&#xF3;n en Cultura y Desarrollo. La presente publicaci&#xF3;n ha sido promovida por el Programa de Cooperaci&#xF3;n Interuniversitaria y Cient&#xED;fica entre la Universidad de Girona (Espa&#xF1;a) y esta universidad colombiana que cuenta con apoyo de la Agencia Espa&#xF1;ola de Cooperaci&#xF3;n Internacional para el Desarrollo &#x2013;AECID. nn&#xA0;n The gradual incorporation of culture in development studies and the role of it in the process of transformation of modern societies are the central reasons for the proposed analyzes in this book. The reflections raised guide us in expanding the understanding of the behavior of the individual and society in relation to specific contexts and complex.nnThe proposed development sap examination by multiple disciplines of the relationship between culture and development from analysis and case studies by authors invite us to consider the welfare from a multidimensional perspective. The texts collected in this book are based on the fundamental premise that culture, while not considered a unique and absolute, is one of the essential dimensions in the task of studying the individual in relation to their social and economic environment.nnJobs that are part of this volume are part of the work of scholarship advanced by the node of the Technological University of Bolivar (Colombia) Latin American Laboratory for Research and Innovation in Culture and Development. This publication has been sponsored by the Inter-University Program and Scientific Cooperation between the University of Girona (Spain) and this Colombian university which is supported by the Spanish Agency of International Cooperation for Development-AECID.n 2013-02-28 09:54:43 Paper 9788499841861 9788499841878 Gu&#xED;a Investigaci&#xF3;n Cl&#xED;nica 2013 9788499841854 https://www.documentauniversitaria.com/producte/gua-investigacin-clnica-2013/ 110 spa Canimas Brugué, Joan B23 Aquesta Guia 2013 ha estat concebuda per facilitar les tasques [1] de disseny d'estudis cl&#xED;nics que realitzen els investigadors, [2] d'avaluaci&#xF3; per part dels membres dels CEI i [3] d'informaci&#xF3; als pacients, tutors, curadors, representants elegits o guardadors de fet als quals es convida a participar en un estudi cl&#xED;nic. Recull i ordena tots els aspectes &#xE8;tics i jur&#xED;dics imprescindibles dispersos en diferents declaracions, orientacions, pautes internacionals, legislaci&#xF3; espanyola i documents de bones pr&#xE0;ctiques; proposa noves orientacions &#xE8;tiques a tenir en compte, que no s&#xF3;n exigibles per&#xF2; que seria desitjable que ho fossin, i reflexiona i aprofundeix sobre alguns aspectes controvertits. nn Esta Gu&#xED;a 2013 ha sido concebida para facilitar las tareas [1] de dise&#xF1;o de estudios cl&#xED;nicos que realizan los investigadores, [2] de evaluaci&#xF3;n por parte de los miembros de los CEI y [3] de informaci&#xF3;n a los pacientes, tutores, curadores, representantes elegidos o guardadores de hecho a los cuales se invita a participar en un estudio cl&#xED;nico. Recopila y ordena todos los aspectos &#xE9;ticos y jur&#xED;dicos imprescindibles dispersos en diferentes declaraciones, orientaciones, pautas internacionales, legislaci&#xF3;n espa&#xF1;ola y documentos de buenas pr&#xE1;cticas; propone nuevas orientaciones &#xE9;ticas a tener en cuenta, que no son exigibles pero que ser&#xED;a deseable que lo fueran; y reflexiona y profundiza sobre algunos aspectos controvertidos. nn This guide-2013 is designed to facilitate the work [1] design of clinical studies carried out by researchers [2] assessment by members of the CIS and [3] of information to patients, guardian , elected representatives or guardians of fact to which are invited to participate in a clinical trial. Collects and sorts all the ethical and legal imperative scattered in different declarations, guidelines, international guidelines, Spanish legislation and good practice documents; proposes new ethical guidelines to keep in mind, they are not required but it would be desirable, and reflects and elaborates on some controversial aspects. nn filosofia,humanitats 2012-12-31 09:54:40 Paper 9788499841854 9788499841588 Competències Acadèmiques i Professionals Integrades (CAPI) Manual de l'estudiant 9788499840833 https://www.documentauniversitaria.com/producte/competncies-acadmiques-i-professionals-integrades-capi/ 0 cat Rostàn Sánchez, Carles::Albertín Carbó, Pilar B13::B13 El mo?dul «Compete?ncies Acade?miques i Professionals Integrades» (CAPI) e?s hereu del «Pla d?Accio? Tutorial» que es va posar en marxa el curs 2006 com una iniciativa d?innovacio? docent dins del Pla Pilot de Psicologia, una experie?ncia pre?via a l?entrada a l?Espai Europeu d?Educacio? Superior i la implementacio? del Grau en Psicologia a la Universitat de Girona.nEl Pla d?Accio? Tutorial tenia, i el CAPI te?, la promocio? de compete?ncies dels estudiants com a eix central.nn El módulo «Competencias Académicas y Profesionales Integradas» (CAPI) es heredero del «Plan de Acción Tutorial» que se puso en marcha el curso 2006 como una iniciativa de innovación docente dentro del Plan Piloto de Psicología, una experiencia previa en la entrada al Espacio Europeo de Educación Superior y la implementación del Grado en Psicología en la Universidad de Girona.nEl Plan de Acción Tutorial tenía, y el CAPI tiene, la promoción de competencias de los estudiantes como eje central.n The CAPI module is heir to the "Tutorial Action Plan" which was launched during 2006 as a teaching innovation initiative within the Pilot Plan of Psychology, an experience prior to entry to the European Higher Education, and the implementation of degree in Psychology at the University of Girona.n"Tutorial Action Plan" had, and the CAPI has, promoting skills of students as its centerpiece. n agricultura,altres-tecnologies-i-activitats-comercials-professionals,altres-tecnologies-i-ciencies-aplicades,aprenentatge-continu,educacio-pedagogia,educacio-per-a-adults,enginyeria,ensenyament-duna-materia-especifica,oficis-i-destreses-tradicionals,psicologia,societat-i-ciencies-socials,tecnologia 2012-12-30 16:45:33 EPUB 9788499840833 9788499840833 Emili Blanch Roig (1897-1996) 9788499841748 https://www.documentauniversitaria.com/producte/emili-blanch-roig-1897-1996/ 162 cat Domènech Casadevall, Gemma A01 La pesada llosa del franquisme no nom&#xE9;s va tapar amb la seva ombra aclaparadora la discrep&#xE0;ncia pol&#xED;tica o la rivalitat ideol&#xF2;gica. Tamb&#xE9;, o alhora, va sepultar carreres professionals que estaven en el seu apogeu. Curr&#xED;culums truncats, temporalment o de manera definitiva, en alguns casos desviats cap a altres terrenys, en el sentit professional o en l&#x2019;estrictament geogr&#xE0;fic. Aix&#xED; doncs, a l&#x2019;acabament de la Guerra Civil van ser molts els ciutadans expulsats del seu entorn familiar i professional per la via de l&#x2019;exili o les diverses formes de repressi&#xF3;, que van incloure des de la pres&#xF3; (o la mort) fins a la depuraci&#xF3; professional, la inhabilitaci&#xF3; o el desterrament, o tamb&#xE9; un c&#xF2;ctel dram&#xE0;tic d&#x2019;aquestes diverses f&#xF3;rmules de revenja oficial. nEmili Blanch (1897-1996) va ser una de les v&#xED;ctimes que responen a aquest perfil. Responsable de les construccions de la Generalitat de Catalunya a Girona durant la Rep&#xFA;blica i destacat representant de l&#x2019;arquitectura racionalista, va viure la repressi&#xF3; i l&#x2019;exili acabada la Guerra Civil. El seu cas, un de tants, &#xE9;s un testimoni particular carregat d&#x2019;intensitat personal, per&#xF2; alhora resulta paradigm&#xE0;tic d&#x2019;un perfil de professional brillant v&#xED;ctima de la repressi&#xF3; total i sistem&#xE0;tica del r&#xE8;gim victori&#xF3;s. Un cas abocat a l&#x2019;&#xE8;xode i a l&#x2019;oblit que en aquest treball pret&#xE9;n ser ressituat en la Hist&#xF2;ria, en el lloc destacat que ben segur hauria assolit sense la mediaci&#xF3; nefasta de quaranta anys de dictadura. nn La pesada losa del franquismo no s&#xF3;lo tap&#xF3; con su sombra abrumadora la discrepancia pol&#xED;tica o la rivalidad ideol&#xF3;gica. Tambi&#xE9;n, o a la vez, sepult&#xF3; carreras profesionales que estaban en su apogeo. Curr&#xED;culos truncados, temporalmente o de manera definitiva, en algunos casos desviados hacia otros terrenos, en el sentido profesional o en lo estrictamente geogr&#xE1;fico. As&#xED; pues, al t&#xE9;rmino de la Guerra Civil fueron muchos los ciudadanos expulsados &#x200B;&#x200B;de su entorno familiar y profesional por la v&#xED;a del exilio o las diversas formas de represi&#xF3;n, que incluyeron desde la c&#xE1;rcel (o la muerte) hasta la depuraci&#xF3;n profesional, la inhabilitaci&#xF3;n o el destierro, o tambi&#xE9;n un c&#xF3;ctel dram&#xE1;tico de estas diversas f&#xF3;rmulas de revancha oficial. nEmili Blanch (1897-1996) fue una de las v&#xED;ctimas que responden a este perfil. Responsable de las construcciones de la Generalitat de Catalunya en Girona durante la Rep&#xFA;blica y destacado representante de la arquitectura racionalista, vivi&#xF3; la represi&#xF3;n y el exilio terminada la Guerra Civil. Su caso, uno de tantos, es un testimonio particular cargado de intensidad personal, pero al mismo tiempo resulta paradigm&#xE1;tico de un perfil de profesional brillante v&#xED;ctima de la represi&#xF3;n total y sistem&#xE1;tica del r&#xE9;gimen victorioso. Un caso abocado al &#xE9;xodo y al olvido que en este trabajo pretende ser resituado en la Historia, en el lugar destacado que habr&#xED;a logrado seguramente sin la mediaci&#xF3;n nefasta de cuarenta a&#xF1;os de dictadura. nn The heavy burden of the Franco dictatorship covered with its shadow overwhelming political dissent or ideological rivalry, and also, or instead, buried careers that were at their peak. Resumes truncated, temporarily or permanently, in some cases diverted to other areas, in the professional sense or in strictly geographical. So, at the end of the Civil War many citizens were expelled from their family and professional life of exile and the various forms of repression, which included from prison (or death) to professional clearance, the disqualification or exile, or even a dramatic cocktail of these various forms of official retaliation.nEmili Blanch (1897-1996) was one of the victims that match this profile. Responsible for the construction of the Generalitat de Catalunya in Girona during the Republic and leading representative of rationalist architecture, lived repression and exile after the Civil War. His case, one of many, is a particular witness laden personal intensity, but at the same time is paradigmatic of a brilliant professional profile victim of total and systematic repression of the regime victorious. A case exodus and doomed to oblivion in this work aims to be relocated in history, in the prominent place that would have been achieved without the mediation nefarious surely forty years of dictatorship.n biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci,geografia,historia,humanitats 2012-12-30 09:54:38 Paper 9788499841748 9788499841823 Di&#xE1;logos sobre investigaci&#xF3;n de la acci&#xF3;n did&#xE1;ctica conjunta 9788499841663 https://www.documentauniversitaria.com/producte/dilogos-sobre-investigacin-de-la-accin-didctica-conjunta/ spa Juanola i Terradellas, Roser::Rickenmann del Castillo, René B13::B13 El text presenta tres di&#xE0;legs agrupats per articles d'autors de la Universitat de Girona, Ginebra, Rovira i Virgili, i Col&#xF2;mbia que formen equip amb educadors de diferents escoles i nivells educatius.nCom reflexi&#xF3; de fons subjau el fet que ja entrats en la segona d&#xE8;cada del segle XXI, cal preguntar-se sobre la interdisciplinarietat i el rol dels docents i la seva repercussi&#xF3; en totes les disciplines. Una mirada retrospectiva ens s'adona que en la immediata postguerra i fins als anys 1980 del segle XX, l'aula va ser considerada essencialment com un &#xAB;terreny d'aplicaci&#xF3;&#xBB; dels aven&#xE7;os obtinguts en els camps acad&#xE8;mics. Amb la consolidaci&#xF3; acad&#xE8;mic de les ci&#xE8;ncies humanes i socials comencen a sorgir, des dels anys 80, paradigmes que permeten pensar de manera m&#xE9;s complexa les relacions entre teoria i pr&#xE0;ctica. Fins arribar a la situaci&#xF3; de considera l'activitat docent cada vegada m&#xE9;s com un veritable camp professional en qu&#xE8; els seus membres no s&#xF3;n &#xFA;nicament executors d'un saber, sin&#xF3; productors de sabers experts i actors dels processos investigadors. nn El texto presenta tres di&#xE1;logos agrupados por art&#xED;culos de autores de la Universidad de Girona, Ginebra, Rovira i Virgili, y Colombia que forman equipo con educadores de distintas escuelas y niveles educativos El primer di&#xE1;logo lo encabeza el t&#xED;tulo: Nuevos roles para los docentes en la investigaci&#xF3;n en did&#xE1;cticas. Este di&#xE1;logo empieza con un estado de la cuesti&#xF3;n de las did&#xE1;cticas a partir de los a&#xF1;os 60 y plantea una necesidad de repensarlas en funci&#xF3;n de su autonom&#xED;a, base cient&#xED;fica y vinculaci&#xF3;n social. Se confrontan modelos y tendencias internacionales y se lanzan distintos interrogantes sobre