Els Reglaments europeus i l’evolució del Dret català de contractes, família i successions

ISBN/ISSN: 9788499844831 Col·lecció:Acta n° pags: Idioma: cat,spa
1.50 - 48.08Preu sense IVA
Esborrar

Descripció

Aquest volum inclou els treballs desenvolupats amb ocasió de les Vintenes Jornades de Dret català a Tossa (2018). A la primera part s’hi tracta l’impacte del reglament europeu sobre llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I) en el nou Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Després es desenvolupa l’anàlisi d’elements essencials del nou Llibre sisè, com la conformitat de la prestació al contracte des de l’òptica del dret de consum. Amb la mateixa perspectiva internacional i europea, també es posa el focus en els reglaments sobre règims econòmics matrimonials i efectes patrimonials de les unions registrades, que van entrar en vigor el 29 de gener de 2019, i en el reglament europeu de successions. En matèria de dret de família i successions, l’obra proposa les línies de possible desenvolupament del dret català en diverses matèries, com els d’aliments als fills, les noves formes de parentalitat i algunes parts del dret de successions.

Paraules clau: Competència en matèria civil; Llei aplicable a les obligacions contractuals; Reglament (UE) 2016/1103 en matèria de règims econòmic matrimonials; Reglament (UE) 2016/1104, en matèria d’efectes patrimonials de les unions enregistrades; Reglament (UE) 2012/650, en matèria de successions mortis causa; Contractació i protecció de consumidors; Aliments als fills; Filiació; Parentalitat; Successions per causa de mort.

PONÈNCIES

Primera Ponència. L’aproximació entre els drets civils europeus

Codificació catalana i codificació europea. El codi civil com a instrument de política jurídica
Encarna roca

Aproximación del derecho civil en europa: marco comunitario y competencias de la comunidad europea
Sixto sánchez lorenzo

Los principios de derecho contractual europeo (comisión lando) en el marco de la armonización del derecho de contratos
Fernando martínez sanz

 

Segona ponència. La reforma dels codis civils  en un context d’aproximació europea

Reforma de los códigos y derecho europeo
Luis díez-picazo

Adaptación del código civil al derecho europeo: la compraventa
Antonio Manuel Morales Moreno

Europeanisation of private law and english law
Hugh beale

Europe and the legal reform of the law of obligations
Ulrich magnus

 

Tercera ponència. El sentit d’una codificació per a catalunya

Primer panel: estructura i contingut del futur codi civil de catalunya
Prof. Dr. Miquel Martín Casals, Robert Follia Camps, prof. Dr. Joan Egea Fernández, Enric Brancós Nuñez , prof. Dr. Ferran Badosa Coll, prof. Dr. Antoni Mirambell i Abancó

Segon panel: importància d’un codi civil per a catalunya: reflexions des del món jurídic.
Araceli Vendrell Ferrer,  Carles Genover Huguet, Carles Font i Ausió, Joan Carles Oller i Favaró, Núria Bassols i Muntada, Antoni Isac Aguilar

 

COMUNICACIONS

Comunicacions a la primera i a la segona ponències

Las arras penitenciales
Patricio Carvajal R.

Representación indirecta y undisclosed agency: su convergencia. La convention on agency in the international sale of goods y los principles of european contract law
Beatriz Fernández Gregoraci

Les qualitats de l’objecte en les fases pre i  postcontractuals: del sanejament a la conformitat. (el compliment defectuós en dret de consum i dret civil europeu i estatal)
M. Rosa Llácer Matacás

Reflexions sobre els pecl i la fase negociadora del contracte. Letter of intent: pacte d’intencions o precontracte
Francesca Llodrà Grimalt

La competència de la generalitat de catalunya en matèria civil i el dret uniforme
Joan Marsal Guillamet

Los sistemas de uniformización  del derecho europeo en materia  de obligaciones y contratos
Carmen Parra Rodríguez

Criteris jurisprudencials del consilium fraudis en la protecció del dret de crèdit
Carles Villagrasa i Alcaide

 

Comunicacions a la tercera ponència

Un apunt històric: la idea de “codificació” segons estanislau reynals i rabassa
Lídia Arnau i Raventós

Modificación convencional de los plazos de prescripción
José Ramón García Vicente

Pactes sobre la durada del termini de prescripció en la modernització  del dret d’obligacions alemany i el codi civil de catalunya
Albert Ruda González

Ribot Igualada, Jordi (Editat per)

Afegir adreça