A Non-linear approach to psychological well-being in adolescence

Some contributions from the complexity paradigm
Gonzàlez Carrasco, Mònica
ISBN/ISSN: 9788493482381 Col·lecció:Tesis n° pags: 140 Idioma: eng

17.31 Preu sense IVA

Descripció

L’estudi científic del benestar psicològic en l’adolescència constitueix un àmbit amb un present atractiu i un futur prometedor, però amb una història més recent si la comparem amb la d’altres constructes psicosocials. Aprofundir en el seu coneixement durant aquest període de la vida resulta clau per al disseny de programes de prevenció més ajustats a les problemàtiques que els i les adolescents puguin estar experimentant. Les limitacions més importants que presenta el seu estudi actualment són bàsicament epistemològiques i fan referència a la dificultat de trobar visions comunes (tant en les definicions com en les teories explicatives), compartides per una majoria d’investigadors socials. Les teories de la complexitat suposen una alternativa productiva en aquest sentit, ja que aquelles característiques a través de les quals ve donada la complexitat són, en definitiva, les mateixes propietats que caracteritzen els fenòmens psicosocials. I això inclou el benestar psicològic. Les dades de què disposem, obtingudes mitjançant un estudi transversal, impedeixen, però, fer una aproximació al benestar psicològic des de totes les propietats de la complexitat, excepte la característica de la no-linealitat. L’exploració dels elements del benestar psicològic constitueix una de les estratègies d’aproximació al seu estudi. En aquesta tesi doctoral s’han seleccionat alguns dels elements que de la literatura científica es desprèn que tenen una connexió més estreta amb el benestar psicològic i que són la satisfacció amb la vida globalment i amb àmbits específics de la vida, l’autoestima, el suport social percebut, la percepció de control i els valors. L’objectiu general ha estat construir un model de benestar psicològic a partir de les dades obtingudes que permetés entendre aquest fenomen des d’un punt de vista més integrador i holista i, consegüentment, oferir una manera més comprensiva d’aproximar-se a aquest fenomen.

Gonzàlez Carrasco, Mònica (Autor)

Afegir adreça