el futuro docente e investigador de las did&#xE1;cticas.nSe inicia el segundo di&#xE1;logo titulado Desde la formaci&#xF3;n de docentes: herramientas para la acci&#xF3;n donde se presentan ejemplos de pr&#xE1;cticas reflexivas, aportando nueva terminolog&#xED;a as&#xED; como recursos que se han experimentado en las escuelas de educaci&#xF3;n primaria. Se alude a las competencias del docente en la acci&#xF3;n did&#xE1;ctica y en el juego como actividad reflexiva.nConceptos para repensar la acci&#xF3;n docente en el aula, es el tercer dialogo que analiza el aula como espacio de la acci&#xF3;n did&#xE1;ctica conjunta entre el docente y sus alumnos. Plantea la importancia de las acciones docentesde construcci&#xF3;n del medio did&#xE1;ctico como terreno de los aprendizajes y de devoluci&#xF3;n de las actividades a los alumnos.nComo reflexi&#xF3;n de fondo subyace el hecho de que ya entrados en la segunda d&#xE9;cada del siglo XXI, cabe preguntarse sobre la interdisciplinariedad y el rol de los docentes y su repercusi&#xF3;n en todas las disciplinas. Una mirada retrospectiva nos da cuenta de que en la inmediata postguerra y hasta los a&#xF1;os 1980 del siglo XX, el aula fue considerada esencialmente como un &#xAB;terreno de aplicaci&#xF3;n&#xBB; de los avances obtenidos en los campos acad&#xE9;micos. Con el afianzamiento acad&#xE9;mico de las ciencias humanas y sociales comienzan a surgir, desde los a&#xF1;os 80, paradigmas que permiten pensar de manera m&#xE1;s compleja las relaciones entre teor&#xED;a y pr&#xE1;ctica. Hasta llegar a la situaci&#xF3;n de considera la actividad docente cada vez m&#xE1;s como un verdadero campo profesional en el que sus miembros no son &#xFA;nicamente ejecutores de un saber, sino productores de saberes expertos y actores de los procesos investigativos. nn This text presents three dialogues articles grouped by authors from the University of Girona, Geneva, Rovira i Virgili, and Colombia to team up with educators from different schools and educational levels.As a reflection of underlying fund that already entered the second decade of the century, one wonders about interdisciplinarity and the role of teachers and their impact on all disciplines. Looking back we realize that in the immediate postwar period and until the 1980s of the twentieth century, the classroom was seen essentially as a "field of application" of the progress achieved in the academic fields. With the strengthening academic humanities and social sciences are beginning to emerge from the '80s, paradigms which suggest a more complex relationship between theory and practice. To reach the status of the teaching profession considered increasingly as a true professional field in which its members are not only implementers of knowledge, but expert knowledge producers and actors of the investigation process. nn esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2012-12-30 09:54:35 EPUB 9788499841663 9788499841663 Possessions, renda de la terra i treball assalariat 9788499841724 https://www.documentauniversitaria.com/producte/possessions-renda-de-la-terra-i-treball-assalariat/ 374 cat Jover i Avellà, Gabriel::Pons Pons, Jerònia A01::A01 Aquesta col&#xB7;lecci&#xF3; d'assaigs vol aprofundir en alguns dels trets originaris de l'estructura agr&#xE0;ria mallorquina moderna. D'una banda replanteja la interpretaci&#xF3; sobre la formaci&#xF3; dels patrimonis agraris de l'aristocr&#xE0;cia durant els segles XV i XVI; emfasitzant el paper que tingu&#xE9; la desigualtat al si de les comunitats vilatanes en l'emerg&#xE8;ncia de la gran propietat i la precocitat d'alguns d'aquests processos. En segon lloc estudia el proc&#xE9;s de formaci&#xF3; de les possessions i indaga en la l&#xF2;gica econ&#xF2;mica de les grans hisendes i de les seves unitats d'explotaci&#xF3;. Seguidament analitza l'organitzaci&#xF3; de l?espai, els sistemes d'usos del s&#xF2;l i les estrat&#xE8;gies que seguiren els terratinents per fer front als increments dels costos econ&#xF2;mics que comportava la intensificaci&#xF3; del cultiu. Per &#xFA;ltim, estudia la difusi&#xF3; del contracte d'arrendament a curt termini, i tracta d'analitzar les relacions entre els processos d'intensificaci&#xF3; agr&#xE0;ria i la distribuci&#xF3; de l'excedent entre terratinents, arrendataris i assalariats. Esta colecci&#xF3;n de ensayos quiere profundizar en algunos de los rasgos originarios de la estructura agraria mallorquina moderna. Por un lado replantea la interpretaci&#xF3;n sobre la formaci&#xF3;n de los patrimonios agrarios de la aristocracia durante los siglos XV y XVI; enfatizando el papel que desempe&#xF1;&#xF3; la desigualdad dentro de las comunidades aldeanas en la emergencia de la gran propiedad y la precocidad de algunos de estos procesos. En segundo lugar estudia el proceso de formaci&#xF3;n de las posesiones e indaga en la l&#xF3;gica econ&#xF3;mica de las grandes haciendas y de sus unidades de explotaci&#xF3;n. Seguidamente analiza la organizaci&#xF3;n del espacio, los sistemas de usos del suelo y las estrategias que siguieron los terratenientes para hacer frente a incrementos de los costes econ&#xF3;micos que conllevaba la intensificaci&#xF3;n del cultivo. Por &#xFA;ltimo, estudia la difusi&#xF3;n del contrato de arrendamiento a corto plazo, y trata de analizar las relaciones entre los procesos de intensificaci&#xF3;n agraria y la distribuci&#xF3;n del excedente entre terratenientes, arrendatarios y asalariados. This collection of essays wants to delve into some of the original features of modern Mallorcan agrarian structure. For one, the book rethinks the interpretation of the formation of the agricultural estates of the aristocracy during the fifteenth and sixteenth centuries, and emphasizes the role that inequality played in the emergence of large estates and in earliness of some of these processes. Secondly, the book examines the process of formation of the possessions and explores the economic logic of the large estates and their operating units. Then the authors analyze the organization of space, land use systems and strategies followed by the landowners to deal with increases in economic costs entailed crop intensification. Finally, the authors show the spread of the lease short term, and try to analyze the relationships between the processes of agricultural intensification and the distribution of surplus between landlords, tenants and employees. economia-finances-empresa-i-gestio,finances,finances-i-comptabilitat,historia,historia-social-i-cultural,historia-esdeveniments-i-temes-especifics,humanitats,propietat-i-bens-arrels 2012-11-30 09:54:45 Paper 9788499841724 9788499841786 Les altres guerres de religi&#xF3; 9788499841717 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-altres-guerres-de-religi/ 388 spa Torres i Sans, Xavier B13 La historiografia acostuma a reservar la denominaci&#xF3; de guerres de religi&#xF3; per a un seguit de conflictes de llarga durada, inevitablement virulents, i que van esquin&#xE7;ar, dogm&#xE0;ticament i dram&#xE0;ticament, esgl&#xE9;sies, governants i comunitats senceres. Tanmateix, a l&#x2019;Europa moderna, els conflictes que involucraven la religi&#xF3;, directament o indirecta, per activa o per passiva, no eren &#xFA;nicament d&#x2019;aquesta &#xED;ndole, sin&#xF3; que tamb&#xE9; es van dirimir en l&#x2019;&#xE0;mbit del pensament en general, la creaci&#xF3; art&#xED;stica i &#x2013;no cal dir-ho- la pol&#xED;tica. Sobretot, perqu&#xE8; la religi&#xF3; &#x2013;o all&#xF2; que es presentava com a tal- era en realitat un llenguatge susceptible d&#x2019;expressar i canalitzar antagonismes de tota mena. Hi hagueren, doncs, &#x201C;guerres culturals&#x201D;, en l&#x2019;accepci&#xF3; sociol&#xF2;gica i actual del mot, que no podien no ser, alhora, guerres de religi&#xF3; o una variant del g&#xE8;nere. I guerres convencionals, din&#xE0;stiques i territorials, que tampoc no amagaren mai la seva vessant confessional, interessada o genu&#xEF;na. Aquest llibre col&#xB7;lectiu tracta justament d&#x2019;aquestes altres guerres de religi&#xF3; en una perspectiva comparada i interdisciplinar. nn La historiograf&#xED;a suele reservar la denominaci&#xF3;n de guerras de religi&#xF3;n para una serie de conflictos de larga duraci&#xF3;n, inevitablemente virulentos, y que rasgaron, dogm&#xE1;ticamente y dram&#xE1;ticamente, iglesias, gobernantes y comunidades enteras. Sin embargo, en la Europa moderna, los conflictos que involucraban la religi&#xF3;n, directa o indirectamente, por activa o por pasiva, no eran &#xFA;nicamente de esta &#xED;ndole, sino que tambi&#xE9;n se dirimieron en el &#xE1;mbito del pensamiento en general, la creaci&#xF3;n art&#xED;stica y -por supuesto- la pol&#xED;tica. Sobre todo, porque la religi&#xF3;n -o lo que se presentaba como tal- era en realidad un lenguaje susceptible de expresar y canalizar antagonismos de todo tipo. Hubo, pues, "guerras culturales", en la acepci&#xF3;n sociol&#xF3;gica y actual de la palabra, que no pod&#xED;an no ser, al mismo tiempo, guerras de religi&#xF3;n o una variante del g&#xE9;nero. Y guerras convencionales, din&#xE1;sticas y territoriales, que tampoco escondieron nunca su vertiente confesional, interesada o genuina. Este libro colectivo trata justamente de esas otras guerras de religi&#xF3;n en una perspectiva comparada e interdisciplinar. n Historiography usually reserved the name of religious wars for a number of long-standing conflicts inevitably virulent, and tore, and dramatically dogmatically, churches, governments and communities. However, in modern Europe, conflicts involving religion, directly or indirectly, actively or passively, were not only of its kind, but also were heard in the realm of thought in general, and artistic creation - of course, politics. Especially because religion-or what was presented as such-was actually a language capable of expressing and channeling all antagonisms. So there was "culture wars" in the sociological sense of the word and now, that might not be at the same time, wars of religion or gender variant. And conventional wars, dynastic and territorial nor never hid his religious side, interested and genuine. This collective book deals precisely with those other wars of religion in a comparative and interdisciplinary perspective. nn biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,geografia,historia,humanitats,religio-i-creences 2012-11-30 09:54:43 Paper 9788499841717 9788499841847 Governan&#xE7;a de la sostenibilitat i el canvi clim&#xE0;tic en l&#x92;&#xE0;mbit local 9788499841687 https://www.documentauniversitaria.com/producte/governana-de-la-sostenibilitat-i-el-canvi-climtic-en-lmbit-local/ 150 cat,eng Castañer i Vivas, Margarita::Nuss Girona, Sergi B13::B13 El setembre de 2011 es va celebrar a Girona&#xA0; l&#x2019;onzena edici&#xF3; de la International Summer School on the Environment (ISSE). En aquesta&#xA0; ocasi&#xF3;,&#xA0; la tem&#xE0;tica&#xA0; de l&#x2019;escola fou la governan&#xE7;a de la sostenibilitat i el canvi clim&#xE0;tic en l'&#xE0;mbit local, i es plantejaven com a eixos&#xA0; centrals els seg&#xFC;ents punts: nnGenerar un aparador de bones pr&#xE0;ctiques en el govern del desenvolupament sostenible a l&#x2019;&#xE0;mbit local i regional.Abordar les pol&#xED;tiques, els instruments i la recerca per a la lluita contra el canvi clim&#xE0;tic des de l&#x2019;&#xE0;mbit local i regional.Transferir coneixements i experi&#xE8;ncies entre els diversos agents implicats en el desenvolupament sostenible a l&#x2019;&#xE0;mbit local i regional: m&#xF3;n acad&#xE8;mic i de la recerca, alumnat universitari, representats pol&#xED;tics del m&#xF3;n local, t&#xE8;cnics municipals i comarcals, empreses i professionals del sector mediambiental i col&#xB7;lectius ambientalistes.&#xA0;n En septiembre de 2011 se celebr&#xF3; en Girona la und&#xE9;cima edici&#xF3;n de la International Summer School on the Environment (ISSE). En esta ocasi&#xF3;n, la tem&#xE1;tica de la escuela fue la gobernanza de la sostenibilidad y el cambio clim&#xE1;tico en el &#xE1;mbito local, y se planteaban como ejes centrales los siguientes puntos:nnGenerar un escaparate de buenas pr&#xE1;cticas en el gobierno del desarrollo sostenible en el &#xE1;mbito local y regional.Abordar las pol&#xED;ticas, los instrumentos y la investigaci&#xF3;n para la lucha contra el cambio clim&#xE1;tico desde el &#xE1;mbito local y regional.Transferir conocimientos y experiencias entre los diversos agentes implicados en el desarrollo sostenible en el &#xE1;mbito local y regional: mundo acad&#xE9;mico y de la investigaci&#xF3;n, alumnado universitario, representantes pol&#xED;ticos del mundo local, t&#xE9;cnicos municipales y comarcales, empresas y profesionales del sector medioambiental y colectivos ambientalistas. In September 2011, held in Girona the eleventh edition of the International Summer School on the Environment (ISSE). This time, the theme of the school was the governance of sustainability and climate change at the local level, and as central raised the following points:nGenerate a showcase of good practice in sustainable development governance at local and regional levels.Address policies, instruments and research in the fight against climate change at the local level and regional level.Transfer knowledge and experiences among the different actors involved in sustainable development at local and regional levels: academic and research, university students, political representatives of the local world, municipal and county, business and environmental professionals and groups environmentalists. 