El nou Dret successori del Codi Civil de Catalunya

ISBN/ISSN: 9788492707096 Colection:Acta n° pags: 616 Idioma: cat,spa
1.50 - 23.08Price without VAT
Clear

Description

On 25 and 26 September 2008 were held XV Jornades de Dret català a Tossa de Mar. This volume presents the contributions made in this conference, dedicated to the law of succession.n

PONÈNCIES

Primera ponència. La codificació del Dret de successions

Tradició heretada i innovació en el nou llibre quart del Codi civil de Catalunya
Josep Ferrer i Riba

¿Qué reformas cabe esperar en el Derecho de sucesiones del Código civil? (Un ejercicio de prospectiva)
Jesús Delgado Echeverría

Llei aplicable a la successió: fenòmens migratoris i llei personal del causant
Emilio González Bou

Segona ponència. Successió Testamentària
El testamento en el nuevo libro IV del Código civil de Cataluña
José Miguel Mezquita García-Granero

La marmessoria
Josep-Delfí Guàrdia i Canela

La inefi càcia dels actes i disposicions d’última voluntat
Joan Marsal Guillamet

Tercera ponència. La successió contractual

La successió contractual en el nou llibre IV del Codi civil de Catalunya
Ramon Pratdesaba i Ricart

La successió en l’empresa familiar
Fernando Cerdà Albero

Quarta ponència. La successió intestada i les atribucions legals

La sucesión intestada incorporada al Código civil de Cataluña (principios-innovaciones)
Mª del Carmen Gete-Alonso Calera

Relacions familiars i atribucions successòries legals. Llegítima i quarta vidual al llibre IV del Codi civil de Catalunya
Albert Lamarca i Marquès

Cinquena ponència. Adquisició de l’herencia

L’acceptació i la repudiació. El règim d’adquisició de l’herència
Anna Casanovas Mussons

Comunidad hereditaria y partición
José Luis Valle Muñoz

 

COMUNICACIONS

Comunicacions a la primera ponència

La Infl uencia del Derecho Sucesorio Catalán en la Revisión Puertorriqueña
Gerardo J. Bosques Hernández

Comunicacions a la tercera ponència

Los pactos sucesorios vinculados a la transmisión de la empresa familiar desde la perspectiva del Derecho interregional
Beatriz Añoveros Terradas

La sucesión contractual en la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears. Factores determinantes de su renacimiento: la ley balear 22/2006, de 19 de diciembre, de reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones; y los Protocolos Familiares
María Pilar Ferrer Vanrell

Las disposiciones generales sobre pactos sucesorios en el Libro IV del Código Civil de Cataluña: apertura, innovación
y alguna perplejidad
Mª Paz García Rubio, Margarita Herrero Oviedo

Algunas refl exiones sobre la causa en los pactos sucesorios en el nuevo Libro IV del Codi Civil de Catalunya
Núria Ginés Castellet

Pactos sucesorios y empresa ¿familiar?
Belén Trigo García

Comunicacions a la quarta ponència

La sucesión forzosa en el Libro Cuarto: Incertidumbres en torno a su fundamento
Rebeca Carpi Martín

El ejercicio del derecho de legítima en la sucesión intestada en el Derecho civil de Cataluña
Neus Cortada

Comunicacions a la cinquena ponència

L’acció de petició d’herència en el Llibre IV CCCat
Lídia Arnau Raventós

La regulación del heredero distribuidor en la compilación de derecho civil balear de 1990
Francesca Llodrà Grimalt

La col·lació al Llibre quart del Codi civil de Catalunya (Breus notes i aproximació crítica als articles 464-17 a 464-20)
Isabel Viola Demestre

Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona (Coordinació general de)

Etiquetes

Add address