El segle III en algunes vil·les significatives del sector meridional de l’ager Barcinonensis i el septentrional de l’ager Tarraconensis

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

Al llarg dels darrers anys, el nostre servei ha dut a terme recerques en una sèrie de vil·les romanes situades a la franja costanera de les comarques barcelonines, entre la desembocadura del Llobregat i la del Foix. En aquest treball presentem de manera breu els resultats obtinguts en tots aquests indrets, acompanyats de les notícies d’altres excavacions realitzades a la mateixa àrea per diferents equips. Com era la norma en aquesta reunió, a més d’exposar-hi una ràpida panoràmica sobre l’evolució de cada jaciment, hem fet èmfasi en les troballes corresponents al segle III. La seva importància al territori estudiat és desigual. Tot i això, creiem que aquesta realitat no està del tot condicionada pels esdeveniments a l’època romana, sinó més aviat per una investigació un xic heterogènia. En tot cas, però, queda palès que a les vil·les més ben estudiades, al llarg de les acaballes del segle II i les primeres dècades del segle III, té lloc un procés d’engrandiment i ns i tot de monumentalització —com ara a Sant Boi de Llobregat o a Cubelles—, com a conseqüència d’un període de puixança. Tanmateix, aquests canvis, que també van afectar les partes rusticae de les vil·les de manera signi cativa, resten aturats a mitjan segle i, en general, ja no se’n produeixen més ns ben avançat el segle IV, quan assistim a un nou procés de desenvolupament de les explotacions.

Caixal Mata, Àlvar (Autor)
Fierro Macía, Javier (Autor)
López Mullor, Albert (Autor)

Afegir adreça