2012-11-15 09:54:40 Paper 9788499841687 9788499841779 La eternidad ya no vive aqu&#xED; 9788499841502 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-eternidad-ya-no-vive-aqu/ 230 spa Sola, Tomislav A01 &#xC9;s veritat que per a alguns aquesta cr&#xED;tica pot resultar obsoleta, at&#xE8;s que actualment veiem exemples de qualitat al nostre voltant. Per&#xF2;, tal com suggereix el t&#xED;tol "la hist&#xF2;ria dels pecats", pot molt b&#xE9; servir com a recordatori per als professionals quan s'enfrontin a les lluites per transmetre experi&#xE8;ncies de qualitat i construir-se una reputaci&#xF3; professional.n Es verdad que para algunos esta cr&#xED;tica puede resultar obsoleta, dado que actualmente vemos ejemplos de calidad a nuestro alrededor. Pero, tal y como sugiere el t&#xED;tulo &#x201C;la historia de los pecados&#x201D;, puede muy bien servir como recordatorio para los profesionales cuando se enfrenten a las luchas que haga falta para transmitir experiencias de calidad y construirse una reputaci&#xF3;n profesional. nn It is true that for some people this review may be outdated, as long as quality examples currently see around us. But, as suggested by the title "History of sins", may well serve as a reminder to practitioners when they face fights that may be required to transmit quality experiences and build a professional reputation.n esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2012-11-01 09:54:41 Paper 9788499841502 9788499841519 La campanya fragmentada 9788499841670 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-campanya-fragmentada/ 336 cat Capdevila Gómez, Arantxa::Pont Sorribes, Carles B13::B13 La campanya electoral de les eleccions auton&#xF2;miques de 2010, que es va desenvolupar amb el transfons d&#x2019;una crisi econ&#xF2;mica que comen&#xE7;ava a despuntar amb for&#xE7;a, va estar marcada pol&#xED;ticament per tres fets. En primer lloc, pel desgast del govern tripartit despr&#xE9;s d&#x2019;una dif&#xED;cil conviv&#xE8;ncia de dues legislatures. En segon lloc, per la certesa d&#x2019;uns resultats que donaven com a guanyadora a CiU tot i que, sense assegurar-li la majoria absoluta. I per &#xFA;ltim, per una ampliaci&#xF3; sense precedents del nombre de partits pol&#xED;tics presents en l&#x2019;escenari electoral catal&#xE0; que va fer que en aquesta campanya hi hagu&#xE9;s una clara fragmentaci&#xF3; en les posicions i en els discursos tant pol&#xED;tics com medi&#xE0;tics, aix&#xED; com en les opcions de vot de l&#x2019;electorat.nAquest estudi aborda l&#x2019;an&#xE0;lisi de la campanya de 2010 des de perspectives i metodologies&#xA0; complement&#xE0;ries en el marc de la comunicaci&#xF3; pol&#xED;tica. &#xC9;s el cinqu&#xE8; estudi dedicat a les campanyes electorals catalanes despr&#xE9;s del anteriors corresponents a les eleccions de 1995, 1999, 2003 i 2006. Diferents equips d&#x2019;experts i analistes (F. Pallar&#xE9;s, C. Pont, M. Mauri, M. Obradors, S. Corti&#xF1;as, I. Di Bonito, D. Domingo, F. Guerrero, L. G&#xF3;mez, J. Gifreu, T. Airia, T. Moya, F. S&#xE0;ez, E. Xicoy, E. Pujadas, O. P&#xE9;rez, M. Oliva, J. Pericot, A. Capdevila, T. Verge, R. Besal&#xFA;, S. Berm&#xFA;dez) examinen els aspectes m&#xE9;s rellevants de la campanya i les seves repercussions en l&#x2019;electorat.n La campa&#xF1;a electoral de las elecciones auton&#xF3;micas de 2010, que se desarroll&#xF3; con el trasfondo de una crisis econ&#xF3;mica que empezaba a despuntar con fuerza, estuvo marcada pol&#xED;ticamente por tres hechos. En primer lugar, por el desgaste del gobierno tripartito tras una dif&#xED;cil convivencia de dos legislaturas. En segundo lugar, por la certeza de unos resultados que daban como ganadora a CiU aunque, sin asegurarle la mayor&#xED;a absoluta. Y por &#xFA;ltimo, por una ampliaci&#xF3;n sin precedentes del n&#xFA;mero de partidos pol&#xED;ticos presentes en el escenario electoral catal&#xE1;n que hizo que en esta campa&#xF1;a hubiera una clara fragmentaci&#xF3;n en las posiciones y en los discursos tanto pol&#xED;ticos como medi&#xE1;ticos, as&#xED; como en las opciones de voto del electorado.nEste estudio aborda el an&#xE1;lisis de la campa&#xF1;a de 2010 desde perspectivas y metodolog&#xED;as complementarias en el marco de la comunicaci&#xF3;n pol&#xED;tica. Es el quinto estudio dedicado a las campa&#xF1;as electorales catalanas tras el anteriores correspondientes a las elecciones de 1995, 1999, 2003 y 2006. Diferentes equipos de expertos y analistas (F. Pallar&#xE9;s, C. Puente, M. Mauri, M. Obradors, S. Corti&#xF1;as, E. Di Bonito, D. Domingo, F. Guerrero, L. G&#xF3;mez, J. Gifreu, T . Airis, T. Moya, F. S&#xE1;ez, E. Xicoy, E. Pujadas, O. P&#xE9;rez, M. Oliva, J. Pericot, A. Capdevila, T. Virgen, R. Besal&#xFA;, S. Berm&#xFA;dez) examinan los aspectos m&#xE1;s relevantes de la campa&#xF1;a y sus repercusiones en el electorado.n The campaign for the regional elections of 2010, which was developed with transfusions of an economic crisis that began to emerge strongly, was marked by three political facts. First, wear the tripartite government after a difficult coexistence of two terms. Second, the certainty of results that gave the winner CiU although without ensuring their majority. Finally, an extension to the unprecedented number of political parties present in the Catalan electoral scenario that made this campaign there was a clear division into positions and political and media discourse, as well as options vote of the electorate.nThis study deals with the analysis of the 2010 campaign from complementary perspectives and methodologies in the context of political communication. It is the fifth studio dedicated to the campaign after the previous corresponding Catalan elections of 1995, 1999, 2003 and 2006. Various teams of experts and analysts (F. Pallares, C. Pont, M. Mauri, M. Obradors, S. Cortinas, I. Di Bonito, D. Domingo, F. Guerrero, L. Gomez, J. Gifreu, T . Airi, T. Moya, F. Saez, E. Xicoy E. Pujadas, O. Perez, M. Oliva, J. Pericot A. Capdevila, T. Verge, R. Besalu S. Bermudez) examine aspects most important of the campaign and its impact on the electorate.n 2012-10-10 09:54:41 Paper 9788499841670 9788499841762 Life Cycle Assessment and Water Management-related Issues 9788499841632 https://www.documentauniversitaria.com/producte/life-cycle-assessment-and-water-management-related-issues/ 200 eng Comas Matas, Joaquim::Morera Carbonell, Sadurní B13::B13 L'Avaluaci&#xF3; del Cicle de Vida &#xE9;s una metodologia cient&#xED;fica per avaluar l'impacte ambiental d'un producte, sistema o servei al llarg del seu cicle de vida. Aquest proc&#xE9;s s'inicia amb l'extracci&#xF3; de mat&#xE8;ries primeres; prossegueix amb la fabricaci&#xF3;, la distribuci&#xF3; i les fases d'&#xFA;s, i acaba amb el tractament de residus o subproductes.nTota aquesta informaci&#xF3; ens permet evitar la transfer&#xE8;ncia de c&#xE0;rregues entre les fases del cicle de vida, regions geogr&#xE0;fiques o categories d'impacte ambiental. Per exemple, reduint la quantitat de material per a la fabricaci&#xF3; d'un producte (&#xE9;s a dir, una rentadora, un cotxe o una planta de tractament d'aig&#xFC;es residuals) mentre que no augmenta el consum d'energia durant l'&#xFA;s o consum.n La Evaluaci&#xF3;n del Ciclo de Vida es una metodolog&#xED;a cient&#xED;fica para evaluar el impacto ambiental de un producto, sistema o servicio a lo largo de su ciclo de vida. Este proceso se inicia con la extracci&#xF3;n de materias primas; prosigue con la fabricaci&#xF3;n, la distribuci&#xF3;n y las fases de uso, y termina con el tratamiento de residuos o subproductos. nToda esta informaci&#xF3;n nos permite evitar la transferencia de cargas entre las fases del ciclo de vida, regiones geogr&#xE1;ficas o categor&#xED;as de impacto ambiental. Por ejemplo, reduciendo la cantidad de material para la fabricaci&#xF3;n de un producto (es decir, una lavadora, un coche o una planta de tratamiento de aguas residuales) mientras que no aumenta el consumo de energ&#xED;a durante su uso o consumo.n Life Cycle Assessment is a scientific methodology to assess the environmental impact of a product, system or service along its life-cycle. This starts with the extraction of raw materials; follows with the manufacturing, distribution and use stages; and ends with the treatment of waste or byproducts. All this information allows us to avoid transfer of burdens between life cycle stages, geographical regions or environmental impact categories. For example, reducing the amount of material to manufacture a product (i.e. a washing machine, a car or a wastewater treatment plant) while not increasing energy consumption during its use or consumption.nIn September 2012, from the 3rd to the 7th, the Laboratory of Environmental and Chemical Engineering (LEQUIA) and the Institute of the Environment of the University of Girona organized the 12th International Summer School for the Environment (ISSE) focused on &#x201C;Life Cycle Assessment and Water issues&#x201D;. It was framed within the European project Ecotech-Sudoe (www.ecotechsudoe.eu). Following the Lisbon Strategy, the research project Ecotech-Sudoe aims to merge sustainability and competitiveness. Ecotechnologies are powerful tools to achieve this, while providing the same level of service but with lower environmental and social impacts. They are based on emerging and promising research areas, such as social and environmental LCA (Life Cycle Analysis), ecodesign, and industrial and territorial ecology. nn biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,geografia,historia,humanitats 2012-09-03 09:54:43 Paper 9788499841632 9788499841656 Museus i representaci&#xF3; / Museums and Representation 9788499841618 https://www.documentauniversitaria.com/producte/museus-i-representaci-museums-and-representation/ 56 cat,eng Fromm, Annette B. A01 Quan canvien les cares a les nostres comunitats, hi ha noves hist&#xF2;ries que cal capturar i documentar. D&#x2019;aquesta manera, objectes que representen nous membres de la comunitat s&#x2019;integren tamb&#xE9; a les col&#xB7;leccions del museu. Aquest nou patrimoni material &#xE9;s testimoni dels canvis produ&#xEF;ts en el context natural, social i cultural de la comunitat.n Cuando cambian los rostros en nuestras comunidades, hay nuevas historias que hay que capturar y documentar. De este modo, objetos que representan nuevos miembros de la comunidad se integran tambi&#xE9;n a las colecciones del museo. Este nuevo patrimonio material es testigo de los cambios producidos en el contexto natural, social y cultural de la comunidad.n As the faces of our communities change, new stories that need to be captured and documented emerge. Thus, the objects representing the new members in the community join the museum. This new material bears witness to the changes in the natural, social and cultural ambiance of the community.n esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2012-08-30 09:54:45 Paper 9788499841618 9788499841625 Metas en la promoci&#xF3;n de la salud 9788499841595 https://www.documentauniversitaria.com/producte/metas-en-la-promocin-de-la-salud/ 82 spa Aquest llibre presenta, per primera vegada en castell&#xE0;, el recull de declaracions m&#xE9;s recents i rellevants relacionades amb la promoci&#xF3; de la salut a nivell mundial, textos que s&#xF3;n peri&#xF2;dicament sotmesos a revisi&#xF3; per part dels experts mundials d&#x2019;aquest &#xE0;mbit. nEl recorregut documental que presentem s&#x2019;inicia amb la Carta d&#x2019;Otawa, text fundacional de l&#x2019;any 1986, i es clou amb la Carta de Bangkok de 2005, passant per les Recomanacions d&#x2019;Adelaide (1988), el Comunicat de Sundsvall (1991), la Declaraci&#xF3; de Jakarta (1997) i el Comunicat de M&#xE8;xic (2000). nn Este libro presenta, por primera vez en castellano, la recopilaci&#xF3;n de declaraciones m&#xE1;s recientes y relevantes relacionadas con la promoci&#xF3;n de la salud a nivel mundial, textos que son peri&#xF3;dicamente sometidos a revisi&#xF3;n por parte de los expertos mundiales de este &#xE1;mbito.nEl recorrido documental que presentamos se inicia con la Carta de Ottawa, texto fundacional del a&#xF1;o 1986, y se cierra con la Carta de Bangkok de 2005, pasando por las Recomendaciones de Adelaida (1988), el Comunicado de Sundsvall (1991), la Declaraci&#xF3;n de Yakarta (1997) y el Comunicado de M&#xE9;xico (2000). nn This book presents for the first time in Spanish, the collection of recent and relevant statements relating to the promotion of health globally, texts that are periodically subject to review by world experts in this field.n 2012-07-30 09:54:44 Paper 9788499841595 9788499841601 Gu&#xED;a para el fomento de puestos de trabajo saludables en los servicios de salud 9788499841571 https://www.documentauniversitaria.com/producte/gua-para-el-fomento-de-puestos-de-trabajo-saludables-en-los-servicios-de-salud/ 