Les Modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català

ISBN/ISSN: 9788499844183 Colection:Acta n° pags: Idioma: spa,cat
1.50 - 38.46Price without VAT
Clear

Description

Materials of the nineteenth day of Catalan Law in Tossa de Mar

PONÈNCIES

Primera ponència. Les modificacions al llibre V del Codi civil de Catalunya

La incorporació de la propietat temporal al Codi civil de Catalunya
Esteve Bosch Capdevila

La incorporació de la propietat compartida al Codi civil de Catalunya
Carles Enric Florensa i Tomàs

Acotacions del món pràctic a la propietat temporal i a la propietat compartida (I)
Carles Sala Roca

Acotacions del món pràctic a la propietat temporal i a la propietat compartida (II)
Andrés Labella Iglesias

La propiedad temporal y la propiedad compartida. Especial atención a los aspectos registrales
José Luis Valle Muñoz

La modificación de la propiedad horizontal: estructura, constitución y régimen orgánico (arts. 553‑1 a 553‑33) (Llei 5/2015)
Mª del Carmen Gete‑Alonso y Calera

Las modificaciones en materia de propiedad horizontal introducidas por la Ley 5/2015, de 13 de mayo
Francisco m. Echeverría summers

Acotacions del món pràctic a la propietat horitzontal (I)
Jordi Seguí Puntas

Acotacions del món pràctic a la propietat horitzontal (II)
Enrique Vendrell Santiveri

Acotacions del món pràctic a la propietat horitzontal (III)
Ramón García-Torrent Carballo

 

Segona ponència. Harmonització i altres modificacions del Codi civil de Catalunya

La Llei 6/2015, de 13 de maig, d’Harmonització del Codi civil de Catalunya. La qüestió de l’emfiteusi
Oriol Savall López‑Reynals

Les modificacions del Llibre tercer del CCCat i la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública
Marc-Roger Lloveras i Ferrer

El registre de parelles estables i el dret a percebre la pensió de viudetat
Anna Ginès i Fabrellas

 

Tercera ponència. La incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català

Significat i abast de l’impacte de la Llei de jurisdicció voluntària en el Dret català: qüestions generals
Lluís Caballol Angelats

La repercusión de la reforma de la Ley del Notariado en el Derecho catalán
Ángel Serrano De Nicolás

La incidència de la Llei de jurisdicció voluntària en el Dret civil català de la persona
Jaume Tarabal Bosch

La incidència de la Llei de Jurisdicció Voluntària en l’àmbit del Dret de Família
Lídia Arnau Raventós

La incidència de la Llei de Jurisdicció Voluntària en l’àmbit del Dret de successions
M. Esperança Ginebra Molins

 

COMUNICACIONS

És la creació del Registre de parelles estables la solució als problemes per a l’aplicació del Dret de la UE?
Diana Marín Consarnau

El Dret civil balear, exemple de mera conservació del Dret civil “especial”. Entre l’ocàs del Dret civil balear i l’oportunitat de la seva resiliència
Francesca Llodrà Grimalt

Institut de Dret privat europeu i comparat Universitat de Girona (Coordinació general de)

Add address