La codificació dels drets reals a Catalunya

ISBN/ISSN: 9788496742246 Col·lecció:Acta n° pags: 378 Idioma: cat,spa

27.88 Preu sense IVA

Descripció

Actes de les XIV Jornades de Dret català celebrades a Tossa de Mar, els dies 21 i 21 de setembre de 2006. La publicació, que compta amb la col·laboració del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, recull les aportacions dels següents autors: Antoni Mirambell, Ferran Badosa Coll, Joan Marsal Guillamet, Lluís Jou Mirabent, Antoni Giner Gargallo, Emili González Bou, Carmelo Agustín Torres, Álvaro Fernández Piera, Pedro Del Pozo Carrascosa, Andrés Miguel Cosialls Ubach, Santiago Espiau Espiau, M. Rosa Llàcer Matacás, Teresa Rosell Gairoles, Reyes Barrada Orellana, Jordi Medina Ortiz…

PONÈNCIES

Primera ponència. La codificació dels drets reals

LA REGULACIÓ DELS DRETS REALS EN EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Antoni Mirambell i Abancó

ORIENTACIONES PARA UNA POSIBLE REFORMA DE LOS DERECHOS REALES EN EL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL
Ángel Carrasco Perera

Segona ponència. Adquisició, transmissió i extinció dels drets reals

ELS SISTEMES ADQUISITIUS DELS DRETS REALS EN EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Ferran Badosa Coll

L’ACCESSIÓ IMMOBILIÀRIA EN EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Joan Marsal Guillamet

Tercera ponència. Les situacions de comunitat

LES SITUACIONS DE COMUNITAT EN EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Lluís Jou Mirabent

LA REGULACIÓ DE LA PROPIETAT HORITZONTAL AL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Antoni Giner Gargallo

ASPECTES PRÀCTICS DE LES URBANITZACIONS PRIVADES EN LA NOVA REGULACIÓ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Emili González Bou

Quarta ponència. Els drets reals limitats

EL USUFRUCTO DE DINERO Y DE PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN Y EN OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
Carmelo Agustín Torres

DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
Álvaro Fernández Piera

LA NOVA REGULACIÓ DEL DRET DE RETENCIÓ, LA PENYORA I L’ANTICRESI EN EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Pedro del Pozo Carrascosa

 

COMUNICACIONS

Comunicacions a la segona ponència

EL CULTIVADOR DE MALA FE I LA MTR DE LA PAC
Andrés Miguel Cosialls Ubach

LA ADQUISICIÓN DE BUENA FE DE BIENES MUEBLES EN EL CÓDIGO CIVIL DE CATALUNYA
Santiago Espiau Espiau

Comunicacions a la tercera ponència

L’EVOLUCIÓ DEL RÈGIM DE LES SERVITUDS I EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA: L’ESTAT D’ALGUNES QÜESTIONS PROBLEMÀTIQUES
M. Rosa Llácer Matacás

VALORACIÓ CRÍTICA DE L’ARTICLE 553-45.4 DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Teresa Rosell i Gairoles

Comunicacions a la quarta ponència

COMENTARIO CRÍTICO SOBRE LA EFICACIA DE LA NOTIFICACIÓN NOTARIAL EN LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO REAL DE RETENCIÓN SEGÚN LA JURISPRUDENCIA
Reyes Barrada Orellana

EL DRET DE RETENCIÓ DE L’EDIFICI PER PART DE LES PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS D’EDIFICACIÓ: CONTRACTISTES, SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS ASSALARIATS
Jordi Medina Ortiz

Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona (Coordinació general de)

Etiquetes

Afegir adreça