390 spa Aquesta guia, que tracta d'una manera concreta la promoci&#xF3; de llocs de treball saludables, constitueix un instrument pr&#xE0;ctic, innovador i necessari, que acompanyar&#xE0; els gestors d'establiments sanitaris i de serveis socials en les seves nombroses obligacions, no nom&#xE9;s envers la clientela, sin&#xF3; tamb&#xE9; envers els propis empleats. A aquests &#xFA;ltims els permetr&#xE0; operar en un ambient de treball propici per a l'exercici de la seva activitat en les millors condicions. nn Esta gu&#xED;a, que trata de un modo concreto la promoci&#xF3;n de puestos de trabajo saludables, constituye un instrumento pr&#xE1;ctico, innovador y necesario, que acompa&#xF1;ar&#xE1; a los gestores de establecimientos sanitarios y de servicios sociales en sus numerosas obligaciones, no s&#xF3;lo para con la clientela, sino tambi&#xE9;n para con los propios empleados. A estos &#xFA;ltimos les permitir&#xE1; operar en un ambiente de trabajo propicio para el ejercicio de su actividad en las mejores condiciones. nn This guide, which is a concrete way to promote healthy jobs, is a practical, innovative and necessary, to accompany the managers of health facilities and social services in their many obligations, not only with customers but also with the employees. The latter will allow them to operate in a work environment conducive to the exercise of its business in the best conditions.n&#xA0;n 2012-07-30 09:54:40 Paper 9788499841571 9788499841465 Culdesac Island [194/204/21] 9788499841526 https://www.documentauniversitaria.com/producte/culdesac-island-194-204-21/ 143 cat,spa,eng,fre Serra Navarro, David A01 nCuldesac Island &#xE9;s una illa situada en un lloc i en un temps, en un espai compartit i sovintejat per humans amb estranyes aparences.n Culdesac Island va apar&#xE8;ixer a les pantalles dels radars de la xarxa durant l&#x2019;interval de febrer de 2010 a febrer del 2011 i nom&#xE9;s va existir darrere la pr&#xF2;pia experi&#xE8;ncia.n Culdesac Island no &#xE9;s un somni ni un purgatori ni un deliri ni un estadi metaf&#xED;sic ni una construcci&#xF3; irreal.n Culdesac Island &#xE9;s d&#x2019;aquest m&#xF3;n, per&#xF2; tamb&#xE9; forma part dels mons virtuals. n Culdesac Island mai descansar&#xE0; en pau perqu&#xE8; sempre ha estat i estar&#xE0; entre nosaltres, els homes que mai serem blaus del tot.&#xA0;n nCuldesac Island es una isla situada en un lugar y un tiempo, en un espacio compartido y frecuentado por humanos den extra&#xF1;a apariencia. n Culdesac Island apareci&#xF3; en las pantallas de los radares de la red durante el intervalo de febrero de 2010 a febrero de 2011, y s&#xF3;lo existi&#xF3; tras la propia experiencia. n Culdesac Island no es un sue&#xF1;o, ni un purgatorio, ni un delirio, ni un estadio metaf&#xED;sico, ni una construcci&#xF3;n irreal. n Culdesac Island es de este mundo, pero tambi&#xE9;n forma parte de los mundos virtuales.n Culdesac Island nunca descansar&#xE1; en paz, porque siempre ha estado y estar&#xE1; entre nosotros, los hombres que nunca seremos del todo azules.&#xA0;n Culdesac Island is located in a particular time and space, in a space shared and visited by humans with strange look. n Culdesac Island appeared in the radar screens of the net from February 2010 to February 2011, and it only existed as experience itself. n Culdesac Island isn&#x2019;t a dream, nor a purgatory, nor a delirium, nor a metaphysical state, nor an unreal construction.n Culdesac belongs to this world, but it also belongs to virtual worlds.n Culdesac Island will never rest in peace, because it has always been, and will be, among us, the people who will never be completely blue.n esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2012-06-28 09:54:34 PDF 9788499841526 La patrimonialitzacio de la cultura marítima 9788499841755 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-patrimonialitzacio-de-la-cultura-martima/ 212 cat,spa,glg,ita,fre Alegret Tejero, Joan Lluís::Carbonell Camós, Eliseu B13::B13 Els textos recollits en aquest volum ofereixen una visió general sobre els processos de patrimonialització de les formes culturals vinculades al mar. Més enllà de l’estat del patrimoni marítim en sí, el llibre s’interessa per la manera en que s’està construint aquest patrimoni i com s’utilitza en l’actualitat. Els autors plantegen les seves propostes teòriques a partir de casos etnogràfics i històrics situats a Catalunya, País Basc, Galícia, Andalusia, així com el Yucatán a Mèxic i la Bretanya a França. Les múltiples mirades sobre els processos actuals de patrimonialització de la cultura marítima que conté aquest volum pretenen encetar un camí de col·laboració entre la teoria i la pràctica del patrimoni marítim. nn Los textos recogidos en este volumen ofrecen una visi&#xF3;n general sobre los procesos de patrimonializaci&#xF3;n de las formas culturales vinculadas al mar. M&#xE1;s all&#xE1; del estado del patrimonio mar&#xED;timo en s&#xED;, el libro se interesa por la manera en que se est&#xE1; construyendo este patrimonio y como se utiliza en la actualidad. Los autores plantean sus propuestas te&#xF3;ricas a partir de casos etnogr&#xE1;ficos e hist&#xF3;ricos situados en Catalu&#xF1;a, Pa&#xED;s Vasco, Galicia, Andaluc&#xED;a, as&#xED; como el Yucat&#xE1;n en M&#xE9;xico y la Breta&#xF1;a en Francia. Las m&#xFA;ltiples miradas sobre los procesos actuales de patrimonializaci&#xF3;n de la cultura mar&#xED;tima que contiene este volumen pretenden iniciar un camino de colaboraci&#xF3;n entre la teor&#xED;a y la pr&#xE1;ctica del patrimonio mar&#xED;timo.nnn The texts in this book examine the processes that are currently transforming maritime features into cultural heritage. More than the state of maritime culture per se, the book focuses on the way in which this heritage is being constructed and used today. The authors set out their respective approaches, based on ethnographic and historical case studies from all over the Iberian Peninsula (Catalonia, Galicia, Andalusia, and the Basque Country), and from Yucatan (Mexico) and Brittany (France). The aim of presenting these different outlooks on maritime culture as heritage is to help bring together the theory and the practice of maritime heritage.nn biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra,esport-i-oci,esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida,geografia,historia,humanitats,medi-ambient,planificacio 2012-06-25 09:54:42 Paper 9788499841755 9788499841830 Manual de enfermer&#xED;a intensiva 9788499841489 https://www.documentauniversitaria.com/producte/manual-de-enfermera-intensiva/ 534 spa Fuentes Pumarola, Concepció::Bonet Saris, Alfons::Sirvent, Josep-Maria::Brugada Motjé, Neus B23::B23::B23::B23 nAquest manual no nom&#xE9;s ha de servir com a guia per a l&#x2019;execuci&#xF3; dels procediments que es duran a terme amb m&#xE9;s freq&#xFC;&#xE8;ncia en aquestes unitats, ja que inclou altres aspectes importants i inherents en les cures del malalt cr&#xED;tic, com ara l&#x2019;&#xE8;tica i l&#x2019;atenci&#xF3; als familiars, i tamb&#xE9; dedica un cap&#xED;tol a la metodologia de la investigaci&#xF3;, ja que no hi ha dubte de la import&#xE0;ncia de la infermeria basada en l&#x2019;evid&#xE8;ncia en les cures del pacient cr&#xED;tic. L&#x2019;actuaci&#xF3; d&#x2019;infermeria s&#x2019;ha de guiar per protocols i guies fruit de la investigaci&#xF3; en aquest &#xE0;mbit. Un altre aspecte important que no s&#x2019;ha deixat al tinter &#xE9;s la secci&#xF3; de gesti&#xF3; i control de qualitat en les cures del malalt cr&#xED;tic, ja que la qualitat i la seguretat lligades a l&#x2019;efic&#xE0;cia i l&#x2019;efici&#xE8;ncia s&#xF3;n aspectes clau per a l&#x2019;&#xE8;xit de les cures integrals dirigides a aquest tipus de pacients.n Es tracta d&#x2019;un manual amb 16 seccions i un total de 44 cap&#xED;tols elaborats per infermeres, metges intensivistes i d&#x2019;altres especialitats, i altres professionals el treball en equip dels quals deixa patent la import&#xE0;ncia de la interdisciplinarietat en l&#x2019;atenci&#xF3; del pacient en estat cr&#xED;tic.n Aix&#xED; doncs, aquest manual ha de ser l&#x2019;instrument de consulta de professionals d&#x2019;infermeria interessats en la millora de la pr&#xE0;ctica di&#xE0;ria i en la qualitat de les cures integrals en el pacient en estat cr&#xED;tic.&#xA0;n&#xA0;n Este manual no s&#xF3;lo debe servir como gu&#xED;a para la ejecuci&#xF3;n de los procedimientos que se llevar&#xE1;n a cabo con m&#xE1;s frecuencia en estas unidades, ya que incluye otros aspectos importantes e inherentes en los cuidados del enfermo cr&#xED;tico, como la &#xE9;tica y la atenci&#xF3;n a los familiares, y tambi&#xE9;n dedica un cap&#xED;tulo a la metodolog&#xED;a de la investigaci&#xF3;n, ya que no hay duda de la importancia de la enfermer&#xED;a basada en la evidencia en los cuidados del paciente cr&#xED;tico. La actuaci&#xF3;n de enfermer&#xED;a debe guiarse por protocolos y gu&#xED;as fruto de la investigaci&#xF3;n en este &#xE1;mbito. Otro aspecto importante que no se ha dejado en el tintero es la secci&#xF3;n de gesti&#xF3;n y control de calidad en los cuidados del enfermo cr&#xED;tico, ya que la calidad y la seguridad ligadas a la eficacia y la eficiencia son aspectos clave para el &#xE9;xito de los cuidados integrales dirigidas a este tipo de pacientes. n This manual should serve not only as a guide for the implementation of procedures to be carried out more frequently in these units, as it includes other important and inherent in the critical patient care, such as ethics and attention to family , and also devotes a chapter to the research methodology, as there is no doubting the importance of evidence-based nursing in the care of critically ill patients. The nursing action should be guided by protocols and guidelines resulting from research in this field. Another important aspect that has not been kept in the ink is the section of management and quality control in the critical patient care because the quality and safety related to the effectiveness and efficiency are key to the success of care comprehensive targeting these patients.&#xA0;n 2012-06-15 09:54:44 Paper 9788499841489 9788499840802 Movimientos ind&#xED;genas y territorialidad en Am&#xE9;rica Latina 9788499841250 https://www.documentauniversitaria.com/producte/movimientos-indgenas-y-territorialidad-en-amrica-latina/ 146 spa Aparicio Wilhelmi, Marco::Martínez de Bringas, Asier::Sala i Vila, Núria B13::B13::B13 Els moviments ind&#xED;genes recents han centrat les seves reivindicacions en la defensa de la territorialitat i d'uns drets &#xE8;tnics dins d'uns estats que no sempre han estat proclius a recon&#xE8;ixer el pluralisme dels seus ciutadans. Comprendre aquesta realitat exigeix &#x200B;&#x200B;una mirada pluridisciplin&#xE0;ria, de manera que aquest volum combina la voluntat de pensar hist&#xF2;ricament amb la reflexi&#xF3; sobre les din&#xE0;miques d'aquest, el dret constitucional i l'antropologia. nn Los movimientos ind&#xED;genas recientes han centrado sus reivindicaciones en la defensa de la territorialidad y de unos derechos &#xE9;tnicos dentro de unos estados que no siempre han sido proclives a reconocer el pluralismo de sus ciudadanos. Comprender tal realidad exige una mirada pluridisciplinaria, por lo que este volumen combina la voluntad de pensar hist&#xF3;ricamente con la reflexi&#xF3;n sobre las din&#xE1;micas del presente, el derecho constitucional y la antropolog&#xED;a. nn Recent indigenous movements have focused their demands on the defense of the territorial and ethnic rights in a few states that have not always been inclined to recognize the pluralism of its citizens. Understanding this reality requires a multidisciplinary look, so this volume combines the willingness to think historically with reflection on the dynamics of this, constitutional law and anthropology.n biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,geografia,historia,humanitats 2012-05-30 09:54:44 Paper 9788499841250 9788499841694 Lejos y cerca 9788499841700 https://www.documentauniversitaria.com/producte/lejos-y-cerca/ spa González Martínez, Eva Evangelina::Sala i Vila, Núria B13::B13 La reflexi&#xF3; multidisciplin&#xE0;ria &#xE9;s priorit&#xE0;ria en tota an&#xE0;lisi del fenomen migratori. En el llibre es reuneixen una s&#xE8;rie d'aportacions que dimanen de metodologies hist&#xF2;riques, antropol&#xF2;giques i sociol&#xF2;giques. Assumint l'an&#xE0;lisi des de la llarga durada, es focalitza l'an&#xE0;lisi en la realitat m&#xE9;s recent. Els temes abordats s&#xF3;n diversos: commemoracions, xarxes professionals, associacionisme &#xE8;tnic, exili, relats i retorns.n La reflexi&#xF3;n multidisciplinar&#xED;a es prioritaria en todo an&#xE1;lisis del fen&#xF3;meno migratorio. En el libro se re&#xFA;nen una serie de aportaciones que dimanan de metodolog&#xED;as hist&#xF3;ricas, antropol&#xF3;gicas y sociol&#xF3;gicas. Asumiendo el an&#xE1;lisis desde la larga duraci&#xF3;n, se focaliza el an&#xE1;lisis en la realidad m&#xE1;s reciente. Los temas abordados son diversos: conmemoraciones, redes profesionales, asociacionismo &#xE9;tnico, exilio, relatos y&#xA0; retornos.n Multidisciplinary reflection is