Gestió ramadera i paisatge a l’ager Tarraconensis. Una aproximació arqueozoològica

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

El present estudi arqueozoològic pretén aportar una visió general de la gestió ramadera durant l’època romana (mitjan segle I aC ns al segle VI dC) en el territori de l’ager Tarraconensis. L’estudi s’ha centrat en l’anàlisi de les restes de macrofauna domèstica de dues vil·les romanes: una vil·la de la plana interior de l’ager, la vil·la romana d’Antigons (Reus), i una vil·la de la plana costanera, la vil·la romana de La Llosa (Cambrils). A través de l’estudi de les restes faunístiques s’ha realitzat una aproximació a les estratègies de gestió dels recursos animals desenvolupades a aquestes dues vil·les incidint en les dinàmiques de canvi d’aquestes estratègies com també en els criteris de selecció i gestió ramadera implementats.

Padrós, Núria (Autor)
Valenzuela-Lamas, Sílvia (Autor)

Afegir adreça