El Llibre sisè del Codi civil de Catalunya: anàlisi del Projecte de llei

ISBN/ISSN: 9788499842912 Col·lecció:Acta n° pags: 484 Idioma: spa
1.50 - 34.62Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Aquesta obra inclou les ponències i comunicacions presentades a les Divuitenes Jornades de Dret català a Tossa (2014). L’objecte de la trobada fou reflexionar sobre les possibilitats del legislador català en matèria d’obligacions i contractes, tot prenent com a referència els treballs prelegislatius entorn al futur Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya i situant el focus en les relacions del Dret de contractes amb el Dret mercantil i el règim de la contractació amb consumidors. L’obra aprofundeix en institucions clau del nou dret de contractes, com la falta de conformitat, els remeis davant la falta de conformitat i les garanties especialment aplicables en operacions immobiliàries. Finalment, el llibre també tracta altres modalitats contractuals, inclosos els nous tipus contractuals vinculats amb la custòdia del territori.

Paraules clau: Competència en matèria civil; Bases de les obligacions contractuals; Codificació civil i mercantil; Contractació amb consumidors; Compra-venda; Falta de conformitat; Remeis; Condició resolutòria; Pensions periòdiques; Contracte d’aliments; Custòdia del territori; Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

PONÈNCIES

Primera ponència. Qüestions generals

Un projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Antoni Mirambell i Abancó

El Llibre sisè i la proposta de nou “Código mercantil”
Maria Rosa Llácer Matacás

Segona ponència. La compravenda al projecte de llei del llibre sisè

La conformitat en la regulació projectada de la compravenda
Antoni Vaquer Aloy

Remedios del comprador ante la falta de conformidad. La propuesta del Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Catalunya, relativo a las obligaciones y los contratos
Carlos Gómez Ligüerre

Els articles 621-49 (pacte de previsió de finançament per tercer) i 621-54 (pacte de condició resolutòria) del projecte de llei reguladora del Llibre VI del Codi civil de Catalunya
Antonio Ángel Longo Martínez

Especialidades del Anteproyecto del Libro Sexto del Código Civil de Cataluña en cuanto a la compraventa de inmuebles (la compraventa de inmueble en construcción o rehabilitación) y la cesión de finca o aprovechamiento urbanístico a cambio de construcción futura
José Luis Valle Muñoz

Tercera ponència. El dret del consum i el llibre sisè

La contractació amb consumidors en el Llibre Sisè
Mariló Gramunt Fombuena

Codi civil i Codi de consum en els contractes de consum
Gemma Rubio Gimeno

Impressions sobre aspectes pràctics de contractes de consum: relacions contractuals de consum amb agents de viatges
Ana Barluenga Garriga

Impressions sobre aspectes pràctics dels contractes de consum
Carles García Roqueta

Quarta ponència. Altres modalitats contractuals

El contracte d’aliments al projecte de llei de Llibre sisè
Judith Solé Resina

La incorporació de la llei de pensions periòdiques al Codi civil de Catalunya
M. Esperança Ginebra Molins

La regulació dels contractes de conreu al projecte de llei del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya
Miquel Pujols Parramon

Cinquena ponència. Nous tipus contractuals: la custòdia del territori

Custodia del territorio. Configuración jurídica. Titulación e inscribilidad
Ignacio Javier Boisán Cañamero

Reflexiones sobre la custodia del territorio
Óscar Germán Vázquez Asenjo

 

COMUNICACIONS

La compraventa a ojo en la ley 3/2013, de la Generalitat Valenciana, de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias
Federico Arnau Moya

L’obligació de conformitat i el seu règim: més propis d’una teoria (o part) general?
Lídia Arnau Raventós

Característiques del contracte de compravenda en el Llibre sisè del Codi civil de Catalunya (Especial referència a la seva finalitat transmissora i a la no necessitat de regular la promesa de venda)
Chantal Moll de Alba

L’obligació de conrear com a bon pagès i la normativa europea
Andrés Miguel Cosialls Ubach

Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona (Coordinació general de)

Afegir adreça