paramount in any analysis of migration. The book meets a series of contributions arising from methodologies historical, anthropological and sociological. Assuming the analysis from the long term, the analysis focuses on the most recent reality. The themes are diverse celebrations, professional networks, associations ethnic, exile, reports and returns.n biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,geografia,historia,humanitats 2012-05-30 09:54:43 EPUB 9788499841700 9788499841700 El aprendizaje basado en problemas en los estudios de enfermer&#xED;a 9788499841441 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-aprendizaje-basado-en-problemas-en-los-estudios-de-enfermera/ 168 spa Ballester Ferrando, David::Fuentes Pumarola, Concepció B23::B23 L&#x2019;aprenentatge basat en problemes no &#xE9;s una metodologia nova, de fet recull un discurs filos&#xF2;fic antic, que amb les classes magistrals es pot haver perdut, en bona part, per l&#x2019;exclusiva rellev&#xE0;ncia que s&#x2019;ha donat als continguts, que ara els estudiants poden aconseguir amb facilitat des de qualsevol lloc gr&#xE0;cies a les tecnologies de la informaci&#xF3; i comunicaci&#xF3;, a trav&#xE9;s de port&#xE0;tils, IPads, llibres electr&#xF2;nics o fins i tot tel&#xE8;fons m&#xF2;bils. L&#x2019;ABP recull uns principis sobre els quals es fonamenta un aprenentatge amb les caracter&#xED;stiques seg&#xFC;ents: reflexiu, cr&#xED;tic i aut&#xF2;nom, i on es torna el protagonisme a l&#x2019;estudiant. Aix&#xF2; no obstant, &#xE9;s en el professor expert i en el tutor en els quals recau la import&#xE0;ncia d&#x2019;una bona tutoritzaci&#xF3; i guia perqu&#xE8; l&#x2019;estudiant aconsegueixi uns bons resultats d&#x2019;aprenentatge. n El aprendizaje basado en problemas no es una metodolog&#xED;a nueva, de hecho recoge un discurso filos&#xF3;fico antiguo, que con las clases magistrales se puede haber perdido, en buena parte, por la exclusiva relevancia que se ha dado a los contenidos, que ahora los estudiantes pueden conseguir con facilidad desde cualquier lugar gracias a las tecnolog&#xED;as de la informaci&#xF3;n y comunicaci&#xF3;n, a trav&#xE9;s de port&#xE1;tiles, IPad, libros electr&#xF3;nicos o incluso tel&#xE9;fonos m&#xF3;viles. El ABP recoge unos principios sobre los que se fundamenta un aprendizaje con las siguientes caracter&#xED;sticas: reflexivo, cr&#xED;tico y aut&#xF3;nomo, y donde se devuelve el protagonismo al estudiante. No obstante, es en el profesor experto y en el tutor en los que recae la importancia de una buena tutorizaci&#xF3;n y gu&#xED;a para que el estudiante consiga unos buenos resultados de aprendizaje. n Problem-based learning is a new methodology, in fact reflects an ancient philosophical discourse, that the lectures may have been lost in large part by the unique importance that is given to content, students can now easily get from anywhere thanks to information technology and communication, through laptops, IPAD, ebooks or even mobile phones. PBL includes principles on which it is based learning with the following characteristics: reflexive, critical and autonomous, and where again the leader of the student. However, the expert teacher and tutor in which lies the importance of good mentoring and guidance for students to get good learning outcomes. n 2012-05-30 09:54:36 Paper 9788499841441 9788499841649 Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d’obligacions al Codi Civil de Catalunya 9788499841410 https://www.documentauniversitaria.com/producte/contractes-responsabilitat-extracontractual-i-altres-fonts-dobligacions-al-codi-civil-de-catalunya/ 556 cat,spa Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona:: B13::A01 A les Setzenes Jornades de Dret català a Tossa (2010) s’hi va debatre quin podria ser el desplegament del futur Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya donant veu als diferents sectors professionals implicats en aquest nova etapa de la codificació del Dret civil català: des del notariat i el registre de la propietat, fins al sector assegurador, passant per organitzacions de consumidors i advocacia. A més, el llibre inclou treballs on s’examinen, amb la profunditat i el rigor que caracteritzen a les ponències a les Jornades de Tossa, els elements essencials de la regulació de la compra-venda, els aspectes d’aquesta que tenen més rellevància a la pràctica, i el que haurien de contenir les futures regulacions del contracte de serveis, de la responsabilitat extracontractual o de les altres fonts d’obligacions, com ara l’enriquiment injustificat o la gestió d’afers aliens. <b>Paraules clau</b>: Dret de contractes; Dret d’obligacions; Compra-venda; Compra-venda immobiliària; Compra-venda de béns de consum; Contracte de serveis; Responsabilitat extracontractual; Enriquiment injustificat; Gestió d’afers aliens; Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes Materiales de las XVI Jornadas de Derecho Catal&#xE1;n en Tossa, celebradas en Tossa de Mar, el 23 y 24 de septiembre de 2010, organizadas por el &#xC1;rea de Derecho Civil de la Universidad de Girona, en colaboraci&#xF3;n con el Ayuntamiento de Tossa de Mar y la colaboraci&#xF3;n de: nnGeneralitat de Catalunya. Departament de Just&#xED;ciaUniversitat de GironaAcad&#xE8;mia de Jurisprud&#xE8;ncia i Legislaci&#xF3; de CatalunyaDeganat auton&#xF2;mic dels Registradors de la Propietat i Mercantils de CatalunyaCol.legi de Notaris de CatalunyaFacultat de Dret UB (Deganat)Facultat de Dret UdG (Deganat)Col&#xB7;legi d'Advocats de BarcelonaCol.legi d'Advocats de GironaCol.legi d'Advocats de Terrassan Materials of the Catalan Law Symposium XVI in Tossa, held in Tossa de Mar, 23 and 24 September 2010, organized by the Department of Civil Law at the University of Girona, in collaboration with the town of Tossa de Mar and the collaboration of:n&#xA0;nGeneralitat de Catalunya. Departament de Just&#xED;ciaUniversitat de GironaAcad&#xE8;mia de Jurisprud&#xE8;ncia i Legislaci&#xF3; de CatalunyaDeganat auton&#xF2;mic dels Registradors de la Propietat i Mercantils de CatalunyaCol.legi de Notaris de CatalunyaFacultat de Dret UB (Deganat)Facultat de Dret UdG (Deganat)Col&#xB7;legi d'Advocats de BarcelonaCol.legi d'Advocats de GironaCol.legi d'Advocats de Terrassa 2012-05-20 09:54:34 Paper 9788499841410 9788499840789 El plaer de la ciutat - Taking pleasure in our cities 9788499841403 https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-plaer-de-la-ciutat-taking-pleasure-in-our-cities/ 144 cat,eng Monteys Roig, Xavier A01 La ciutat no &#xE9;s la individualitat. En la ciutat predomina all&#xF2; relacional, veiem les coses, els edificis, si, per&#xF2; els veiem alhora, uns en relaci&#xF3; als altres, al costat o al davant. Edificis notables i edificis banals, per&#xF2; que junts formen conjunts magn&#xED;fics. Aquesta &#xE9;s la millor paradoxa de la ciutat. La ciutat es converteix en el contrast, en l&#x2019;element contra el que jutgem, en el gran escenari de l&#x2019;activitat, entre altres motius, perqu&#xE8; la ciutat &#xE9;s el predomini de l&#x2019;&#xFA;s de les coses. La sola visi&#xF3; d&#x2019;una ciutat buida resulta, passats uns moments, si perdura, una idea i un lloc terror&#xED;fic.n&#xA0;n La ciudad no es la individualidad. En la ciudad predomina lo relacional, vemos las cosas, los edificios, s&#xED;, pero los vemos al mismo tiempo, unos en relaci&#xF3;n a los otros, al lado o delante. Edificios notables y edificios banales, pero que juntos forman conjuntos magn&#xED;ficos. Esta es la mejor paradoja de la ciudad. La ciudad se convierte en el contraste, en el elemento contra el que juzgamos, en el gran escenario de la actividad, entre otros motivos, porque la ciudad es el predominio del uso de las cosas. La sola visi&#xF3;n de una ciudad vac&#xED;a resulta, pasados &#x200B;&#x200B;unos momentos, si perdura, una idea y un lugar terror&#xED;fico. nn The city is not about individuality. In the city it is the relational that predominates; of course we see things and we see buildings, but we see them all at the same time, in relationship with, next to or in front of one another. They may be outstanding or very ordinary buildings, but together they make up a magnificent whole. This is the greatest paradox of city life. The city soon becomes a question of contrast, and the feature against the background of which we form our judgements, like a great stage for human activity, since, amongst other reasons, in the city it is the use to which things are put that predominates. The very thought of an empty city becomes, if it lasts more than a few moments, a terrifying concept and place. nn esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2012-05-15 09:54:37 Paper 9788499841403 9788499840772 Les defenses de l'"oppidum" de *Kerunta Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis, 4 9788499841373 https://www.documentauniversitaria.com/producte/les-defenses-de-loppidum-de-kerunta/ 236 cat Burch i Rius, Josep::Nolla i Brufau, Josep Maria::Sagrera Aradilla, Jordi B13::B13::B13 El volum que ara presentem se centra principalment en l’anàlisi de les muralles que successivament van protegir la comunitat des del voltant del 500 aC fins que, al segle VIII de l’era, el vell castellum va esdevenir fractum. Aquest és el tema principal però també s’aprofita per estudiar l’evolució urbanística del sector nord-occidental del jaciment —l’anomenada zona 2—, que permet observar els canvis de l’estructura urbana des de mitjan segle VI aC fins al moment actual. nAquest estudi se centra especialment en l’època ibèrica (antiga, plena i tardana) però contempla l’evolució posterior a través d’una ocupació puntual de la segona meitat del segle I aC i de la construcció, a mitjan segle IV, de la fortalesa baiximperial que va ser mantinguda i reformada pels visigots vers el 500, fins que, després de la conquesta pels àrabs d’aquest territori, va ser abandonada. nUna llarga història que fa de Sant Julià de Ramis, almenys del seu nucli central, de la seva muntanya, un dels poquíssims municipis dels quals en coneixem, amb notable detall, la seva evolució sense forats negres. nLa col·laboració iniciada fa setze anys continua donant fruits saborosos. Felicitem-nos-en.n nEl volumen que ahora presentamos se centra principalmente en el análisis de las murallas que sucesivamente protegieron a la comunidad desde, aproximadamente, el 500 aC hasta que, en el siglo VIII de nuestra era, el viejo castellum se convirtió fractum. Aunque éste es el tema principal, también se aprovecha la ocasión para presentar el estudio sobre la evolución urbanística del sector noroccidental del yacimiento -la llamada zona 2 -, que permite observar los cambios de la estructura urbana desde mediados del siglo VI aC hasta el momento actual.n Este estudio se centra especialmente en la época ibérica (antigua, plena y tardía) pero contempla la evolución posterior a través de una ocupación puntual de la segunda mitad del siglo I aC y de la construcción, a mediados del siglo IV, de la fortaleza imperial que fue mantenida y reformada por los visigodos hacia el 500, hasta que, tras la conquista por los árabes, fue abandonada.n Una larga historia que hace de Sant Julià de Ramis, al menos de su núcleo central, de su montaña, uno de los poquísimos municipios de los que conocemos, con notable detalle, su evolución continuada.n La colaboración iniciada hace dieciséis años sigue dando frutos sabrosos. Felicitémonos por ello. nn n The book focuses mainly on the analysis on the walls that protected the community from about 500 BC until, in the eighth century AD, became the old castellum fractum. Although this is the main theme, also takes the opportunity to present the study on the urban development of the northwestern sector of the field-the so-called zone 2 -, which allows to observe the changes of the urban structure since the mid-sixth century BC to the time today.nThis study focuses especially on the Iberian period (ancient, middle and late) but considers the future development through an employment point of the second half of the first century BC and construction in the mid-fourth century of the imperial fortress that was maintained and amended by the Visigoths around 500, until, after the conquest by the Arabs, was abandoned.nA long history that makes Sant Julia de Ramis, at least its core, its mountains, one of the few municipalities that we know, with remarkable detail, its continuing evolution. nn arqueologia,arqueologia-per-periode-regio,humanitats 2012-05-05 07:39:14 Paper 9788499841373 9788499840819 La promoci&#xF3;n de la salud, 25 a&#xF1;os despu&#xE9;s - Promotion health, 25 years after 9788499841458 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-promocin-de-la-salud-25-aos-despus-promotion-health-25-years-after/ spa,eng Juvinyà i Canal, Dolors::Arroyo, Hiram B13::B13 Aquesta&#xA0; publicaci&#xF3; presenta una proposta antol&#xF2;gica sobre el desenvolupament i els aven&#xE7;os en l&#x2019;&#xE0;mbit de la promoci&#xF3; de la salut en els vint-i-cinc anys d'implantaci&#xF3; d'aquesta estrat&#xE8;gia salubrista institucional a nivell global. nEl contingut del llibre inclou les perspectives, els enfocaments i les cr&#xED;tiques al moviment de promoci&#xF3; de