Els Reglaments europeus i l’evolució del Dret català de contractes, família i successions

ISBN/ISSN: 9788499844831 Colección:Acta n° pags: Idioma: cat,spa
1.50 - 48.08Precio sin IVA
Limpiar

Descripción

Publicación del Instituto de Derecho Privado europeo y comparado de la Universidad de Girona sobre el Derecho catalán en relación a los reglamentos europeos de contratos, familia y sucesiones

PONÈNCIES

Primera ponència. Contractació i protecció dels consumidors

El Reglament europeu sobre llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I): Aplicabilitat espacial de la normativa elaborada a Catalunya en matèria de contractes
Joaquim Forner Delaygua

Las afecciones registrales en la regulación de la compraventa en el Código Civil de Cataluña: Su regulación en la constancia registral de las arras y de la resolución consecuencia del cumplimiento de la condición resolutoria
Rafael Arnaiz Ramos

La conformitat de la prestació al contracte: qüestions des del Codi de consum
Dra. Lídia Arnau Raventós

Acotacions del món pràctic: l’experiència judicial
Josep Maria Bachs Estany

 

Segona ponència. Aspectes del dret de família

Los reglamentos (UE) 2216/1103 y 2016/1104, por los que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la Ley aplicable, el reconocimiento y ejecución de resoluciones en materiad de régimenes económicos matrimoniales y en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas
Guillermo Palao Moreno

Los matrimonios y parejas de hecho sujetas al Derecho catalán y los Reglamentos europeos 2016/1103 i 2016/1104
Ángel Serrano de Nicolás

Els aliments als fills: fonament i abast de l’obligació
Jordi Ribot Igualada

Perspectives de futur i noves formes de parentalitat
Esther Farnós Amorós

Acotacions en el món pràctic (II. Perspectiva notarial dels reglaments europeus
Víctor J. Asensio Borrellas

Acotacions al mon pràctic (II).Menors i relacions socials
Dolors Viñas Maestre

 

Tercera ponència. Aspectes del dret de successions

El Reglament europeu de successions: presentació d’un joc de pesos i contrapesos
Albert Font i Segura

El Dret civil català i el Reglament europeu de successions
M. Esperança Ginebra Molins

Perspectives de futur en l’àmbit del dret català de successions
Antoni Vaquer Aloy

Acotacions pràctiques al reglament successori Europeu des del punt de vista notarial
Víctor Esquirol Jiménez

Impressions i necessitats del Reglament europeu de successions 650/2012. Anàlisi des de l’exercici de l’advocacia
Meritxell Gabarró i Sans

Acotacions del món pràctic: aspectes registrals
Esther Sais Re

 

COMUNICACIONS

Els conceptes jurídics de Dret internacional privat europeu i els de Dret civil català: excloents o compatibles?
Maria Font i Mas

El criteri de raonabilitat com a límit moderador en l’exigibilitat del compliment conforme al Llibre VI del CCCat
Laura Arroyo San José

La resolució de conflictes amb els consumidors en els serveis financers
Immaculada Barral‑Viñals

Conseqüències de la cooperació reforçada en el Reglament europeu en matèria de règim econòmic matrimonial i matrimoni entre persones del mateix sexe
Dra. Diana Marín Consarnau

Presente y futuro del derecho sucesorio balear como filigrana de un conjunto normativo «heterointegrado»
Francesca Llodrà Grimalt

L’acció d’inoficiositat legitimària. Legitimació i conseqüències del seu no exercici
Cristina Villó Travé

Institut de Dret privat europeu i comparat Universitat de Girona (Coordinació general de)

Añadir dirección