la salut en tres temps: passat, present i les propostes existents en relaci&#xF3; als reptes de futur.nEn la llibre ha participat reconeguts experts i figures de la tasca global de la promoci&#xF3; de la salut en representaci&#xF3; del sector governamental, del sector acad&#xE8;mic i, finalment, de les organitzacions de salut internacional i comunit&#xE0;ria. nn Esta publicaci&#xF3;n presenta una propuesta antol&#xF3;gica sobre el desarrollo y los avances en el &#xE1;mbito de la promoci&#xF3;n de la salud en los veinte y cinco a&#xF1;os de implantaci&#xF3;n de esta estrategia salubrista institucional a nivel global.nEl contenido del libro incluye las perspectivas, los enfoques y las cr&#xED;ticas al movimiento de promoci&#xF3;n de la salud en tres tiempos: pasado, presente y las propuestas existentes en relaci&#xF3;n a los retos de futuro.nEn la libro ha participado reconocidos expertos y figuras de la tarea global de la promoci&#xF3;n de la salud en representaci&#xF3;n del sector gubernamental, del sector acad&#xE9;mico y, finalmente, de las organizaciones de salud internacional y comunitaria. nn This publication presents a retrospective proposal for the development and progress in the field of health promotion in the twenty-five years of implementation of this institucional strategy in globally institutions.nThe content of the book includes the perspectives and approaches to the criticisms of health promotion movement in three times: past, present and existing proposals in relation to future challenges.In the book renowned experts participated and figures of the global task of health promotion representing government sector, academic sector and, finally, health organizations and international community. n 2012-04-30 09:54:42 EPUB 9788499841458 9788499841458 Quality management and beyond: the current situation and future perspectives 9788499841427 https://www.documentauniversitaria.com/producte/quality-management-and-beyond-the-current-situation-and-future-perspectives/ 154 eng Bernardo Vilamitjana, Mercè B13 La difusió del moviment de qualitat ha estat un èxit sense precedents en termes del nombre de normes de gestió. Per complementar aquests sistemes de gestió de qualitat, s'han introduït altres pràctiques comercials relacionades, com ara sistemes de gestió específics en els àmbits del medi ambient, riscos professionals, salut i seguretat i responsabilitat social. nLes tendències recents segurament continuaran en un futur pròxim en la implementació de sistemes de gestió sectorial i en la introducció de sistemes integrats de gestió com a mitjà per fomentar la innovació, i per tant de guanyar en avantatge competitiu. El futur a llarg termini dels paradigmes de qualitat segueix sent incert, però l'impacte que han tingut en les organitzacions empresarials i la seva contribució en la millora de la seva competitivitat són indiscutibles, tant per al món acadèmic i professionals de negocis. n La difusión del movimiento de calidad ha sido un éxito sin precedentes en términos del número de normas de gestión. Para complementar estos sistemas de gestión de calidad, se han introducido otras prácticas comerciales relacionadas, tales como sistemas de gestión específicos en los ámbitos del medio ambiente, riesgos profesionales, salud y seguridad y responsabilidad social.nLas tendencias recientes seguramente continuarán en un futuro próximo en la implementación de sistemas de gestión sectorial y en la introducción de sistemas integrados de gestión como medio para fomentar la innovación, y por tanto de ganar en ventaja competitiva. El futuro a largo plazo de los paradigmas de calidad sigue siendo incierto, pero el impacto que han tenido en las organizaciones empresariales y su contribución en la mejora de su competitividad son indiscutibles, tanto para el mundo académico y profesionales de negocios. nn The dissemination of the quality movement has been an unprecedented success in terms of the number of both management standards and total quality management models that have been implemented worldwide. nTo complement these quality management systems, other related business practices have also been introduced, such as, for example, specific management systems in the fields of the environment, occupational hazards, health & safety and social responsibility. Recent trends that seem certain to continue in the near future point toward the implementation of more sectorally-focused management systems and the introduction of integrated management systems as a means of encouraging innovation, and thus of gaining in competitive advantage. nThe long-term future of quality paradigms remains uncertain, but the impact they have had on business organizations and their contribution to improving their competitiveness are beyond dispute for both academia and business practitioners alike. nn economia-finances-empresa-i-gestio,empresa-i-gestio,garantia-de-qualitat-i-gestio-de-qualitat-total,gestio-darees-especifiques,gestio-de-la-produccio-i-control-de-qualitat,gestio-i-tecniques-de-gestio 2012-04-30 07:39:15 Paper 9788499841427 9788499840796 Multiculturalismo y reconocimiento &#xE9;tnico 9788499841366 https://www.documentauniversitaria.com/producte/multiculturalismo-y-reconocimiento-tnico/ 104 spa Berman Arévalo, Eloisa B13 Com a complement educatiu a les confer&#xE8;ncies i amb l'&#xE0;nim d'enfortir la participaci&#xF3; en els debats, alguns investigadors del Laboratorio Iberoamericano de Investigaci&#xF3;n e Innovaci&#xF3;n en Cultura y Desarrollo van elaborar una s&#xE8;rie d'articles curts al voltant dels principals conceptes relacionats amb el multiculturalisme i el reconeixement de la diversitat &#xE8;tnica. En aquests articles, es proveeixen algunes definicions i traject&#xF2;ries te&#xF2;riques en refer&#xE8;ncia a cada concepte, aix&#xED; com els principals debats al voltant dels quals es desenvolupa la seva adopci&#xF3; contempor&#xE0;nia. Els textos es van plantejar com a material formatiu per als assistents al cicle, i estan dirigits a aconseguir una major comprensi&#xF3; de discussions acad&#xE8;miques que sovint no aconsegueixen l'&#xE8;xit a nivell de ciutadana.nAquest llibre presenta cinc articles conceptuals, seguits de la relatoria de les quatre sessions de debats.n Como complemento educativo a las conferencias y con el &#xE1;nimo de fortalecer la participaci&#xF3;n en los debates, algunos investigadores del Laboratorio Iberoamericano de Investigaci&#xF3;n e Innovaci&#xF3;n en Cultura y Desarrollo elaboraron una serie de art&#xED;culos cortos en torno a los principales conceptos relacionados con el multiculturalismo y el reconocimiento de la diversidad &#xE9;tnica. En estos art&#xED;culos, se proveen algunas definiciones y trayectorias te&#xF3;ricas frente a cada concepto, as&#xED; como los principales debates en torno a los cuales gira su adopci&#xF3;n contempor&#xE1;nea. Los textos se plantearon como material formativo para los asistentes al ciclo, y est&#xE1;n dirigidos a lograr una mayor comprensi&#xF3;n de discusiones acad&#xE9;micas que con frecuencia no logran la apropiaci&#xF3;n ciudadana.nEl presente libro presenta cinco art&#xED;culos conceptuales, seguidos de la relator&#xED;a de las cuatro sesiones de debates. nn Complementing the educational conference with the aim of strengthening the participation in the discussions, some researchers from Laboratorio Iberoamericano de Investigaci&#xF3;n e Innovaci&#xF3;n en Cultura y Desarrollo produced a series of short articles about the main concepts related to multiculturalism and the recognition ethnical diversity. In these articles, we provide some definitions and theoretical trajectories in front of each concept and the main debates around which revolves contemporary adoption. The texts were raised as educational materials for attendees of the cycle, and are aimed at achieving greater understanding of academic discussions often fail to civil appropriation.nThis book presents five conceptual articles, followed by the Rapporteur of the four discussion sessions.n 2012-03-30 09:54:44 Paper 9788499841366 9788499840727 Teaching projects in product design 9788499841380 https://www.documentauniversitaria.com/producte/teaching-projects-in-product-design/ 288 eng Julián Pérez, Fernando::Espinach Orús, Xavier::Verdaguer Pujadas, Narcís::Tresserras Picas, Josep A01::A01::A01::A01 El disseny d'un nou producte implica un proc&#xE9;s de recerca d'idees i solucions que han de ser acompanyats per un conjunt de m&#xFA;ltiples habilitats i coneixements disciplinaris. Depenent de la complexitat del producte, pot donar-se fins i tot que necessiti la creaci&#xF3; d'equips de treball molt heterogenis. El treball del dissenyador industrial en aquests casos consisteix en la definici&#xF3; del coneixement necessari per resoldre amb &#xE8;xit el projecte de disseny. Els dissenyadors industrials, per la seva formaci&#xF3;, s&#xF3;n capa&#xE7;os de comprendre el disseny del projecte en conjunt, i transmetre la de la resta dels membres de l'equip de treball dels requisits espec&#xED;fics de l'obra, actuant sovint com una interf&#xED;cie de comunicaci&#xF3; entre professionals d'&#xE0;mbits molt diversos. nn El dise&#xF1;o de un nuevo producto implica un proceso de b&#xFA;squeda de ideas y soluciones que deben ser acompa&#xF1;ados por un conjunto de m&#xFA;ltiples habilidades y conocimientos disciplinarios. Dependiendo de la complejidad del producto, puede darse incluso que necesite la creaci&#xF3;n de equipos de trabajo muy heterog&#xE9;neos. El trabajo del dise&#xF1;ador industrial en estos casos consiste en la definici&#xF3;n del conocimiento necesario para resolver con &#xE9;xito el proyecto de dise&#xF1;o. Los dise&#xF1;adores industriales, debido a su formaci&#xF3;n, son capaces de comprender el dise&#xF1;o del proyecto en su conjunto, y transmitir la del resto de los miembros del equipo de trabajo de los requisitos espec&#xED;ficos de la obra, actuando a menudo como una interfaz de comunicaci&#xF3;n entre profesionales de &#xE1;mbitos muy diversos.n&#xA0;n Designing a new product involves a process of searching for ideas and solutions that must be accompanied by a set of multi-disciplinary skills and knowledge. Depending on the complexity of the product, it might even need the creation of very heterogeneous work teams. The work of the industrial designer in these cases involves the definition of the tree of knowledge necessary to successfully resolve the design project. Industrial designers, due to their training, are capable of grasping the design project as a whole, and transmitting the to the rest of the work team members the specific requirements of the work, often acting as a communication interface between professionals from very diverse spheres.n 2012-03-20 09:54:47 Paper 9788499841380 9788499840734 La improvisaci&#xF3; 9788499841298 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-improvisaci/ 136 cat Ginesi, Gianni A01 La improvisaci&#xF3; en la m&#xFA;sica es manifesta en una multiplicitat de situacions i modalitats. &#xC9;s una pr&#xE0;ctica for&#xE7;a viva en l&#x2019;actualitat i amb unes profundes arrels hist&#xF2;riques que li permeten assumir significats socials i valors art&#xED;stics molt diferents. Aquest llibre &#xE9;s una introducci&#xF3; a la creaci&#xF3; extempor&#xE0;nia a partir de sis situacions exemplars: els cants improvisats, les llibertats d&#x2019;orgue, el virtuosisme dels int&#xE8;rprets, el jazz, la improvisaci&#xF3; total i l&#x2019;educaci&#xF3; musical. L&#x2019;autor presenta com s&#x2019;ent&#xE9;n la improvisaci&#xF3; en aquests &#xE0;mbits i algunes de les interpretacions que s&#x2019;hi han associat per comprendre m&#xE9;s en profunditat les actituds i els valors que s&#x2019;hi manifesten. Una comprensi&#xF3; necess&#xE0;ria per apropar-nos a una pr&#xE0;ctica social perfectament integrada en les m&#xFA;siques del nostre entorn, tant actual com del passat. nn La improvisaci&#xF3;n en la m&#xFA;sica se manifiesta en una multiplicidad de situaciones y modalidades. Es una pr&#xE1;ctica bastante viva en la actualidad y con unas profundas ra&#xED;ces hist&#xF3;ricas que le permiten asumir significados sociales y valores art&#xED;sticos muy diferentes. Este libro es una introducci&#xF3;n a la creaci&#xF3;n extempor&#xE1;nea a partir de seis situaciones ejemplares: los cantos improvisados&#x200B;&#x200B;, las libertades de &#xF3;rgano, el virtuosismo de los int&#xE9;rpretes, el jazz, la improvisaci&#xF3;n total y la educaci&#xF3;n musical. El autor presenta c&#xF3;mo se entiende la improvisaci&#xF3;n en estos &#xE1;mbitos y algunas de las interpretaciones que se han asociado para comprender m&#xE1;s en profundidad las actitudes y los valores que se manifiestan. Una comprensi&#xF3;n necesaria para acercarnos a una pr&#xE1;ctica social perfectamente integrada en las m&#xFA;sicas de nuestro entorno, tanto actual como del pasado. nn Improvisation in music is manifested in a variety of situations and conditions. It is a practice very much alive today and with deep historical roots that allow you to take on social meanings and artistic values &#x200B;&#x200B;very different. This book is an introduction to creating extemporaneous situations from six specimens: improvised songs, freedom of body, the virtuosity of the performers, jazz, improvisation and music education overall. The author understands how improvisation in these areas and some of the interpretations that have partnered to understand more about attitudes and values &#x200B;&#x200B;that are manifested. An understanding needed to approach a social practice is perfectly integrated in the music of our environment, both present and past. nn esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2012-02-29 09:54:42 Paper 9788499841298 9788499840703 Planificaci&#xF3; de programes de promoci&#xF3; de la salut 9788499841328 https://www.documentauniversitaria.com/producte/planificaci-de-programes-de-promoci-de-la-salut/ 730 cat Bartholomew, L. Kay::Parcel, Guy S.::Kok, Gerjo::Gottlieb, Nell H.::Fernández, María E. A01::A01::A01::A01::A01 En aquest llibre, de gran import&#xE0;ncia en la literatura de l&#x2019;&#xE0;mbit de la promoci&#xF3; de la salut, els autors presenten els conceptes b&#xE0;sics de la promoci&#xF3; i l&#x2019;educaci&#xF3; per a la salut, aix&#xED; com una revisi&#xF3; de les principals tend&#xE8;ncies i models que han estat utilitzats en aquesta &#xE0;rea de recerca. &#xA0;nCal destacar tamb&#xE9; la import&#xE0;ncia de fer evident quins han estat els processos de planificaci&#xF3; tamb&#xE9; en promoci&#xF3; de la salut. En el llibre es descriuen els sis punts que cal seguir per poder portar a terme una planificaci&#xF3; sistem&#xE0;tica i finalitza aportant experi&#xE8;ncies pr&#xE0;ctiques a fi de facilitar-ne la comprensi&#xF3;.nnn En este libro, de gran importancia en la literatura del &#xE1;mbito de la promoci&#xF3;n de la salud, los autores presentan los conceptos b&#xE1;sicos de la promoci&#xF3;n y la educaci&#xF3;n para la salud, as&#xED; como una revisi&#xF3;n de las principales tendencias y modelos que han sido utilizados en esta &#xE1;rea de investigaci&#xF3;n.nCabe destacar tambi&#xE9;n la importancia de hacer evidente cu&#xE1;les han sido los procesos de planificaci&#xF3;n tambi&#xE9;n en promoci&#xF3;n de la salud. En el libro se describen los seis puntos a seguir para poder llevar a cabo una planificaci&#xF3;n sistem&#xE1;tica y finaliza aportando experiencias pr&#xE1;cticas a fin de facilitar su comprensi&#xF3;n.n In this book, of great importance in the literature of the field of health promotion, the authors present the basics of promoting education and health, and a review of major trends and patterns that have been used in this research area.nWe should also mention the importance of making clear what were planning processes are in health promotion. The book describes the six points to follow to carry out systematic planning and ends by providing practical experience in order to facilitate understanding.n 2012-01-30 09:54:45 Paper 9788499841328 9788499841540 Planificaci&#xF3;, implementaci&#xF3; i avaluaci&#xF3; dels programes de promoci&#xF3; de la salut 9788499841342 https://www.documentauniversitaria.com/producte/planificaci-implementaci-i-avaluaci-dels-programes-de-promoci-de-la-salut/ 512 cat McKenzie, James F.::Neiger, Brad L::Thackeray, Rosemary A01::A01::A01 Aquesta publicaci&#xF3;, per la seva rellev&#xE0;ncia fins el dia d&#x2019;avui en l&#x2019;&#xE0;mbit anglosax&#xF3;, esdev&#xE9; una de les principals guies possibles per als educadors de la salut en tant que els proporciona una visi&#xF3; global dels coneixements pr&#xE0;ctics i te&#xF2;rics necessaris per planificar, implementar i avaluar programes de promoci&#xF3; de la salut en una varietat de situacions.n Esta publicaci&#xF3;n, por su relevancia hasta el d&#xED;a de hoy en el &#xE1;mbito anglosaj&#xF3;n, se convierte en una de las principales gu&#xED;as posibles para los educadores de la salud en tanto que les proporciona una visi&#xF3;n global de los conocimientos pr&#xE1;cticos y te&#xF3;ricos necesarios para planificar, implementar y evaluar programas de promoci&#xF3;n de la salud en una variedad de situaciones.n This publication, for its relevance to today in the Anglo-Saxon, becomes a major potential guidelines for health educators as they provide an overview of the skills and knowledge required to plan, implement and evaluate programs to promote health in a variety of situations.n 2012-01-30 09:54:45 Paper 9788499841342 9788499841557 La patrimonialitzaci&#xF3; de l'&#x92;arqueologia 9788499841311 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-patrimonialitzaci-de-larqueologia/ 158 cat Alcalde i Gurt, Gabriel::Burch i Rius, Josep B13::B13 La patrimonialitzaci&#xF3; de l&#x2019;arqueologia. Conceptualitzacions i usos actuals del patrimoni arqueol&#xF2;gic al nord-est de la pen&#xED;nsula Ib&#xE8;rica, &#xE9;s un estudi sobre els processos que han convertit en b&#xE9;ns patrimonials els elements arqueol&#xF2;gics d&#x2019;aquesta &#xE0;rea geogr&#xE0;fica. Analitza l&#x2019;evoluci&#xF3; hist&#xF2;rica de l&#x2019;inter&#xE8;s de la societat pel patrimoni arqueol&#xF2;gic, b&#xE0;sicament des de finals del segle XIX fins a l&#x2019;actualitat, i, de manera m&#xE9;s concreta, presenta un estudi de visitants centrat en alguns dels jaciments arqueol&#xF2;gics muse&#xEF;tzats a la zona.n La patrimonialitzaci&#xF3; de l&#x2019;arqueologia. Conceptualitzacions i usos actuals del patrimoni arqueol&#xF2;gic al nord-est de la pen&#xED;nsula Ib&#xE8;rica, es un estudio sobre los procesos que han convertido en bienes patrimoniales los elementos arqueol&#xF3;gicos de esta &#xE1;rea geogr&#xE1;fica. Analiza la evoluci&#xF3;n hist&#xF3;rica del inter&#xE9;s de la sociedad por el patrimonio arqueol&#xF3;gico, b&#xE1;sicamente desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, y, de manera m&#xE1;s concreta, presenta un estudio de visitantes centrado en algunos de los yacimientos arqueol&#xF3;gicos musealizados a la zona.n La patrimonialitzaci&#xF3; de l&#x2019;arqueologia. Conceptualitzacions i usos actuals del patrimoni arqueol&#xF2;gic al nord-est de la pen&#xED;nsula Ib&#xE8;rica, is a study of the processes that have become the archaeological assets in this geographic area. Analyzes the historical evolution of the interest of society archaeological heritage, mainly from the late nineteenth century to the present, and, more specifically, a study of visitors focused on some of the archaeological muse&#xEF;tzats region.nn biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci,geografia,historia,humanitats 2012-01-30 09:54:42 Paper 9788499841311 9788499840680 La promoci&#xF3; de la salut, 25 anys despr&#xE9;s 9788499841359 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-promoci-de-la-salut-25-anys-desprs/ 330 cat Juvinyà i Canal, Dolors::Arroyo, Hiram B13::B13 Aquesta&#xA0; publicaci&#xF3; presenta una proposta antol&#xF2;gica sobre el desenvolupament i els aven&#xE7;os en l&#x2019;&#xE0;mbit de la promoci&#xF3; de la salut en els vint-i-cinc anys d'implantaci&#xF3; d'aquesta estrat&#xE8;gia salubrista institucional a nivell global. nEl contingut del llibre inclou les perspectives, els enfocaments i les cr&#xED;tiques al moviment de promoci&#xF3; de la salut en tres temps: passat, present i les propostes existents en relaci&#xF3; als reptes de futur.nEn la llibre ha participat reconeguts experts i figures de la tasca global de la promoci&#xF3; de la salut en representaci&#xF3; del sector governamental, del sector acad&#xE8;mic i, finalment, de les organitzacions de salut internacional i comunit&#xE0;ria.n Esta publicaci&#xF3;n presenta una propuesta antol&#xF3;gica sobre el desarrollo y los avances en el &#xE1;mbito de la promoci&#xF3;n de la salud en los veinte y cinco a&#xF1;os de implantaci&#xF3;n de esta estrategia salubrista institucional a nivel global.nEl contenido del libro incluye las perspectivas, los enfoques y las cr&#xED;ticas al movimiento de promoci&#xF3;n de la salud en tres tiempos: pasado, presente y las propuestas existentes en relaci&#xF3;n a los retos de futuro.nEn la libro ha participado reconocidos expertos y figuras de la tarea global de la promoci&#xF3;n de la salud en representaci&#xF3;n del sector gubernamental, del sector acad&#xE9;mico y, finalmente, de las organizaciones de salud internacional y comunitaria.n This publication presents a retrospective proposal for the development and progress in the field of health promotion in the twenty-five years of implementation of this institucional strategy in globally institutions.nThe content of the book includes the perspectives and approaches to the criticisms of health promotion movement in three times: past, present and existing proposals in relation to future challenges.In the book renowned experts participated and figures of the global task of health promotion representing government sector, academic sector and, finally, health organizations and international community. nn 2012-01-30 09:54:42 Paper 9788499841359 9788499841564 Fites en la promoci&#xF3; de la salut 9788499841335 https://www.documentauniversitaria.com/producte/fites-en-la-promoci-de-la-salut/ 84 cat Aquest llibre presenta, per primera vegada en catal&#xE0;, el recull de declaracions m&#xE9;s recents i rellevants relacionades amb la promoci&#xF3; de la salut a nivell mundial, textos que s&#xF3;n peri&#xF2;dicament sotmesos a revisi&#xF3; per part dels experts mundials d&#x2019;aquest &#xE0;mbit. nEl recorregut documental que presentem s&#x2019;inicia amb la Carta d&#x2019;Otawa, text fundacional de l&#x2019;any 1986, i es clou amb la Carta de Bangkok de 2005, passant per les Recomanacions d&#x2019;Adelaide (1988), el Comunicat de Sundsvall (1991), la Declaraci&#xF3; de Jakarta (1997) i el Comunicat de M&#xE8;xic (2000).n Este libro presenta, por primera vez en catal&#xE1;n, la recopilaci&#xF3;n de declaraciones m&#xE1;s recientes y relevantes relacionadas con la promoci&#xF3;n de la salud a nivel mundial, textos que son peri&#xF3;dicamente sometidos a revisi&#xF3;n por parte de los expertos mundiales de este &#xE1;mbito.nEl recorrido documental que presentamos se inicia con la Carta de Ottawa, texto fundacional del a&#xF1;o 1986, y se cierra con la Carta de Bangkok de 2005, pasando por las Recomendaciones de Adelaida (1988), el Comunicado de Sundsvall (1991), la Declaraci&#xF3;n de Yakarta (1997) y el Comunicado de M&#xE9;xico (2000).n This book presents for the first time in Catalan, the collection of recent and relevant statements relating to the promotion of health globally, texts that are periodically subject to review by world experts in this field.n 2012-01-30 09:54:39 Paper 9788499841335 9788499840710 La filosofia alemanya contempor&#xE0;nia 9788499841281 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-filosofia-alemanya-contempornia/ 172 cat Zimmer, Jörg Rudolf::Carbó Ribugent, Mònica A01::A01 Aquest llibre sobre la hist&#xF2;ria de la filosofia alemanya dels segles XIX i XX t&#xE9; el seu origen en les lli&#xE7;ons sobre pensament contemporani que en els darrers anys els autors han impartit en el marc dels estudis de filosofia de la Universitat de Girona. No s&#x2019;adre&#xE7;a, per tant, a historiadors de la filosofia ni a experts en alguns dels autors o escoles de la filosofia alemanya contempor&#xE0;nia, sin&#xF3; que vol ser un compendi per a estudiants i altres persones interessades. S&#x2019;ha d&#x2019;entendre com un manual introductori. L&#x2019;objectiu &#xE9;s resumir all&#xF2; m&#xE9;s essencial en el conjunt del material hist&#xF2;ric, classificar-ho, ordenar-ho i situar-ho en el context de la hist&#xF2;ria alemanya, per tal de facilitar l&#x2019;orientaci&#xF3; dels estudiants. El llibre proporciona indicacions que tan sols pretenen posar a la disposici&#xF3; dels estudiants criteris que els permetin decidir per ells mateixos quins aspectes o moments de la filosofia alemanya desitgen aprofundir.n Este libro sobre la historia de la filosof&#xED;a alemana de los siglos XIX y XX tiene su origen en las lecciones sobre pensamiento contempor&#xE1;neo que en los &#xFA;ltimos a&#xF1;os los autores han impartido en el marco de los estudios de filosof&#xED;a de la Universidad de Girona. No se dirige, por tanto, a historiadores de la filosof&#xED;a ni a expertos en algunos de los autores o escuelas de la filosof&#xED;a alemana contempor&#xE1;nea, sino que quiere ser un compendio para estudiantes y otras personas interesadas. Debe entenderse como un manual introductorio. El objetivo es resumir lo m&#xE1;s esencial en el conjunto del material hist&#xF3;rico, clasificarlo, ordenarlo y situarlo en el contexto de la historia alemana, para facilitar la orientaci&#xF3;n de los estudiantes. El libro proporciona indicaciones que tan s&#xF3;lo pretenden poner a disposici&#xF3;n de los estudiantes criterios que les permitan decidir por ellos mismos qu&#xE9; aspectos o momentos de la filosof&#xED;a alemana desean profundizar.n This book on the history of German philosophy of the nineteenth and twentieth century stems from the lessons of contemporary thought in recent years the authors have conducted in the framework of the study of philosophy at the University of Girona. He does not address, therefore, historians of philosophy or experts in some of the authors or schools of contemporary German philosophy, but who wants to be a compendium for students and other interested persons. It should be understood as an introductory manual. The aim is to summarize the most essential in the overall historical material, classify, sort and place in the context of German history, to help guide students. The book provides guidelines that seek only to make available to students criteria to make informed decisions for themselves what aspects or moments of German philosophy wish to deepen.n filosofia,humanitats 2012-01-29 09:54:41 Paper 9788499841281 9788499840673 Els himnes nacionals 9788499841304 https://www.documentauniversitaria.com/producte/els-himnes-nacionals/ 174 cat Rabaseda i Matas, Joaquim A01 Els himnes nacionals s&#xF3;n un instrument pol&#xED;tic, una m&#xFA;sica al servei dels estats, de les nacions, dels pa&#xEF;sos, dels pobles. Per&#xF2; tamb&#xE9; s&#xF3;n una proclama col&#xB7;lectiva, un signe her&#xE0;ldic, un cant revolucionari. Aquest llibre &#xE9;s una introducci&#xF3; al g&#xE8;nere a partir de quatre exemples: God Save the King, Marcha de Granaderos, La Marseillaise i Gott erhalte Franz den Kaiser. L&#x2019;autor posa en relaci&#xF3; els quatre himnes, suposadament els m&#xE9;s antics, amb les fanfares barroques, els esl&#xF2;gans esportius, els cants religiosos i les m&#xFA;siques cinematogr&#xE0;fiques, entre d&#x2019;altres. Aquest llibre, doncs, &#xE9;s un assaig sobre un g&#xE8;nere musical que, com les &#xE0;ries d&#x2019;&#xF2;pera o les can&#xE7;ons populars, ha vehiculat part de les emocions col&#xB7;lectives de diverses generacions. Perqu&#xE8;, b&#xE0;sicament, durant m&#xE9;s de dos-cents anys, els himnes nacionals han estat un s&#xED;mbol social.n Los himnos nacionales son un instrumento pol&#xED;tico, una m&#xFA;sica al servicio de los estados, de las naciones, los pa&#xED;ses, de los pueblos. Pero tambi&#xE9;n son una proclama colectiva, un signo her&#xE1;ldico, un canto revolucionario. Este libro es una introducci&#xF3;n al g&#xE9;nero a partir de cuatro ejemplos: God Save the King, Marcha de Granaderos, La Marseillaise y Gott erhalte Franz den Kaiser. El autor pone en relaci&#xF3;n los cuatro himnos, supuestamente los m&#xE1;s antiguos, con las fanfarrias barrocas, los esl&#xF3;ganes deportivos, los cantos religiosos y las m&#xFA;sicas cinematogr&#xE1;ficas, entre otros. Este libro, pues, es un ensayo sobre un g&#xE9;nero musical que, como las arias de &#xF3;pera o las canciones populares, ha vehiculado parte de las emociones colectivas de varias generaciones. Porque, b&#xE1;sicamente, durante m&#xE1;s de doscientos a&#xF1;os, los himnos nacionales han sido un s&#xED;mbolo social.n National Hymns are a political instrument, a music service of states, nations, countries, peoples. But they are also a proclamation collective, a heraldic emblem, a revolutionary song. This book is an introduction to the genre from four examples: God Save the King, Marcha de Granaderos, La Marseillaise and Gott erhalte Franz den Kaiser. The author puts on four songs, presumably the oldest, with baroque fanfare, sporting slogans, religious songs and film music, among others. This book, then, is an essay on a musical genre that, like opera arias and popular songs, has conveyed part of the collective emotions of several generations. Because, basically, for over two hundred years, the national anthems have been a social symbol.n esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2012-01-29 09:54:38 Paper 9788499841304 9788499840697 La nanobiotecnologia a Catalunya 9788499841274 https://www.documentauniversitaria.com/producte/la-nanobiotecnologia-a-catalunya/ 102 cat Juanola Feliu, Esteve::Samitier Martí, Josep::Valls Pasola, Jaume A01::A01::A01 La nanotecnologia, &#xE9;s a dir la capacitat de treballar la mat&#xE8;ria a escala at&#xF2;mica o molecular, &#xE9;s una font inesgotable d&#x2019;innovaci&#xF3;. La seva aplicaci&#xF3; en la intersecci&#xF3; de la medicina, la biotecnologia, l&#x2019;enginyeria, les ci&#xE8;ncies f&#xED;siques i les tecnologies de la informaci&#xF3;, obre noves possibilitats i orientacions per a l&#x2019;R+D, la formaci&#xF3;, la gesti&#xF3; del coneixement i la transfer&#xE8;ncia de tecnologia. Els darrers anys, la nanotecnologia ha penetrat en nombrosos mercats i d&#x2019;aquest fet n&#x2019;estan derivant nous reptes i oportunitats pels avantatges competitius de les economies m&#xE9;s desenvolupades.nn La nanotecnolog&#xED;a, es decir la capacidad de trabajar la materia a escala at&#xF3;mica o molecular, es una fuente inagotable de innovaci&#xF3;n. Su aplicaci&#xF3;n en la intersecci&#xF3;n de la medicina, la biotecnolog&#xED;a, la ingenier&#xED;a, las ciencias f&#xED;sicas y las tecnolog&#xED;as de la informaci&#xF3;n, abre nuevas posibilidades y orientaciones para la I + D, la formaci&#xF3;n, la gesti&#xF3;n del conocimiento y la transferencia de tecnolog&#xED;a. Los &#xFA;ltimos a&#xF1;os, la nanotecnolog&#xED;a ha penetrado en numerosos mercados y de este hecho est&#xE1;n derivando nuevos retos y oportunidades por las ventajas competitivas de las econom&#xED;as m&#xE1;s desarrolladas.n Nanotechnology is the ability to work the matter at the atomic or molecular, is an inexhaustible source of innovation. Its application in the intersection of medicine, biotechnology, engineering, physical sciences and information technologies, new possibilities and directions for R & D, training, knowledge management and transfer technology. In recent years, nanotechnology has penetrated many markets and this fact n'estan resulting challenges and opportunities for competitive advantage in the more developed economies.n 2012-01-15 09:54:42 Paper 9788499841274 9788499840659 Ser o no ser de mar 9788499841212 https://www.documentauniversitaria.com/producte/ser-o-no-ser-de-mar/ 148 cat Carbonell Camós, Eliseu::Doñate Sastre, Miguel::Romero Noguera, Pablo A01::A01::A01 Ser o no ser de mar, that is the question. S&#x2019;ha dit sovint que els catalans vivien d&#x2019;esquenes al mar, tot i que el mar emmarcava la seva hist&#xF2;ria i el seu horitz&#xF3;. Aquesta &#xE9;s la paradoxa de la que parteix la recerca recollida en aquest llibre, on s&#x2019;articula el rastreig d&#x2019;una identitat mar&#xED;tima catalana amb Arenys de Mar com a cas d&#x2019;estudi. En aquestes p&#xE0;gines s'estudia la relaci&#xF3; de la gent d&#x2019;Arenys amb el mar analitzant com el port de refugi, constru&#xEF;t&#xA0; arran del dram&#xE0;tic temporal de 1911, impacta en el seu imaginari i transforma la vida i la societat. El port &#xE9;s l'encarnaci&#xF3; local d'aquesta paradoxa, perqu&#xE8; es construeix en un moment hist&#xF2;ric que arrossega una in&#xE8;rcia d'ignor&#xE0;ncia del mar malgrat el passat eminentment mar&#xED;tim d'Arenys. Retrocedint fins a l'origen de la vila i mirant cap a l'actualitat,&#xA0; reconstru&#xEF;m amb sensibilitat etnogr&#xE0;fica la textura pr&#xF2;pia d'una societat amb vincles profunds per&#xF2; contradictoris amb el mar, tot i prestant molta atenci&#xF3; al proc&#xE9;s que dugu&#xE9; a la materialitzaci&#xF3; del port. Perqu&#xE8; el port ha estat i &#xE9;s un element patrimonialitzat m&#xE9;s en una societat com l&#x2019;arenyenca, que&#xA0; l&#x2019;ha emprat com a connector entre el seu passat, present i futur, per renovar els seus&#xA0; vincles&#xA0; amb el mar i, fins i tot, com a element important en l&#x2019;articulaci&#xF3; d&#x2019;una nova autorepresentaci&#xF3;. Tal &#xE9;s l'envergadura d'aquest proc&#xE9;s que al mateix temps que aquest llibre prova d'estudiar-lo, inevitablement en forma part.n En estas p&#xE1;ginas se estudia la relaci&#xF3;n de la gente de Arenys con el mar analizando como el puerto de refugio, construido a ra&#xED;z del dram&#xE1;tico temporal de 1911, impacta en su imaginario y transforma la vida y la sociedad. nEl puerto es la encarnaci&#xF3;n local de esta paradoja, porque se construye en un momento hist&#xF3;rico que arrastra una inercia de ignorancia del mar a pesar del pasado eminentemente mar&#xED;timo de Arenys. nRetrocediendo hasta el origen de la villa y mirando hacia la actualidad, reconstruimos con sensibilidad etnogr&#xE1;fica la textura propia de una sociedad con v&#xED;nculos profundos pero contradictorios con el mar, aunque prestando mucha atenci&#xF3;n al proceso que llev&#xF3; a la materializaci&#xF3;n del puerto.n On these pages we study the relationship of people looking at the sea Arenys as the port of refuge, built following the dramatic Storm in 1911, affects and transforms his imaginary life and society.nThe port is the local incarnation of this paradox, because it builds on a historic moment inertia drag a sea of ignorance despite Arenys eminently maritime past.nGoing back to the origin of the town and looking to present ethnographic sensitively reconstruct the texture of a company with deep ties to the sea but contradictory, while paying close attention to the process that led to the realization of the port.n biografia-i-histories-reals,biografia-general,ciencies-de-la-terra-geografia-medi-ambient-planificacio,geografia,historia,humanitats 2011-12-20 09:54:47 Paper 9788499841212 9788499840642 Museums of today 9788499841243 https://www.documentauniversitaria.com/producte/museums-of-today/ 194 eng Alcalde i Gurt, Gabriel::Boya Busquets, Jusèp::Roigé i Ventura, Xavier B13::B13::B13 Un nombre elevat de persones, prop de 250, varen poder debatre a les Jornades "Museus avui. Els nous museus de societat", que varen tenir lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Hist&#xF2;ria de la Universitat de Barcelona els dies 11 i 12 de febrer de 2010, sobre la situaci&#xF3; general dels museus de societat i tamb&#xE9; sobre la proposta del museu nacional d&#x2019;hist&#xF2;ria, arqueologia i etnologia de Catalunya. Amb la voluntat de possibilitar una major difusi&#xF3; dels continguts d&#x2019;aquestes jornades, es publica aquest llibre on es reuneixen els textos relacionats amb les comunicacions presentades. El conjunt dels textos ens mostren una excel&#xB7;lent reflexi&#xF3; sobre l&#x2019;evoluci&#xF3; i reptes de tots aquests museus i&#xA0; ens ofereixen pistes que poden ser tingudes en compte en el cas de Catalunya. n Un n&#xFA;mero elevado de personas, cerca de 250, pudieron debatir en las Jornadas "Museos hoy. Los nuevos museos de sociedad", que tuvieron lugar en el Aula Magna de la Facultad de Geograf&#xED;a e Historia de la Universidad de Barcelona los d&#xED;as 11 y 12 de febrero de 2010, sobre la situaci&#xF3;n general de los museos de sociedad y tambi&#xE9;n sobre la propuesta del museo nacional de historia, arqueolog&#xED;a y etnolog&#xED;a de Catalu&#xF1;a. Con la voluntad de posibilitar una mayor difusi&#xF3;n de los contenidos de estas jornadas, se publica este libro donde se re&#xFA;nen los textos relacionados con las comunicaciones presentadas. El conjunto de los textos nos muestran una excelente reflexi&#xF3;n sobre la evoluci&#xF3;n y retos de todos estos museos y nos ofrecen pistas que pueden ser tenidas en cuenta en el caso de Catalu&#xF1;a.n At the dawn of the 21st century, museums of society seem to be undergoing a renaissance, with approaches generating a new museological scene. Basically, the new vision involves an interdisciplinary view of societies in which the concept of society or civilization itself creates a new discourse which aims to make the museums reflect on the major challenges faced by society today, such as multiculturalism, identities, and the complexity of the modern world.nThe papers published in this book provide an introduction to some of the most prestigious museums of society in the world and an analysis of some of the major issues. The papers &#x2013; written by the museum directors or managers &#x2013; offer an excellent insight into the way the museums have developed and the challenges they face, whilst also providing some useful guidelines which might be taken into consideration in Catalonia.n esports-i-recreacio-a-laire-lliure,estil-de-vida-esport-i-oci 2011-12-20 09:54:45 Paper 9788499841243 9788499841175 Delmes, censos i llu&#xEF;smes 9788499841205 https://www.documentauniversitaria.com/producte/delmes-censos-i-llusmes/ 270 cat Gifre i Ribas, Pere A01 En aquest llibre es presenta un estudi del feudalisme tard&#xE0; a la Catalunya Vella. L'an&#xE0;lisi de la sent&#xE8;ncia arbitral de Guadalupe (1486) i la seva allargada pres&#xE8;ncia en els segles XVI i XVII permet reobrir el debat sobre el feudalisme a Catalunya, on la pr&#xE0;ctica de la capbrevaci&#xF3; esdevingu&#xE9; norma per a l'afirmaci&#xF3; del domini directe i asseguran&#xE7;a de la percepci&#xF3; dels censos deguts pel domini &#xFA;til. La jurisdicci&#xF3; sort&#xED; inalterada de Guadalupe, tot i que l'Audi&#xE8;ncia va obrir serioses expectatives a les comunitats pageses per eludir les c&#xFA;ries baronials. Al mateix temps, les accions de protesta de la pagesia es van posar de manifest a nivell local q&#xFC;estionant directament la renda feudal (delmes, censos i llu&#xEF;smes), accions que foren contrarestades amb&#xA0;l'actuaci&#xF3; dels bra&#xE7;os militar i eclesi&#xE0;stic en corts generals i amb una activa actuaci&#xF3; judicial. En aquest llibre s'aporten elements suficients perqu&#xE